Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har beställt en bröllopsklänning i butik enligt leverantörens storlekstabell. Det är minst 6 månaders leverans. Jag betalade en handpenning till butiken på 50%, och skrev på ett avtal gällande att man ej kan återfå handpenningen vid ånger. Jag behöver däremot avbeställa klänningen, och undrar om butiken verkligen har rätt att behålla hela handpenningen? Det har enbart gått tre dagar sedan beställningen. Jag har läst konsumentköplagen och undrar om jag kan hänvisa till paragraf 37 och 41, och alltså betala den summan företaget lagt ut? Kan jag avbeställa utan att säljaren kan behålla hela handpenningen?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen för avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du är konsument och det är ett företag som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för: särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samtförlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om den är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har säljaren tagit en handpenning på 50% som jag utgår från är en på förhand bestämd ersättning som de behåller vid hävning eller avbeställning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för dig som konsument i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och säljaren hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer säljaren att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?

2021-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har genomfört ett köp online av en vara och leveranstiden som är ö.k är inom 7 dagar. Nu meddelar bolaget i fråga att varan är försenad och inte vet när varan kommer levereras. Varan ifråga var inte en beställingsvara utan en produkt som fanns på lagret. Problemet är att pga mänskligt fel så råkade leverantören ifråga ge ut min produkt till en annan kund. Därmed undrar jag om jag är berättigad till skadestånd enligt 32 § KKL och därmed kan häva köpet och genomföra ett täckningsköp? Har även köpt ett presentkort hos leverantören samma dag pga förmånliga villkor och om jag häver köpet får jag retur i presentkort. Vilka rättigheter har jag att kräva ersättning i andra former? Eller kan jag hävda skadestånd enligt 32 § KKL? Tack på förhand!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen (KKL), samt om du kan kräva skadestånd enligt samma lag, när säljaren har råkat ge ut en beställd vara till en annan kund. Konsumentköplagen är tillämplig på köp mellan en näringsidkare och en konsument, vilket jag utgår ifrån att din situation handlar om. Det är därför denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Om rätt till hävning av köp vid dröjsmålDröjsmål från säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen (9 § KKL). Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet (13 § KKL). Vid hävning behöver säljaren inte leverera varan och köparen behöver inte betala. Det är även värt att nämna att köparen måste meddela säljaren om att han häver köpet eller vill kräva skadestånd inom skälig tid för att hävning av köpet ska vara möjligt (15 § KKL). Det är alltså viktigt att man inte väntar alltför länge med att häva köpet. Om rätt till skadestånd vid dröjsmålKöparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § KKL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKL). Om köpet har hävts och köparen har gjort ett täckningsköp till ett högre pris, kommer skadeståndet att omfatta även prisskillnaden mellan båda köpen (33 § KKL). Detta förutsätter dock att detta täckningsköp har gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Detta gäller i ditt fallI ditt fall är det fråga om dröjsmål från säljarens sida då varan inte har levererats inom den avtalade tiden och dröjsmålet inte beror på dig som köpare. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt till hävning av köpet. Det är du som köpare som ska bevisa att dröjsmålet har haft väsentlig betydelse för dig. Du har vidare rätt till skadestånd för den skada som du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder, utanför dennes kontroll, som denne inte kunde förväntas räkna med och inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet måste samtliga fyra förutsättningar vara uppfyllda. Du nämner att dröjsmålet har berott på mänskligt fel som lett till att produkten levererats till fel kund. Jag vet inte exakt vilket mänskligt fel som orsakade dröjsmålet men det måste ha utgjort ett hinder för leveransens fullgörelse. Utifrån den information jag fått verkar det som att det är företagets anställda som har begått felet och då är detta alltså ett hinder inom säljarens kontroll. Man kan tänka sig att mänskliga fel är någonting som kan förväntas ske hos en leverantör och detta skulle exempelvis kunna undvikas genom att ha fler exemplar av varan på lagret. Mycket talar alltså för att säljaren är skadeståndsskyldig. Detta är en bedömning som görs från fall till fall och det är upp till säljaren att bevisa motsatsen. Därför är det svårt för mig att säga exakt vad som kommer att gälla i ditt fall. Om skadestånd betalas ut ska det täcka de utgifter du fått eller förluster du råkat ut för på grund av dröjsmålet. Om köpet hävs och du bestämmer dig för att göra ett täckningsköp (ett köp för att kompensera för den uteblivna varan) finns det möjligheter att få mellanskillnaden ersatt. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det finnas möjligheter för dig att få skadestånd av företaget. Det är fråga om dröjsmål från säljarens sida. För att skadeståndsskyldighet ska vara aktuellt måste du bevisa att dröjsmålet har haft en väsentlig betydelse för dig. Vidare krävs det att säljaren inte lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar utgifter och förluster till följd av dröjsmålet men kan även innefatta kompensation för täckningsköp. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag driver en bröllopsbutik och har nu en tvist med en kund.Bruden provade ut klänningar hos oss och bestämde sig för en modell som måste beställa åt henne i en annan storlek. Klänningen blir uppsytt av fabriken efter vår beställning och vi tar en handpenning på 50%.Vi skriver även ett avtal med kunden där det står tydligt att handpenningen ej återfås vid ånger eller avbeställning. Kunden måste även kryssa en box att hon har förstått våra villkor innan hon skriver på. Vi läser tom upp avtalet för henne så hon verkligen förstår allt.Klänningen är beställt och bekräftat av leverantören. Nu har hon ångrat sig och kräver tillbaka handpenning. Hon påstår att vi inte har rätt att behålla handpenning så länge klänningen inte är leverarad.I konsumentlagen paragraf 41 hittar jag dock att om vi har avtal på handpenning så kan hon inte kräver tillbaka detta. Vem har rätt?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen vid en avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du driver ett företag och att det är en konsument som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för:- särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,- särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt- förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har ni tagit en handpenning på 50% som jag utgår ifrån är en på förhand bestämd ersättning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för konsumenten i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och du hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer du att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

2021-05-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag hade bokat en tid hos en nagelgörare, samma dag blev jag sjuk och avbeställde tiden ca 7h innan bokad tid. Ringde och beställde ny tid 2 dgr senare, då upplyste hon mig om att hon skulle ha betalt för den avbokade tiden, avbokningen kom in för sent, och hon förlorade kunder. Kan hon göra så, har betalt, men hon miste mig som kund / tack på förhand !
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om en nagelterapeut har rätt att debitera en kostnad vid avbokad tid. I mitt svar kommer jag att utgå från att nagelterapeuten är en näringsidkare (ett företag) som du som konsument har köpt en tjänst hos. Vanligtvis är konsumenttjänstlagen tillämplig när en privatperson köper en tjänst av en näringsidkare. Lagen gäller dock inte behandling på personer, till exempel nagelbehandlingar (1 § konsumenttjänstlagen). Även om lagen inte är direkt tillämpbar kommer jag att använda den som vägledning lite längre ner i svaret. Köparens ångerrättOm bokningen har skett över telefon eller eller via internet, kan distansavtalslagen vara tillämplig. Lagen innehåller regler om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Distansavtalslagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att du som kund inte kan få det sämre än vad som framgår av lagen (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge kunden information huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen samt övriga villkor för ångerrätten (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen). Detta ska ges på ett klart och begripligt sätt för dig som konsument (2 kap. 3 § distansavtalslagen). Ångerrätten gäller i minst 14 dagarÅngerrätten för en kund börjar löpa från dagen för bokningen och gäller sedan i minst 14 dagar. Om du inte fått någon information om ångerfristen kan denna dock gälla i upp till ett helt år (2 kap. 10 och 12 § distansavtalslagen). I ditt fall innefattar inte ångerrätten någon ersättningsskyldighet för dig som kund, därför att nagelterapeuten inte har börjat utföra sin tjänst (2 kap. 15 § distansavtalslagen). Det bör även påpekas att vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som innebär en debitering endast om detta har varit tydligt innan bokningen gjordes och konsumenten har accepterat detta (1 kap. 9 § distansavtalslagen). I ett sådant fall måste nagelterapeuten ha informerat dig innan du bokade tiden om att det skulle ske en debitering vid uteblivet besök, annars har nagelterapeuten inte någon rätt att ta ut en avgift efter det att ångerrätten har löpt ut. Nagelterapeutens rätt att ta ut avgift för den del av tjänsten som inte kunnat utförasSom nämnt är konsumenttjänstlagen inte direkt tillämplig i detta fall men den kan ändå användas som vägledning. Om du inte har rätt till ångerfrist, till exempel för att denna löpt ut eller därför att du inte bokat tiden via telefon eller på nätet, kan du ändå ha rätt till att avbeställa tjänsten. Enligt denna lag har dock näringsidkaren rätt till ersättning för de kostnader som uppstått till följd av att kunden har avbeställt tjänsten. Detta innebär att nagelterapeuten skulle kunna debitera dig för till exempel den kostnad som uppstått för att hen inte har kunnat hitta en annan kund efter att du avbokat din tid (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Det är dock viktigt att understryka att det sagda gäller endast om nagelterapeuten har vidtagit åtgärder för att begränsa skadan (50 a § konsumenttjänstlagen). Detta innebär att nagelterapeuten kan ta ut en avgift för kostnaderna som uppstått endast om hen försökt att till exempel boka in en ny kund utan att ha lyckats med det. Om nagelterapeuten inte har vidtagit några sådana åtgärder har hen ingen rätt att ta ut en ersättning för det. SammanfattningSammanfattningsvis är det inte helt tydligt vilken lag som är tillämpbar när det gäller behandlingar som utförs på människor, som till exempel arbete som utförs av en nagelterapeut. Distansavtalslagen kan dock vara tillämplig om beställningen har gjorts via telefon eller på nätet. Om bokningen gjordes via nätet bör nagelterapeuten, på ett tydligt sätt, ha informerat dig om vad som gällde för avbokning av din tid samt om en debitering kunde ske vid avbokningen. Detta skulle alltså ha gjorts innan du bokade tiden. Om detta har gjorts ser det ut som att nagelterapeuten haft rätt att ta ut en avgift vid avbokningen, förutsatt att du accepterade villkoren när du bokade tiden. Som konsument har du dock alltid en ångerfrist på 14 dagar från dagen för bokningen, då du kan avboka din tid utan att behöva stå för någon kostnad. Om din ångerfrist av någon anledning inte gäller eller har löpt ut finns det även en möjlighet för nagelterapeuten i enlighet med konsumenttjänstlagen att debitera dig för de kostnader som uppstått i samband med att du avbokade tiden. Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Vänliga Hälsningar,