Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?

2022-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en dator hos *företag* för ca 18000 kronor. Jag har garanti på den i 2 år. Jag lämnade in den 11 månader efter köp då jag märkte att den var defekt, nu har jag fått tillbaka den efter 3 veckors väntan och den är fortfarande defekt. Jag har sagt till dem att jag skulle vilja häva köpet hos dem då jag tyckte det var helt orimligt att vänta 3 veckor på laggning.Min fråga är då om jag nu har rätt att kräva återbetalning då deras försök till reparation ej fungerade och garantin på datorn fortfarande gäller.Med vänlig hälsning
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vilken lagstiftning är tillämplig?Jag förstår det som att du köpt datorn som privatperson av företaget du nämner. I och med detta blir konsumentköplagen tillämplig och den är tvingande till din fördel (1 och 3 § KKöpL)Vad har du för rättigheter?Vid fel i vara så finns det lika olika rättigheter som aktualiseras om du har reklamerat felet inom skälig tid. Du har då rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva att köpet (22 § KköpL). Hävning ses som ett sistahandsalternativ och normalt sett har säljaren rätt att reparera datorn eller leverera en likvärdig innan hävning eller prisavdrag kommer på fråga. Detta gäller även fast det skett ett tidigare reparationsförsök (27 § KköpL). Däremot får inte säljaren oändliga försök eller tid på sig att reparera samma fel eftersom en reparation ska ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § tredje stycket KköpL). För att ha rätt till hävning krävs att felet har varit av väsentlig betydelse för dig. Saker så som reparationens tid och misslyckande samt felets allvarlighet kan tala för att felet haft väsentlig betydelse för dig. Du kan alltså möjligen få tillbaka dina pengar även fast det bara skett ett reperationsförsök men det beror på om säljaren vill testa att reparera varan ännu en gång alternativt leverera en likvärdig dator. Det bästa är att kontakta säljaren och förklara den olägenhet som du behövt stå ut med och förklara att du vill häva köpet. Säljaren kan ju eventuellt gå med på ditt krav även fast denne har rätt att testa reparera en gång till.Sammanfattningsvis har säljaren normalt sett rätt att göra två reparationsförsök förutsatt att dessa kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig. Jag har dock förstått det som att några veckor för att laga en dator kan ses som en skälig tid och om du fått tillgång till en lånedator kan säljaren få ännu längre tid på sig att reparera datorn. Detta stoppar dig dock inte från att reklamera varan igen och förklara att du vill häva köpet. Behöver du mer hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Reklamation och rättigheter vid fel i vara

2021-12-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte ett par örngott varav ett är felsytt (det är sytt snett). När jag gick tillbaka för att reklamera varan blev jag nekad då det inte var en giltig reklamation och blev tillsagd att gå hem och mangla/stryka varan. Detta har jag redan gjort vilket jag även tillade till personalen men jag blev fortfarande nekad. Min fråga är vad jag ska göra då de andra örngotten är som dom ska, och är det okej att man köpt en felaktig vara som man sedan blir bedd om att lösa felet på själv? Mvh
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lagstiftning är tillämplig?Det framgår inte i din fråga om du köpt varan av en näringsidkare eller av en privatperson. Det verkar dock som att du köpt varan av en näringsidkare. I och med att du är en konsument är konsumentköplagen tillämplig och den är tvingande till din fördel (3 § KköpL). Vad har du för rättigheter?Ett fel i en vara som visar sig inom sex månader sen du köpte varan ska antas ha funnits redan då du köpte varan. Det innebär att det är upp till säljaren att visa att det är ett fel som uppkommit efter att du köpt varan och att du därför inte kan reklamera varan (20 a § KköpL).Är varan felaktig har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, ersättning för att fixa felet själv eller häva köpet (22 § KköpL). För att ha rätt till dessa påföljder måste du ha reklamerat inom skälig tid (23 § KköpL). Har du reklamerat inom två månader sen du märkte felet ses det alltid gjort inom skälig tid och det verkar som att du har gjort det i detta fall. Vidare har du i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller ger dig ett nytt örngott och detta ska ske utan kostnad för dig (26 § KköpL). Alltså att de t.ex. syr om örngottet rätt eller ger dig ett nytt felfritt örngott. Det är bara om det skulle medföra oskälig kostnad för säljaren som denne kan neka denna rätt. Det är svårt för mig göra någon bedömning om det i och med att jag inte har någon mer information men på grund av att det är ett relativt enkelt fel att fixa talar det emot en oskälig kostnad. Avhjälpandet eller omleveransen ska dessutom ske inom skälig tid sen du framförde ditt krav. Om säljaren inte har avhjälpt felet eller bytt ditt örngott till ett nytt kan du kräva prisavdrag eller ersättning för vad det kostat dig att fixa felet själv, så länge det inte kostade oskäligt mycket. Du kan möjligen ha rätt att häva köpet helt och hållet om felet har väsentlig betydelse för dig (28 § KköpL). Vad kan du göra?Som sagt har du dessa rättigheter som du kan informera säljaren om. Det kan ju vara så att de inte har koll på vad de har för skyldigheter och därför bett dig att fixa felet själv. Uppfyller de ändå inte sina förpliktelser kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och anmäla säljaren. Du kan läsa mer om det här på ARN:s hemsida. Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen om du behöver mer vägledning!Med vänlig hälsning,

Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?

2021-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en hästtransport som var precis nybesiktigat. När vi sedan skulle använda transporten (precis efter köptillfället) upptäcker vi att golvet är dåligt, det är mögel under golvet och går att trycka igenom med ett finger och vi måste nu byta hela golvet i hästtransporten. Vad gäller? Är det vårt fel som inte hittade detta när vi köpte eller när besiktningen missade detta?Tack på förhand!
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av din frågaI och med att det inte framgår av din fråga om du köpt hästtransporten av en privatperson eller näringsidkare så utgår jag från att du köpt den av en privatperson. Då det är fråga om köp av lös egendom mellan två privatpersoner ska köplagen (KöpL) tillämpas på det här köpet (1 och 4 § KöpL). Vidare framgår det inte heller om transporten sålts i så kallat "befintligt skick" eller inte, vilket kan påverka möjligheten att åberopa felet i transporten. Det utgås därmed framöver att en sådan friskrivning inte finns avtalat. Utöver detta vill jag också flagga för att jag inte vet exakt hur och vad en besiktning av en hästtransport omfattar. Borde du ha märkt felet innan ni köpte transporten?När man köper en vara är det naturligt att man först undersöker varan, speciellt varor av större värde. Om du gjort en undersökning har du inte rätt att åberopa sådana fel som du borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta är dock förutsatt att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder (t.ex. om säljaren aktivt försökt dölja möglet.) Om du utan godtagbar anledning valt att inte undersöka transporten trots att säljaren uppmanat dig till det har du inte heller möjlighet att åberopa fel som du borde märkt. Frågan om vad du "borde ha märkt" är även beroende av omfattningen av eventuell undersökning samt av dina erfarenheter och kunskaper. Vad säljaren kan ha sagt om golvet kan också spela roll, exempelvis om säljaren bortförklarat lukten av mögel (Läs gärna NJA 1996 s. 598).Det är svårt för mig att säga om du borde ha märkt möglet eller inte i och med att jag inte vet något mer kring den ev. undersökningen. Att en besiktningsman inte upptäckt golvets dåliga skick kan däremot tala för att du inte heller borde ha märkt det. När är det fel i vara?Det anses som fel i vara om transporten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta angående varan (17 § tredje stycket KöpL). Vad du kan rimligen kan ha förväntat dig grundar sig i första hand på vad ni avtalat om. Om ni exempelvis har avtalat om en hästtransport i det skick som besiktningen visade så ska det anses vara "fel i vara" om den avviker från det skicket. Likaså föreligger fel i vara om skicket på transporten inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha påverkat själva köpet (18 § KöpL).För säljaren ska ha ansvar för fel i transporten ska felet ha funnits vid tidpunkten för köpet. Säljaren ansvarar i sådana fall för fel även om felet visat sig senare (13 och 21 § KöpL). I ditt fall kan möglet antas ha funnits vid köpet i och med att upptäckten var så nära inpå köpet och med utgångspunkt i att möglet inte kan ha spridits så snabbt. Vilken påföljd kan du kräva?För att ha rätt till påföljd måste du ha reklamerat, dvs. upplyst säljaren om felet, inom skälig tid (32 § KöpL). I första hand har du rätt till att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Detta är förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Om avhjälpande inte är aktuellt har du i vissa fall rätt till omleverans. I ditt fall är omleverans troligen inte relevant och i sådana fall kan du rätt till prisavdrag på transporten (37 § KöpL). Eventuellt kan hävning också bli aktuellt (39 § KöpL).BesiktningsfirmanOm säljaren anser att besiktningsfirman gjort en bristande besiktning får säljaren vända sig till besiktningsfirman själv med eventuella anspråk. Du har därför inget ansvar att vända dig dit för klagomål och eventuella anspråk. Sammanfattning och vad du kan göra nuSammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra med säkerhet om du har rätt att göra gällande felet men omständigheterna talar för att du har rätt till det. Detta beror dels på din ev. undersökning, dels på avtalat skick och andra utfästelser från säljaren. Tips är därmed att vända dig till säljaren, förklara läget och försöka komma fram till en gemensam lösning. I annat fall kan du väcka talan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga och du är välkommen att kontakta oss på Lawline för mer juridisk hjälp! Det kan du göra genom att bl.a. maila info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Säljare som vill ge pengarna tillbaka och inte avhjälpa felet i varan

2021-12-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag gjorde en beställning på en sida och ena produkten var trasig när den kom.Jag dokumenterade allt och mejlade med kundservice som sa att de skulle ersätta mig med en ny vara. Men någon dag efter så skriver dom och säger att de har pratat med kollegan som sagt att de har "rutiner vid små produkter och återbetalar istället". Jag passade ju på att handla när de va superrea, och vill ju då såklart ha en ny vara, inte återbetalning, annars hade jag ju aldrig gjort beställningen då jag inte tjänat något på de om de inte vore för rabatten. Vad är mina rättigheter?
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du köpt en vara av en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig och den är tvingande till din fördel (1 och 3§ KköpL). Jag antar att du gjort det i och med att du beskriver i frågan att säljaren har flera anställda och kundservice. I förstahand har du som köpare rätt att kräva att de fixar, dvs. avhjälper, varan eller att du får en helt ny vara om den är trasig (26 § KköpL). Det är endast om det är oskäligt med hänsyn till kostnaderna och besväret för säljaren som denne kan neka dig den rätten. Ju väsentligare felet är för dig, desto större olägenhet måste säljaren stå ut med. Det framgår inte i din fråga vad varan kostade eller vad som är trasigt men att varan var väldigt billig talar för säljaren kan neka dig din rätt. Å andra sidan kan priset och vad det eventuellt hade kostat att införskaffa en ny likadan vara i nuläget tala för att det är av väsentlig betydelse för dig att de avhjälper eller ger dig en ny vara. Är säljaren inte skyldig att avhjälpa eller företa omleverans har du rätt till prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet själv i vissa fall och eventuellt hävning (28 § KköpL). Även skadestånd kan komma i fråga om du lidit skada till följd av den trasiga varan (30 § KköpL). Rätten till ersättning för eget avhjälpande omfattar bara en kostnad som inte är oskäligt hög eller uppgår till det du hade haft rätt till i prisavdrag. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med säljaren igen. Du kan framföra att du vill att de t.ex avhjälper felet även om det är säljarens rutin att återbetala och häva köpet vid små belopp. Det är svårt för mig att göra en vidare bedömning utan mer information men jag hoppas att du fått lite klarhet i saken!Med vänlig hälsning,

Fel i vara som är köpt på Tradera

2021-10-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en vara på Tradera.Varan är en adapter mellan ett chassi för barnvagn och sittdel. I varan angavs att den var kompatibel med två olika modeller på sittdelar. När jag nu fått hem den överensstämmer inte varan med vad som angavs i beskrivningen. Adaptern är inte kompatibel med den ena modellen som angavs. Den är därför för mig obrukbar.Jag förstår att man inte har samma skydd vid köp mellan privatpersoner. Men då annonsens information inte överensstämmer med varan så känner jag mig såklart lite lurad.Min tanke är att köplagen gäller även vid köp på plattformar såsom tradera då det fortsatt är ett köp mellan två privatpersoner. Har jag fel?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lagstiftning är tillämplig?Som du säger så gäller reglerna enligt köplagen (KöpL) om du köpt en vara av en annan privatperson på Tradera (1 § KöpL). Vidare är det som du säger att du har ett sämre skydd när det kommer till köp mellan privatpersoner. Detta innebär däremot inte att du saknar rättigheter i ditt nuvarande fall. Vad har du för rättigheter?Fel i vara föreligger om varan inte stämmer överens med uppgifter om dens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat innan köpet och som kan antas ha påverkat ditt köp av varan (18 § KöpL). I ditt fall hade du rimligen inte köpt varan om inte det framgick av annonsen att den skulle vara kompatibel med din modell. Detta betyder att det föreligger fel i vara och ger dig rätt till påföljder för fel i vara. I ditt fall kan nog varken avhjälpande och omleverans ses lämpliga alternativ. Prisavdrag som du kan ha rätt till kanske inte heller är en tillfredsställande påföljd i och med att du inte kan använda adaptern. Observera dock att du inte har rätt till prisavdrag om varan är köpt begagnad på auktion (37 § andra stycket KöpL). (Har förstått det som att de flesta varorna på Tradera säljs via auktionsformatet). I ditt fall är då förmodligen hävning det lämpligaste alternativet. Rätt till hävning har du om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett det (39 § KöpL). Felet kan antas vara av väsentlig betydelse eftersom varan inte kan användas överhuvudtaget till det ändamål den köptes för och att felet förmodligen inte går att fixa genom avhjälpande eller omleverans. Man kan vidare argumentera för att säljaren borde ha insett att om adaptern inte passar din modell så är det av väsentlig betydelse för dig i och med att du inte kan använda den. För att ha rätt till hävning måste du dock reklamera felet inom skälig tid, dvs. meddela säljaren om felet och berätta att du vill häva köpet (32 § och 39 § KöpL). Som jag förstår din fråga har du nyligen efter köpet uppmärksammat felet men det kan ändå vara bra att meddela säljaren så snart som möjligt. SammanfattningSammanfattningsvis är det köplagen som tillämpas på ditt fall och omständigheterna talar för att du har rätt att häva köpet om det är det du vill göra. Mitt tips är därmed att så snart som möjligt kontakta säljaren och förklara att du vill reklamera varan och eventuellt häva köpet. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,