Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en husvagn av en privatperson på blocket för ca 30.000kr.Säljaren sa till mig att så vitt han visste så var den fuktfri.När jag får hem den är det för de första användningsförbud pga skatteskuld på vagnen. Och grovt fuktskadat hela fram delen. Men det var inget som märktes när jag såg på vagnen.Jag har snart haft den en månad.Vad kan jag göra? Häva köpet? Kräva tillbaka pengar? Eller skylla mig själv att jag inte såg de?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid köp på hemsidor såsom blocket mellan två privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § och 4 § KöpL).Det råder ingen tvekan om att husvagnen som du har köpt är felaktig. När säljaren lämnar en muntlig uppgift om att varan är fuktfri blir detta en del av ert avtal och följaktligen stämmer varan inte överens med vad ni har avtalat när det visar sig att den är fuktskadad. Detta innebär att varan är att anse som felaktig (se 17 § första stycket och tredje stycket KöpL). Att husvagnen dessutom är belastad med ett användningsförbud på grund av en skatteskuld innebär också ett fel eftersom varan då avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (se 17 § tredje stycket KöpL).I allmänhet gäller emellertid att köparen inte såsom fel får åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet (se 20 § första stycket KöpL). Detta innebär dock inte att du som köpare har en undersökningsplikt före köpet, men om du har undersökt husvagnen får du inte åberopa fel, t.ex. fuktskadan, som du borde ha märkt (se vidare 20 § andra stycket KöpL). Det verkar dock som att du inte har undersökt husvagnen utan litat på vad säljaren berättat för dig och i ett sådant fall hindrar inte detta lagrum att du åberopar fel i husvagnen. Du nämner dock att du "såg på vagnen", beroende på hur långgående undersökning du gjorde kan detta föranleda att du inte kan åberopa fuktskadan som ett fel. Användningsförbudet är dock inget som du kan ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen så detta fel kommer du oavsett att kunna åberopa.Därtill måste du för att få åberopa felet reklamera till säljaren inom skälig tid. Detta måste ske inom skälig tid, med en bortre tidsgräns på två år (se 32 § KöpL). I ditt fall har det gått under en månad vilket torde vara inom skälig tid men det är bäst att du reklamerar så fort som möjligt efter att du märkt felet.Du har som köpare rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se 39 § första stycket KöpL). Denna bedömning sker utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Att husvagnen inte får användas får ses som väsentligt för dig och förmodligen borde säljaren ha insett detta.Det ska dock noteras att säljaren har en rätt att avhjälpa felet även om du inte skulle kräva detta. Alltså har säljaren en rätt att först avhjälpa användningsförbudet och fuktskadan även om du direkt skulle vilja häva köpet. Detta framgår av 36 § första stycket KöpL.Mitt råd till dig är att för det första reklamera felet så fort du kan. Då försäkrar du dig i alla fall om att du har en rätt att åberopa att husvagnen är felaktig. Därefter kan du se om du och säljaren kan komma överens om en lösning. Om säljaren skulle vägra att avhjälpa felet bedömer jag att du har goda möjligheter att kunna få igenom en hävning av köpet.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När måste pengar återbetalas vid hävning av konsumentköp?

2019-11-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en projektor från Blocket; företaget heter xxx , men fick aldrig projektören fick en massa ursäkta men inget projektor så jag hävde köpt, han sa att han skulle betala tillbaks enligt han villkor, min fråga är hur många dagar har han för att betala tillbaks mina pengar.mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du gjort köpet i egenskap av privatperson/konsument. I ett sådant fall blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig eftersom du gjort ett köp av lös sak av en näringsidkare (se 1 § första stycket KKL). Återbetalning vid hävningOm ett köp hävs och köpet har fullgjorts i någon mån, får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller hon har tagit emot (se 43 § andra stycket KKL). Du har alltså en rätt att kräva att säljaren snarast betalar tillbaka dina pengar. Exakt vilken tidsrymd som avses med "utan onödigt dröjsmål" framgår inte av lagtexten. Av förarbetena framgår det emellertid att frasen innebär att det ska ske så fort som möjligt men att sjukdom och dylikt hos säljaren kan utgöra en godkänd fördröjning. Den yttersta gränsen torde dock vara 30 dagar (jämför här 5 § KKL där frasen "utan onödigt dröjsmål" också används och där är en yttersta gräns på 30 dagar satt). AvkastningsräntaDet är även så att du har rätt till ränta på ditt penningbelopp från den dag då säljaren mottog betalningen, så kallad avkastningsränta (se 44 § andra stycket KKL). Denna utgår till och med att du får tillbaka pengarna (se 2 § andra stycket räntelagen). Procentsatsen på räntan uppgår enligt 5 § räntelagen till den gällande referensräntan med ett tillägg om två procentenheter. Riksbankens reporänta ligger i dagsläget på -0.25%, alltså har du rätt till avkastningsränta på 1.75%. Observera dock att detta är en årlig ränta så beloppet du kommer kunna utfå kan mycket väl vara försumbart. Oavsett kan detta vara något du kan påtala för säljaren som kanske kan få dem att betala tillbaka pengarna snabbare. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du få det här. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan man ångra sitt köp vid dröjsmål enligt köplagen?

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en bil den 16/7/2019 och i kontrakten finns ingen leverans datum men jag har fått muntligt information att det skulle ta 2-3 veckor. Jag har frågad de varje månad när jag får bilen och fått till svar om en månad men Jag har fortfarande inte fått den. Igår den 15/10/2019 ringde jag igen och till svar igen att den tar några dagar till. Min fråga till er är kan jag ångra mitt beställning/köp utan att bli skyldig företaget? Jag har inte betalt någonting än. Jag är själv företagare. Tacksam för svar.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag Då du säger att du är företagare utgår jag från att du också köpt bilen i egenskap av företagare. Vid köp av lös egendom mellan två näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § första stycket KöpL samt 4 § KöpL).Varans avlämnande Huvudregeln för en varas avlämnande är att det ska ske inom skälig tid från köpet (se 9 § första stycket KöpL). Denna regel tillämpas emellertid endast om parterna inte har avtalat något annat. Du säger här att inget leveransdatum finns i ert kontrakt men att du vid köptillfället har fått muntlig information om att det skulle ta 2-3 veckor. Vid avtalstolkning av vad som ska anses följa av ett avtal enligt köplagen ska hänsyn tas till ett brett tolkningsunderlag. Detta innebär att även underförstådda avtalsvillkor och saker som sagts muntligen i samband med köpet anses vara avtalsinnehåll. Det får alltså anses klart att den muntliga uppgiften du fick på att leveransen skulle ta 2-3 veckor är en del av ditt avtal med säljaren.Påföljder vid dröjsmål Då bilen inte avlämnats alls föreligger ett dröjsmål från säljarens sida och en rad påföljder kan då bli aktuella för dig att göra gällande (se 22 § KöpL). Observera dock att du enligt köplagen inte har någon ånger- eller avbeställningsrätt, förutom om du och säljaren har avtalat om det. Jag skulle mot bakgrund av att avbeställning är ditt önskemål säga att den påföljd som blir mest aktuell för dig är att häva köpet. Det framgår dock av din fråga att säljaren efter det första dröjsmålet upprepade gånger har meddelat att de kommer att fullgöra köpet inom viss tid och det verkar som att du godtagit detta. I ett sådant fall får du inte häva köpet inom den tiden som säljaren har angett (se vidare 24 § KöpL). Här verkar det dock som att även den meddelade tilläggstiden inte har följts av säljaren och i så fall kan du fortfarande häva köpet.Hävning regleras i 25 § KöpL och där framgår att köparen har en rätt att häva köpet vid säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Då säljaren är i dröjsmål med över två månader kan du absolut hävda att detta avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, och förmodligen har detta även varit synbart för säljaren. Verkningen av en hävning blir att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala för den bortfallet (se 64 § första stycket KöpL). Hoppas att detta gav svar på den fråga. Med vänliga hälsningar,

Skälig tid för reparation av vitvaror

2019-07-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag önskar veta hur lång tid som är skälig tid för reparation av vitvaror enligt ARN?Mvh Marie
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du agerar som privatperson/konsument. Om du då ska få vitvaror reparerade av en näringsidkare är konsumenttjänstlagen tillämplig. Näringsidkaren är i dröjsmål om arbetet inte är avslutat inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (se 24 § första stycket konsumenttjänstlagen). Jag tolkar det som att det är denna paragraf du syftar på när du vill få reda på hur lång tid som ska räknas som skälig. Vad jag kan hitta har dock Allmänna reklamationsnämnden (ARN) aldrig avgjort just denna fråga.Det framgår som sagt av lagtexten att den skäliga tiden ska bedömas med hänsyn till vad som är normalt för tjänsten i fråga (se ovan). I ditt fall blir det alltså relevant att veta hur lång tid det brukar ta att reparera just vitvaror. Även i förarbetena till konsumenttjänstlagen framhålls att man i första hand ska utgå från vad som är normal tidsåtgång för tjänsten i fråga.Det du således kan göra är att fråga runt hos lite olika reparatörer hur lång tid det brukar ta för dem att reparera vitvaror av det aktuella slaget. Om du får ett någorlunda enhetligt svar på hur lång tid det brukar ta kan du förmodligen utgå från att den skäliga tiden ligger däromkring.Hoppas att detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar,

Går en klausul i avtalet före vad som gäller enligt lagen?

2020-02-23 i Köplagen
FRÅGA |Om ett företag beställer in en produkt som säljaren har misstankar kring om hen kan tillverka sådan produkt men inte delar med sig av misstankarna/varnar köparen och sedan 24 innan leverans inser att produkten inte kan levereras pga så dålig kvalitet och hör av sig till köparen, men i avtalet finns en klasaul där det står "Ersättning för direkta förluster vid utebliven leverans ges enbart om säljaren inte meddelat om utebliven leverans 24 timmar innan den planerade leveransen." kan köparna fortfarande kräva skadestånd?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag förutsätter i mitt svar, utifrån hur du har formulerat omständigheterna, att det rör sig om ett köp mellan två stycken näringsidkare. Köplagen (KöpL) är alltså tillämplig i din situation (se 1 § KöpL och 4 § KöpL).Grundläggande för KöpL är att den är dispositiv. Det innebär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om något annat är avtalat mellan parterna (se vidare 3 § KöpL).Svaret på din fråga blir således att köparen i ditt fall inte kan kräva skadestånd. Det som är avtalat mellan köparen och säljaren sätter KöpL:s bestämmelser om skadestånd ur spel och det som är avtalat gäller istället. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder blir aktuella vid dröjsmål enligt köplagen)

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Företag 1 har sålt en standardbil till företag 2. Betalningen är i dröjsmål. Vilka rättigheter har dessa och i vilka förutsättningar kan de utöva dessa?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid köp av lös egendom mellan två företag/näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § första stycket KöpL samt 4 § KöpL). Om säljaren är i dröjsmål, det vill säga att varan inte avlämnats alls eller att det gjorts för sent, kan köparen under olika förutsättningar göra gällande en rad olika påföljder (se 22 § KöpL).Fullgörelse Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse av säljaren. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (se 23 § första stycket KöpL). Orsaken till att säljaren hindras är irrelevant men regeln tar närmast sikte på principen om att ingen kan förpliktas att fullgöra det omöjliga. Det ska alltså ganska mycket till för att säljaren ska kunna åberopa detta. Observera även att köparen förlorar rätten att kräva fullgörelse om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (se 23 § tredje stycket KöpL). Hävning Köparen har en rätt att häva köpet vid dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (se 25 § första stycket KöpL). Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras efter en helhetsbedömning, bland annat typen av köp, om köparen är beroende av att varan levereras vid en viss tidpunkt, samt hur en köpare i allmänhet hade uppfattat en motsvarande situation. Väsentligheten för köparen måste även ha varit synbar för säljaren, förmodligen måste synbarheten för säljaren ha förelegat när köpeavtalet ingicks.SkadeståndKöparen kan även vid dröjsmål kräva skadestånd av säljaren (se vidare 27 § KöpL). Säljaren har här ett kontrollansvar, vilket innebär att för att undgå att bli skadeståndsskyldig måste säljaren visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte heller kunde ha undvikit eller ha övervunnit. Säljaren måste visa att alla dessa rekvisit är uppfyllda för att undgå skadeståndsansvar, säljarens kontrollansvar är med andra ord ett ganska tufft ansvar och det ska relativt mycket till för att säljaren ska gå fri. Om man som köpare lidit skada av ett dröjsmål har man således goda möjligheter att kräva ersättning.Reklamation i vissa fall Om köparen vill häva köpet eller kräva skadestånd då varan avlämnades för sent måste köparen även reklamera köpet inom skälig tid, annars förlorar köparen rätten att kräva dessa påföljder (se 29 § KöpL). Att märka är att detta bara gäller om varan avlämnades för sent och alltså inte om varan inte avlämnats alls. I ett sådant fall finns det inte något krav på att reklamationen sker "inom skälig tid". Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När anses en vara avlämnad vid konsumentköp?

2019-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en parfym från en hemsida. Dom levererar med postnord varuberg. Enligt postnord har dom lagt paketet i min brevlådan men jag har inte fått något paket. Shopping4net som hemsidan jag har beställt ifrån heter vägrar hjälpa mig och säger bara att jag ska göra en reklamation till postnord. Men postnord säger att jag som mottagare inte kan göra en reklamation utan det måste den som har beställt leveransen göra. Vem bär ansvaret och vad kan jag göra?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag förutsätter i mitt svar att du har gjort köpet i form av privatperson/konsument. I så fall är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (se 1 § första stycket KKL). Risken för varan Den centrala frågan i fall som dessa är vem som bär risken för varan. Om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för den även om den förstörts eller kommit bort (se 8 § första stycket KKL). Risken för varan går över på köparen när varan har avlämnats (se 8 § andra stycket KKL). Det framgår vidare att varan anses vara avlämnad när den kommit i köparens besittning (se 6 § KKL). BesittningVad som exakt avses med besittning varierar beroende på vilken typ av köp det rör sig om. I ditt fall rör det sig om ett transportköp, då du ska få varan levererad till dig. Det framgår då av lagens förarbeten att varan ska anses vara avlämnad när den har tagits hand om av köparen eller på annat sätt överlämnats till denne. Det nämns också uttryckligen att en vara som lagts i köparens brevlåda normalt anses ha kommit i dennes besittning även om hen inte är hemma vid tillfället (se prop. 1989/90:89 s. 69 f.). Av vikt för frågan blir således i detta fall vem som har bevisbördan när säljaren påstår att varan är avlämnad och köparen påstår att hen inte har fått varan. Intressant nog framgår detta ingenstans i själva lagen, och inte heller i dess förarbeten eller i den juridiska litteraturen. HD har dock i ett relativt nytt rättsfall, som i och för sig inte handlade om en exakt likadan situation, sagt att i allmänhet gäller att den som påstår sig ha fullgjort en prestation har bevisbördan för detta (se NJA 2018 s. 617). Utgångspunkten i ditt fall är alltså att hemsidan du beställde parfymen från måste visa att de, via PostNord, faktiskt avlämnat varan till digDå parfymen i ditt fall inte ska anses ha kommit i din besittning är den inte avlämnad och du står således inte risken för den. Hemsidan du beställt parfymen från kan alltså inte hävda att de fullgjort sin del av förpliktelsen när de lämnade över parfymen till PostNord, de står risken för parfymen tills du fått den i din besittning.Påföljder vid dröjsmålI ditt fall föreligger ett dröjsmål då varan inte avlämnats alls (se vidare 9 § KKL). En rad påföljder ställs då till ditt förfogande, bland annat kan du kräva att säljaren ska fullgöra köpet, häva köpet, samt kräva skadestånd (se 10 § KKL). När det gäller fullgörelse finns ett krav på att du inte väntar orimlig länge med att framställa kravet (se 12 § tredje stycket KKL). När det gäller hävning av köpet, alltså att prestationerna ska återgå och du ska få tillbaka vad du eventuellt har betalat, kan du vidta denna åtgärd om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (se vidare 13 § KKL). Du måste i ett sådant fall kunna bevisa att dröjsmålet är väsentligt för dig.Slutsats Hemsidan du beställde från bär ansvaret för att du får varan levererad till dig. Ditt avtal är med hemsidan och inte med PostNord. Man kan säga att hemsidans del av avtalet med dig är uppfyllt när du har fått varan i din besittning. Med utgångspunkt i ny praxis från HD måste hemsidan kunna visa att parfymen faktiskt lämnades i din brevlåda.Närmast till hands för dig skulle jag säga är att du helt enkelt reklamerar hos hemsidan och kräver att de fullgör köpet, alltså att de levererar en ny parfym till dig. Du kan även säga till dem att du vill häva köpet, men i så fall måste du visa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,