Inget brott utan stöd i lag

2016-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga till er. Jag hade en inneboende med två barn. Och jag själv har två barn. Hon va en kompis till mig och jag ville hjälpa henne därför jag har sagt henne att hon kan bo hemma hos mig några månader innan hon hittar nåt annan boende. Under det 2 månader hon bara pratat Ang mina barn att dem är inte bra och dem är inte snälla. Men jag har sagt några gånger att det barn. Dem få göra och säga vad dem tycker. Jag vet mina barn är jätte snälla. Men sista gången när hon sa att min äldsta son han är 12 år han är inte bra pojke då jag blev arg och pratade högt med henne. Så hon blev ledsen och bara gick från mitt hem. Kan hon anmäla mig till polisen att jag har pratat högt med henne. Hon säger att jag skrek. Men jag försvarar mina barn. Om hon anmäler mig till polisen vad kan jag göra? Och vad kan hända om hon anmäler mig till polisen?TackMvh Nika
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Enbart att skrika på någon är inte ett brott vilket innebär att man inte kan straffas för det. Det är vanligt att polisen får in anmälningar av personer som känner sig kränkta pga händelser liknande den du beskriver men för att polisen ska ta upp och utreda ärendet krävs att det faller in under en brottsbeskrivning. Om hon anmäler dig kommer polisen förmodligen lägga ner ärendet. Om du i samband med händelsen skulle ha uttalat hot eller använt våld blir bedömningen en helt annan. Med vänlig hälsning

Har förtal begåtts i chatten på sociala medier?

2016-06-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående förtal via Facebook-messanger chatten. Idag var jag tvungen att berätta för en tjejkompis att hennes nuvarande pojkvän blev sparkad från mitt förra jobb på grund av flertalet stölder. Detta polisanmäldes aldrig eftersom företaget i fråga ville tysta ner det. Senare ikväll fick jag ett telefonmeddelande från en advokat till den här personen som ville få kontakt med mig vilket jag blev ytterst förvånad över. Hur ser det ut rent juridiskt? Kan det ens bli en fråga om något brott för en sån här sak? Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan gäller eventuellt ansvar för förtal enligt brottsbalken 5 kap 1§ som lyder såhär:"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Det är uppenbart att du har utpekat pojkvännen såsom brottslig. Uppgiften får även anses vara ägnad att utsätta pojkvännen för andras missaktning, eftersom det skulle vara fråga om ett stöldbrott. Det har ingen betydelse för brottsbedömningen att uppgiften lämnats på sociala medier.Om det dock kan anses som försvarligt att lämna uppgiften har brott inte begåtts. Du har inte i din fråga närmare preciserat skälet till att du verkligen var tvungen att berätta för flickvännen. Det kan kanske vara så att det var berättigat, men rent spontant känns facebookchatten inte som det ställe där man fullgör sina informationsplikter när det kommer till sådana här saker. Det kan säkert vara så att pojkvännen har begått dessa stölder, men det spelar ingen roll att det är sant om uppgiftslämnandet ändå inte var försvarligt. Om det visar sig vara försvarligt måste uppgiften även vara sann, och det har du bevisbördan för, se Jareborg m fl, brotten mot person och förmögenhetsbrotten upplaga 2 s 100. Det lär nog bli svårt för dig att bevisa att några stölder har skett, framförallt med tanke på att det inte finns någon dom över dessa påstådda gärningar.Rent spontant var det förmodligen inte försvarligt att lämna uppgiften (men det beror såklart på av vilken anledning du "var tvungen" att berätta för henne). Även övriga delar av brottsbegreppet tycks vara uppfyllt, insiktsuppsåt tycks föreligga och förmodligen inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter. Det finns alltså risk för att förtal har begåtts. Jag reserverar mig dock med tanke på min bristande kännedom om omständigheterna, framförallt de som har betydelse för försvarlighetsbedömningen. Du har verkligen haft otur att advokaten hörde av sig och verkar vilja göra en sak av detta. De flesta liknande fall av möjliga förtal beivras aldrig.Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att tilltala en annan person med ordet "neger"?

2016-06-07 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att tilltala en annan person neger? Då neger är ett allmänt begrepp och är synonymt med svart, så kan man inte dömas för heta mot folkgrupp eller? Negerer är väl ingen folkgrupp?
Martin Amnell | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sammanfattning och rådDet finns fall där personer blivit dömda för exempelvis hets mot folkgrupp, när de tilltalat en annan person med ordet "neger". Detta innebär dock inte att all användning av ordet per automatik är olaglig, eftersom alla brott har olika krav och det görs en bedömning i det enskilda fallet om alla dessa krav kan anses uppfyllda.Mitt råd att man istället använder orden "svart" eller "mörkhyad", läs mer på hemsidan för Institutet för språk och folkminnen.UtredningBrott kräver uppsåtBrott och straff regleras i främst Brottsbalken (BrB). Av 1 kap. 2 § BrB framgår att huvudregeln är att en handling endast ska anses som brottslig om den begås med uppsåt. Det betyder att gärningsmannen måste ha begått det aktuella brottet medvetet med insikt om vad den gör och vad detta får för konsekvenser för att kunna straffas.Hets mot folkgruppAv 16 kap. 8 § BrB framgår att den som i ett meddelande som sprids uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på exempelvis hudfärg ska dömas för brottet hets mot folkgrupp. Bestämmelsen skyddar alltså både folkgrupper och andra grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i exempelvis hudfärg.Att använda ordet ”neger” kan bedömas vara ett sätt att uttrycka missaktning för en grupp av personer och leda till straff för hets mot folkgrupp. Missaktningen måste dock spridas, det räcker inte med att endast några få personer tar del av missaktningen. En hovrätt har bedömt att det varit fråga om uttalanden som uttrycker missaktning mot en grupp av individer med en viss hudfärg och ursprung när gärningsmannen sagt "neger" flera gånger (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15). En tingsrätt har bedömt att uttalandet "en jävla neger" är ett uttryck för missaktning med anspelning på hudfärg (Hovrättens för Övre Norrland mål nr B 537-14). Enligt Justitiekanslern uppfattas ordet "negrer" som nedsättande, men användning av ordet måste inte alltid vara brottsligt (Justitiekanslerns beslut daterat 2010-09-16, diarienummer 5720-10-31).FörolämpningAv 5 kap. 3 § BrB framgår något förenklat att den som smädar annan genom kränkande skällsord ska dömas för brottet förolämpning, om meddelandet lämnas direkt till offret. Ordet ”neger” kan bedömas som ett kränkande skällsord. Till exempel så har en hovrätt bedömt att en person genom att uttala ordet gjort sig skyldig till förolämpning eftersom ett sådant uttryck enligt domstolen var ägnat att såra offrets ärekänsla (Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr B 1131-08).Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Culpösa brott

2016-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej ! Vad betyder culpösa brott och kan ge tre exempel på detta ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att någon har varit culpös innebär att personen varit oaktsam/vårdslös. Ett culpöst brott är alltså ett som begås på grund av att gärningsmannen varit oaktsam till skillnad från att han haft uppsåt (avsikt). I brottsbalken är huvudregeln att en gärning ska anses som brottslig endast ifall den begås uppsåtligen. Men det finns undantag i lagen där oaktsamhet räcker som grund för att gärningen ska ses som ett brott. Huruvida oaktsamhet är tillräcklig grund för ett brott, eller ifall uppsåt krävs, går att utläsa direkt ur lagtexten. Exempelvis kan du läsa i brottsbalken 3 kap. 7 § att det endast krävs oaktsamhet för att en person ska dömas för vållande till annans död. Med vänlig hälsning,

Förtal, falsk angivelse och falsk tillvitelse

2016-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.Min Sambos ex. Mamman till hans barn. Anklagar mig för att vara fysisk, hårdhänt och trycker ner flickan psykiskt. Barnet är hos oss varannan vecka och verkar må bra hos oss. Flickan har en nära relation till sin pappa. Mamman har tidigare gjort flera anmälningar mot pappan som inte gått vidare. Men nu har hon gjort anklagelser mot mig.Går det att anmäla henne för förtal?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din beskrivning finns det flera brott som kan vara aktuella och bl. a. kan sättet som anklagelserna förts fram påverka vilken regel som är bäst tillämplig. Jag kommer därför beskriva de olika brotten och förklara hur de kan passa i din situation. Reglerna som berörs finner du i brottsbalken, BrB, som du kan hitta här.FörtalFörtal är ett brott som beskrivs i BrB 5 kap. 1 §. En person begår förtal genom att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt sätt att leva eller lämnar andra typer av uppgifter som kan orsaka andras missaktning. Det avgörande är att en annan person än den som anklagelserna angår faktiskt får del av uppgifterna. En vanlig situation då regeln blir tillämplig är om någon publicerar negativa uppgifter om en person i sociala medier, tidningar eller sprider rykten på andra sätt. Att anklaga någon för att skada ett barn fysiskt eller psykiskt kan innebära både att personen pekas ut som brottslig eller klandervärd och riskerar sannolikt att leda till andras missaktning.Falsk angivelseFalsk angivelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 6 §. Brottet begås genom att någon medvetet anger en oskyldig person till åtal med syfte att personen ska dömas för ett brott. Det avgörande för att någon ska anses ha begått falsk angivelse är att personen var medveten om att den anklagade en oskyldig och att det inte fanns några anledningar att misstänka att den utpekade inte var oskyldig. Personen måste också gjort anmälan för att den utpekade ska dömas för ett brott i rättegång.Falsk tillvitelseFalsk tillvitelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 7 § och liknar på många sätt falsk angivelse. Detta brott begås genom att en person hos en åklagare, polis eller annan myndighet pekar ut annan för brottslig gärning eller lämnar andra besvärande uppgifter. Personen måste medvetet peka ut någon som är oskyldig och det ska inte finnas några anledningar för personen att tvivla på den andras oskuld. Den största skillnaden jämfört med brottet falsk angivelse är att syftet inte behöver vara att den utpekade ska dömas för ett brott, utan det räcker att medvetet anmäla eller peka ut en oskyldig för att besvära denne. Denna regel tillämpas bland annat om någon regelbundet anmäler någon hos polis eller myndigheter endast för att skapa olägenheter för personen. Det aktuella falletI ditt fall är det alltså beroende på hur och med vilket syfte som personen har riktat anklagelser mot dig. Utifrån situationen du beskriver verkar det som att personen upprepade gånger anmäler er hos polis eller annan myndighet för att orsaka er besvär. Om så är fallet och personen är fullt medveten om att anklagelserna inte stämmer, så är det först och främst falsk tillvitelse som kan bli aktuellt. Om personen gör en seriös anmälan som riskerar att du blir oskyldigt dömd för ett brott kan även falsk angivelse vara aktuell. Förtal kan vara aktuellt, eftersom utomstående personer får uppgifter om eventuella brott eller andra uppgifter som kan leda till deras missaktning. Att upprepade gånger anmäla någon hos polis, annan myndighet eller på annat sätt utpeka någon som brottsling eller klandervärd inför andra är alltså ett beteende som kan bedömas som flera olika brott. Eftersom det tycks vara allvarliga anklagelser som riktas mot er och ni blir lidande av detta, så finns det alltså goda anledningar att göra en anmälan. Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp och att ni kan finna en lösning på ert problem.Vänliga hälsningar,

Olovlig parkering på privat mark

2016-06-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,vad gäller när man hyr parkering av privat hyresvärd och andra som inte ens bor i huset ställer sig där?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga till Lawline!Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller vid parkering på privat mark får en avgift (kontrollavgift) tas ut av markägaren om ett fordon olovligen parkerar där enligt 1 kap. 1 §. Enligt 3 § får avgiften bara tas ut om parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Alltså kan den som står på platsen få parkeringsböter. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för brott

2016-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |För tio år sedan hamna jag i bråk på åland och nu vill dom ha rättegång. Kan man ha en rättegång efter så lång tid för ett litet bråk?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga!Hur lång tid efter att ett brott har begåtts som det går att väcka åtal och hålla en rättegång beror på brottets preskriptionstid. När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet, och att åklagaren alltså är förhindrad att väcka åtal.Ett brotts preskriptionstid beror på vilket straff som kan följa på gärningen ifråga. Svaret på din fråga är alltså avhängig vilket brott du är misstänkt för. Preskription av brott regleras i Brottsbalken 35 kap, se här.Preskriptionstiden är…Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Exempelvis gäller för normalgraden av misshandel en femårig preskriptionstid, medan för den ringa graden av misshandel en tvåårig preskriptionstid. Är misshandeln att anse som grov preskriberas brottet efter tio år. Vidare gäller för exempelvis olaga hot en preskriptionstid om två år. I ditt fall verkar detta ha skett för tio år sedan och därmed krävs alltså att det rör sig om ett brott som åtminstone kan ge mer än två års fängelse för att det idag ska kunna gå att väcka åtal för brottet och hålla en rättegång. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Vänligen,

Straffbart att gå mot rött?

2016-06-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Gå mot rött. Straffbart?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 2 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) (här) framgår att trafikanter ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom trafiksignaler. Denna bestämmelse omfattar även gående, vilket innebär att det är olagligt att gå mot röd signal. När det gäller gående, finns dock inget stadgande om straffansvar som är knutet till den bestämmelsen. Det innebär att en fotgängare som går mot röd signal inte kan straffas för det, trots att det är förbjudet enligt trafikförordningen.I sammanhanget bör det dock nämnas att gående även omfattas av straffstadgandet för vårdslöshet i trafik enligt 1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (här). Enligt denna paragraf kan en trafikant dömas till dagsböter (eller fängelse i grova fall) om han eller hon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Det kan mycket väl tänkas att den som går mot röd signal döms till ansvar enligt denna bestämmelse om det därmed uppstår en farlig situation. Som sagt förutsätter dock detta att den gående i väsentlig mån har brustit i nödvändig omsorg och varsamhet. Sådant ansvar torde kunna aktualiseras endast i mindre andel av alla fall där gående trotsar trafiksignalerna.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,