Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?

2020-05-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en helt ny moped i lördags den 16.05. 20 dagen efter den slutade fungera,jag mejlade i söndags och berättade om fele. I måndags jag väntade fram till middag och fick inget svar på mitt mail då ringde jag till företaget och vi kom överens att de hämtar mopeden för att felsöka och reparera. Jag väntade till idag och ringde till verkstaden för att höra hur lång de har kommit med den, fick svar att det är hög säsong och dem har mycket att göra, och dem har inte hunnit titta på den. Jag undrar hur lång tid de har ret att behålla mopeden för reparation, och om jag har ret få en ny moped pga vi har haft den en dag?Tack på förhand för svar.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpte mopeden av ett företag är konsumentköplagen gällande i detta fall. När det är fråga om ett fel på varan, vilket det är här, har du som köpare rätt att i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. (26 § konsumentköplagen). Avhjälpande betyder att företaget rättar till felet, genom att exempelvis laga mopeden. Omleverans innebär att du får en ny moped av samma modell. Säljaren behöver inte vidta någon av dessa om det skulle innebära oskäliga kostnader för denna. Då blir istället andra påföljder, så som hävning, aktuellt. I detta fall är det tänkbart att omleverans skulle vara oskäligt kostsamt för säljaren. Därför är det i första hand aktuellt att avhjälpa felet genom att laga mopeden.I lagen står det ingen specifik tid angiven för hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Det enda som står är att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket konsumentköplagen). I förarbetena till lagen (se proposition 1989/90:89 s. 120) står det att vid bedömningen för vad som är skälig tid ska, i första hand köparens intressen beaktas. Då kan man titta på köparens behov av att få varan i felfritt skick. Man kan också titta på säljarens möjligheter att avhjälpa felet, enligt lagens förarbeten. Utgångspunkten är dock att säljaren omgående ska påbörja avhjälpandet. Som jag förstår det hämtade företaget upp din moped den 18 maj. Sedan, när du ringde dem på onsdagen den 20 maj (samma dag som du skickade in denna fråga) hade de ännu inte börjat undersöka mopeden, pga att det är högsäsong. Som utgångspunkt borde de åtminstone påbörjat avhjälpandet omgående efter att de hämtat upp mopeden. Dina intressen av att få en felfri vara ska såklart prioriteras. Däremot säger förarbetena till konsumentköplagen att även säljarens möjlighet att avhjälpa felet ska bedömas. Nu vet jag inte om de hunnit påbörjat avhjälpandet, men i och med att det bara gått några få dagar är min bedömning att företaget ännu inte har passerat vad som är skälig tid. Vid denna tidpunkt borde de dock åtminstone ha påbörjat avhjälpandet. SlutsatsFöretaget ska avhjälpa felet inom skälig tid. Nu har det bara gått knappt en vecka vilket fortfarande torde vara inom skälig tid. Det går inte exakt att säga hur lång tid de har på sig att laga mopeden, men sannolikt några veckor beroende på felet. Om det pågår längre tid tycker jag du ska begära att få en ny moped, alternativt häva köpet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Xbox gick sönder 10 dagar efter köpet

2020-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen ett Xbox one genom sidan "Facebook" Mötte honom och allting gick bra. Har använt Xboxet i 10 dagar innan den slutar fungera helt efter jag stängt av den. Känner mig grundlurad att jag la mina sista pengar på något som gick sönder av sig själv så snabbt. Kan tillägga att jag köpte den för 1500 med massa spel så de låter nästan för bra för vara sant..Min fråga till er är om jag har någon rättighet till att reklamera det o få pengarna tillbaka eller få en gratis service repair för mitt xbox.Har ju bevis oxå på att jag har gjort en affär med honom där han säger att varan är i "fin" skick..Tacksam för svar, Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt Xboxet av en privatperson är det köplagen som gäller i det här fallet.Fel på vara enligt köplagenFör att du ska ha rättigheter gentemot försäljaren krävs det att varan är fel i juridisk mening. Vad som avgör vad som är ett juridiskt fel på en vara beror främst på vad köpare och säljare har avtalat. Du säger att du har bevis på att ni avtalat om att varan ska vara i fint skick. Vad köplagen säger är att varan ska i fråga om art, kvalité och andra egenskaper stämma överens av vad som följer av avtalet (se 17 § köplagen). Ledning kan även hämtas av priset. 1500 kronor är säkerligen ett bra pris för ett Xbox (plus spel) men det är sannerligen inte så lågt att det ska sluta fungera 10 dagar efter köpet. Om varan avviker från vad som avtalats på ett sådant sätt som köparen med fog inte kunnat förutsätta föreligger ett faktiskt fel på varan i juridisk mening. Min bedömning är att med hänsyn till priset och att varan skulle vara i fint skick så föreligger ett fel enligt 17 § köplagen. Säljaren ansvarar för fel på varan även om felen visar sig först efter att varan överlämnats (21 § köplagen). Konsekvensen av att fel föreligger är att köparen kan göra gällande påföljder (bara om felen inte beror på köparen). PåföljderI första hand ska köparen ha rätt till avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans, såvida det är möjligt för säljaren. Eftersom säljaren i detta fall är en privatperson så utgår jag från att det är oskäligt betungande att kräva avhjälpande eller omleverans. Den möjligheten finns sannolikt inte. En reparation kan mycket väl vara dyrare än xboxets värde. Det du som köpare annars har rätt till är prisavdrag enligt 37 § köplagen. Sannolikt är yrkande om prisavdrag meningslöst i detta fall eftersom xboxet inte fungerar över huvud taget.Därför återstår hävning som alternativ. Hävningsrätt föreligger om säljarens avtalsbrott (att varan är felaktig) utgör ett väsentligt fel för köparen och om säljaren dessutom insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen).Att köpa ett xbox för 1500 som går sönder efter 10 dagar torde vara ett väsentligt fel. Annorlunda hade det varit om du köpte det för 40 kronor. Säljaren borde dessutom kunna inse att xboxet är väsentligen felaktig då det slutat fungera så snart efter köpet. Min bedömning är att du har rätt att häva köpet. Vad du måste göra är att inom skälig tid reklamera felet och meddela att du vill häva köpet. Jag rekommenderar att du gör det så snart som möjligt för att inte förlora den rätten. Konsekvensen av hävning är att prestationerna återgår. Du lämnar tillbaka xboxet med tillhörande spel och säljaren betalar tillbaka pengarna. Det kan såklart hända att säljaren bestrider hävningen och menar att felet uppsåt på grund av ditt agerande. Det må vara så att du har bevisbördan i detta fall och måste således styrka att avtalsbrottet är hänförligt till säljaren och inte till dig. Sannolikt räcker det med att konstatera att felet uppstått så kort tid efter överlämnandet. Det borde inte medföra några problem. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Kan man säga upp en konsumenttjänst?

2019-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag undrar hur länge man är bunden av ett avtal, en offert som man skrivit på. Jag skrev på fyra st från ett företag beträffande altanbygge, takbyte, renovering av kök samt badrum i februari -19. Byggstart skulle vara 15 maj -19. Sista veckan i juli kommer de och bygger en del av altanen (en del skulle vara inglasad och det behövdes ett bygglov som de tagit på sig att ordna men inte gjort). Det var ett flertal fel på bygget vilket även en besiktningsman konstaterade. Jag höll därför inne betalningen eftersom de inte åtgärdat felen.Efter det har de bytt taket. En del arbeten kring det återstår också men jag har dock betalat hela den fakturan.Eftersom det har varit så mycket strul med det här företaget så har jag nu ingen lust att de ska få göra kök och badrum också. Dessutom har två bekanta till mig lejt samma företag till att göra badrum vilka båda slutade i katastrof!Kan jag komma ur "deras klor" på något sätt? De hävdar att jag är bunden i två år vid avtalen.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till vad du skriver verkar det som att du agerar i egenskap av privatperson. Då ett företag har anlitats för att utföra arbete på och i ditt hus är konsumenttjänstlagen gällande (1 §). Konsumenttjänstlagen syftar till att skydda konsumenter vilket medför att lagen är tvingande. Det innebär att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för dig än vad lagen själv säger inte gäller (3 §). Av 42 § följer att konsumenten har rätt att avbeställa en tjänst innan den slutligen utförts. För din del betyder det att även om ni har ett avtal som säger att tjänsten ska avse vissa särskilda byggen och gälla en viss tid så gäller inte det avtalet. Detta eftersom avtalet är mindre förmånlig för dig än vad lagen hade varit om ni utgått från den. Du har därför full möjlighet att när som helst säga upp avtalet. Företaget har dock rätt till ersättning för det arbete som redan har utförts (vilket du redan har betalat för som jag förstår det). Företaget har också rätt till ersättning för kostnader som redan har lagts på att utföra resterande delen av arbetet. De har också rätt till ersättning om det är så att de tackat nej till att utföra arbete hos annan avseende tiden då detta arbete skulle ha gjorts hos er. Observera att företaget inte har rätt till dessa ersättningar om det är så att avtalet sägs upp på grund av att "föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida" (se 42 § andra stycket första punkten).Denna bestämmelse är sannolikt aktuell i ditt fall. Du vill avbeställa tjänsten på grund av fel som uppstått på annat som de byggt och på grund av allt strul. Det medför att du får avbeställa tjänsten utan att de ska få någon ytterligare ersättning av dig. Tilläggas kan att eftersom fel har uppstått på byggen de redan utfört har du möjligtvis rätt till avhjälpande eller prisavdrag (20 och 21 §§).Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Får ett företag häva ett köp utan anledning?

2019-03-04 i Köplagen
FRÅGA |Kan en beställning/köp mellan företag hävas utan anledning när vi som importör redan har betalt och leverans är på väg?I detta fallet gäller det belysningsarmaturer som är betalda och på väg från fabrik......
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För köp mellan företag gäller köplagen. Lagen i sig stadgar ingen rätt att utan grund få häva ett köpeavtal. Däremot är lagen dispositiv, dvs. parterna får fritt avtala bort hela eller delar av lagen, eller också lägga till bestämmelser. Att avtala om utökade rättigheter för hävning kan göras såväl muntligen som skriftligen. Det kan dessutom göras genom att ena parten i ett avtal (som då fungerar som ett anbud) hänvisar till ett standardavtal som innehåller en klausul om utökad hävningsrätt. För att standardavtal ska anses gälla måste givetvis motparten ha accepterat det avtal (anbud) som hänvisade till standardavtalet. Jag råder dig därför att se om någon sådan hänvisning och accept kan ha gjorts. Såvida ni inte har avtalat om någon rätt att utan vidare kunna säga upp avtalet gäller tillämpliga bestämmelser i köplagen beroende på situationen, exempelvis hävning enligt 25 § på grund av dröjsmål, hävning enligt 39 § på grund av fel i varan. Såvida ingen av köplagens bestämmelser ger grund för hävning så får det inte ske. Min slutsats är alltså att beställaren inte utan vidare kan häva beställningen. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Ni är välkomna att återkomma om ni har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Fel på vara vid köp av katt

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA |För ca 2 månader sedan köpte jag en katt för 6000kr. Säljaren sa i annonsen att katten hade ett EU pass för sällskapsdjur som skulle medfölja vid försäljningen. Inget avtal skrevs vid köpet men jag har kvar smskonversationer som kan styrka att ett pass påstods finnas och att jag skulle få det. Vid hämtning av katten (åkte 30 mil enkel resa för att hämta katten) sa hon att passet var borttappat men att hon lovade att skicka det på post.När det ej dykt upp på några veckor frågade jag efter det och hon sa att hon glömt att skicka och lovade att skicka passet samma eftermiddag. Ännu har inget pass dykt upp och nu svarar hon inte längre på samtal eller sms. Jag känner mig lurad och blåst på pengar eftersom katten såldes dyrare pga passet.Kan jag polisanmäla detta? Eller på något sätt kräva henne på ersättning för att hon lurat mig?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som inte direkt framgår av din fråga är om köpet genomfördes av säljare i egenskap av företagare eller privatperson. Skillnaden blir vilken lag som ska tillämpas; köplagen eller konsumentköplagen. I ditt fall tror jag inte att lagvalet kommer spela någon större roll då du har ett bra case. Jag kommer utgå från att säljaren är en privatperson vilket gör köplagen tillämplig. I det fall köplagen ger dig rätt kommer du även ha det i det fall konsumentköplagen egentligen ska tillämpas. Lagvalet spelar således inte någon större roll. Jag kommer börja med att gå igenom det civilrättsliga köpet och vilka påföljder som kan följa där. Därefter kommer jag att behandla den eventuella brottsliga aspekten av händelsen.Köplagen – fel i varaFör att exempelvis kräva ersättning eller andra påföljder förutsätts att det föreligger fel på varan i juridisk mening.Varan ska i fråga om art, mängd, egenskaper och annat stämma överens med vad som har avtalats (17 § köplagen). Ni har avtalat om att det ska ingå ett EU-pass till katten. Då denna inte har överlämnats föreligger fel på varan. Påföljder vid felKöparen får göra gällande påföljder när fel föreligger. I första hand ska avhjälpande eller omleverans komma i fråga. Avhjälpande skulle vara att få EU-passet skickat, vilket du har testat utan resultat. Omleverans är heller inte tillämplig i detta fall.Då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga är prisavdrag aktuellt (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. Frågan är alltså hur mycket EU-passet förhöjde priset på katten. Den delen ska du få tillbaka i prisavdrag. Utöver prisavdrag kan du även ha rätt till skadestånd i form av ersättning för den ekonomiska skada du lidit på grund av felet. Min bedömning är att säljaren agerat försumligt i detta fall vilket medför att du har rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador. Det som krävs för att få ersättning är att du faktiskt har lidit någon form av ekonomisk skada. Det kan vara att du har haft utgifter på grund av felet eller har utebliven vinst eller lidit annan ekonomisk skada. I sådana fall har du rätt till sådan ersättning samt prisavdrag.Är handlingen brottsligFör att en polisanmälan ska ha någon funktion krävs det att agerandet är brottslig. Polisanmälan på enbart grunden av civilrättslig tvist kan inte leda till något polisiärt agerande. Alltså förutsätts brott.Det brott som närmast föreligger är brottet bedrägeri i 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri är ett uppsåtsbrott vilket innebär att gärningsmannen ska vidtagit gärning med avsikt att uppnå viss effekt. Beträffande bedrägeribrott ska gärningsmannens avsikt vara att vilseleda brottsoffret att vidta disposition för att själv få ekonomisk vinning och brottsoffret att lida ekonomisk skada.I detta fall är det tydligt att du har lidit ekonomisk skada och att säljaren fått ekonomisk vinst. När säljaren har sagt att det ingår EU-pass har denne framkallat eller förstärkt en overklig föreställning. Något EU-pass levererades ju aldrig. Säljarens beskrivning av varan har fått dig att vidta disposition, dvs köpa katten. Rent objektivt föreligger brottet bedrägeri. Det som jag inte kan svara på är om uppsåt föreligger hos säljaren. Det som måste utredas är om det var säljarens avsikt att vilseleda dig att köpa katten till ett dyrare pris i tron om att du också skulle få ett EU-pass till katten. SlutsatsEtt fel föreligger i köprättens mening varpå du har rätt till prisavdrag och eventuellt skadestånd i det fall du lidit någon ytterligare ekonomisk skada på grund av felet. Jag rekommenderar att du även gör en polisanmälan. Detta eftersom de objektiva kraven för brottet bedrägeri är uppfyllda. Det blir då upp till en åklagare att avgöra om uppsåtet går att bevisa. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Har säljaren rätt att häva avtalet när köparen inte betalar?

2020-03-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!En säljare hade en annons på blocket. En köpare skrev och de kom överens om ett pris samt att datorn skulle postas. Utan säljarens godkännande så skickar köparen en handpenning självmant. Säljaren skickar tillbaka handpenning en stund efter. Säljaren vill häva avtalet sedan med köparen. Men blir då hotad att ta det till tingsrätten och påstår att "enligt lag så är handpenning betalad och affären sluten" även då säljaren aldrig bad om handpenning eller godkände det. Och då påstår köparen att "du sa aldrig emot det så automatisk godkände du det". Säljaren som är lite yngre blir såklart nojig och orolig över att bli hotad på det sättet så säljaren säger då "om du ska börja hota mig så får jag väl sälja den till dig då". Och säljaren ger köparen en deadline att genomföra betalningen. Men tiden gick och köparen lyckades inte utföra betalningen innan tiden säljaren givit honom. Men då börjar köparen komma med saker som "du bestämmer inte hur lång tid jag har på mig, du får vänta tills jag löst det". Och köparen frågar om han inte kan betala på ett annat sätt och säljaren säger då "nej vi kom överens om blocketpaket" och köparen säger då "vi har en affär som inte är strikt bunden till ett betalningssätt".Allt är väldigt otydligt. Det enda de varit eniga om är priset i princip som de kom överens om från början. Jag läste någonstans om att "Är inte avtalet tydligt nog, är det ej ett riktigt avtal."Vad tycks? Har säljaren rätt nu att häva avtalet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag avser att börja mitt svar med att klargöra vissa viktiga utgångspunkter. Hela den här situationen tar några turer åt olika håll men som jag förstår det föreligger nu ett köpeavtal avseende en dator. Jag utgår från att datorn ännu inte har skickats till köparen eftersom du inte skriver någonting om det.Problematiken ligger nu närmast i om säljaren kan häva köpet med anledning av att köparen inte ännu har betalat. Det som gör det hela lite krångligt är huruvida avtal har ingåtts som innebär att säljare och köpare ska följa det s.k. blocketpaketet. I och med att köparen säger att det inte avtalats om något betalningssätt förstår jag det som att denne menar att parterna inte är bundna av att försäljningen ska ske i enlighet med blocketpaketet. Som jag förstår det krävs för blocketpaketet att säljaren registrerar sig via en länk som finns på blocket. Säljaren ska sedan initiera betalningen genom att skriva in vissa fraktuppgifter. Köparen ska då få ett mejl för hur betalningen ska gå till. Blocket använder sig här av ett annat bolag (hädanefter kallad "blockets företagspartner") för att hålla köparens pengar fram till dess att säljaren skickar varan och köparen sedan hämtar ut den och undersöker den. Någon dag senare är det tänkt att säljaren ska få pengarna utbetalda.Genom den information jag har fått kan jag inte svara på om köparen och säljaren har kommit överens om att tillämpa blocketpaketet. I det fall de har det finns det detaljerade regler för hur försäljningen ska genomföras och i vilken ordning. I detta läge verkar det inte som att någon av parterna riktigt följer det. Åtminstone inte utifrån den tolkningen jag gör av informationen jag har fått. Vad gäller?Vad som gäller mellan parterna kommer vara beroende av om man kommit överens om blocketpaketets försäljningsvillor eller inte. Det blir ytterst en bevisfråga mellan parterna. Har man inte kommit överens om det eller att avtalet, som du säger, är otydligt medför inte det att avtalet blir ogiltigt. Istället gäller de dispositiva reglerna i köplagen mellan parterna. Att lagen är dispositiv innebär att lagen gäller såvida inget annat har avtalats. Även om det inte nödvändigtvis är relevant i detta stadium vill jag klargöra frågan om handpenning också. Det finns ingen skyldighet eller rättighet att betala handpenning. Skulle man skicka iväg en handpenning medför inte det att man per automatik har slutit avtal. Avtalet är redan slutet när anbudet stämmer överens med accepten. Det vill säga avtalet är slutet direkt när ex. köparen erbjuder sig att köpa varan för ett visst pris och säljaren godtar det. Här spelar det ingen roll vem som hörde av sig till vem eller vem som föreslog prissumman. Så länge båda accepterat villkoren har man slutit ett avtal. När avtalet är slutet går det inte att ångra sig. Däremot kan det gå att häva om rätt grund föreligger. När säljaren inte betalarSom sagt utgår jag från att ett köpeavtal föreligger men att det är oklart om blocketpaketets regler ska tillämpas före köplagens. Blocketpaketet har som bekant tydliga regler för i vilken ordning köpet ska genomföras. Där kommer köparen betala till blockets företagspartner innan säljaren skickar varan. Köplagen däremot innehåller andra regler. Där har varken köparen eller säljaren skyldighet att prestera före den andra. Det medför att köparen aldrig måste betala förrän säljaren överlämnar varan. Samtidigt medför det att säljaren aldrig måste överlämna varan förrän köparen betalat (10 och 49 § köplagen). Tanken är alltså att bytet ska ske samtidigt, vilket blir omöjligt när varan måste fraktas. I de här fallen beror alltså allt på vad parterna kommit överens om.Köparen har förvisso skyldighet att medverka på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas för att köpet ska bli av. Om köparen inte medverkar har säljaren rätt att häva avtalet om den bristande medverkan utgör ett väsentligt avtalsbrott för säljaren och köpare insåg eller borde ha insett detta enligt 50 § 1 p. och 55 § köplagen. Det skulle kunna vara om säljaren sagt att han vill sälja varan så fort som möjligt. Köparens bristande medverkan utgör då sannolikt ett väsentligt avtalsbrott vilket denne också inser. Att köparen ännu inte betalat i detta fall utgör inte sådan bristande medverkan. Detta med hänsyn till att köparen inte har skyldighet att betala förrän varan överlämnas, såvida inget annat har avtalats. I detta stadium av försäljningen blir det därför viktigt att avgöra vad parterna rent faktiskt har avtalat. Har man kommit överens om blocketpaketet ska båda parterna följa de villkoren. Är det då så att köparen inte betalar inom avtalad tid till blockets företagspartner enligt anvisningarna i villkoren för blocketpaketet har köparen rätt att häva köpet om betalningsdröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott enligt 54 § köplagen. Här skulle man även kunna hävda att köparen inte medverkar till köpet enligt vad som är avtalet mellan parterna.SlutsatsVad som har avtalats är synnerligen viktigt. Har man avtalat om blocketpaketet ska man följa de villkor som gäller för den tjänsten. Skulle köparen inte medverka korrekt genom att betala i rätt tid och till blockets företagsparter samtidigt som säljaren har följt de anvisningar som gäller för honom så kan man argumentera för att köpet kan hävas med anledning av köparens bristande medverkan. Har man inte avtalat om blocketpaketet gäller köplagens regler till fullo. Köplagens regler kan tillämpas som utfyllnad i det fall någonting inte är reglerat i villkoren för blocketpaketet. Vad köplagen säger är att ingen av parterna måste prestera före den andra. Kan inte överlämningen av varan ske samtidigt som betalningen måste parterna komma överens hur man ska göra. Situationen är därför nu i ett stadium där ingen riktigt kan agera. Min rekommendation är att säljaren vänder sig till köparen och föreslår att man tillämpar blocketpaketet. Alternativet är att komma överens om vad som ska ske först betalning eller överlämnandet av varan. Om man inte lyckas komma överens om något kan förhoppningsvis parterna komma överens om att gemensamt häva avtalet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! med vänliga hälsningar,

Har säljaren rätt att avhjälpa felet på varan?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Den 1:a augusti köpte vi en Audi A5-2011 hos GAGA Bil i Jordbro. Vi frågade om ev fel och brister med fordonet men säljaren sa att han inte kände till några andra fel än de som var synliga. En nyckel av två fattades och säljaren kontaktade tidigare ägaren(bilhandlare i Göteborg) där nyckeln fanns och vi gjorde upp att säljaren skulle ansvara för att nyckeln skulle skickas till vår adress i Karlskoga. Vi har fortfarande inte fått någon nyckel!Köpet gjordes och redan på väg hem till Karlskoga började oljelampan lysa varpå vi stannade på närmaste mack och fyllde på en dryg halvliter olja. Lampan slocknade och vi körde hem. Några dagar senare började motorlampan lysa gult samtidigt som oljelampan åter igen började lysa. Jag kontaktade säljaren som var frågande till problemet men som var intresserad av vad Motordiagnosen visade och ville att jag skulle meddela honom detta. Vi fyllde på ytterligare en halvliter olja och åkte till MEKONOMEN verkstad i Karlskoga och bokade en Motordiagnos av BAB296. Motordiagnosen visade i historiken att bilen haft problem med cylinder 2 & 4 innan vårt köp gjordes. Jag har sedan dess försökt komma i kontakt med säljaren men han vägrar svara i telefon. Däremot har jag pratat med en kollega till honom som meddelat att säljaren skall höra av sig vilket han ännu ej gjort.Konsumenköplagen säger(som jag förstått) att säljaren skall ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan göras. Är det så är min fråga till er?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till vad du skriver i din fråga kommer jag att utgå från att konsumentköplagen är gällande (eftersom det rör sig om köp av lös sak mellan konsument och näringsidkare). Vidare kommer mitt svar baseras på frågeställningen "ska säljaren ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan ske?". Säljarens rätt att avhjälpa feletTill att börja med ska sägas att köparen besitter rätten att kräva avhjälpande av säljaren vid fel på varan (26 § konsumentköplagen).Skulle köparen kräva annan påföljd har dock säljaren rätt att på egen kostnad avhjälpa felet först enligt 27 § konsumentköplagen. För att säljaren ska ha denna rätt krävs att denne inom rimlig tid efter att ni reklamerat felet erbjuder sig att avhjälpa. Avhjälpande ska också ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.Om avhjälpande inte kommer ifråga eller inom skälig tid får köpet hävas om felet medför väsentlig betydelse för köparen (29 §) Som svar på din fråga har alltså säljaren rätt att avhjälpa felet innan hävning kan ske. Enligt allmänna reklamationsnämnden har säljaren rätt till avhjälpande av samma fel två gånger. Därefter får hävning ske om felet fortfarande finns.Det ska tilläggas att avhjälpande är en rättighet som säljaren har. Det finns ingenting som hindrar säljaren från att redan från början gå med på hävning. Detta eftersom konsumentköplagen är dispositiv till konsumentens fördel. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänlig hälsning,

Prisavdrag på grund av fuktskada

2018-09-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte igår en husbil via blocket. Vi undersökte denna och även frågade säljaren om fukt och hon sa att det ej fanns. När vi sen var hemma och öppnade och skruvade bort soffan och sedan tog bort vatten tanken, upptäckte vi att allt var ruttet. Allt trä smulade sönder och det är helt fukt skadat. Detta kunde man inte se vid undersökning för man kan inte ta bort golvet och väggarna då. Men nu dagen efter kontaktade jag säljaren med hon vägrar svara mig. Har inte skrivit något kontrakt, kan jag på nåt sett få ersättning för detta? Känner att jag betalat allt för mycket. Och det står ej något om fukten i anonsen, inte Heller ,säljs i befintligt skick. Står bara att den är av sin ålder. Hur gör jag??
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du köpt husbilen i egenskap av privatperson av en annan privatperson, vilket för köplagen (KöpL) tillämplig. Det krävs ingen särskild form för att ingå köprättsliga avtal. Därmed räcker den korrespondens som skett. För att kunna få göra gällande påföljder (exempelvis ersättning för fuktskadorna) måste det föreligga ett köprättsligt fel (30 § KöpL). Vad som utgör ett köprättligt felEtt fel föreligger om varan avviker från avtalet på ett sådant sätt som köparen med fog inte kunnat förutsätta (17 § KöpL). Ett fel föreligger dessutom om varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren har lämnar om varan före köpet (18 § KöpL). Eftersom det är fråga om en fuktskada som inte hade gått att upptäcka vid en undersökning påverkar det inte bedömningen om fel föreligger. Särskilt inte heller när säljaren försäkrat dig om att fuktskador inte funnits. Eftersom du inte kunnat förutsätta denna fuktskada, samt att säljaren försäkrat dig om att det inte skulle finnas, är min uppfattning att ett köprättsligt fel föreligger. Detta även om det stod i annonsen att "den är av sin ålder". Varan har ändå avvikit från avtalet på ett sådant sätt att du inte med fog kunnat förutsätta det. Ett köprättligt fel föreligger alltså. Påföljder - rätten till prisavdragSom köpare har man vanligtvis rätt att kräva att den felaktiga varan avhjälps eller omlevereras. Däremot är denna rättighet starkare mellan företag som ingått ett avtal enligt köplagen. Detta eftersom privatpersoner normalt inte har tillräckliga kunskaper eller möjligheter att avhjälpa eller omleverera en vara, som i detta fall en husbil. Därför kan andra påföljder lättare komma i fråga. Exempelvis prisavdrag eller hävning. Observera att dessa bara kan göras gällande om inte avhjälpande eller omleverans kan komma ifråga (37 § KöpL). Eftersom du tycker att du nu betalat för mycket för husbilen låter prisavdrag som rätt påföljd i din situation. Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan husbilens värde i felaktigt skick och husbilens värde i avtalsenligt skick (38 § KöpL) . Om husbilen nu, på grund av fuktskadorna egentligen är värd 10 % mindre än vad du betalade så ska prisavdraget vara 10 %. Eftersom jag inte vet skadornas omfattning kan jag inte avgöra hur stort prisavdraget ska vara. I det fall husbilens skador är så stora att det utgör ett väsentligt fel och säljaren inser, eller borde inse detta, får du istället för prisavdrag häva köpet, om du föredrar det (39 § första stycket KöpL).Vad du kan göra är att fortsätta försöka få tag på säljaren genom att ringa eller skicka meddelanden där du förklarar att du vill göra gällande dina rättigheter. Hoppas du fått mer klarhet i detta nu! Du är välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,