Vad gäller kring företagsnamn?

2021-09-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Jag har en fråga vad måste grunderna för aktiebolag tänka på i namnfråga?Tack
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga kommer jag att beskriva vad man som grundare av ett aktiebolag kan tänka på när man ska namnge sitt företag och vad gäller skydd av detta namn. Företagets namn ska anges i bolagsordningen men kräver registrering eller inarbetning för att skyddas. På området finns lagen om företagsnamn som anger att ett företagsnamn är den benämning under vilken näringsidkaren bedriver sin verksamhet (1 kap. 1 § lagen om företagsnamn). Hur registrerar jag ett företagsnamn?Registrering av företagsnamn görs hos Bolagsverket. En registrering får enbart ske om företagsnamnet kan särskilja innehavarens verksamhet från andras. Alltså måste företagsnamnet ha särskiljningsförmåga vilket innebär att det måste gå att skilja från andra företagsnamn och varumärken samt att namnet inte bara får beskriva verksamheten. Det får inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller strida mot någon annan bestämmelse i lagen om företagsnamn eller i annan lag. Genom registrering uppnås ensamrätt till företagsnamnet vilket innebär att ingen annan får lov att använda ett liknande företagsnamn för varor eller tjänster av samma slag utan näringsidkarens tillstånd om det finns risk för förväxling (1 kap. 4 § lagen om företagsnamn). Hur sker inarbetning av ett företagsnamn?Utöver registrering kan ensamrätt även uppkomma genom inarbetning vilket innebär att företaget använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på verksamheten i fråga. Med andra ord kan man säga att namnet ska vara känt inom en betydande del av den krets till vilken företaget riktar sig. SlutsatsSlutligen kan sägas att ett företagsnamn måste ha särskiljningsförmåga och får inte likna ett befintligt företagsnamn om risk finns för förväxling. Därmed är det vanligtvis bättre att registrera det företagsnamn man eventuellt väljer till sitt aktiebolag då det därigenom kommer att skyddas. Ensamrätten blir även genom registrering enklare att styrka när det kommer till namnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och omfattning för skydd. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan jag förhindra publicering av en bok som jag har gemensam upphovsrätt till?

2020-11-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag och min sambo har skrivit en barnbok. Vi fick ett erbjudande av ett förlag men jag tyckte det var för lågt och hon ville publicera. Kan jag bestämma att boken inte publiceras?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka bestämmelser är tillämpliga?Genom att din sambo och du har skrivit en barnbok tillsammans uppkommer en gemensam upphovsrätt för er gällande boken. Upphovsrätt uppkommer formlöst när verket, vilket jag utgår från att boken i ditt fall betraktas som, skapas och kräver således ingen registrering. Upphovsrätt regleras i upphovsrättslagen (URL). Kan din sambo publicera barnboken utan ditt samtycke?Den eller de som innehar upphovsrätt till ett verk har dels en ekonomisk och dels en ideell ensamrätt (2 och 3 §§ URL). Den ekonomiska rätten innebär en rätt att framställa exemplar av verket eller att göra den tillgängligt för allmänheten. På så vis medför detta även rätten att besluta om att verket inte ska publiceras eller göras tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten innebär att ni som upphovsmän har en rätt att anges som upphovsmän och att verket inte ska användas i ett kränkande sammanhang. Eftersom ni har en gemensam upphovsrätt får ingen av er förfoga över verket utan att ni båda har samtyckt till det. Om samtycke inte inhämtas av en gemensam upphovsrättsinnehavare gör personen som publicerar verket sig skyldig till upphovsrättsintrång vilket är straffbart (53 § URL). Sammanfattningsvis så har din sambo inte rätt att ensam besluta om att barnboken ska publiceras eftersom ni innehar upphovsrätten gemensamt. Du har alltså en rätt att bestämma att boken inte ska publiceras. Om din sambo trots detta accepterar förlagets erbjudande och publicerar boken utan ditt samtycke gör hen sig skyldig till upphovsrättsintrång. Hur som helst är mitt råd till dig att försöka samtala med din sambo och komma överens om en lösning innan rättsliga åtgärder vidtas. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid överlåtelse av upphovsrätt?

2020-08-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag driver en reklambyrå och har gjort en logotyp och grafisk profil till ett företag. Delar av detta jobb ligger i vår portfolio på hemsidan som jobbcase. Vilket ju är vanligt i vår bransch att visa upp referenser. Nu har vi brutit kontakten med kunden av andra orsaker och de kräver att vi tar bort bilderna från vår hemsida. De hävdar att de har den fullständiga rätten att visa sin logotyp och grafiska profil eftersom de förvärvat de ekonomiska rättigheterna. De menar att visa bilderna på vår hemsida görs i ett ekonomiskt syfte. Vi vill ju visa andra företag vad vi kan göra, så visst, i förlängningen så vill vi ju attrahera nya kunder. Så vad är det som gäller med upphovsrätten i detta fall. Vi har upphovsrätten till företagets logotyp och profil (brandbook). Men kan de tvinga oss att inte visa det någonstans?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär upphovsrätt?Den som har skapat ett konstnärligt verk har som huvudregel upphovsrätt till verket enligt upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten kan sedan delas upp i de så kallade ideella rättigheterna och de ekonomiska rättigheterna. Med de ideella rättigheterna menas att upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven då verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Dessutom får verket inte användas på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn (3 § URL). Upphovsmannen får enligt de ekonomiska rättigheterna fritt förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Kan upphovsrätten överlåtas?De ideella rättigheterna är inte överlåtbara men de ekonomiska rättigheterna kan överlåtas (27 § URL). I din fråga nämner du att ni har upphovsrätten till företagets logotyp och profil. Det framgår även att företaget påstår sig ha förvärvat de ekonomiska rättigheterna till verken. Troligtvis finns det ett avtal mellan företaget och dig som reglerar vilka rättigheter som ska överlåtas osv. I det här avtalet kan det stå att företaget övertar samtliga rättigheter gällande logotypen och den grafiska profilen från upphovsmannen, bortsett från den icke överlåtbara ideella rätten. I sådana fall har du som upphovsman inte kvar de ekonomiska rättigheterna. Skulle det däremot inte finnas ett sådant avtal mellan er så har du fortfarande kvar ensamrätten till verket vilket även innebär att du kan hindra företaget från att använda ditt verk och kräva skadestånd vid ett upphovsrättsintrång. SlutsatsOm kunden kan tvinga er att inte visa företagets logotyp och grafiska profil (brandbook) på er hemsida beror på vad som står i ert avtal. Jag råder dig på så sätt att se över ert avtal för att veta vad som gäller i er situation. Ett alternativ är annars att försöka nå en överenskommelse med företaget. Om du skulle behöva vidare hjälp råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid försäljning av tavlor med kända varumärken?

2021-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag funderar på att starta mitt egna företag där jag ska göra tavlor och skyltar osv. Jag har bland annat tänkt att jag ska göra tavlor med kända märken som Chanel och Gucci och liknande. Med tanke på att jag inte har kopierat någon specifik sak som tillverkas av de märkena och att tavlorna är skapade av mig så undrar jag om det är olagligt för mig att sälja dem?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka rättsliga bestämmelser är tillämpliga?Din fråga gäller huruvida du kan göra dig skyldig till immaterialrättsligt intrång genom att använda de kända varumärkena på dina tavlor för att sedan sälja dessa. Regler angående varumärke finns i varumärkeslagen (VmL). Är varumärkena skyddade? Varumärkesskydd innebär en ensamrätt till ett varumärket och kan uppkomma antingen via registrering eller via inarbetning (1 kap. 6-7 §§ VmL). De kända varumärkena som du nämner, Chanel och Gucci, är troligtvis registrerade eller i vart fall inarbetade vilket gör att de är varumärkesskyddade. Ensamrätten medför att ingen förutom innehavaren utan dennes tillstånd får använda varumärket eller ett förväxlingsbart varumärke på sina varor i sin näringsverksamhet (1 kap. 10 § VmL). Skyddet hindrar även användningen av varumärket som kan anses dra otillbörlig fördel av varumärkets anseende, s.k renommee snyltning, eller skada varumärkets anseende. Är det olagligt att sälja tavlorna?Rent generellt gäller skyddet även varor av liknande slag och därför kan du göra dig skyldig till varumärkesrättsligt intrång även om du inte kopierat någon specifik sak som tillverkas av de märkena. Det bör tilläggas att det finns ett särskilt starkt skydd för kända varumärken. Om du säljer tavlorna med skyddade varumärken utan varumärkesinnehavarens godkännande kan du göra dig skyldig till varumärkesintrång vilket är straffbart (8 kap. 1 § VmL). Detta medför att skadestånd kan bli aktuellt men även fängelse och böter. SammanfattningVarumärkena du nämner är med stor sannolikhet varumärkesskyddade och om du säljer tavlorna kan du göra dig skyldig till varumärkesintrång vilket är straffbart. Hoppas att du fick svar på din fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan jag importera kända varumärken för att sedan sälja dem vidare?

2020-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. jag undrar om jag kan importera kända varumärken och sedan sälja dom till ett lägre pris än återförsäljare för respektive varumärke? Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet och vilken lag är tillämplig?Här är det frågan om du på ett lagligt sätt kan importera kända varumärken till Sverige för att sedan sälja dessa vidare. Bestämmelser kring varumärken kan du finna i varumärkeslagen (VmL). Finns det ett varumärkesskydd?Ett varumärkesskydd innebär att innehavaren av kännetecknet har en ensamrätt att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt eller förväxlingsbart med det skyddade. Ensamrätten till ett varumärke uppkommer antingen genom registrering eller inarbetning (1 kap. 6-7 §§ VmL). Jag utgår från att de kända varumärkena som du nämner är skyddade. Det här gör att varumärkesinnehavarna kan hindra andra från att använda identiska eller förväxlingsbara kännetecken (1 kap. 10 § VmL). Som användning räknas bland annat att importera och sälja varor med varumärkena i fråga (1 kap. 10 § 2 stycket VmL). Att du avser att importera identiska varumärken kan därför vara otillåtet, förutsatt att du inte inhämtat varumärkesinnehavarnas samtycke. Det kan därför resultera i du gör dig skyldig till varumärkesintrång och riskerar skadestånd, böter eller fängelse (8 kap. 1 § VmL). Kan jag importera och sälja varumärkesskyddade varor?Det finns ett undantag som medför att du lagligen kan importera och sälja varumärkesskyddade varor om dessa blivit satta på marknaden inom EES-området med varumärkesinnehavarens samtycke (1 kap. 12 § VmL). Det här brukar kallas att varumärkesrätten har konsumerats. På så sätt kan du alltså sälja vidare de kända varumärkena med förutsättning att de blivit satta på marknaden med rättighetsinnehavarens tillstånd. Att de har satts ut på marknaden betyder t.ex att en vara med varumärket har överlåtis till någon inom EES, antingen i butik eller via e-handel.Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du skulle behöva vidare rådgivning i ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid användning av upphovsrättsskyddade bilder i kommersiellt syfte?

2020-08-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Hade tänkt att börja trycka egna tröjor med bilder på kända album och låtar från olika musiktjänster och sedan sälja vidare dom på olika marknader. Skulle vilja veta om det är lagligt att använda bilder på artister/gruppers album/singlar utan att bli kunna bli stämmd eller något liknande? Och om det inte är det kan man då lyckas med att göra det "lagligt"?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Frågan är om du juridiskt sätt har rätt att använda dig av bilder som andra har tagit i syfte att trycka dem på tröjor för försäljning. Är verken skyddade av upphovsrätt?Regler kring upphovsrätt till bland annat bilder, filmer, tavlor, låtar och så vidare kan du hitta i upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätt innebär att det som huvudregel bara är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av verket och sprida det till allmänheten (2 § URL). Det här innebär att andra inte får kopiera och sprida verket i kommersiellt syfte. Att göra framställningar för privat bruk är dock tillåtet (12 § URL). I ditt fall nämner du att du vill sälja tröjorna vilket skulle innebära att du gör dig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Det krävs ingen ansökan för att upphovsrätt ska uppkomma och skyddet gäller under upphovsmannens liv samt 70 år efter hens död (43 § URL). En förutsättning för att ett verk ska omfattas av upphovsrätt är dock att det har verkshöjd. Med det här menas att verket ska uppnå en viss nivå av originalitet (1 § URL). Troligtvis uppnår bilderna du nämner verkshöjd och omfattas därför av upphovsrätt. Bilder tagna av fotografer anses oftast utgöra verk, jämfört med till exempel de bilder som du själv tar med din mobil (49a § URL).Vad krävs för att få använda upphovsrättsskyddat material?För att få använda material som är upphovsrättsligt skyddad och undvika rättsliga påföljder måste du ha avtalat med rättighetsinnehavaren om detta. Att uppmärksamma är att rättighetsinnehavaren inte behöver vara upphovsmannen utan det kan vara en person som hen har överlåtit sina rättigheter till, exempelvis ett företag (27 § URL).Vanligtvis är även användningen av upphovsrättsskyddat material villkorat. Att namnet på rättighetsinnehavaren ska återges, att materialet inte får användas i kommersiellt syfte och att materialet inte får bearbetas är några exempel på villkor för att man får använda material. Eftersom det inte framgår om det rör sig om svenska artister eller inte kan andra länders lagar och regler gällande upphovsrätt bli aktuella, dessa kan skilja sig från svensk rätt. Vad händer om jag använder upphovsrättsskyddat material utan tillstånd?Om du skulle använda bilderna utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig för nyttjandet (54 § 1 stycket URL). Om det skett av uppsåt eller oaktsamhet kan du även bli skadeståndsskyldig för annan skada till följd av intrånget (54 § 2 stycket URL). SlutsatsBilderna är mycket troligt upphovsrättsskyddade vilket innebär att det krävs samtycke mellan den som innehar upphovsrätten och dig för att du lagligt ska kunna använda dig av bilderna. Mitt råd är därför att du försöker kontakta fotograferna till bilderna om dessa framgår eller kanske de företag som genom licens äger bilderna. Om du använder bilderna utan att inhämta samtycke kan du bli ersättnings- och skadeståndsskyldig. Skulle du behöva vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå eller att ringa vår telefonrådgivning. Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,