Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?

2021-02-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan jag använda bilder från veckotidningar i collage, som jag sedan säljer?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag vi kommer att behöva titta på för att se vad du har för rättigheter i detta fall är upphovsrättslagen (URL).Får du lov att använda bilderna till Collage som du säljer? Huvudregeln är att den som skapar ett konstnärligt verk som exempelvis bilderna i en tidning har upphovsrätt till verket (1 § URL). Denna upphovsrätt innebär att det endast är den som har skapat verket som får lov att förfoga över det (2 § URL). För att du skall kunna använda bilderna i dina collage behöver du alltså ett samtycke ifrån den som har tagit bilderna. Men från huvudregeln finns det två undantag. Det ena är om du skulle använda dina collage för privat bruk, då skulle det inte anses vara ett intrång på fotografens upphovsrätt (12 § URL). Eftersom du dock skall använda collagen till försäljning blir detta undantag inte aktuellt. Det andra undantaget är ifall du skulle göra collagen på ett sådant sätt att de får ett självständigt skydd och räknas som ett eget verk (4 § stycke 2 URL). Men för att inte göra intrång i originalverkets upphovsrätt krävs det att collaget anses utgöra ett nytt verk. När man bedömer om det är tillräckligt självständigt så ser man om du hade haft möjlighet att skapa verket med fria och egna kreativa val. Verket skall alltså vara originellt och som tumregel att personerna oberoende av varandra skulle utforma ett liknande verk. Men då du kommer använda detta verk rakt upp och ner, utan att kanske förändra det så mycket, kommer det vara svårt att hävda att detta undantag aktualiseras. Slutsats Jag skulle därav inte rekommendera dig att du använder dig av collagen med bilderna mer än för privat bruk. Ifall du skapar en verksamhet och tjänar pengar på verket kommer det att uppkomma ett intrång i upphovsrätten och du kan bli skadeståndsskyldig. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Upphovsrätt i anställningsförhållanden

2021-02-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skrivit 3 böcker på arbetstid. Har jag rätt till något av förtjänsten när den säljs?
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller angående upphovsrätt i anställningsförhållanden samt om du har rätt till något av förtjänsten när böckerna som du skrivit i tjänsten säljs. Regler om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Upphovsrätt till verk tillfaller som huvudregel upphovsmannen, i ditt fall är det du eftersom det är du som skriver boken. Detta regleras i upphovsrättslagen (URL) 1 §. Upphovsrätt i anställningsförhållandenDet råder dock osäkerhet kring vad som gäller med upphovsrätt i anställningsförhållanden. Problemet ligger i att avgränsa vilken rätt som ska anses ha övergått på arbetsgivaren genom själva anställningsförhållandet och vilken som eventuellt behållits av upphovsmannen. Anledningen till osäkerheten är att det inte finns någon lag som reglerar detta och det saknas rättsfall på området. Endast i de situationer arbetsgivare och anställd har reglerat upphovsrätten i avtal (till exempel anställningsavtalet) kan man med viss säkerhet veta vad som gäller.Det finns en "tumregel" som vunnit viss uppslutning i den rättsvetenskapliga diskussionen och den lyder: Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åligganden gentemot arbetsgivaren.Sammanfattning och rådOm du och din arbetsgivare kommit överens och slutit ett avtal om förtjänsten när den säljs är det avtalet som gäller. Har ni inte kommit överens om det finns det tyvärr ingen lag att stödja sig på och det går därför inte med säkerhet att säga vad som gäller. Om man ska gå efter "tumregeln" i ditt fall så skulle din arbetsgivare ha rätt till allt som ingår i den normala verksamheten och därmed all förtjänst när boken säljs. Min rekommendation i ditt fall är därför att du kontaktar arbetsgivaren och frågar för absolut klarhet i frågan.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

2021-02-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Jag säljer bl.a. foton i min firma. Jag tänker sälja till min kommuns informationsverksamhet. Jag har t.ex. en bild som är tagen på allmän plats och föreställer 5 personer som spelar minigolf. De kan identifieras men jag känner dem inte. Kan bilden användas i t.ex. tryckt material som en broschyr. Kan den användas på kommunens hemsida och annan plats på Internet?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (bildlagen)Det existerar inte något generellt förbud mot att utan samtycke använda personers namn eller bild. I lagen om namn och bild i reklam ges dock ett visst skydd mot användning i kommersiella sammanhang. Enligt 1 § bildlagen får en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning där en bild utnyttjas utan denne avbildades samtycke. Att du driver enskild firma borde göra att du kan anses vara en näringsidkare. Bildlagen stadgar vidare att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § bildlagen ska enligt 2 § bildlagen dömas till böter. Enligt 3 § bildlagen kan den som bryter mot 1 § bildlagen också bli skadeståndsskyldig.SlutsatsFrågan i ditt fall blir då om kan anses använda bilden vid marknadsföring. Svaret om huruvida din användning av bilden kan anses utgöra marknadsföring för ett kommersiellt syfte beror då om ditt försäljning av bilden har ett marknadsföringssyfte. Bildlagen omfattar marknadsföring som syftar till att främja avsättning av varor, tjänster och andra nyttigheter. En åtgärd bör ses som avsättningsfrämjande om det finns ett krav på en motprestation för att ta del av varorna, tjänsterna eller nyttigheterna. När det gäller försäljning utan marknadsföringssyfte kan utgång bli lite oklar, och med utgång från din fråga finns det tyvärr inte tillräckligt med information för mig att ge ett definitivt svar. Ditt säkraste alternativ vore att inhämta samtycke från de individer som finns med på din bild.Även kommunen skulle möjligtvis kunna drabbas av konsekvenser enligt bildlagen, då en kommun kan jämställas med en näringsidkare, om de använder bilden vid marknadsföring med ett kommersiellt syfte utan de avbildades samtycke. För ett rättsfall som belyser bildlagen på ett bra sätt kan jag hänvisa till NJA 2017 s. 217.Hoppas du har fått svar på din fråga!Mvh

Får varumärkesord användas i domäner?

2021-02-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en domän och tänker driva en webbutik. Utan att avslöja min nisch så skriver jag ett annat namn, tex. "inlinesfabriken". Är det lagligt? Inlines tex är ett varumärke, men mitt syfte är att sälja Rollerblades. Förstår ni frågan? Strider detta mot copyrights? Själva företaget som äger domänen kommer heta något helt annat namn.Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder digt till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om man får skapa en domän som innehåller namnet på ett visst varumärke till exempel inlines som du skriver. För att förtydliga är det Rollerblade som är ett märke på inlines och inte inlines som är ett eget märke. Regler som berör varumärkesrätt hittar du i varumärkeslagen (VML). Jag kommer att använda mig av olika exempel för att besvara din fråga eftersom du inte vill avslöja exakt vad för domännamn du tänkt använda. SärskiljningsförmågaFör att något ska kunna utgöra ett varumärke krävs att varumärket bland annat har så kallad särskiljningsförmåga (1 kap 4 § VML). Särskiljningsförmåga innebär att varumärket ska göra så att en viss vara till exempel inlines kan skiljas från andra inlines genom varumärket (1 kap 5 § VML). Det vill säga genom användning av varumärket Rollerblade kan man skilja Rollerblades egna inlines från inlines av andra märken. Det finns dock ett undantag som säger att varumärken som i dagligt språkbruk kommit att bli en vanlig beteckning av varan eller tjänsten inte är skyddade av varumärkesrätten (1 kap 5 § 2 stycket 2 punkten VML). Om jag återigen tar ditt exempel Rollerblade har Rollerblade istället blivit ett ord som används för att benämna inlines eller rullskridskor. Därför kan det inte anses ens vara ett varumärke och därför finns inget skydd. Du skulle därför kunna döpa en domän till exempelvis rollerbladefabriken. Det finns därmed inte heller något som hindrar att använda exempelvis Rollerblade i företagsnamnet eftersom Rollerblade inte ens kan klassas som ett varumärke. Ett annat exempel är varumärket Thermos som istället för att ses som ett varumärke är mer känd som den produkt som tillverkas det vill säga termosen. Därför är Thermos inte ett skyddat varumärke. Andra exempel på sådana märken är festis, frisbee och så vidare. Sammanfattande bedömning Såsom jag förstod din fråga tänkte du dig en liknande situation för din domän. Som skulle innehålla ett varumärke som istället blivit en vanlig benämning på en produkt till exempel Rollerblades och termos. Ett varumärke som är så etablerat att många använder det som benämning på varan oavsett varumärke är inte skyddat och får därför användas. Det finns därför inget som hindrar dig från att tillämpa ett sådant varumärke i din domän. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?

2021-02-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag tänkte starta ett eget företag med tygpåsar och print på dem, min fråga är då. Får jag använda mig av tex Metallica logga och deras ansikte på påsarna? Eller en karaktär från Disney med text?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss med din fråga!För att finna svaret på din fråga så skall vi gå in och titta i upphovsrättslagen (URL) och varumärkeslagen (VML). I mitt svar till dig kommer jag först berätta om de rättigheter som finns sett till varumärken och sedan går jag in på rättigheterna som man har genom att man skapar något. Slutligen i mitt svar kommer jag ge min rekommendation till dig. Vad gäller enligt varumärkeslagen? Det kan uppkomma en ensamrätt till den som har skapat varumärket eller karaktären genom varumärkeslagen. Denna ensamrätt gör att inte du får lov att använda någon annans varumärke utan tillstånd (1 kap. 10 § VML).. För att erhålla denna ensamrätt måste man antingen registrera ensamrätten inarbetning varumärket/karaktären (1 kap. 6 § och 7 § VML). Eftersom både Metallica loggan och Disney karaktärer är så välkänt så föreligger det ensamrätt på grund av inarbetning, då många förknippar Disneys karaktärer med dem eller Metallicas logga med bandet. Möjligen har företaget och bandet också ansökt om ensamrätt. Det finns dock ett undantag ifrån denna huvudregeln och det är ifall du behöver ange varumärket/karaktären på grund av att det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens betydelse eller att identifiera just din produkt (1 kap. 11 § VML). Regeln syftar särskilt till när det kanske är någon reservdel eller annat tillbehör till varor. En för att använda detta undantag är däremot att det skall ske enligt goda affärsseder. Du får alltså inte missbruka denna rätt utan skall endast använda märket om det är nödvändigt. Ett annat undantag är också ifall du kommer bedriva och skapa dessa produkter utan ett vinstsyfte. Man får nämligen lov att skapa produkten för eget bruk med mera, men du får inte lov att använda dem i näringsverksamhet (1 kap. 10 § omvänt VML). Vad gäller enligt upphovsrättslagen?Genom upphovsrättslagen har Disney också ett skydd för sina karaktärer (1 § URL). Detta skydd uppkommer nämligen så fort de skapar karaktärerna, och är inget de behöver ansöka om. Genom ensamrätten enligt upphovsrättslagen har de rätt att förfoga över sina karaktärer ensamt. Om du då skulle använda dem på dina produkter kommer du att göra ett upphovsrättsligt intrång på deras ensamrätt (2 § URL).Det finns dock även här undantag och det är ifall du endast kommer sprida dina produkter till en liten krets människor för privat bruk (12 § URL). Men då du påtalar att du kommer bedriva ett företag och sälja produkterna kommer detta undantag inte bli aktuellt. SlutsatsEftersom du kommer använda dig av såväl loggan som karaktärerna på dina produkter som du använder i ditt företag så kommer du göra intrång i bandets och företagets ensamrätter. Jag rekommenderar dig därför att försöka undvika att sätta dessa logotyper och karaktärer på dina produkter så du slipper hamna i en tvist med rättighetsägarna. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Ha en fortsatt trevlig helg!

Tolkning av Marknadsföringslagen

2021-02-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Om ett bolag bryter mot marknadsföringslagen så kan en marknadsstörningsavgift att krävas. Det står däremot 31 §, 4e stycket i marknadsföringslagen på lagen.nu att "Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem."Betyder detta att bolaget måste betala avgiften för varje gång de har brutit mot lagen, dvs hur många kunder som blivit lurade? Eller menar dom något helt annat?
Oscar Hedengran |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur 31 § fjärde stycket Marknadsföringslagen ska tolkas.Tolkning:Stycket ska förstås som att om fler näringsidkare är ansvariga för överträdelsen, ska avgiften bestämmas individuellt för vardera av näringsidkarna. Det har således inget med antalet kunder som eventuellt blivit lurade att göra.Vid ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Vad kan patenteras?

2021-02-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag håller på att utveckla en tjänst, undrar om tester online är patenterade eller fria att använda om det ens går att patentera frågor? (T.ex KASAM för att tydliggöra eller liknande.)
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag har förstått din fråga undrar du vad som krävs för att något ska kunna patenteras, samt vilket typ av skydd olika typer av tester online kan erhålla.Patent är en immaterialrätt, det vill säga en rättighet som kan förvärvas om den uppfyller vissa krav. Andra immaterialrätter är upphovsrätt, varumärken, mönsterskydd, med flera.Regler om patent finns i patentlagen (PL). Endast uppfinningar kan patenteras och med uppfinning avses aldrig ett datorprogram eller liknande (1 § PL). Utan att gå in för djupt på begreppet patent, kan det kort sägas att tester online inte uppfyller de krav som ställs på en uppfinning för att den ska kunna patenteras. Svaret är därmed att tester, exempelvis KASAM, inte kan patenteras.Sådana tester kan dock ha skydd enligt andra immaterialrättsliga lagar, exempelvis enligt upphovsrättslagen (URL). Den som har skapat ett verk, exempelvis ett datorprogram, har upphovsrätt till det (1 § URL), vilket innebär att man har ensamrätt till bland annat framställning och spridning av verket (2 § URL). Dock får man inte skydd för själva innehållet i programmet, utan endast för själva källkoden, vilket följer av ett rättsfall från EU-domstolen. Kortfattat kan det sägas att inget större skydd erhålls för själva frågorna till onlinetester, men möjligen till själva koden till programmet (om testet nu är utformat på det sättet).Till sist kan skydd möjligen erhållas enligt varumärkeslagen (VmL). Skydd erhålls då för själva varumärkesnamnet (1 § VmL) och kan inte erhållas för exempelvis specifika frågor i ett test.Jag kan tyvärr inte svara på vilket typ av skydd specifika test (exempelvis KASAM) har erhållit, men skyddet bör framgå på den hemsidan som tillhandahåller testet. Reglerna kan också skilja sig åt mellan olika länder. Sammanfattningsvis uppmanar jag dig därför till att vara försiktig med att använda/kopiera andras tester, eftersom det kan vara olagligt, straffbart och leda till skadeståndsskyldighet för dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?

2021-02-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har länge varit sugen på att köpa ett par skor från Nike men när de väl släpptes så sålde de genast slut pga bottar/robotar. Skorna var alltså producerade i limiterat exemplar. De flest som använde sig utav robotar för att få tag på dessa skor köpte dem ändas för att sedan kunna sälja dem dyrare. Nike sålde dem för 1900kr nu säljer folk dem för runt 19.000kr vilket jag inte är sugen på att ge för ett par skor. Jag hittade sedan en hemsida som säljer piratkopierade skor från Kina och är lite sugen på att köpa ett par men vet dock inte om det är lagligt. Jag kommer inte sälja dessa vidare, vill endast köpa dem för att använda själv.
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Med olika varumärken och deras produkter tillkommer olika immateriella rättigheter som ämnar att skydda upphovsmannens verk. En sådan rättighet som kan bli aktuell i det här fallet är ensamrätten i varumärkeslagen (VML). Ensamrätten enligt 1 kap. 6-7 §§ VML är en rättighet för registrerade eller inarbetade varumärken som innebär att ingen annan får använda varumärket, eller ett liknande varumärke som kan förväxlas med varumärket utan tillstånd från den rättsliga ägaren enligt 1 kap. 10 § VML. Stora varumärken som Nike har i princip alltid ensamrätt och det här betyder att ingen annan än Nike får använda varumärket utan tillstånd. Vad som avses med användning klargörs också i 1 kap. 10 § VML. Det rör sig bland annat om förbud mot att bjuda ut varor till försäljning eller föra ut dem på marknaden. Lagstiftningen syftar alltså främst till att motverka försäljning av piratkopior, det finns idag inte någon lag som innebär att det är olagligt för privatpersoner att köpa kopior för eget bruk. Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?Nej. Det är inte brottsligt, för privatpersoner, att köpa piratkopierade skor om de inte tänker sälja dem vidare.Vad du bör tänka påDu får inte sälja skorna vidare. Att framställa, tillhandahålla och sprida kopior är olagligt. Du kan därför endast använda skorna själv. Tullverket kan stoppa paket vid misstanke om förfalskningar. Rättighetshavaren till det riktiga varumärket kan då kräva att varorna förstörs och att köparen eventuellt får betala skadestånd till företaget. Som privat konsument som köpt en vara för eget bruk kan du dock säga nej till skadeståndskrav. Att tullverket skulle stoppa en enskild förfalskad vara är däremot ovanligt. Du kan läsa mer om piratkopior på tullverkets hemsida. Även fast det kan vara lockande att äga ett par limiterade skor finns det ett även ett ytterligare moraliskt perspektiv att beakta i fråga om piratkopierade varor. Inte sällan har handeln med förfalskningar en koppling till organiserad brottslighet. SammanfattningsvisDet är alltså inte olagligt att köpa de falska skorna om du endast tänker använda dem själv. Om du väljer att dem sälja vidare, så gör du ett intrång i varumärkets ensamrätt. Det hade varit förbjudet men av vad som framgår av din fråga, så är det inte fallet och därmed är det tillåtet. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,