Misshandel, allmänt åtal

2015-09-08 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej min pappa råkade ut för misshandel. Han skulle gå hem från en bröloppsfest när tre män som stört sig på honom gick efter och gav slag och sparkar på honom. De menar på att min pappa varit otrevlig under kvällen och att de stört sig på honom. Min pappa fick åka med ambulans och det konstaterades två frakturer på kindbenet och ömma revben. Efter att en man särat på männen står den ena och skriker att han ska döda min pappa och hans broder samt att min pappa skulle få dricka med sugrör dagen efter. Till min gissning då den ena jobbar som ordningsvakt är han ostraffad sedan innan. Polisen som skulle kommit kom inte vilket gjort att gänget pratat ihop sig. Kommer åtal väckas och räknas det som ringa eller normalskalig? Hur ser utfallet för straff ut?
Mattias Vilhelmsson |Hej Ellen!Av att döma från din berättelse bör åtal absolut väckas. Misshandel och hot, vilka skulle kunna sägas vara brotten som bör misstänkas vara begångna i det här fallet, hör under allmänt åtal, alltså äger en åklagare rätten att väcka åtal, se RB 20 kap 2 §. Se bara till att ni har gjort en formenlig polisanmälan.Det är ganska svårt att endast på din berättelse bestämma exakt vilka brott som har begåtts. Generellt låter det inte som en misshandel av det lindrigare slaget, frågan skulle enligt mig snarare bli om det är en misshandel av normalgraden eller en grov misshandel. Vad som talar för en grov misshandel är att angriparna var fler till antalet. Som antytts ovan är dock detta väldigt svårt att svara på utan att veta mer om själva händelseförloppet. Relevanta lagrum finns i BrB 3 kap 5-6 §§ (misshandel) samt 4 kap 5 § (om hoten).Hoppas du fick svar på din fråga!

Inspelning av samtal

2015-09-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är en arbetsgivare och har valt att spela in alla mina telefonsamtal via en app. Jag gör det för egen trygghet ifall en tvist skulle uppstå mellan en medarbetare eller en kund. Så vitt jag förstått så får jag spela in alla samtal som jag själv är delaktig i. Det som inte är lagligt är att sedan publicera dem. Stämmer detta eller begår jag ett brott när jag spelar in samtalen?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är tillåtet att spela in din egna, men inte andras, samtal. Om du själv deltar i samtalet behöver du inte informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in. Det är först när du själv inte deltar och olovligen spelar in eller avlyssnar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde, eller annan tillkomst där allmänheten inte har tillträde, som du gör dig skyldig till olovlig avlyssning enligt 9a § 4 Kap. Brottsbalken (1962:700). Att tillgängliggöra ett inspelat samtal kan, beroende på vad inspelningen innehåller, strida mot bestämmelser i både Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen (PUL). Vänligen,

Registreringsskyltar ej utfärdade av Transportstyrelsen

2015-09-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Köra med eftermarknadsregplåt. Konsekvenser?Hej! Jag har tänkt beställa nya regskyltar till min bil, men ogillar verkligen de nya utan mellanrum som jag tycker är den fulaste varianten som gjorts. Skulle mycket hellre vilja ha föregående modell som tillverkades fram till 2013, men måste i så fall beställa den från tredjepartstillverkare över internet. Vad gör jag mig skyldig till om jag blir stoppad och vad kan konsekvenserna bli?
Martin Persson |Tack för din fråga.Bestämmelser om registreringsskyltars utformning och utfärdande framgår ur förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och mer specifikt dess sjunde kapitel.Ur 7 kapitlet 6 § 1 stycket i förordningen föreskrivs att ett registrerat fordon endast får brukas om det försetts med en registreringsskylt i föreskriven ordning. Med föreskriven ordning åsyftar man här alltså de övriga bestämmelserna om registreringsskyltar, vilka bland annat säger att registreringsskyltar skall tillhandahållas av Transportstyrelsen, se 7 kapitlet 5 §.Med andra ord är alla dessa typer av eftermarknadsskyltar olagliga och det är således brottsligt att byta ut sina ordinarie plåtar. Detta brott ger typiskt sett ett strafföreläggande i form av en ordningsbot som för närvarande innebär en kostnad om 1500 kronor. Detta kan utläsas ur bilaga 04-2 till vägtrafikregisterförordningen som du bland annat hittar på Åklagarmyndighetens hemsida, här närmare bestämt.Vänligen,

Misstanke om brott mot utsatt person

2015-09-01 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hej undrar vad man ska göra när man misstänker att en person försöker lura en svag och utsatt person på en stor summa pengar ???personen som kommer bli lurad har ett förflutet som självmordsbenägen skadar sig själv genom skärning med kniv å andra tillhyggen går på en mängd mediciner och har nyligen blivit myndighetsförklarad skulle väldigt gärna prata med någon på telefon angående detta då det är vårt att berätta hela händelsen på mailring snälla då jag!!!!!!!!! el den person som kommer bli bedragen behöver hjälp (asap)tack på för hand // Johnny
Edith Grundin |Hej Johnny och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige blir man myndig när man fyller 18 år. Möjligheterna att omyndigförklara en person, till exempel på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Om du tror att din vän är akut självmordsbenägen bör du ringa 112. Om situationen inte är akut finns det hjälplinjer man kan ringa till. Här hittar du information om hur du kan stötta en person som har självmordstankar. Om man lurar en person att företa eller underlåta att företa en viss handling, vilket resulterar i en förmögenhetsöverföring mellan gärningsmannen och den lurade personen kallas det bedrägeri. Brottet finns i Brottsbalken 9:1. I Brottsbalken 9:5 finns ett brott som kallas ocker. Beskrivningen lyder som följer: "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år".Att utnyttja okunnighet hos en person är inte att räkna som ocker, utan det ska vara fråga om en svaghet. Till exempel att gärningsmannen utnyttjar det faktum att han vet att offret är i stort behov av pengar och därför erbjuder sig att köpa något för ett pris som är oskäligt lågt men som offret inte kan tacka nej till på grund av hans situation.Båda brotten är kriminaliserade redan på förberedelsestadiet enligt Brottsbalken 9:11 och 23e kapitlet. Det är svårt att göra någonting om man inte vet att ett brott har begåtts och man själv inte är utsatt. Men du kan kontakta polisen på deras icke-akutnummer 11414 och berätta om din misstanke. Jag föreslår dock att du i första hand pratar med din vän. Du kan komma i kontakt med oss på Lawline genom att ringa vår telefonrådgivning:08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons kl. 10-16.Vänligen,

Tala osanning angående äktenskap vid ny förlovning

2015-09-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det lagligt att lura någon att man skiljt sig och förlova sig.
Theresa Ermstål |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Förlovning förlorade rättsverkningar när den nya äktenskapsbalken (här) tillkom. Det är således inte förbjudet att förlova sig med någon som är gift. Det är endast straffbart att faktiskt ingå äktenskap med någon som redan är gift, 7 kap. 1 § brottsbalken (här).Det enda brottet som eventuellt skulle kunna aktualiseras i det här fallet är bedrägeri alternativt den lindrigare varianten bedrägligt beteende, 9 kap. 1-2 §§ BrB. För att brottet bedrägeri ska vara uppfyllt ska gärningspersonen (den som talat osanning) ha vilselett brottsoffret att handla på ett visst sätt (ex. köp av dyr förlovningsring) för egen vinnings skull samtidigt som det ska ha inneburit skada för brottsoffret. Ett krav för att brottet ska vara uppfyllt är att det har skett en förmögenhetsöverföring där gärningspersonen har blivit rikare och offret fattigare. Det måste även föreligga ett orsakssamband mellan vilseledandet och brottsoffrets handling för att bedrägeri ska föreligga.Slutligen kan sägas att om den som talat osanning redan från början vet att löftet inte kommer kunna infrias är kravet på vilseledande uppfyllt. Dock kan diskuteras om en förlovning i nutid innebär något som kan uppfyllas då det ej i sig ger några rättsverkningar.Om du har fler frågor får du jättegärna höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Påföljd vid stöld och olaga hot

2015-09-04 i Påföljder
FRÅGA |Ska dömas för stöld och olaga hot.vad blir straffet
Theresa Ermstål |Hej och tack för din fråga!Utifrån din fråga är det svårt att ge dig ett exakt svar på vad påföljden kommer bli för de båda brotten. Påföljden kan nämligen påverkas av flera faktorer, bl.a. gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. Det är brottsbalken (här) som innehåller de olika brotten och straffskalorna. För stöld är straffskalan fängelse i högst två år men det kan även stanna vid böter, 8 kap. 1 § BrB. Vad gäller det andra brottet, olaga hot, regleras detta i 4 kap. 5 § BrB. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.Vid påföljdsbestämningen utgår man normalt från den nedre tredjedelen av straffskalan och därefter påverkar brottets art samt försvårande och/eller förmildrande omständigheter påföljden. Finns möjlighet att utdöma annan påföljd än fängelse går den lindrigare påföljden före. Andra lindrigare påföljder som kan bli aktuella är villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med böter eller samhällstjänst. De försvårande/förmildrande omständigheterna finner du i 29 kap. BrB (se 2-3 §§).När det är flera brott som begåtts bildar de en gemensam straffskala, 26 kap. 2 § BrB. Det högsta straffet som kan dömas ut är därmed fängelse 4 år (om det rör sig om grovt olaga hot). I Sverige ”plussar” man inte ihop brottens straffskalor, utan domstolen tar straffvärdet för det grövsta av brotten och lägger ihop med hälften av straffvärdet för det andra.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Fortkörningskamera

2015-09-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Fortkörning vid hastighetskamera. Har fått begäran om att bilens ägare ska lämna in uppgifter på föraren som körde. Är man verkligen skyldig att svara på detta? Vad händer om man inte gör det?
Alfred Brandt |Hej! Det finns i den svenska lagstiftningen inget som gör dig skyldig att uppge vem som kör din bil vid en viss tidpunkt eller tillfälle. Det finns inte heller något straffansvar för dig som äger fordonet i en sådan situation – det vill säga att eventuella böter inte är knutna till själva fordonet, utan endast till den som framförde detta. Hoppas du känner att din fråga är besvarad! Vänligen,

Konsekvenser av ej utförd samhällstjänst

2015-08-31 i Påföljder
FRÅGA |Om man är dömd till samhällstjänst och ej gör denna vad blir då påföljden. Det gäller en person på 17 år
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Domstolen dömer endast ut samhällstjänst om en åtalade anses lämplig och har lämnat samtycke till detta. Om man dömts till samhällstjänst och sedan vägrar att utföra denna, kan straffet i stället omvandlas till ett annat, såsom exempelvis böter eller fängelse. När det som i detta fall gäller en 17-åring kan även ungdomsvård komma i fråga. Innan en omvandling sker brukar dock domstolen i första hand ge en varning. Regleringen kring detta hittar du i 27 kap 6 § brottsbalken om det rör sig om samhällstjänst i kombination med villkorlig dom, och i 28 kap 7-9 §§ om det i stället rör sig om skyddstillsyn. Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,