När får köparen rätt att häva köpet?

2021-06-27 i Köplagen
FRÅGA |Vi sålde en bil privat som gör det själv bil pga brister på besiktningen. Uppgav i annonsen felen som var på besiktningen. En köpare kom,kollade på bilen och köpte den. Betalade och gjorde ägarbyte via appen. Då ångrade sig köparen pga ännu ett fel som vi inte upptäckt och uppgivit i annonsen. Dom ville ha pengarna tillbaka och göra ägarbyte åter. Vad gäller?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du har som privatperson sålt en bil till en annan privatperson, därmed tillämpas köplagen (KöpL), se 1 § och 4 §.Att bilen är behäftad med fel verkar vara ostridigt mellan er (jämför vidare 17 § KöpL). Frågan blir då vem som ska ansvara för felet. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas (se 13 § KöpL). När felet upptäcktes låg således risken för bilen på köparen. Säljaren svarar emellertid för fel som funnits vid denna tidpunkt (riskövergången) även om felet visar sig först senare (se 21 § första stycket KöpL).Om felet uppstod innan avlämnandet, alltså när du fortfarande bar risken för varan, föreligger ett fel enligt köplagens mening och köparen får rätt att göra gällande en rad olika påföljder (se vidare 30 § KöpL). Ni verkar vara överens om att så är fallet och ett fel föreligger alltså i bilen.Din köpare vill ha tillbaka pengarna och återlämna bilen till dig. Med andra ord vill köparen häva köpet. Hävning regleras i 39 § KöpL och får göras om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det beror alltså på arten av fel; ett mindre fel brukar inte rendera i en hävningsrätt för köparen, medan ett allvarligt fel mycket väl kan föranleda en rätt till hävning.Oavsett detta har du som säljare en rätt att först avhjälpa felet, även om köparen inte kräver detta (se vidare 36 § KöpL). Det är enbart om detta inte kommer ifråga som köparen kan häva köpet (se 37 § KöpL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka är påföljderna vid ett rättsligt fel?

2021-05-31 i Köplagen
FRÅGA |jag köpte en båt i god tro till marknadsmässigt pris, inga konstigheter förutom att jag inte kollade upp båt och motor innan köp. det visade sig att båten var anmäld stulen 2019 i Sthlm och polisen tog båten och motorn i beslag. ursprungsägaren har fått ersättning via försäkringsbolaget. kan jag via köplagen kräva pengarna tillbaka av säljaren? (Privatperson som i sin tur påstår att han köpt båten i god tro av en annan privatperson) hur går jag i så fall tillväga rent praktiskt?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du i form av privatperson köpt båten av en annan privatperson. I ett sådant fall är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § och 4 § KöpL).När någon köper en vara av säljaren som egentligen tillhör en tredje man föreligger ett så kallat rättsligt fel. Rättsliga fel regleras i 41 § KöpL. Av nämnda lagrum framgår att du som köpare har rätt till ett antal olika påföljder, förutsatt att det inte var avtalat mellan dig och säljaren att du skulle överta varan med den begränsning som tredje mans äganderätt innebär. Det framgår av ditt svar att du och säljaren inte har haft ett sådant avtal, varmed du har rätt till i första hand avhjälpande eller omleverans, och i andra hand till hävning. Du har även rätt till ersättning för eventuell skada du lidit, förutsatt att du var i god tro om tredje mans äganderätt (se 41 § andra stycket KöpL). Du måste för att få åberopa det rättsliga felet reklamera inom skälig tid (se 32 § KöpL). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om varan blir stulen utanför ens dörr?

2021-01-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag gick med på att en vara fick lämnas utanför min lägenhetsdörr vid hemleverans men inom 10 min av leveransen blev paketet tyvärr stulet. När jag läser i konsumentköplagen §6 står det att varan anses vara avlämnad när den är i köparens besittning, men att om den bara har lämnats utanför dörren så kan det inte ses som att den är i köparens besittning. Innebär detta att det är transportören/säljaren som har ansvaret för varan när den blir stulen eller har det ansvaret gått över på mig när jag gick med på att den fick lämnas utanför dörren? Tack för svar!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig eftersom du som konsument gar gjort ett köp av lös sak av en näringsidkare (se 1 § första stycket KKL).Risken för varanDen centrala frågan i fall som dessa är vem som bär risken för varan. Om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för den även om den förstörts eller kommit bort (se 8 § första stycket KKL). Risken för varan går över på köparen när varan har avlämnats (se 8 § andra stycket KKL). Det framgår vidare att varan anses vara avlämnad när den kommit i köparens besittning (se 6 § KKL).BesittningVad som exakt avses med besittning varierar beroende på vilken typ av köp det rör sig om. I ditt fall rör det sig om ett transportköp, då du ska få varan levererad till dig. Det framgår då av lagens förarbeten att varan ska anses vara avlämnad när den har tagits hand om av köparen eller på annat sätt överlämnats till denne. Det nämns också uttryckligen att en vara som lagts i köparens brevlåda normalt anses ha kommit i dennes besittning även om hen inte är hemma vid tillfället. (se prop. 1989/90:89 s. 69 f.). Enligt lagkommentaren indikerar förarbetena dock att en vara inte anses vara avlämnad om den placerats utanför dörren till konsumentens lägenhet, detta även om konsumenten uttryckligen skulle ha önskat ett sådant leveranssätt. Det framgår emellertid vidare av lagkommentaren att det finns skäl som pekar på att varan i ett sådant fall ändå ska anses vara avlämnad. Detta skulle gälla enligt principen om "livets regel", vars tillämpning torde leda till att leda till att besittningsövergång anses ha skett när det är fråga om ett normalt agerande för parterna på marknaden. Att lämna varan utanför dörren utgör ett normalt beteende på marknaden och leder till att konsumenten får varan inom räckhåll, vilket bör vara tillräckligt för besittningsövergång. Vilken grad av auktoritet som finns i hänvisningen till "livets regel" är dock oklart.SlutsatsSom framgår av stycket ovan får rättsläget sägas vara någorlunda oklart. Mig veterligen har frågan heller aldrig varit uppe i HD för bedömning. Mitt råd till dig är att ta kontakt med företaget och hänvisa till vad som sägs i förarbetena om att varan inte är avlämnad när den lämnas utanför din dörr.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du få det här. Jag kan även råda dig till att ta kontakt med konsumentverket om din fråga.Hoppas att detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en husvagn av en privatperson på blocket för ca 30.000kr.Säljaren sa till mig att så vitt han visste så var den fuktfri.När jag får hem den är det för de första användningsförbud pga skatteskuld på vagnen. Och grovt fuktskadat hela fram delen. Men det var inget som märktes när jag såg på vagnen.Jag har snart haft den en månad.Vad kan jag göra? Häva köpet? Kräva tillbaka pengar? Eller skylla mig själv att jag inte såg de?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid köp på hemsidor såsom blocket mellan två privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § och 4 § KöpL).Det råder ingen tvekan om att husvagnen som du har köpt är felaktig. När säljaren lämnar en muntlig uppgift om att varan är fuktfri blir detta en del av ert avtal och följaktligen stämmer varan inte överens med vad ni har avtalat när det visar sig att den är fuktskadad. Detta innebär att varan är att anse som felaktig (se 17 § första stycket och tredje stycket KöpL). Att husvagnen dessutom är belastad med ett användningsförbud på grund av en skatteskuld innebär också ett fel eftersom varan då avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (se 17 § tredje stycket KöpL).I allmänhet gäller emellertid att köparen inte såsom fel får åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet (se 20 § första stycket KöpL). Detta innebär dock inte att du som köpare har en undersökningsplikt före köpet, men om du har undersökt husvagnen får du inte åberopa fel, t.ex. fuktskadan, som du borde ha märkt (se vidare 20 § andra stycket KöpL). Det verkar dock som att du inte har undersökt husvagnen utan litat på vad säljaren berättat för dig och i ett sådant fall hindrar inte detta lagrum att du åberopar fel i husvagnen. Du nämner dock att du "såg på vagnen", beroende på hur långgående undersökning du gjorde kan detta föranleda att du inte kan åberopa fuktskadan som ett fel. Användningsförbudet är dock inget som du kan ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen så detta fel kommer du oavsett att kunna åberopa.Därtill måste du för att få åberopa felet reklamera till säljaren inom skälig tid. Detta måste ske inom skälig tid, med en bortre tidsgräns på två år (se 32 § KöpL). I ditt fall har det gått under en månad vilket torde vara inom skälig tid men det är bäst att du reklamerar så fort som möjligt efter att du märkt felet.Du har som köpare rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se 39 § första stycket KöpL). Denna bedömning sker utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Att husvagnen inte får användas får ses som väsentligt för dig och förmodligen borde säljaren ha insett detta.Det ska dock noteras att säljaren har en rätt att avhjälpa felet även om du inte skulle kräva detta. Alltså har säljaren en rätt att först avhjälpa användningsförbudet och fuktskadan även om du direkt skulle vilja häva köpet. Detta framgår av 36 § första stycket KöpL.Mitt råd till dig är att för det första reklamera felet så fort du kan. Då försäkrar du dig i alla fall om att du har en rätt att åberopa att husvagnen är felaktig. Därefter kan du se om du och säljaren kan komma överens om en lösning. Om säljaren skulle vägra att avhjälpa felet bedömer jag att du har goda möjligheter att kunna få igenom en hävning av köpet.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om ett fel visar sig inom sex månader vid konsumentköp?

2021-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Det är så att jag för 11 dagar sen köpte en bil från en bilhandlare. Det blev ett köp utan några garantier. 9 dagar efter att bilköpet genomfördes så la bilen av och fick bärgas bort till en verkstad, nu visar det sig att det är stora problem med bilens motor som kan kosta mig upp till 60 tusen kronor. Jag har som sagt endast ägt bilen i några dagar och kört med den hur försiktigt som helst så det kan omöjligt vara jag som orsakat problemet. Nu undrar jag hur jag ska gå tillväga? Jag vet att vi har konsumentköplagen men jag är inte alls så påläst och vill vara så påläst som möjligt när jag möter företaget jag köpte bilen av så de ska se att jag är påläst ordentligt. Vad gäller här? Hur går jag tillväga? Visst har jag en 6 månaders garanti via konsumentköplagen även om jag inte har en garanti direkt via bilföretaget?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Förutsatt att du i egenskap av privatperson har köpt bilen av en näringsidkare är mycket riktigt konsumentköplagen (KKL) tillämplig (se 1 § KKL).Problemen med bilens motor klassificeras tveklöst som ett fel enligt 16 § KKL. Avgörande för vem som bär ansvaret för ett fel beror på vem som bär risken för varan; risken för varan går över på köparen när den avlämnas (se 8 § andra stycket KKL). Avlämnandet sker när konsumenten har fått varan i sin besittning (se 6 § KKL). Du bär som konsument alltså risken för bilen när du har fått den i din besittning, men säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (se vidare 20 § första stycket KKL). Precis som du säger gäller här en sorts presumtion till konsumentens fördel; ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits redan vid avlämnandet (se 20 a § KKL). Om inte säljaren kan visa att felet uppkommit sedan du började använda bilen anses således felet ha funnits vid avlämnandet. Detta innebär att varan anses vara felaktig och du kan då göra diverse påföljder gällande, t.ex. avhjälpande eller prisavdrag (se 22 § KKL). Detta gäller förutsatt att du reklamerar inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet (se vidare 23 § KKL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem bär bevisbördan för när fel uppkommer enligt köplagen?

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag sålde en bil till en privatperson, via Blocket, för ca två veckor sedan. Bilen jag sålde hade fyra bucklor undertill som blivit till efter att en däckskiftare lyft bilen på fel ställe. Bucklorns upptäcktes två år efter att det skedde varför det var för sent för att klaga på det till däckskiftaren. När bilen såldes för två veckor sedan informerade vi köparen om bucklorna och gjorde även ett prisavdrag som motsvarande kostnaden för att laga dessa.När köparen lämnade in bilen (två veckor efter köpet) meddelar verkstaden att det även finns omfattande skador på balkarna under bilen, som skulle kosta 30 000 kr att laga. Bilen såldes för 75 000 kr. Säljaren vill nu att vi står för den kostnaden. Bilen har varit i vår familjs ägo sedan den var ny och vad vi vet har vi aldrig kört på något som kan ha orsakat detta. Bilen var dessutom både nyservad och nybesiktigad (1 vecka innan försäljningen) . På besiktningen (eller servicen) nämnde de ingenting om detta. Jag känner mig därför väldigt tveksam till om dessa skador fanns på bilen vid försäljningen. Vad har jag som säljare för skyldighet att åtgärda detta?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du har som privatperson sålt en bil till en annan privatperson, tillämplig lag på situationen är därmed köplagen (KöpL), se 1 § och 4 § KöpL.Att bilen är behäftad med fel genom skadorna på balkarna verkar vara ostridigt (jämför vidare 17 § KöpL). Frågan blir då vem som ska ansvara för felet. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas (se 13 § KöpL). När skadorna på balkarna upptäcktes låg således risken för bilen på köparen. Säljaren svarar emellertid för fel som funnits vid denna tidpunkt (riskövergången) även om felet visar sig först senare (se 21 § första stycket KöpL).Avgörande blir således när skadorna på balkarna uppstod, vilket givetvis är svårt att avgöra. Om de uppstod innan avlämnandet, alltså när du fortfarande bar risken för varan, föreligger ett fel enligt köplagens mening och köparen får rätt att göra gällande en rad olika påföljder (se vidare 30 § KöpL). Om skadorna uppstod efter riskens övergång har du inte någon skyldighet gentemot köparen för felet.Frågan blir då vem som bär bevisbördan för när skadorna uppkom. Denna bevisbörda ligger enligt doktrin och praxis på köparen, det är alltså upp till denne att visa att skadorna på balkarna fanns sedan tidigare.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är en vara felaktig om den inte stämmer överens med rubriken?

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en jacka till en tjej på en app där man kan sälja begagnade saker. Hon ber om bilder och jag skickar flertalet tydliga där hon godkänner att hon vill köpa och jag fraktar den. Nu, 3 dagar senare skriver hon att jackan inte stämmer överens med titeln. Jag har skickat bilder och hon har godkänt så där tror jag undersökningskyldigheten tillämpas. Ses detta som något svek och att jag hade upplysningsskyldighet. Vad gör jag?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga rör ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner. I sådana situationer tillämpas Köplagen (KöpL), se 1 § och 4 § KöpL.Utifrån hur du beskriver situation uppkommer frågan om varan kan vara behäftad med ett möjligt fel. Enligt 17 § första stycket KöpL ska varan bland annat i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. I och med att du använde en viss titel för jackan som du sålde kan det anses avtalat att jackan just skulle stämma överens med titeln. Varan är då att anse som felaktig i och med att den inte gjorde det (se 17 § tredje stycket KöpL). Även om titeln på jackan inte skulle ses som avtalsinnehåll, vilket den förmodligen gör, är jackan också enligt 17 § tredje stycket KöpL att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta sistnämnda krav är definitivt uppfyllt då köparen av din jacka med fog kunnat förutsätta att den skulle stämma överens med titeln. Varan är alltså att anse som felaktig.Ett antal möjliga påföljder aktualiseras i och med detta för hon som har köpt din jacka (se vidare 30 § KöpL). Det jag skulle rekommendera dig att göra är helt enkelt att låta köpet återgå, du får tillbaka din jacka och du ger tillbaka pengarna till köparen. På så sätt slipper du ett utdraget efterspel där hon kan göra gällande olika påföljder. Detta är nog det absolut bästa att göra i din situation. Hon som köpte din jacka har rätten på sin sida, utifrån de omständigheter du beskrivit för mig.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Går en klausul i avtalet före vad som gäller enligt lagen?

2020-02-23 i Köplagen
FRÅGA |Om ett företag beställer in en produkt som säljaren har misstankar kring om hen kan tillverka sådan produkt men inte delar med sig av misstankarna/varnar köparen och sedan 24 innan leverans inser att produkten inte kan levereras pga så dålig kvalitet och hör av sig till köparen, men i avtalet finns en klasaul där det står "Ersättning för direkta förluster vid utebliven leverans ges enbart om säljaren inte meddelat om utebliven leverans 24 timmar innan den planerade leveransen." kan köparna fortfarande kräva skadestånd?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag förutsätter i mitt svar, utifrån hur du har formulerat omständigheterna, att det rör sig om ett köp mellan två stycken näringsidkare. Köplagen (KöpL) är alltså tillämplig i din situation (se 1 § KöpL och 4 § KöpL).Grundläggande för KöpL är att den är dispositiv. Det innebär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om något annat är avtalat mellan parterna (se vidare 3 § KöpL).Svaret på din fråga blir således att köparen i ditt fall inte kan kräva skadestånd. Det som är avtalat mellan köparen och säljaren sätter KöpL:s bestämmelser om skadestånd ur spel och det som är avtalat gäller istället. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,