Företaget svarar inte efter en förskottsbetalning, bedrägeri?

2017-09-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Mitt företag har beställt en tjänst av ett företag, en fotografering. Fotografen har efter förskottsbetalning på halva summan ställt in fotograferingen och gjort sig okontaktbar. Hur gör jag som företag för att få tillbaka mina pengar?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det verkar som du blivit utsatt för bedrägeri eller bedrägligt beteende som du finner i 9 kap 1 och 2 § brottsbalken. Om syftet hos fotografen varit att ”vilseleda” dig att tro att tjänsten skulle bli utförd men tanken var att fotografen skulle få förskottsbetalningen och sedan inte utföra tjänsten så kan detta innebära att ett bedrägeri begåtts. Dessutom har detta självklart inneburit en vinst för fotografen och en förlust för dig och ditt företag vilket också är ett krav för att bedrägeri anses ha begåtts. Att fotografen nu gjort sig okontaktbar efter att ha fått pengarna talar för att syftet varit att lura dig. För att få tillbaka pengarna kan du antingen via en dom i rättegång få rätt till ersättning eller så finns det möjlighet att du själv kan framställa en fordran gentemot fotografen. Sannolikheten att fotografen betalar in verkar inte vara speciellt hög. Du kan även vända dig till kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande, HÄR. Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan via telefon 11414 eller på polisens hemsida HÄR. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffet för att köra moped utan körkort?

2017-09-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Blev tagen för att jag körde en Klass II moped utan körkort. Vad är straffen för det?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffet för att med flit köra en moped klass II utan förarbevis är böter. Detta är en förseelse som går under trafikbrottet olovlig körning (3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Oftast landar boten på 1500 kr eller 30 dagsböter. Med vänlig hälsning,

Skyldighet för bilägare att uppge förare i samband med fartkamera?

2017-09-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det i dagsläget, 2017-09-04, finns någon lagstadgad skyldighet att uppge vem som kört ens bil (eller annat fordon) vid en viss tidpunkt? Och innebär det något straffansvar för när man vägrar uppge detsamma?Ex: en fartkamera får en bra bild av föraren i ett företags tjänstebil - finns det lagstöd för att företaget måste ge ut förarens identitet?Gäller samma sak för privatpersoner i sådana fall?Tack!
Samuel Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Enligt 1 kap 1 § Brottsbalken så är brott en gärning beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning och "för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet." Detta förklarar den s.k. legalitetsprincipen som enkelt kan förklaras som inget straff utan stöd i lag.I dagsläget finns i svensk lag inte någon lagstadgad skyldighet att uppge vem som kört ens bil (eller annat fordon) vid en viss tidpunkt. Således finns det heller inte något straffansvar för när man vägrar uppge detsamma. Detta gäller oavsett om någon kört för fort med din bil och då fångats av en trafiksäkerhetskamera. Hoppas detta besvarar din fråga.Vänligen,

Är det fel om man klättrar på olika byggnader/skolor utan tillstånd,kan man få något straff ifall man blir tagen?

2017-09-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det fel om man klättrar på olika byggnader/skolor utan tillstånd,kan man få något straff ifall man blir tagen?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att klättra på byggnader utan tillstånd kan vara olaga intrångDet kan bedömas som brottsligt att klättra på olika byggnader/skolor utan tillstånd. Just urban klättring som har blivit mycket vanligt den senaste tiden har i ett antal svenska fall ansetts vara i strid mot lagen och personer har åtalats och dömts för framför allt brottet olaga intrång. Straffet för normalgraden av detta brott är böter. (BrB 4 kap. 6 § andra stycket)Vad lagregeln stadgar är ett förbud mot att obehörigen intränga eller kvarstanna i kontor, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Förutsättningar för kontaktförbud

2017-09-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejsanKan man på något sätt få igenom ett kontaktförbud mot en förälder som trakasserar en? Grunden är den att en av mina föräldrar inte låter oss vara, och när vi säger ifrån så eskalerar trakasserierna som är muntliga, men psykiskt påfrestande. Och nu har det börjat med hot också.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla (din förälder) kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda (dig). Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (se 1 § andra stycket Lagen om kontaktförbud). Dessutom måste skälen för ett kontaktförbud vara proportionerliga i förhållande till det intrång ett sådant förbud innebär (se 1 § tredje stycket).Det är åklagaren som prövar om skäl för kontaktförbud finns samt fattar beslutet efter att detta anmälts till honom/henne alternativt på eget initiativ (se 7 §). Åklagarens beslut kan överklagas till tingsrätten av både den som ska skyddas av förbudet och av den som förbudet gäller för (se 14 §).Utifrån informationen i din fråga är det svårt att med säkerhet säga om ett kontaktförbud skulle gå igenom eller ej. Om din förälder är dömd för brott mot dig eller någon annan är det omständigheter som talar för att kontaktförbud kan komma i fråga. Misshandel, olaga hot och ofredanden är exempel på brott som ofta leder till kontaktförbud. Men även om din förälder aldrig lagförts för något brott eller om trakasserierna inte anses så grova att de är straffbara är det möjligt att få till stånd ett kontaktförbud. Dock ska åklagaren enligt rättspraxis vara mycket mer restriktiv med att meddela förbud i de situationer där ett brott ännu inte bevisats. I ett rättsfall från 2007 rörande kontaktförbud skriver HD följande:"En grundläggande förutsättning för besöksförbud är att det finns en klar och konkret risk för att den som förbudet avser att skydda kommer att utsättas för brott eller förföljelser eller andra former av allvarliga trakasserier. Även om en särskilt viktig omständighet vid bedömningen av risken är om den som förbudet avses gälla tidigare har begått brott mot den andra personen bör det inte i alla situationer krävas att brott har begåtts mot denne. Som exempel nämns i lagmotiven att den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för ett brott som ännu inte hunnit utredas och där det alltså i viss mån kan vara oklart om det går att styrka brott. Möjligheten att besluta om besöksförbud utan att den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den andra personen bör emellertid användas restriktivt. Som framhålls i motiven måste den beslutande myndigheten alltid hålla i minnet att det bakom en begäran om besöksförbud kan ligga en konflikt mellan parterna, vilken i första hand bör lösas på annat sätt än genom ett besöksförbud." - NJA 2007 s 272Sammanfattningsvis: Åklagaren beslutar om kontaktförbud. För att få meddela ett kontaktförbud måste det på grund av särskilda omständigheter finnas en klar och konkret risk för att den som förbudet förväntas gälla emot kommer att begå ett brott mot den som ska skyddas av förbudet. Olaga hot är ett brott och om detta har anmälts till polisen och din förälder har dömts för detta ökar det chanserna att få till ett kontaktförbud.Hälsningar

Påföljd vid ringa narkotikabrott för andra gången.

2017-09-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Igår blev jag tagen för innehav av kokain. Jag hade på mig 0,1 gram (inkl påsens vikt) . Pisseprovet kommer att visa positivt för kokain och marijuana. Men för bara 1 månad sedan så blev jag dömd för ett likadant brott. Jag hade då 0,2 gram kokain på mig och pissade positivt för marijuana och kokain. Påföljden blev då böter på 35.000 kr. Allt som allt i mitt register så har jag en misshandel och även då det narkotikabrott som skedde för 1 nån månad sen, som jag skrev om ovan. Men vad tror ni att påföljden lär bli för det nya brottet där jag hade 0,1 gram kokain på mig och pissar positivt? Tacksam för svar.
Marcus Karlsson |Hej och tack för då vänder dig till Lawline med din fråga. Det brott du gjort dig skyldig till är med narkotikabrott enligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen då du har innehaft kokain som är narkotikaklassat. Med största sannolikhet rör det sig om ringa narkotikabrott då mängdgränsen för att göra innehavet av kokain till ett narkotikabrott av normalgraden brukar läggas vid 0.6 gram. Ringa narkotikabrott kan ge böter eller fängelse i upp till 6 månader enligt 2 § narkotikastrafflagen. Den påföljd som blir aktuell regleras inte i narkotikastrafflagen utan i brottsbalken. Att säga vad du kommer dömas för är väldigt svårt i detta fall då det är många faktorer som spelar in. Exempelvis finns förmildrande och försvårande omständigheter reglerade i 29 kap 2-3 § brottsbalken. Är du under 21 år så krävs det mer för att utdöma fängelsestraff enligt 30 kap 5 § andra stycket brottsbalken. Narkotikabrott är även ett artbrott vilket innebär att det i många fall utdöms fängelse. Dock utgör ringa narkotikabrott sällan ett artbrott. Det enda som talar för fängelse i detta fall är att du tidigare gjort dig skyldig till narkotikabrott vilket ska beaktas enligt 30 kap 4 § andra stycket brottsbalken. Eftersom du tidigare gjort dig skyldig till narkotikabrott så kan det eventuellt vara aktuellt att göra påföljden strängare exempelvis genom att förena böter med villkorlig dom enligt 27 kap 1-2 § brottsbalken. Utan att kunna ge något säkert svar på vilken påföljd du kan tänkas få så tror jag inte att fängelse är aktuellt utan den mest troliga påföljden är dagsböter eller dagsböter förenad med villkorlig dom då det rör sig om upprepad brottslighet av samma slag. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur många gånger måste man köra olovligt för att dömas till grov olovlig körning?

2017-09-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Olovlig körning, hur många olovliga körningar kan man åka dit för innan det blir grov olovlig körning och fängelse.?Personen i fråga har aldrig haft ett körkort, åkt dit för olovlig körning flera gånger, bla med minderåriga i bilen.Hur länge tar det innan en fängelsedom blir påföljden för honom.Orolig att personen i fråga kommer att köra ihjäl någon till slut, då han inte lyssnar på någon.Orolig medmänniska.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet olovlig körning hittar du i trafikbrottslagen 3 §. Den grövre varianten av brottet, dvs grov olovlig körning, hittar du i bestämmelsens andra mening. I den grövre varianten av brottet finns fängelse med i straffskalan, medan det av brottet av normalgraden enbart kan följa böter som straff.Enligt lagtexten ska en olovlig körning bedömas som grov om föraren haft körkort men fått det återkallat, kört olovligt vanemässigt eller om det annars finns omständigheter som klassificerar brottsligheten som grov. Att någon exempelvis kör ett körkortspliktigt fordon trots att personen vägrats körkort är en omständighet som bidrar till att bedömningen blir hårdare. Det finns alltså inte ett bestämt antal gånger som en person behöver köra olovligt för att ”nå upp” till den grövre nivån. Av din fråga förstår jag att personen åkt fast för olovlig körning flera gånger, till och med med minderåriga i bilen. Beroende på frekvensen av dessa incidenter låter det inte helt olikt ett vanemässigt beteende, och att personen också riskerar de minderårigas liv på det sättet är inte heller en omständighet som skulle göra bedömningen mildare. Det låter således för mig som om att personen i fråga redan, i alla fall till viss del, uppfyllt kraven för det grövre brottet.Jag hoppas att du fått svar på din fundering!

Att läsa annans facebookmeddelande utgör dataintrång

2017-09-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En kollega hade inte loggat ut sin Facebook på vår jobbdator, en annan kollega som skulle använda datorn såg en chat mellan två kollegor som innehöll en sexuellt kränkande konversation om en annan kollega. Kollegan som såg detta fotograferade konversationen och visade chefen som anser hon gjort fel och gjort dataintrång. Vad gäller?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att olovligen läsa och fotografera andras privata meddelanden på facebook utgör dataintrång enligt 4 kap. 9 c § Brottsbalken. Straffskalan löper från böter upp till fängelse i två år. För den beskrivna gärningen borde påföljden stanna vid böter om det anmäls till polisen och leder till fällande dom. Din chef har alltså rätt i att man inte får läsa och fotografera andras meddelanden utan tillåtelse - oavsett vad som står i dessa meddelanden.Hälsningar