Arbetstagare slagen av sin arbetsgivare

2016-04-26 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Min arbetsgivare slog mig. Vad är det jag kan göra? Tack.
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Jag kan kortfattat redogöra för vad som gäller rent allmänt. Att slå någon, är ett brott enligt 3 kap 5 § brottsbalken (1962:700), brottsbalken hittar du här. ''Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader''Det finns olika grader av misshandel, om det är en lindrigare skada faller det under ''ringa misshandel'', om det däremot är en grov skada kan det utgöra en grov misshandel enligt 3 kap 6 § brottsbalken. I brottsbalken regleras även ''vållande till kroppsskada'', till skillnad från misshandel kräver vållande till kroppsskada inget uppsåt utan är något som kan begås av ren oaktsamhet. Skulle du kunna klargöra närmare vad som har hänt så ska jag försöka hjälpa dig med hur du kan gå vidare. Vänligen,

Anställd som stjäl pengar ur kassan

2016-04-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En anställd på mitt jobb stjäl pengar ur kassan, jag jobbar på restaurang. Arbetsgivaren " löser " problemet genom att låta alla anställda betala tillbaka beloppet som saknas.
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan behöver jag veta mer om vad som har hänt. Är arbetsgivaren medveten om att personen i fråga stjäl pengar från kassan? Vänligen,

Ofredande genom SMS

2016-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att smsa någon som klart och tydligt sagt att personen i fråga inte vill bli kontaktad? Skriver detta i en kompis ärende, bara för att kolla upp hur det fungerar.
Adrian Nylén |Hej!Enligt brottsbalkens 4:e kapitel om brott mot frihet och frid kan en person dömas för ofredande enligt 7 § om denne "...handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan...".Viktigt för bedömningen är huruvida den utsatta individen tydligt sagt ifrån och klargjort att denne inte är intresserad av någon kontakt. Enligt lagkommentaren till bestämmelsen ska handlingen enligt vanlig värdering sägas utgöra en kännbar fridskränkning.Det är alltså inte tillåtet att upprepat skicka SMS till en person som tydligt sagt ifrån, då det bryter mot 4:7 brottsbalken.Hoppas jag gett ett tillräckligt bra svar på din fråga!

Skadeståndsansvar vid sambos förskingring?

2016-04-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min ex sambo förskingrade 97k från samfälligheten vi bodde i under mars förra året då han satt som kassör. I höstas tog förhållandet slut och han skrev över sin del av huset i ett gåvobrev för att sen dra till Thailand. Nu kräver samfälligheten mig på de pengarna han förskingrande från dem trots att jag inte ens vetat om det. Har de rätt att göra så?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om förskingring enligt Brottsbalken (BrB) 10 kap. 1 § föreligger så har din ex sambo gjort sig skyldig till ett brott, för vilket det finns straffansvar. Straffet för förskingring kan bli fängelse upp till 2 år, men beroende på omständigheterna i fallet i fråga så kan villkorlig dom bli aktuell. Även skadestånd kan bli aktuellt, vilket till bakgrund mot skadeståndslagen 2 kap. 2 § skulle innebära att han i så fall ska betala tillbaka hela det förskingrade beloppet. Detta är dock inte din fråga. Din fråga rör huruvida du kan bli ansvarig för ditt ex handlande. Någon annan än personen som utför, förbereder, anstiftar eller på något sätt medverkar i brottets fullbordande kan inte dömas för någon annans gärning, vilket bland annat framkommer i BrB 23 kap. I och med att du inte vetat om att brottet skett så har du inte bidragit till brottet på något av de ovan listade sätten. Du kan därför inte stå till svars för din sambos åtaganden. Även avseende skadestånds talan så säger skadeståndslagen 2 kap. 2 § att det är personen som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott som skall ersätta skadan. Det finns här vissa undantag där en annan person än den som gjort sig skyldig till skadan måste betala. De avser i främsta rummet personer som gått i borgen för andra personers skulder, eller innehavit pant som kan tas i anspråk för att betala skulden. Dessa förutsätter att den skadeståndsskyldiga parten inte kan betala tillbaka skadeståndet. Om så är fallet så kan den betalande parten dock kräva tillbaka pengarna från den skadegörande parten. Jag anser dock att det inte finns något i de förutsättningar som angivits som tyder på detta. Samfälligheten bör därför inte kunna kräva dig på pengar för ditt ex skuld, utan de får vända sig till ditt ex för att få tillbaka sina pengar istället. Jag hoppas detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar

Bevisbördan i brottmål

2016-04-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har blivit anklagad och utpekad av en kvinna som sprider ryktet att jag skickat ett anonymt brev till hennes dotter. Brevet skall innehålla information om kvinnan och hennes relation till män.. Jag kan inte bevisa att det inte är jag som gjort det, men å andra sidan har hon inga bevis heller. Hittar heller ingen anledning till varför jag skulle gjort det. Det är väldigt otrevligt och jag känner mig kränkt och utpekad för något som jag absolut inte gjort. Om jag polisanmäler henne för förtal vad händer sedan, kommer de att göra en förundersökning som läggs ner för det finns inga bevis? Måste man ha vittnen, kommer vi båda att bli kallade till förhör ?. Jag kan nämna i sammanhanget att kvinnan i fråga är en känd moderatpolitiker, om nu hänsyn till det skall tas.Tack på förhand
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller i brottmål i svensk rätt är att åklagaren ska kunna bevisa att du gjort dig skyldig till brott, bevisbördan ligger alltså inte på dig utan på åklagaren som ska gör gällande att det är ställt bakom rimlig tvivel att det är du som skickat dessa anonyma brev. Beviskravet i brottmål är med andra ord väldigt högt, det ska inte finnas ett rimligt tvivel på att det inte är du som skickat breven. Om det inte finns några vittnen eller annan bevisning som kan ge stöd för att du skickat brev kommer åklagaren inte väcka åtal. Åklagaren väcker endast åtal när det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Det ska heller inte spela någon roll om kvinnan i fråga är politiker eller inte. Bevisbördan och beviskravet är detsamma.Om du har mer specifika omständigheter i fallet är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka hjälpa dig.Vänligen,

Körkortsingripande efter fortkörning?

2016-04-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan I februari gjorde jag bort mig i trafiken och körde för fort, har aldrig kört för fort tidigare. Blev tagen utav polisen som gav mig varning och böter. För mig blev domen en väckarklocka och jag kommer aldrig hamna i den situation som gör att man får en bot. Nu två månader senare så fick jag en lapp där det står att transportstyrelsen överväger att ingripa mot mitt körkort. Undrar vad tar transportstyrelsen hänsyn till vid en utredning? Bara för att jag var en dålig trafikant den dagen så behöver det inte betyda att man är det när körkortet ev återkallas för en förseelse man gjorde för några månader sedan eller år sedan. Jag har förberett mig att körkortet kommer att återkallas...det är lika bra att vara förberedd på det värsta och hoppas på en varning. Hur ser transportstyrelsen på dem som kör för fort för första gången? Mvh Anton
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När du överträtt en väsentlig trafikregel gör Transportstyrelsen vanligen överväganden om körkortet ska återkallas. Myndigheten gör en fristående bedömning som är skild från Polisens bedömning. Ett körkort kan återkallas av en mängd orsaker. Exempel på orsaker är grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller underlåtenhet att iaktta en trafikregel (ex. överskridit tillåten hastighet, kört mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt eller kört om vid övergångsställe) som är väsentlig betydelse för trafiksäkerheten och att överträdelsen ej anses som ringa (5 kap. 3 § körkortslagen). Här ska en helhetsbedömning göras av överträdelsens allvarlighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Sålunda spelar ditt behov av körkortet ingen avgörande roll för om det kommer att återkallas eller inte, utan det är din överträdelse mot trafikreglerna som avgör. Dock kan ett starkt behov av körkortet förkorta spärrtidens längd, det vill säga den tiden då körkortet är återkallat. Det räcker sålunda med en enda överträdelse för att körkortet ska dras tillbaka. Men är överträdelsen ringa, vilket i regel betyder att det inte förelåg någon faktiskt trafikfara, ska körkortet inte återkallas. Dessutom bör körkortet inte återkallas vid ett tillfälligt förbiseende. Sammanfattningsvis kan körkortet återkallas om man överskrider högsta tillåtna hastighet. Detta gäller oavsett om det skett för första gången eller inte. Vanligen krävs att hastigheten överskrids ganska markant. Som en tumregel bör ett körkortsingripande ske om du kör minst 20 km/h för snabbt på en 30-väg och minst 30 km/h för snabbt på en 50-väg. Detta är endast tumregler och är främst aktuella om det gäller en engångsöverträdelse. Dock ska en helhetsbedömning ändå genomföras och resultatet kan bli annorlunda. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Förfalskad signatur

2016-04-26 i Övriga brott
FRÅGA |Min fru, snart ex-, ändrade mitt efternamn till hennes. Hon har missbruksproblem och gjorde detta när hon var påverkad av tabletter, i syfte att jävlas med mig. Hon kommer inte ens ihåg att hon gjort det men plötsligt i slutet av sommaren började det komma post till mig, där jag hade hennes efternamn. Konfronterade henne och hon erkände att hon fyllt i en ansökan och förfalskade min namnteckning. Har blanketten i min ägo och där ser man tydligt att det är hennes handstil hela vägen. Överväger att polisanmäla, ville bara höra era synpunkter. Har jag ett case? Mvh
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att förfalska någons namnteckning för att framställa en urkund är ett brott som kallas för urkundsförfalskning, enligt brottsbalken (BrB) 14:1. Hur ”urkund” ska förstås framgår av BrB 14:1 stycke 2 och en handling som innebär en anmälan om namnbyte faller in under urkundsbegreppet. För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning krävs också att det finns en fara i bevishänseende, vilket innebär att det ska vara en så pass ”bra” förfalskning att någon ska kunna luras av den vilket har hänt i detta fall, då Skatteverket beviljat en namnändring i tron om att du själv har önskat en namnändring.Urkundsförfalskning är ett brott som kan leda till ett fängelsestraff på högst två år. Om gärningen anses som ringa enligt BrB 14:2, kan det istället leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Är det istället att ses som en grov urkundsförfalskning enligt BrB 14:3 kan fängelsestraffet vara mellan sex månader och sex år. I paragraferna kan du läsa om vad som anses som ringa respektive grovt, men min bedömning skulle vara att detta är en urkundsförfalskning av normalgraden.Oavsett så är detta beteende brottsligt och kan anmälas till polisen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Inte olagligt med kopplad hund utanför café

2016-04-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Kopplade hundar utanför ett cafefönster där jag fikade i 40 min. Jag hade uppsikt på hundarna eftersom jag satt på andra sidan fönstret. När jag lämnar cafeét blir jag påhoppad av en kvinna som säger att det är olagligt att koppla hundar mer än en timme utanför affär/café. Har aldrig hört talas om denna lag. Vad säger lagen?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter framgår att man som hundägare måste ha tillsyn över sin hund (se lagen här). Lagen säger däremot ingenting om hur länge man får ha en hund kopplad. Det jag skulle kunna tänka mig att kvinnan syftade på genom att säga att det var olagligt är djurplågeri enligt 16 kap 13 § brottsbalken (se lagen här). Brottsbalken säger nämligen inte heller någonting om hur länge man får ha en hund kopplad. Eftersom att hunden bara var kopplad i 40 minuter och att du hela tiden hade uppsyn skulle jag inte säga att det rör sig om djurplågeri i detta fall. Hade det varit så att det varit så kallt att det fanns risk för köldskador för hundarna hade det kunnat vara djurplågeri. Kraven för att det ska röra sig om djurplågeri är att man misshandlar, överanstränger, vanvårdar eller utsätter djur för lidande. Inget av dessa krav verkar uppfyllda i detta fall och det är alltså inte olagligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,