Köparens rätt till hävning vid köp av bil

2021-04-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en bil på blocket som jag la ut för 15 000kr och skrev "billigare vid snabb affär". Personen kom för att kolla. Vi tillsammans gick grundligt igenom exteriören och interiören och jag berättade om alla skavanker, fel (som jag vet om) och alla saker jag bytt, fixat. Hen fick även möjlighet att fråga om allt och saker hen påpekade under tiden gick vi igenom. Jag vill bara tillägga att jag inte är mekaniker eller liknande. Hen provkörde i hela 30-40 minuter. Sedan gick vi igenom alla skavanker, fel som hen hittade under provkörningen. Sedan när jag berättat alla positiva och negativa saker, hen har kollat grundligt samt diskuterat med sitt barn (som skulle köpa bilen men kunde ej närvara). Sa hen att jag köper den för 12 000kr. Jag svarade "ok, som jag skrev, kan gå ned vid snabb affär så det låter bra". Bilen driver lite olja (som jag nämde flera ggr) vid motorn och jag förklarade orsaken och berättade ungefärligt vad det skulle kosta att byta. Dagen efter köpet ringer köparen upp och säger att hen har bytt packning och att det gått bra. Men att hens mekaniker sagt att kamkedjan rasslar och borde bytas. Nu vill han häva köpet. Jag själv känner att jag gjort allt jag kunnat för att det ska bli ett ärligt och bra sälj. Jag läste på om köplagen dagen innan för att kolla vad jag är skyldig att göra. Vilket då var att berätta om alla fel jag visste om. Jag visste inte detta. Köparen påpekade inte heller något om avvikande ljud. Har hen eller jag "rätt" i detta fall?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på en såld bil kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och köparen kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av köparens långtgående undersökningsplikt är det dock inte säkert att säljaren ska ansvara för alla fel, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga. Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på bilen om köparen kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan köparen inte åberopa ett fel som hen borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om köparen har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något eller aktivt försökt dölja felet från köparen kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.Vad kan utgöra ett fel?Fel på bilen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Bilen är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att bilen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende bilens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL). Varan ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna (felet).Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vilka påföljder kan köpare göra gällande och vilka rättigheter har säljaren?Om bilen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpandet eller omleveransen inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Köparen kan också begära ersättning om hen har lidit skada på grund av felet. Dessutom har köparen alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL).SlutsatsKöparens möjlighet till hävning är begränsade. För att ens kunna häva köpet måste det faktiskt föreligga ett fel enligt köplagen, vilket är beroende av köparens undersökningsplikt och vad du som säljare borde ha insett (se under rubriken "Vad kan utgöra ett fel"). Frågan om köparen borde ha märkt felet vid undersökningen är tyvärr svår för mig att avgöra då jag inte vet hur "lätt" ett sådant fel är att upptäcka på bilen i fråga. Under förutsättningen att detta är ett fel du som säljare ska ansvara för kan köparen eventuellt häva köpet. I sådana fall måste felet vara av väsentlig betydelse för köparen och dessutom uppställs kravet att säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Du skriver i frågan att du inte visste om felet, frågan blir då om du borde ha insett att detta fel existerade och att det var av väsentlig betydelse för köparen, vilket jag tyvärr inte heller kan avgöra utifrån informationen i frågan. Angående väsentlighetsbedömningen tittar man på omständigheterna i det enskilda fallet och beaktar köparens förväntningar på varan utifrån avtalet. En trasig kamkedja på en bil kan säkert i vissa fall anses vara ett väsentligt fel (exempelvis vid köp av en ny bil). Omständigheter som talar emot att det är ett väsentligt fel i ditt fall är att det gäller köp av en begagnad bil och att det dessutom är ett fel som kan åtgärdas. Jag rekommenderar att du meddelar säljaren att du inte accepterar hävningen och att du som säljare inte ansvarar för felet. Det finns en risk att köparen vänder sig till tingsrätten och ansöker om stämning. Om du förlorar i tingsrätten kan du behöva betala för reparationen av bilen och även åläggas att betala skadestånd. Dessutom kan du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. Jag kan tyvärr inte säga vem som har "rätt", men som sagt ställs höga krav för att en köpare ska kunna häva ett avtal. En kompromiss om köparen inte ger sig skulle kunna vara att du betalar en del av reparationskostnaderna eller erbjuder ett prisavdrag. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här).Med vänliga hälsningar,

Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?

2021-04-18 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har köpt ett föremål via Blocket och betalat detta.Säljaren skulle då skicka föremålet efter det digitala avtalet som vi skrev på Swiftcourt och signerade med BankID, varan skulle skickas dagen efter.Så har säljaren ännu inte skickat föremålet två dagar efter.Han säger att han skickar tillbaka pengarna, men jag vill ha varan jag har betalat för som står i köpes kontraktet.Hur går jag tillväga? Vad har jag för rättigheter?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har som köpare när säljaren inte fullgör vad han har åtagit sig att göra enligt ett träffat avtal. Mer specifikt förstår jag det som att säljaren har ångrat sig och inte längre vill prestera den vara som du har betalat för, utan istället vill skicka tillbaka köpeskillingen till dig. Det korta svaret på din fråga är att säljaren inte får häva köpet på detta sätt efter det att ni har träffat ett avtal. I det följande kommer jag emellertid mer utförligt gå igenom vilka rättigheter du som köpare har i denna situation samt vad du kan göra när säljaren inte presterar i enlighet med avtalet.I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som gör sig aktuell. Det är dock en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den beskrivna. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler.Dröjsmål med varans avlämnande Eftersom varan inte har avlämnats enligt vad ni som köpare och säljare kom överens om enligt det träffade avtalet har du som köpare rätt att kräva fullgörelse (d.v.s. att säljaren ska göra det han har åtagit sig att göra) och du har dessutom rätt att kräva skadestånd för dröjsmålet. För att du ska få dra nytta av dessa rättigheter krävs dock att dröjsmålet inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida. (22 § KöpL)Som köpare har du alltså rätt att hålla fast vid erat avtal och kräva att säljaren ska prestera varan. Det finns dock ett till undantag för när säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet. Om det föreligger ett hinder på säljarens sida som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet så är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet trots att avtal har ingåtts. (23 § 1 st. KöpL)Så länge det inte är objektivt omöjligt för säljaren att fullfölja avtalet är han dock skyldig att prestera enligt överenskommelsen. Det ska alltså vara ett hinder som inte är knutet till säljaren som person. Ett exempel för när det är objektivt omöjligt för säljaren att fullfölja avtalet är om köpet rör en unik vara som efter avtalets ingående har blivit förstörd och inte kan ersättas. Är hindret inte objektivt omöjligt för säljaren men det krävs stora ekonomiska eller fysiska uppoffringar från hans sida, får en avvägning göras mellan säljarens uppoffringar och dina intressen som köpare att hålla fast vid avtalet.Slutligen har du som köpare som sagt även rätt till skadestånd för den skada du lider genom säljarens dröjsmål. Detta förutsätter dock att säljaren inte visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (27 § 1 st. KöpL)Hur ska du gå tillväga nu?Utifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har säljaren alltså inga möjligheter att ångra avtalet eller köpet i enlighet med lagen – förutsatt att något kontraktsbrott inte har skett från din sida som köpare. Du har alltså ingen skyldighet att acceptera att varan inte levereras och istället få dina pengar tillbaka, utan det rör sig om ett dröjsmål vid avlämnandet av varan från säljarens sida och du som köpare har då rätt att kräva fullgörelse samt dessutom kräva skadestånd.Det du kan göra nu är att vända dig till domstol och stämma säljaren. Domstolsprocesser kan dock vara dyra, segdragna och tidskrävande. Det är såklart ömsesidigt och gäller för båda parter. Jag skulle därför råda dig att i första hand försöka ta kontakt med säljaren igen och försöka göra upp i godo med denna. Ofta kan man komma fram till någon ny överenskommelse som båda kan känna sig nöjda med utan att behöva ta det till domstol. Men för det fall att du inte skulle komma fram till någon lösning med säljaren privat finns blankett och hänvisningar om stämningsansökan till domstol här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på Tradera auktion jag har betalat varan men säljaren skickar inte varan, vad göra ?Jag har mailat några gånger och personen påstår att han ska skicka men inget händer.Det är inte ett företag utan privat person.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka åtgärder en köpare kan vidta när denne köpt en vara, av en privatperson, vars leverans uteblivit. Den aktuella lagen är Köplagen (KöpL). Lagen är tillämplig då en privatperson köper eller säljer lösöre (bl.a. varor) till en annan privatperson (1 § KöpL).Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig i enlighet med er överenskommelse om det inte föreligger hinder som omöjliggör fullgörelse av köpet eller som förutsätter alltför stora uppoffringar från säljarens sida. Om säljaren inte fullgör sin del av avtalet har du rätt att häva köpet i enlighet med 25 § KöpL. Avtalsbrottet måste då vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Detta kan antas i och med säljaren inte skickar varan till dig. Du har ju intresse av att få varan skickad i och med att du betalat för den. Om du vidare har lidit skada på grunda av säljarens dröjsmål att skicka varan kan du kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte beror på hinder utanför säljarens kontroll. För att kräva skadestånd måste du väcka talan i domstol och du kommer således behöva bevisa att du inte fått varan. Du som köpare kan sammanfattningsvis i detta fall vidta en rad olika åtgärder. I och med att du redan haft kontakt med säljaren kan du som nästa steg häva köpet och eventuellt väcka talan om skadestånd i domstol.Hoppas du fick svar på diin fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte färg för att måla uterumsgolvet. När vi målade golvet så torkade aldrig färgen helt. Det blev flammigt. Visade sig att något var fel på färgen. Nu är golvet flammigt och man behöver slipa om det för att kunna måla det igen. Vi har anmält detta till företaget som sålt färgen. De har lovat att fixa det men nu 1 år senare så har de fortfarande inte gjort det. I början fick vi en matta att lägga över hela golvet men vi påpeka att vi ville få golvet fixat som kompensation så matten var inget som vi önskade. Nu får vi inte tag på dem. Hur ska vi gå vidare och vilken skyldigheter har företaget. Vi menar att de ska åtgärda och slipa golvet men hur länge kan företaget undvika det?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret inleds med en kort redogörelse av gällande rätt. Därefter förklaras vilka skyldigheter företaget har och jag kommer också ge lite tips för hur ni kan gå tillväga. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att ni har köpt varan av ett företag som privatperson. Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL).Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.Är varan felaktig?En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni köpt färg som har visat sig vara felaktig då ett golv som målades blivit flammigt och behöver slipas om på grund av missfärgning. Därmed utgår jag ifrån att det föreligger ett fel enligt konsumentköplagen.Vilka skyldigheter har företaget?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL). Vad ni kan göra nuNi har alltså rätt till att få felet avhjälpt av företaget (exempelvis genom att företaget slipar golvet), om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (23 § KKöpL). Men i ert fall har det gått över ett år sedan händelsen och ni kan inte längre få tag på företaget, därför verkar det osannolikt att företaget kommer göra rätt för sig och avhjälpa felet. Det ni kan göra istället är att häva köpet och slipa golvet på egen bekostnad (exempelvis genom att anlita ett annat företag). När ni har gjort detta kan ni kräva ersättning för kostnaden att avhjälpa felet, så länge denna kostnad inte är oskäligt hög (28 § KKöpL). Utöver kostnaden för slipningen av golvet kan ni kräva ersättning för andra förluster som har uppstått på grund av felet (30 § KKöpL). Det finns dock en risk att företaget kommer vägra stå för dessa kostnader eftersom ni inte har kunnat få kontakt med dem.Om företaget inte vill göra rätt för sig kan ni göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Ni kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att ni försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att ni fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni är i behov av fortsatt vägledning kan ni också kontakta en av Lawlines skickliga jurister (https://www.lawline.se/boka). Lawline kan också hjälp er med upprättande av ett kravbrev till ett fast pris: https://lawline.se/fixed_priceMed vänliga hälsningar,

Köplagen och konsumentköplagen

2021-04-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vilken lag gäller för mig som privatperson om jag vill ingå köpeavtal, Konsumentköplagen eller köplagen. Är det någon större skillnad på dem?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du som privatperson ingår ett köpeavtal beträffande lös egendom med annan privatperson, är köplagen tillämplig (jfr 1 § och 4 § köplagen). Köplagen är även tillämplig på avtal om köp mellan två näringsidkare. Om du i stället, i egenskap av konsument, ingår ett köpeavtal med en näringsidkare beträffande lös sak är konsumentköplagen tillämplig (1 § första stycket konsumentköplagen). Med konsument avses en fysisk person som handlar för privata ändamål och med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med dess näringsverksamhet (jfr 1 § femte och sjätte stycket konsumentköplagen). En första skillnad mellan lagarna är att köplagen är tillämplig på avtal om köp av lös egendom medan konsumentköplagen är tillämplig på köp av lös sak. Lös egendom och lös sak innefattar saker som är föremål för besittning såsom kläder, livsmedel, bilar och möbler. Lös egendom är emellertid ett vidare begrepp och inkluderar exempelvis även värdepapper, aktier, nyttjanderättigheter och fordringsrättigheter. Byggnad som uppförts på ofri grund innefattas också i begreppet lös egendom. En annan huvudsaklig skillnaden är att köplagen är dispositiv medan konsumentköplagen är att tvingande till konsumentens förmån (jfr 3 § köplagen och 3 § konsumentköplagen). Att köplagen är dispositiv innebär att parterna kan avvika från lagens bestämmelser. Köplagen bygger på avtalsfrihet vilket innebär att parterna fritt kan avtala om villkoren beträffande köpet. Konsumentköplagen är däremot tvingande till konsumentens förmån, vilket medför att näringsidkaren som huvudregel inte får ingå ett köpeavtal med konsumenten där villkoren är mindre förmånliga än de som angivs i lagen. Det är emellertid fritt att ingå avtal om bättre villkor. Ett exempel är "öppet köp" som inte regleras i konsumentköplagen men som näringsidkaren vanligen erbjuder sina konsumenter.Avseende lagarnas innehåll är bestämmelserna generellt till bättre förmån för en köpare som omfattas av konsumentköplagen jämfört med köplagen. Ett exempel är att reklamationsrättens yttersta tidsfrist i köplagen är två år, medan det i konsumentköplagen är tre år (jfr 32 § andra stycket köplagen och 23 § tredje stycket konsumentköplagen). Konsumentköplagens villkor är oftast förmånligare för köparen. Det grundar sig framförallt i att parterna inte anses vara jämbördiga och därmed erhåller konsumenten skydd genom lagstiftningen. Har du en fråga beträffande ett specificerat ändamål eller bestämmelse är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

2021-04-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Undantag i huvudregeln gällande att konsumentområdet är tvingande.Kan du ge ett exempel på ett lagrum inom konsumentområdet som är dispositiv? alltså som gör undantag från huvudregeln?
Elin Andrén |Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är som huvudregel tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL). Däremot går det bra att avtala om villkor som är mer förmånliga än vad som framgår av lagen, exempelvis i fråga om garanti och öppet köp.Ett exempel på ett undantag är konsumentköplagens regler inte tillämpas vid köp av gas, som levereras i ledning, om de allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana leveranser har godkänts av Konsumentverket. (3 § 2 st KKöpL). Andra exempel på undantag är paragraf 4 §, 5 §, 7 § och 16 § 2 st som exempelvis anger att "om inte annat följer av avtalet". I sådana fall går det alltså bra att avtala om annat än vad som framgår i lagen och därmed är det undantag från huvudregeln att konsumentköplagen är tvingande. Ett tips för att hitta undantag är därför att söka efter formuleringen "om inte annat" eller "om inte annat följer av avtalet". Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Den 26.e januari köpte jag på nätet ett par skor för 410kr. högsta leveranstid var 70 dagar i värsta fall. Den 3.e mars skrev jag till företaget för att få info inom leverans. De har aldrig svarat, vad ska jag göra?tack.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller köp av vara mellan privatperson och näringsidkare gäller konsumentköplagen (1990:932) (KKL).Situationen såsom du beskriver den uppfyller kravet på vad som ska betraktas utgöra ett dröjsmål (försening) enligt 9 § KKL. Du har vid sådana situationer rätt att göra gällande de påföljder som framgår av hänvisningarna i 10 § KKL (avstå från att betala tills du fått varan enligt 11 § KKL, kräva att säljaren leverar varan omgående enligt 12 § KKL, häva köpa köpet enligt 13 § KKL samt under vissa omständigheter kräva skadestånd enligt 14 § KKL).Specifikt vad gäller rätten att kräva att säljaren ska leverar varan omgående enligt 12 § KKL samt rätten av framställa ett skadeståndskrav enligt 14 § KKL förutsetter att förseningen inte är på grund av omständigheter som säljaren inte kunnat kontrollera (t.ex att lagret brunnit upp eller dylikt). Är så fallet, har du som köpare fortfarande rätt att åberopa de andra ovannämnda rättigheterna.Om säljaren inte svarar skulle jag rekommendera dig att först skriva/ringa till de igen för att dubbelkolla att de faktiskt har tagit emot ditt tidigare meddelande. Svarar de fortfarande inte kan du vända dig till Kronofogdsmyndigheten för att få hjälp att driva ärendet vidare.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?

2021-04-13 i Köplagen
FRÅGA |HejKöpte en begagnad traktor av ett företag som lev den 8/7-20 med 3900 tim på mätaren för 820000:-Den 1/1-21 med 4450 tim på mätaren så slutar fram-back växeln att fungera och jag lämnar in den på märkesverkstad. Felet lagas för 100000:- men ett nytt fel upptäcks av märkesverkstaden som jag inte märkt vid provkörning och köp av traktorn. Denna reparation slutar på 300000:- märkesverkstaden påstår att felet varit redan då jag köpt traktorn på grund av hur delar och slitage såg ut. Jag kontaktar säljaren och påtalar detta utan respons säger även att dom kan kontakta märkesverkstaden för konsultation. Vilket dom inte gör... Traktorn är på 250hk och 10 ton som jag köpt för att bära en buskröjare och kör snöröjning med. Därav att märkesverkstaden är så säker på att jag inte kunnat orsaka skadorna i växellådan. Jag är enskildfirma och använder maskinen i firman. Har jag några rättigheter? Kan jag begära någon ersättning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtifrån din fråga förstår jag det som att du i egenskap av enskild näringsidkare köpt en traktor av ett företag. Traktorn används i din näringsverksamhet. Traktorn kostade 820 000 kronor och levererades den 8 juli 2020. Den 1 januari i år slutade fram-back växeln att fungera och du lämnade in den på märkesverkstad för reparation. Felet lagades för 100 000 kronor, samtidigt upptäcktes ytterligare ett fel som du inte märkt vid provkörning och köp av traktorn. Den reparationen slutade på 300 000 kronor. Enligt verkstaden måste felet ha funnits redan när du köpte traktorn. Efter reparationen har du kontaktat säljaren och påtalat detta utan respons. Mellan dig och säljaren gäller, sett till att du inte är att anse som konsument, köplagen. Köplagen är dispositiv innebärande att det går att avtala om annat än vad lagen anger. Lagen är till för det fall att det inte är avtalat om något specifikt. Då jag inte har tillgång till ert avtal kommer jag att besvara din fråga utifrån köplagens bestämmelser. Vad gäller vid fel i vara (traktorn) ?Fel i vara (i förevarande fall traktorn) föreligger om den inte stämmer överens med vad som avtalats vad gäller art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara normalt funktionsduglig (jfr 17 § köplagen). Felbestämmelserna innebär att det får göras en helhetsbedömning vari får vägas in vad som betalts för traktorn, hur gammal den är etc. En köpare får exempelvis räkna med sämre skick på en äldre traktor som köpts billigt än för en nyare som köpts för en högre summa. I ditt fall rör det sig om en förhållandevis dyr traktor med inte så många timmar på mätaren varför det kan argumenteras för att du kan förvänta dig mer.Undersökningsplikten träder in vid riskövergångenKöplagen stadgar inte något generell undersökningsplikt före köpet. Däremot får man som köpare inte som fel åberopa sådant man antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte traktorn innan köpet och borde ha upptäckt det felaktiga kan du inte åberopa det som ett fel (jfr 20 § köplagen). Tidpunkten för när ett fel på traktorn föreligger är när risken för den övergår på dig. Säljaren ansvarar således för ett fel traktorn hade när den överlämnades till dig, trots att felet visar sig senare (21 § köplagen). Du har en undersökningsplikt efter att traktorn överlämnats till dig innebärande att du så snart omständigheterna medger det ska undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § köplagen). Det kan som utgångspunkt inte begäras att du ska företa någon djupare undersökning innan köpet. Däremot ska du göra en undersökning efter att den överlämnats till dig. För att åberopa att traktorn är felaktig måste du reklamera genom att lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar man inte köpet inom två år från att man tagit emot varan förloras rätten att åberopa felet (32 § köplagen).Påföljder vid fel i varaDet finns utifrån din beskrivning sådant som talar för att felet som hittats i efterhand är ett sådant fel som du kan hålla säljaren ansvarig för. För att åberopa att traktorn är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller bort märkt felet, reklamationstiden är kort mellan näringsidkare och ska i regel ske direkt (35 § köplagen).Om vi tänker oss att du har reklamerat i tid är de påföljder du kan göra gällande avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30 § köplagen). Avhjälpande innebär att säljaren ordnar felet (reparerar), omleverans innebär leverans av en annan traktor. Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller omleverera om det inte medför väsentlig olägenhet för köparen. Om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte skäligen kan krävas att köparen avvaktar avhjälpande eller omleverans så kan köparen själv avhjälpa felet och kräva ersättning för kostnaderna. Avvägning måste göras mellan köparens och säljarens intressen. Omständigheter kan var exempelvis felets art, kostnaderna för avhjälpandet, köparens intresse av att snabbt ha en felfri vara och säljarens intresse av att själv få avhjälpa felet. Köparen kan avhjälpa själv även om han inte krävt att säljaren ska ha gjort det men samma intresseavvägning görs (jfr 36 § köplagen). Häri finns ett problem för din del. Den korrekta gången vore att du först hade reklamerat felet och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Om du krävde något annat än avhjälpande är utgångspunkten att säljaren skulle givits möjlighet att avhjälpa felet. Det finns vissa möjligheter att kräva ersättning i efterhand utifrån tidigare nämnda intresseavvägning. Du kommer dock att ha en uppförsbacke. Reparationen var som jag förstår det kostsam och det torde ligga i säljarens intresse att exempelvis kunna reparera det själv (om den har kunskapen) eller anlita en verkstad de har ett avtal med för att det inte skulle bli så dyrt.I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar om du har möjlighet att få ersättning. Du kan begära ersättning och hävda att felet var ursprungligt. Du kommer dock, som redogjort för, ha en uppförsbacke i och med att du (som jag tolkar din fråga) reparerat felet innan du reklamerade och gav säljaren möjlighet till avhjälpande. Om du vill undersöka möjligheterna att gå vidare kan en av mina kollegor på Lawline juristbyrå gå igenom ditt avtal och företräda dig i förhållande till säljaren och sända denne ett krav (om ni kommer fram till att det finns grund för ersättning). Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,