Straffbart att kopiera lånad hissnyckel?

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |På min skola har vi en hiss som endast kan användas med nyckel. Har man skadat sig kan man få låna en nyckel. Är det straffbart att kopiera denna utan skolans tillstånd? (Nyckeln är inte patenterad)
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att endast kopiera nyckeln bör inte vara straffbart i sig. Straffbestämmelserna som jag behandlar nedan aktualiseras istället vid den tidpunkt den kopierade nyckeln börjar användas. De eventuella straffbestämmelser som jag bedömt då kommer i fråga är framför allt olovligt brukande och olaga intrång. Bestämmelserna regleras i brottsbalken (BrB) (här). Olovligt brukande är en straffbelagd gärning som regleras i 10:7 BrB (här). Enligt bestämmelsen är det brottsligt att bruka annans sak på ett sätt genom vilket det uppkommer skada eller olägenhet. Så skulle kunna vara fallet om personen använder hissen på ett sätt som gör att "skolan" inte har möjlighet att använda den så som de ämnar, t.ex. genom att personen uppehåller sig eller placerar egendom i hissen så att den inte kan användas, eller genom att skada den på något sätt. Att personen däremot använder hissen någon gång då och då bör dock inte utgöra en sådan olägenhet. Även olaga intrång i BrB 4:6 st 2 (här) kan bli aktuellt. För olaga intrång döms den som intränger eller kvarstannar obehörigen på vissa, i lagen reglerade, platser. En hiss skulle kunna vara en sådan plats som omfattas av lagrummet (i NJA 1987 s 148 ansågs en trappa kunna utgöra en sådan plats, se här). Det krävs dessutom även att personen vistas på platsen obehörigen. Finns det t.ex. skyltar om att endast behöriga personer får använda hissen, samt t.ex. regler om vem eller vilka som är behöriga så skulle det kunna utgöra olaga intrång att bruka hissen.Om någonting i mitt svar ter sig oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Skulle du ha några andra frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Omhändertagande av berusad

2017-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vart hemkörd av polisen på nyårsafton eftersom jag druckit två 3,5or och är 16år. Dom sa att jag inte var berusad till min mor och dom blåste mog inte heller, räknas det som en LOB? Och kommer jag få problem med vapenlicens sen när jag är 18?
Oskar Fröberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) 1 § får den som anträffas så berusad att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan omhändertas polisen. Den som blir omhändertagen ska även underrättas om anledningen till omhändertagandet enligt 7 § samma lag. Det verkar det alltså inte ha rört sig om ett omhändertagande enligt LOB i ditt fall. För att få vapenlicens ska du bland annat vara laglydig och skötsam. Eftersom du inte begått något brott utan endast blivit hemkörd av polisen borde det inte påverka dina möjligheter till vapenlicens i någon större utsträckning.Mvh

Topsning vid misstanke av skadegörelse alternativt åverkan

2017-01-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har idag varit på förhör som misstänkt för en lättare skadegörelse på en ambulans, som jag vet med mig att jag inte begått. Men under förhöret säger förhöraren att hennes chef bett henne att topsa mig i munnen. Jag är alltså misstänkt för ett brott som endast kan ge böter men de har ändå tagit ett salivprov på mig. Nu när jag läser på i efterhand står det att JO slog fast att en person inte skall bli topsad om det gäller ett bagatellbrott som kan leda till böter. Varför topsade dem mig?
Zinar Budak |Hej, kroppsbesiktning genom tagande av salivprov (topsning) får göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i utredningsregistret. 28 kap. 12 a § rättegångsbalkenSåledes får man inte topsa människor som är misstänkta för brott som endast kan leda till böter. Du säger att du är misstänkt för skadegörelse som är "lättare". Om man kommer fram till att det handlar om en ringa skadegörelse så kallas det istället för åverkan. Om man döms för åverkan så kan man endast dömas till böter. 12 kap. 2 § 1 st. brottsbalken (BrB) Då det endast finns böter på straffskalan för åverkan så får polisen inte topsa den misstänkta. Skadegörelse av normalgraden har dock fängelse på straffskalan. 12 kap. 1 § BrB Av den anledningen kan det uppfattas som att topsning alltid är tillåtet men så är inte fallet, av förarbetena till "topsningparagrafen" så kan vi läsa att proportionalitetsprincipen alltid ska beaktas vid beslut av topsning När det rör sig om rena bagatellbrott så bör inte provtagning ske. (prop. 2005/06:29)Som du påpekar har JO mycket riktigt riktat kritik mot polismyndigheten när de beslutat om topsning av en person som var misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. För det brottet så är dock maxstraffet 6 månaders fängelse medan det är 1 år fängelse för skadegörelse.Sammanfattningsvis kan man säga att polismyndigheten har gjort fel om du var misstänkt för åverkan då brottet inte har fängelse på straffskalan. Om du istället var skäligen misstänkt för skadegörelse så kan det vara så att fel även har gjorts i det fallet från polismyndighetens sida om omständigheterna i fallet pekar på att straffet skulle hamna på böter. Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Förtal eller förolämpning

2017-01-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har fått sms där det står att jag tar betalt för sex, har förmyndare och inte tar hand om mina barn. Allt detta är naturligtvis lögn och polisanmält. Har fått höra att det är svårt att få till åtal mot detta. Stämmer det?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man skriver på nätet att någon är säljer sexuella tjänster så kan detta vara ett förtal, eftersom det är något man skriver för att få andra att tycka illa om någon. En förutsättning för att detta ska kunna utgör brottet förtal krävs det dock att smset skickats till fler personer än bara till dig. När någon skrivit till dig med avsikt att förolämpa dig kan det vara fråga om brottet förolämpning 5 kap. 3 § brottsbalken. Det gäller särskilt om man skriver något dumt om någons hudfärg, kön eller sexuella läggning.Vad gäller åtalet för dessa två brott gäller speciella regler. Huvudregeln i svensk straff - och processrätt är att åklagaren är den som väcker åtal när man misstänker att brott begåtts. Huvudregeln gör man dock avsteg ifr¨n när det gäller dessa två brott. Åklagaren får nämligen som huvudregel inte väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Detta innebär att det är du, om det är du som känner dig förolämpad eller förtalad som ska väcka åtal. Detta kallas att man väcker enskilt åtal. Regler om enskilt åtal återfinns 47 kap. rättegångsbalken. Åklagaren har ingen skyldighet att medverka vid enskilt åtal. Vidare gäller för att enskilt åtal att rättegångskostnaderna likställs med ett vanligt civilmål. Det kan med andra ord vara förenat med betydande kostnader att inleda ett enskilt åtal om man inte är relativt säker på att vinna med anledning av att den förlorande parten får betala rättegångskostnaderna.Det enskilda åtalet väcks genom en skriftlig ansökan om stämning å den som skall tilltalas. Ansökan skickas till tingsrätten. En ansökan om stämning skall innehålla uppgifter om den tilltalades namn, adress och personnummer. Vidare ska den brottsliga gärningen beskrivas med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter, som erfordras för dess kännetecknande. Man ska också lämna det eller de lagrum som är tillämpliga det enskilda anspråk som den som väcker åtalet vill framställa samt en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för anspråket. De bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Olagligt att öppna annans post

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag skulle vilja anmäla en tidigare privat hyresvärd för att ha olovligt kastat min post och även öppnat den.Det handlar om rättegångs papper där jag satt som målsägande. Jag hyrde ett rum i en lägenhet hos en familj i några månader, innan jag blev tvungen att flytta på grund av att jag blev attackerad av en av de jag hyrde rummet av. Bor nu på en tillgänglig adress och har även adressändrat men har fått reda på att samma person som attackerade mig även har slängt och öppnat min post. Hur går jag tillväga om jag vill anmäla denne? Mvh Robert.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att öppna annans post utan lov är brottsligt enligt 4 kap. 8 § brottsbalken, man gör sig då skyldig till brytande av posthemlighet och straffskalan för brottet är böter eller fängelse i upp till 2 år. Det kan alternativt anses vara intrång i förvar enligt 4 kap. 9 § brottsbalken (samma straffskala), som är subsidiärt till 4 kap. 8 §. Detta eftersom att 4 kap. 8 § endast gäller fall där meddelandet är ”under befordran”, alltså innan det lämnats i brevlådan. Om någon olovligen bryter annans förseglade brev efter att det lämnats i mottagarens brevlåda så ska det klassas som intrång i förvar.Även själva handlingen att kasta posten utan lov är i sig brottsligt och kan klassas som egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § brottsbalken alternativt olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken, beroende på vem som kan anses ha besittning över posten när den hamnat i brevlådan, om ni hade en gemensam brevlåda så hade ni antagligen sambesittning över posten medan du bodde där och i sådant fall bör det klassas som olovligt förfogande.Om du vill anmäla ett brott så kan du kontakta polisen genom att ringa 114 14 eller gå direkt till närmsta polisstation där du bor. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Fotografering och Filma

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har precis fått reda på att vårat städbolag har fotograferat och även filmat hemma hos oss utan att vi har godkänt det. Detta uppdagades då vi ville säga upp vårat abonnemang hos dom. Får man verkligen filma hos sina kunder utan deras vetskap? Vi känner oss förnedrande och kränkta.Mvh Nina
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.Jag förstår att det känns obehagligt att någon filmat/fotograferat i ert hem. Svaret på er fråga är dock att om de enbart har filmat och fotograferat hemma hos er, så är det varken en brottslig handling eller en grund för skadestånd. Att filma eller fotografera i ert hem är i sig inte en brottslig handling eftersom en sådan handling inte stämmer in på någon straffbestämmelse i svensk straffrätt, det är helt enkelt inte en handling som är straffbelagd. Som exempel kan jag nämna att det inte utgör s k kränkande fotografering enligt 4 kap 6a § Brottsbalken, eftersom det bara kan vara aktuellt ifall de har fotograferat/filmat er. Det utgör inte heller ett ofredande enligt 4 kap 7 § Brottsbalken. Det är med andra ord inget brott som begåtts. Handlingen utgör inte heller en grund för skadestånd, eftersom den skada som lidit är en kränkning, och det är bara vid brott som man kan få skadestånd för kränkning, enligt 2 kap 3 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis så är det inte ett brott i sig att filma i någons hem, det är därför inte heller en grund för skadestånd, då kränkningsersättning enbart utgår vid brott. Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det inte är det svar ni kanske önskat.Vänligen,

Förundersökning och skadestånd vid mord

2017-01-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Vi är sex syskon. Vår pappa har blivit mördad. Står om det i tidningar osv, Nu till min fråga,Vad kommer att hända nu? Rättegång, skadestånd mm. Har vi rätt till skadestånd?Är fundersam i det hela om hur man går vidare och vad som kommer att hända och hur man får stöd mm.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som kommer att ske, om det ännu inte redan har skett eller påbörjats, är att åklagare och polis kommer att inleda en förundersökning om mord. När förundersökningen har avslutats och de eventuellt funnit en misstänkt så kommer åklagaren att besluta om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks kommer rättegång att inledas och det är först då som ni i egenskap av målsäganden i rättegången kan kräva skadestånd av den tilltalade. Skadestånd får ni dock endast om den misstänkte blir dömd och det är domstolen som avgör om ni har rätt till skadestånd eller inte och hur mycket som ni kan komma att tilldelas. Som steg ett skulle jag råda er att vända er till polisen, om de inte redan har kontaktat er, och prata med åklagaren som kan hjälpa er och ge er stöd i denna process. Vidare bör ni ta hjälp av ett målsägarbiträde som kan föra er talan om skadestånd om målet kommer till rättegång. Jag hoppas verkligen att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en av våra erfarna jurister som är specialiserad på straffrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger! Det går även bra att ringa till oss på 08-533 300 04.

Återkallelse av körkort, körkortstillstånd etc.

2017-01-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har åkt fast för några olovliga och 2 grova olovliga körningar och två av dem drograttfylleri, hade rökt cannabis och några ringa narkotikabrott och detta var över ett år sedan, hur ser mina möjligheter ut på att få körkortstillstånd?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om körkortstillstånd finns i Körkortslagen, den hittar du här.Du skriver inte ifall du tidigare haft ett körkort som blivit återkallat eller aldrig haft körkort. Eftersom svaret blir lite olika beroende på om du haft körkort tidigare eller inte så svarar jag på hur möjligheterna ser ut i båda dessa fall. Om du haft körkort som har återkallatsOm ett körkort återkallas pga. exempelvis drograttfylleri så ska en spärrtid bestämmas. Spärrtid kallas den tid du måste vänta innan ett nytt körkort kan utfärdas. Enligt 5 kap. 6§ 1 stycket Körkortslagen kan spärrtiden vara lägst 1 månad och högst 3 år. Eftersom du nämner att du har gjort dig skyldig till ett flertal brott är din spärrtid sannolikt längre än 1 år. Om spärrtiden är längre än 1 år måste du ansöka om körkortstillstånd och göra ett nytt kunskaps- och körprov för att få tillbaka körkortet. Du kan ansöka om körkortstillstånd tidigast 6 månader innan spärrtiden gått ut. Körkortstillståndet kan sedan beviljas tidigast 2 månader innan spärrtiden gått ut. Om din spärrtid bestämts till kortare än 1 år behöver du som utgångspunkt inte göra något nytt kunskaps- och körprov. Om din spärrtid är kortare än 1 år men ditt körkort återkallats under körkortets prövotid måste du dock göra ett nytt kunskaps- och körprov. Oavsett hur lång din eventuella spärrtid är så kommer Transportstyrelsen skicka hem en blankett till dig 1-2 månader innan din spärrtid går ut där du kan ansöka om nytt körkortstillstånd eller nytt körkort. Om du tidigare haft körkort som blivit återkallat är mitt råd alltså att du inväntar blanketten som ska skickas till dig vid spärrtidens slut. När du sedan ansöker om nytt körkort alternativt körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen meddela dig om vilka specifika krav som gäller för just dig.Om du inte tidigare haft körkortEnligt Körkortslagens 3 kap. 2§ får körkortstillstånd meddelas endast till den som kan anses vara en lämplig förare. Av samma paragraf framgår att en person är en lämplig förare om hen är pålitlig i nykterhetshänseende och kan antas respektera trafikreglerna etc. Eftersom du nämner att du gjort dig skyldig till ett antal brott i trafiken skulle det kunna vara så att du vid en ansökan om körkortstillstånd inte anses vara en lämplig förare. Om du ansöker om körkortstillstånd men nekas pga. att du inte anses vara en lämplig förare så ska en spärrtid bestämmas inom vilken du inte får beviljas körkort. Spärrtiden kan vara lägst 1 månad och högst 3 år. Detta framgår av Körkortslagens 3 kap. 9§. Efter att spärrtiden gått ut kan du ansöka om körkortstillstånd igen.Om du inte tidigare haft körkort är mitt råd att du testar att ansöka om körkortstillstånd. Då får du reda på mer vad som krävs för att just du ska få körkortstillstånd, t.ex. om du har någon spärrtid som du måste vänta ut eller om du exempelvis behöver skicka in läkarintyg som visar att du är drogfri för att din ansökan ska beviljas. Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till Lawline igen. Du kan även gå in på Transportstyrelsen och Trafikverkets hemsidor om du vill läsa mer om vilka krav som gäller för att få körkort. Lycka till! Vänligen,