Människorov jämfört med olaga frihetsberövande

2016-10-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan brotten människorov och olaga frihetsberövande?
Alexandra Teorell |Brottsbalken 4 kap 1 § stadgar följande om människorov: "Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid". Människorov innebär därmed att gärningsmannen har ett särskilt syfte med sitt agerande. Det krävs uppsåt att skada hen till liv eller hälsa, tvinga hen till tjänst eller att öva utpressning. 4 kap 2 § anger att olaga frihetsberövande är när gärningsmannen "för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten". Ofta menas med detta att personen hålls inlåst i ett rum, får bakbundna händer, hålls under bevakning eller att man på annat vis inskränker offrets rörelsefrihet. Brotten kan till synes vara väldigt lika, dock bör du ha i åtanke att människorov är ett grövre brott än olaga frihetsberövande. Människorov innebär ofta ett mer genomtänkt och långtgående brott. Den största skillnaden mellan de två är de subjektiva rekvisiten som du finner i 1 §. Samtliga rekvisit i 1 § måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om människorov. I annat fall är det olaga frihetsberövande. Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänner till målsäganden får vittna i brottmål

2016-10-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Min särbo är falskt anklagad för misshandel av en granne, som bett en nära vän och granne att lämna falskt vittnesmål för att styrka händelsen. Nu till min fråga, är vittnet jävig? Med vänlig hälsning Anne-May Olsson
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!I brottmål får vänner och bekanta till målsäganden (brottsoffret) vittna i en rättegång. Domstolen tar självklart hänsyn till vittnets relation med målsäganden när den ska värdera trovärdigheten i vittnesmålet, men det finns inget som hindrar personen från att vittna. Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Förtal pga rykten om arbetsverksamhet

2016-10-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag e hovslagare å har fått ett rykte av en i ett stall att folk inte ska anlita mej då hon påstår att jag skor hästarna fel å att dom får slaktas å detta skadar mej å mitt företag dvs min ekonomi å anseende hur ser ni på detta mvh Micke
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Förtal är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.Den som utpekar någon annan som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ämnad för att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal till böter enligt 5 kap. 1 § första stycket BrB. Om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt och visar lämnaren av uppgiften att den var sann eller hon hade skälig grund för den, ska hon ej dömas till ansvar enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB. För fullbordandet av brottet krävs att uppgiften kommit till tredje mans kännedom, att den var ägnad att framkalla andras missaktning (således uppställs inte krav på att uppgiften faktiskt medfört andras missaktning) och att uppgiften är av sådan beskaffenhet att den var ägnad att framkalla missaktning dvs. av nedsättande beskaffenhet.Reglerna i brottsbalken om förtal förutsätter att det är fråga om en fysisk person som varit offret. Trots flera lagförslag har inget skydd mot förtal reglerats för företag eller juridiska personer eftersom detta anses vara en långtgående begränsning från yttrandefriheten. Däremot kan Du, som fysisk person bakom den juridiska personen, anses ha samma rätt som en fysisk person om Ditt företag är ett mindre företag, t.ex. en liten enskild firma.För att gå vidare med mål om ärekränkning fordras att den som blivit utsatt för brottet själv måste väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § första stycket BrB. Det är alltså inte fråga om ett brott som faller under allmänt åtal i vilken en allmän åklagare tar emot och handlägger en anmälan. För att utreda och gå vidare med Ditt fall behöver Du troligtvis ett juridiskt biträde för vilken de flesta försäkringsbolag tillhandahåller rättshjälp genom exv. hemförsäkringen, dvs. Du kan få hjälp med betalningen för att kunna anlita en jurist om Ditt försäkringsbolag går med på det. Kontakta därför försäkringsbolaget om Du önskar anlita ett juridiskt biträde för att gå vidare i frågan.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Efterlyst vid underlåtenhet att inställa sig till verkställande av dom

2016-10-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag skulle ställt in mig på en månads fängelse den 22e jag undrar när jag blir efterlyst ?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Aktuella regler återfinns i lag om beräkning av strafftid m.m. (1974:202) se här.Enligt 10 § andra stycket ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården förpassa Dig till anstalten där domen ska verkställas om Du inte följer ett föreläggande om att inställa dig där. Enligt Kriminalvården skickas en sådan begäran om Du inte inställer Dig i tid. Polisen söker då efter Dig. Om de inte hittar Dig blir Du efterlyst i hela Sverige. Du torde därför vara efterlyst just nu.Enligt 23 § första stycket läggs den tid som avbrott sker under verkställigheten till slutdagen. Låt oss säga att slutdatumet för avtjänandet av Ditt fängelsestraff är 22:a oktober men Du inställer Dig till kriminalvårdsanstalten imorgon (3:e oktober), kommer slutdatumet istället att ändras till 3:e november. Rekommendationen görs att Du snarast befinner Dig vid den kriminalvårdsanstalt Du blivit förelagd att inställa Dig till.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Rekvisiten för förtal och att anmäla detta

2016-10-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Jag har en fråga.Nu är det så att en person har skrivit om mig tex att jag övergivit mina barn samt att jag hatar min son och lite annat.Kan man anmäla detta? För jag har mått jätte illa av att läsa det eller vad är ert råd?/emilie
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att vänt dig till Lawline med din fråga! Detta skulle kunna räknas som förtal enligt 1 § 5 kapitlet brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1. Förtal anses föreligga när någon pekar ut eller lämnar uppgift om annan person till exempel till allmänheten eller en tredje person. Uppgiften eller utpekandet ska vara nedsättande och ägnat att utsätta personen för andras missaktning (till exempel förakt) enligt paragrafen. Att det är ägnat att göra detta betyder att det inte behöver bevisas att beskyllningen faktiskt lett till andras missaktning utan det ska bara vara själva meningen med uttalandet eller beskyllningen. Det som är viktigt är således att någon eller några utomstående personer har tagit del av uttalandena. Det är avgörande var personen i detta fall skrivit detta och om uttalandena har nått fram till någon mer än dig. Har uttalandena nått ut till andra personer och de är ägnade åt att andra ska missakta dig så bör du kunna anmäla detta som förtal. Att tänka på när man anmäler just ett ärekränkningsbrott, vilket förtal räknas som, är att detta är ett målsägandebrott. Med målsägandebrott menas att det i första hand är målsäganden, alltså den utsatta, som väcker åtal i målet och driver processen vid domstol och inte åklagaren. Detta stadgas i 5 § 5 kapitlet brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Förälders rätt till begränsning av barnets frihet trots myndighetsålder

2016-10-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan min pappa omyndighetsförklara mig som 19-åring bara för att jag inte gör som han vill? Jag bor fortfarande hemma men betyder det att jag fortfarande ska göra exakt vad han vill och att han kan omyndighetsförklara mig då. Jag är helt friskt delsvidare har inga sjukdomar och jag kan ta hand om mig själv. Jag kan till och med ta hand om min egna ekonomi väldigt bra. Sedan har jag en till fråga och det är om han har rätten att söka utbildning till mig om jag inte vill det. Det är nämligen så att han söker ek utbildning i Tyskland åt mig men jag vill inte utbilda mig där.Tacksam för svar
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Aktuell lag är föräldrabalken (FB) (1949:381) se här samt brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.Omyndighetsförklaring är avskaffat i Sverige sedan 1989 och ersatt med förvaltarskap som regleras i 11 kap. FB och en underårigs omyndighet regleras i 9 kap. FB. Du blir enligt 9 kap. 1 § myndig när du fyller 18 år. Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande inte kan vårda sig själv eller sin egendom ska domstolen besluta om förvaltarskap för honom eller henne enligt 11 kap. 7 § (jfr. 4 §) FB. Eftersom några sådana förhållanden inte bedöms föreligga i Ditt fall är det således inte aktuellt med beslut om förvaltarskap för Din del. Din förälder kan aldrig besluta om förvaltarskap eller påverka ett sådant beslut i avgörande mån eftersom beslut om förvaltarskap grundar sig i Dina behov som utreds av läkare eller socialnämnd och slutligen av domstol.För att söka utbildning krävs att man identifierar sig själv, oavsett vilket land det handlar om torde det alltid fordras en underskrift från sökanden. Den som obehörigen genom att skriva annans namn framställer falsk urkund och det innebär fara i bevishänseende (dvs. att det görs sannolikt att det som är förfalskat kan uppfattas som äkta) döms till urkundsförfalskning till fängelse i högst två år enligt 14 kap. 1 § första stycket BrB. Med urkund avses enligt 14 kap. 1 § andra stycket 1 p. BrB en handling som upprättats till bevis och har en utställarangivelse, dvs. att det går att se vem som upprättat handlingen såsom exempelvis en ansökan till utbildning som Du beskriver i Ditt fall. Om brottet däremot är ringa döms enligt 14 kap. 2 § första stycket den som upprättat förfalskningen för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader. Att kränka ens barns fria rätt att välja utbildning kan innebära att brottet inte anses vara ringa och påföljderna enligt vad som sagts innan aktualiseras, dvs. fängelse i högst två år för urkundsförfalskning. Oftast döms den som gjort sig skyldig till urkundsförfalskning till villkorlig dom om det föreligger förmildrande omständigheter, vilket jag emellertid inte anser är aktuellt i Ditt fall, speciellt inte då urkundsförfalskaren varit i nära förhållande till offret.Om Din pappa tvingar Dig till Tyskland för att studera där är det fråga om han gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § BrB vilket har en straffpåföljd på minst 1 år till högst 10 års fängelse. För att dömas för olaga frihetsberövande krävs att handlingen medfört kränkningar av offrets rätt till rörelsefrihet, dvs. att Du aktivt samt obehörigen förhindras vara där Du vill vara. Är brottet mindre grovt, döms han istället till böter eller fängelse i högst två år.Du har rätt att studera vart Du vill utan en förälders tillåtelse. Ingen förälder till myndig person kan omyndigförklara eller sätta denne under förvaltarskap utan beslut från domstol. En domstol kan inte besluta om förvaltarskap för Dig om inte Du på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan vårda Dig själv eller Din egendom. Du kan Polisanmäla händelserna på 11414. Det kan annars alltid vara bra att prata med personer som är vana att möta människor i svåra livssituationer. Rekommenderar därför att Du pratar med kvinnofridslinjen här om Du behöver tips eller stöd för att överkomma Di situationen. Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Utgör spridande av rykte om HIV-smittning förtal?

2016-10-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är hiv+ och hade en partner för 3 år sen. Han gick runt och berättade han hade fåt hiv av mig vilket inte stämmer alls. Jag medicinerar och har omätbara värden och han är hiv- idag.Det jag undrar är om det är förtal han utsatte mig för. Det pratas fortfarande bland folk att jag smittat honom fast det är falskt.Mvh/
Soroosh Parsa |Hej,Sammanfattning. Din före detta partners agerande är sannolikt att uppfylla kraven för att utgöra förtal, om syftet har varit att utsätta dig för andras missaktning. För att gå vidare med detta, ska du polisanmäla händelsen så att åklagare kan ta upp målet. Utan din angivelse, kan åklagare normalt inte åtala en person för förtal.För att agerandet ska utgöra förtal, krävs det, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken, att din före detta partner har (1) lämnat en uppgift om dig, (2) som är nedsättande, (3) som inte träffas av regeln om ansvarsfrihet samt (4) med uppsåt att utsätta dig för andras missaktning. (1) Lämna en uppgift om någonUppgiften i detta fall är att du påstås ha smittat din före detta partner med HIV. Brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till tredje mans kännedom (dvs. någon annan än du och din före detta partner). Att uppgiften nått en viss större spridning krävs inte, men en sådan omständighet kan emellertid ha betydelse för straffet. En uppgift om dig har alltså lämnats till någon annan.(2) Nedsättande uppgiftUttrycket ”ägnad att” i lagtexten innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Det behöver alltså inte visas att att en sådan effekt har uppstått i varje enskilda fall. Detta brukar formuleras så att uppgiften är nedsättande eller av nedsättande beskaffenhet. Det utmärkande för uttalandena bör vara att de genom sitt innehåll typiskt sett duger för att utsätta den omnämnde för andras missaktning. Att sprida rykten om HIV-smittning, mot bakgrund av rådande samhällsvärderingar, får anses vara en sådan nedsättande uppgift.(3) AnsvarsfrihetsregelnOm din före detta partner har varit underkastad en skyldighet, eller om lämnandet av uppgiften annars varit försvarlig, kan det befria honom från straffansvar. Till att börja med, måste det stå klart att det funnits en skyldighet att uttala sig eller att det annars varit försvarligt att lämna uppgiften. Finns en skyldighet att uttala sig är det försvarligt att lämna uppgifterna, men även andra omständigheter kan innebära att det är försvarligt. Först därefter får den som lämnat den nedsättande uppgiften visa att den var sann eller att det fanns skälig grund för den.Exempel på situationer när någon kan åberopa skyldighet att uttala sig är vittnesmål, polisförhör samt andra förhör eller utredningar som äger rum inför domstolar eller administrativa myndigheter vid prövning av mål och ärenden.Vid försvarlighetsbedömningen måste beaktas att den vidsträckta yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Det måste finnas utrymme för den politiska debatten. Också andra samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor måste få ventileras, även om enskilda personer i viss mån skulle angripas i denna diskussion. Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen. Man gör alltså en intresseavvägning mellan yttrandefriheten å ena sidan och den enskildes (ditt) intresse av att inte tåla lämnandet av uppgiften. Det verkar inte, mot bakgrund av de omständigheter du har angett i frågan, att en skyldighet har funnits för din före detta partner att lämna uppgiften. Det kan endast anses vara försvarligt, om lämnandet av uppgiften är av allmänintresse. Det går inte att specificera detta närmare, men troligtvis är det inte försvarligt i detta fall.(4) UppsåtDet krävs slutligen, förutom att de faktiska omständigheterna ovan är för handen, att din före detta partner hade uppsåt till att förtala dig. Det betyder att han ska ha lämnat uppgiften i syfte att utsätta dig för andras missaktning.RekommendationI det fall du vill ställa din före detta partner inför rätta, ska du polisanmäla händelsen så att allmän åklagare kan åtala honom. Din angivelse krävs för att åklagare normalt ska kunna åtala någon för förtal. Har du funderingar över annat i mitt svar, kan du höra av dig till oss via info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Straff för tillgrepp av fortskaffningsmedel när brottet begåtts av minderårig

2016-10-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en minderårig tar föräldrarnas bilnycklar och kör olovligt, vad kan de få för straff om hen är 17 snart 18? Kan man anmäla i efterhand eller måste de ha bevis?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Det brott som kan bli aktuellt i detta fall är tillgrepp av fortskaffningsmedel. Detta brott kan, om brottet inte är grovt (vilket jag inte får intryck av att det är i detta fall), ge högst två års fängelse, se 8 kapitlet 7 § Brottsbalken.Det är svårt för mig att med precision uttala mig om vilket straff den minderårige kan riskera att få för det olovliga körandet om denne blir fälld för brottet. Minderårigheten kommer dock att beaktas. Troligtvis kommer den minderårige, om denne döms för brottet, att bli dömd till att få betala böter, alternativt i kombination med en villkorlig dom. Om bilen skadades under bilfärden kan den minderårige därtill bli skadeståndsskyldig för den aktuella skadan.Brottet kan anmälas i efterhand. Om brottet anmäls senare än fem år efter det att brottet begicks kommer dock den minderårige, även om denne blir dömd för brottet, inte att dömas till någon påföljd för brottet då brottet efter denna tidsperiod har preskriberats, se 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.Med vänlig hälsning