Val av påföljd utifrån ålder

2018-01-01 i Påföljder
FRÅGA |Om en person begår ett brott, då denne är sexton år, och långt senare blir påkommen och dömd för detta brottet. Hur blir det då om straffet normalt är ungdomsvård eller liknande?
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna om straffmätning och påföljdsval återfinns i sin helhet i brottsbalken (BrB). UngdomsvårdFör att kunna dömas till ungdomsvård krävs det att gärningsmannen vid domen är under 21 år, vilket följer av 32 kap. 1 § BrB. Det innebär att någon som är 16 år när brottet begås, men döms först efter att denne fyllt 21 år inte kan dömas till ungdomsvård. Samma sak gäller för ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB.Om en person som är över 21 år vid lagföringen lider av en allvarlig psykisk störning kan denne istället överlämnas till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Vid tillämpning av den regeln krävs det inte att gärningsmannen begått gärningen under inflytande av störningen, utan det är tillräckligt att behovet av tvångsvård föreligger vid tiden för domen. Sluten ungdomsvårdAvseende sluten ungdomsvård finns inte samma begränsning som nämnts ovan. Där styrs bedömningen istället av gärningstillfället. Enligt 32 kap. 5 § kan den som begått ett brott innan hen fyllt 18 år dömas till sluten ungdomsvård. Av bestämmelsen framgår dock att bland annat den tilltalades ålder kan vara en omständighet som talar emot en sådan påföljd. Det blir aktuellt om det förflutit så lång tid mellan brottet och lagföringen att den tilltalade inte längre åldersmässigt passar in i ett särskilt ungdomshem, utan påföljden istället bör bestämmas till fängelse. Den frågan diskuteras bland annat i NJA 2001 s. 913. ÅldersrabattVad avser straffmätningen med hänsyn till åldern som regleras i 29 kap. 7 § BrB gäller åldern vid gärningstillfället. Det innebär att gärningen ska leda till ett lägre straff än normalt om gärningsmannen var under 21 år vid gärningstillfället, även om personen döms först långt senare. PreskriptionDet finns även en regel om allmän preskription för brott i 35 kap. 1 § BrB, vilket innebär att den misstänkte inte kan fällas för ansvar för brottet om för lång tid förflutit efter gärningstillfället. Preskriptionstiden styrs av brottets strafflängd enligt nedanstående:Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Av 35 kap. 2 § BrB följer dock att mord, dråp, terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser inte har någon preskriptionstid om det begåtts av något som fyllt 21 år. Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begåtts eller dagen då effekten av brottet inträffades. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Misshandel - vittnen mot varandra

2017-12-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan nu är det såhär att jag är misstänkt dör misshandel efter att en tjej anmält mig efter en fest. De hela var såhär alla var berusade jag och 2 andra stog och snackade när vi hörde ett dunk i golvet och jag vänder mig om för att se att hon ligger där och jag börjar skratta och hon håller sig för ansiktet och går därifrån och sedan anmäler mig. Hon gillade inte mig sedan innan. Detta berättade jag i förhöret och jag kan säga att jag har 2 vittnen som kan intyga att jag inte slog henne och hon har ett vittne som säger att jag slog henne. Det finns bild på hennes märke under och över ögat. Jag undrar om mina 2 vittnen vittnar för min del och hon har ett vittne kan hon vinna? För jag har inte slått henne och jag vill inte bli felaktigt dömd
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om åklagaren väcker åtal mot dig för våldtäkt krävs bevis för att du skall kunna dömas. För våldtäkter är starka bevis bl.a. läkarundersökning, blåmärken och liknande samt vittnen. Om vittnena från båda parter berättar olika får domstolen det svårt att avgöra om det skett en misshandel eller inte. I svensk rätt förekommer principen hellre fria än fälla. Om det inte finns tillräckliga bevis mot dig så kommer du inte att straffas. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Bästa hälsningar och gott nytt år,

Innehav av narkotika - körkortspåverkan

2017-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej det så att jag åkte fast för cirka 1 månad sen, dom tog ingen urin prov på mig då jag var nykter och har inte rökt på 4 år sen jag åkte dit sist. Men när dom kroppsvisitera mig så fan dom en marijuana fimp med 0,15 gräs i en snusdosa jag hade på mig som jag fick av en kompis, men visste ej att det innehöll det. Så ja neka att ja inte visste den var där. Nu fick jag stämning ansökan att ha rättegång. Nu undrar jag om jag kommer bli dömd och kommer det påverka min körkort?
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § p. 6 NSL (här). Det viktiga att utläsa från lagen är att gärningen skall ske uppsåtligen. Inom straffrätten finns tre typer av uppsåt. Direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt. Det första är när man avsiktligen gör en handling. Indirekt är när gärningsmannen vet att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen. Likgiltighet innebär att gärningsmannen inser att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. Det är alltid åklagarens uppgift att bevisa att det föreligger uppsåt, vilket i ditt fall ser ut att vara en svår uppgift. Om du blir dömd kan ditt körkort enligt 5 kap p. 5 körkortslagen (här) återkallas på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och det är svårt att bedöma hur Transportstyrelsen kommer att bedöma. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Bästa hälsningar och gott nytt år,

Återkallande av körkort

2017-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag dömdes i november 2016 för försök till ringa narkotikasmuggling. Ett år senare så blir jag kallad till stadsdelsförvaltningen för yttrande i ett körkortsärende. Jag uppger att det händer att jag röker cannabis ca en gång i månaden när jag blir bjuden på fest, men att jag nu har slutat helt. Jag sa också att jag behöver mitt körkort för att få behålla mitt jobb och jag är beredd på att bevisa att jag är nykter genom tex urinprover. Nu har jag fått mitt körkort återkallat med en spärrtid på 11 månader och kommer förmodligen förlora mitt jobb. Har det här gått rätt till utifrån vad jag har sagt? Finns det något jag kan göra? Har skickat in en överklagan men den ser ut ungefär som mitt yttrande hos stadsdelsförvaltningen. Hjälp snälla!
Sofia Nygren |Hej och tack för din fråga!När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen (här ). Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. När det gäller din situation kan två punkter uppmärksammas:Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. I ett äldre rättsfall (RÅ 1992 ref. 1) hade en person två gånger dömts för narkotikabrott. Det fastslogs i fallet att det trots detta inte förelåg tillräckliga omständigheter för att anse personen vara opålitlig i nykterhetshänseende. Körkortet återkallades inte. Av detta torde man kunna dra slutsatsen att enbart ett ringa narkotikabrott ensamt troligen inte skulle kunna leda till indraget körkort, men det finns inga garantier.Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende.Här torde socialnämndens uttalande spela in till din fördel.Att du behöver körkortet i arbetet kan utgöra en förmildrande omständighet, således är det bra att du nämnde det vid överklagan.Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och det är svårt att bedöma hur sannolikt det är att Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort. Hoppas det var svar på din fråga!

Ex-maken förfalskade min namnunderskrift i ett nytt bodelningsavtal

2017-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Min exman & jag hade en ganska ful skilsmässa & har idag ingen kontakt alls trots våra två barn som han skrev över vårdnaden om för att slippa. Under vårt äktenskap köpte han ett hyreshus tillsammmans med 2 delägare. Detta har dom nu sålt efter några år. Mäklaren behövde då ha in bodelningsavtal från vårt äktenskap gällande just hans del & detta fanns inte. Min exman bestämde sig för att med hjälp av andra papper som låg där hemma göra ett nytt bodelningsavtal och kopiera min namnteckning för att sedan lämna in till mäklarbyrån. Detta kom till min kännedom då han berättat för folk hur han löste problemet. Jag tog kontakt med aktuell mäklare som inte hunnit skicka pappren till banken- hon skulle nu frysa detta & låta mig få en kopia som jag kan lämna till min polisanmälan. Till saken hör att jag vet ju inte alls vad han skrivit i detta bodelningsavtal & känner mig jäkligt lurad & förd bakom ljuset. Jag vill nu gå vidare med detta men vet inte hur, är detta bedrägeri? Urkundsförfalskning? I vilken skala & vad kommer detta kunna leda till?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis bör det klargöras att denna bodelningshandling inte är giltig, då du inte har skrivit under den (se 9 kap. 5 § äktenskapsbalken).Det är mycket riktigt brottsligt att förfalska namnunderskrifter. Genom att skriva under i ditt namn kan ditt ex ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (se 14 kap. 1 § brottsbalken). För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning krävs att någon obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund och åtgärden innebär fara i bevishänseende. Med urkund avses handlingar med betydelse som bevismedel. Genom att skriva din underskrift bildar bodelningshandlingen en oäkta urkund, då den ger sken av att som sak härröra från någon från vilken den i själva verket inte härrör. För att det ska finnas fara i bevishänseende krävs att det förfalskade ha en sådan grad av likhet med en äkta underskrift att det är sannolikt att en förväxling kan ske eller det förfalskade på annat sätt tas för äkta.SammanfattningsvisFörfalskningen av din namnteckning utgör förmodligen brottet urkundsförfalskning, vilket du bör polisanmäla. Du kan läsa mer om hur man gör en polisanmälan på polisens hemsida (här). Urkundsförfalskning är vidare ett brott som faller under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som väcker åtalet hos rätten. Väcks åtal riskerar ditt ex som förfalskade namnteckningen fängelse i upp till två år.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Oskyldigt häktad efter puttar

2017-12-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, En servitris på Sturekompaniet puttade till min systerdotter (20 år helt ostraffad, universitetstuderande). Min systerdotter puttade tillbaka. Min systerdotter blev utslängd från krogen, och servitrisen gjorde en polisanmälan där det påstods att min systerdotter slagit henne med en knytnäsvslag, vilket är helt osant. Min systerdotter fick sitta i häktet i 6 timmar. Vad har vi för rätt? Vi anser att servitrisen gjort fel. Kan vi göra en motanmälan? Min systerdotter har vittnen.Tack så mycket på förhandCG
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte tillåtet att putta någon. När man blir utsatt för en brottslig gärning har man rätt till nödvärn enligt 24 kapitlet 1 § Brottsbalken (BrB). I ditt fall puttade hon sedan tillbaka. När det är fråga om ömsesidig misshandel förekommer ingen nödvärnsrätt. Det är också vanligt att det vid ömsesidig misshandel är svårt att utröna vad som egentligen har hänt och att utredningen därav läggs ned. Ni kan självklart göra en motanmälan, genom att polisanmäla det servitrisen gjorde. Troligtvis kommer utfallet bli att åtalen läggs ner eftersom det är så ringa samt att handlingarna var ömsesidiga. Att din systerdotter fick sitta i häktet i 6 timmar är mycket tråkigt att höra, inte minst på grund av falska anklagelser från servitrisen. Den som har häktad utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714), frihetsberövandelagen. Min rekommendation är således att ni gör en motanmälan om inte hennes anmälan läggs ned samt att ni sedan ansöker om ersättning för frihetsberövandet. Jag hoppas att det löser sig. Återkom gärna vid funderingar.Bästa hälsningar och gott nytt år,

Konsekvenser av att bära kniv

2017-12-31 i Påföljder
FRÅGA |Polisen har hittat en kniv i min jackficka och sen förde hem mig.Jag förstod inte riktig vilka konsekvenser detta ger, kommer jag få ett prick i registret?, hur länge kommer jag ha det?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att bära kniv på allmän plats är ett brott om personen haft för avsikt att använda kniven som vapen vid brott eller burit kniven för att känna sig trygg, se 1 § knivlagen. Det kan t.ex. vara tillåtet att bära kniv om man använder kniven i sitt arbete. Då jag inte vet någonting om omständigheterna när polisen hittade kniven i din jacka kan jag inte uttala mig om vilken påföljd du riskerar att få eller om du ens kommer att dömas för brott. Möjliga straff för brott mot knivlagen är böter eller fängelse men detta beror helt på hur allvarligt brottet varit. I mindre allvarliga fall döms inte alls till ansvar varför det är möjligt att det inte blir några konsekvenser för dig, se 4 § knivlagen.Att få en prick i registret innebär att du finns med i polisens belastningsregister. I belastningsregistret hamnar den som dömts för ett brott och fått en påföljd för detta eller den som är skäligen misstänkt för ett brott. Om du till följd av händelsen döms för brott mot knivlagen kommer du att få en prick i registret. En prick i registret finns kvar olika länge beroende på vilken påföljd du fått för brottet. Av 17 § lagen om belastningsregister framgår hur länge pricken är kvar i registret för olika slags påföljder. Har du t.ex. fått böter är pricken kvar i 5 år och för fängelse är pricken kvar i 10 år. Det du kan göra i nuläget är i princip att vänta och se vad polisen säger eller se om du kan kontakta dem för att få information. Om du döms för ett brott ska du bli informerad om detta. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Gör jag rätt i att betala skadeståndskrav direkt?

2017-12-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har under en kväll sprungit över en parkerad bil i stan. Jag var uppenbarligen berusad och hamnade i fyllecell efter incidenten. Efter detta har polisen och Åklagare anmält mig för skadestånd och vill nu att jag ska betala cirka 20.000 kronor i skadestånd. Jag har accepterat brottet eftersom jag tyckte det är bättre att vara ärlig än att bara råneka allt. Men jag tycker uppenbarligen 20.000 för en buckla på en bil (inga repor enligt information till mig) är alldeles för mycket att betala. Nu undrar jag. 1: Tror ni att det är smartare och acceptera skadeståndet om nu åtal väcks. Utan att ta upp det i tingsrätten. 2: Finns det möjlighet att att få hjälp av försäkringbolag vid skadestånd? Att man får hjälp av betalningen?
Felix Sjöberg |Hej,Det är svårt att säga så mycket om din situation eftersom det beror mycket på hur skadorna ser ut och liknande. Det går snabbare om du erkänner direkt och betalar, men det är någonting du i första hand bör göra om du känner att det är rätt. Du bör också be att få ett underlag för hur skadeståndet är beräknat så att du kan se vad det har kostat att reparera bilen. Om du däremot tycker att 20 000 är för mycket (eller att du inte ska betala någonting alls) kan du bestrida och invänta en eventuell huvudförhandling. Det kan däremot hända att du i så fall drar på dig ytterligare kostnader, så det är svårt att säga vad som är smartast.Vad gäller försäkringsfrågan är det helt beroende av vad du har för försäkring och det allra smartaste där är att kontakta ditt försäkringsbolag.