Olovlig avlyssning som bevis i rätten

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har ett litet dilemma. En bekant till mig ligger i vårdnadstvist med sin fd flickvän. Nu har dom varit upp i tinget igen och där spelade hon upp en inspelning från hennes telefon där hon spelat in ett samtal med min 10 åriga dotter. Hans dotter och min dotter är kompisar. Är detta ens laglig jag har inte givit tillstånd till detta. Hur kan hon få spela upp det i rätten överhuvudtaget? Ingen har informerat mig om att det fanns inspelade samtal med min dotter. Kan jag göra en anmälan och under vilken kategori?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att olovligen spela in telefonsamtal är ett brott mot frihet och frid, brottsrubriceringen är olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Det som är kriminaliserat som olovlig avlyssning är både avlyssning och inspelning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det är dock endast olovligt att spela in ett samtal där man själv inte deltar.Om huruvida du kan anmäla din väns f d flickvän för olovlig avlyssning beror således på om det är hon själv eller hennes dotter som spelat in samtalet och om den som spelat in samtalet deltar i samtalet eller inte. I Sverige råder vidare fri bevisprövning, 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K35P1S1). Det innebär att rätten har att pröva all bevisning som läggs fram i ett mål, oavsett hur bevisningen uppkommit. Även om din väns f d flickvän skulle ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning när hon spelat in samtalet kan det således användas som bevis i rätten. Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande vid snatteri

2016-07-28 i Påföljder
FRÅGA |Om man blivit tagen för snatteri/ stöd av matvaror( vet inte hur det kommer att klassas) Värde var ca 250:-. Erkände för polisen och de pratade nåt om strafföreläggande. Vad betyder detta? Får man dagsböter? Personen har i princip ingen riktig inkomst då hen vårdar sitt svårt sjuka barn. Har ca 4000 efter skatt i vårdbidrag + bostadsbidrag? underhåll och hen är försörjningspliktig till 1 barn. Inkomster täcker knappt hyra, fasta kostnader, mediciner och mat. Är helt "ren" tidigare och har aldrig begått något slags brott. Vad brukar bli påföljden när man gjort nåt sådant?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld av matvaror i en butik, till det värde du uppger, anses vara ringa, NJA 2009 s. 586. Brottsrubriceringen bör därför bli snatteri, 8 kap. 2 § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1) Åklagaren kan besluta att utfärda ett strafföreläggande för brott där påföljden inte kan bli annan än böter eller villkorlig dom, 48 kap. 4 § 1-2 st. rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K48P4S1). Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret, men åklagaren väcker inte åtal och det hålls därför inte heller någon rättegång.Den som får ett strafföreläggande har en viss tid på sig att godkänna eller bestrida föreläggandet. Strafföreläggande godkänns genom att personen svarar på föreläggandet och erkänner gärningen och godtar straffet som anges i föreläggandet, 48 kap. 9 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K48P9S1). Man kan också godkänna föreläggandet genom att betala in beloppet som är angivet på det bifogade inbetalningskortet, 48 kap. 11 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K48P11S1). Om föreläggandet bestrids kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätt.Påföljden kan bestå av penningböter, dagsböter eller villkorlig dom. Penningböter bestäms, utan att hänsyn tas till personens inkomst, till ett belopp mellan 200 kr och 4000 kr, 25 kap. 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K25P3S1). Antalet dagsböter bestäms utifrån hur allvarligt brottet är och kan till antalet vara minst 30 och högst 150, 25 kap. 2 § 1 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1). Dagsböternas storlek bestäms utifrån personens inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet och kan variera mellan 50 kr och 1000 kr, 25 kap. 2 § 2 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K25P2S2). Villkorlig dom eller villkorlig dom förenad med böter får föreläggas genom strafföreläggande om det är uppenbart att domstolen skulle döma till sådan påföljd, 48 kap. 4 § 2 st. RB (https://lagen.nu/1942:740#K48P4S2).Du kan läsa mera om strafföreläggande på åklagarmyndighetens hemsida, https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/aklagarens-roll1/atalsbeslutet/strafforelaggande/Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjligheter att dra tillbaka polisanmälan

2016-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |kan en omyndig målsägare ta tillbaka sin anmälan om målsägaren blir myndig innan rättegången
Theresa Ermstål |Hej och tack för din fråga!Då polisen har en skyldighet att utreda alla ärenden som kommit till deras kännedom och som faller under allmänt åtal (exempelvis misshandel) så kan en sådan anmälan inte dras tillbaka, 2 § 3 p. Polislagen (här). Om målet faller under enskilt åtal (exempelvis förtal och förolämpning) kan du som målsägande själv begära att åtalet läggs ner. Det är således brottet som är anmält som är avgörande för om du kan dra tillbaka anmälan eller inte. Om det rör sig om ett allmänt åtal gör åklagaren en objektiv prövning för huruvida bevisen bedöms kunna räcka för en fällande dom. En målsägande är inte skyldig att delta i rättegången och om det inte finns någon annan bevisning kan konsekvensen bli att åtalet läggs ner. Du kan även ändra eller komplettera din anmälan i efterhand om det finns anledning till det via telefon, besök eller internet (se länken nedan):www.anmalan.polisen.se Vänliga hälsningar,

Är det straffbart att inte ta alkohol från minderårig dotter?

2016-07-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Min 17-åriga dotter går iväg på fest med kluckande ryggsäck. Svaret blir jakande när jag frågar om det är alkohol däri. Vad det är, hur mycket, eller vem som försett dottern med detta vet jag inte. Jag väljer att inte fråga. Är jag skyldig till brott när jag låter henne gå iväg på festen? Jag är medveten om att hennes kompisar kommer få ta del av innehållet, då hon uttryckt "det var min tur att skaffa". För mig blev det upphov till en rejäl diskussion med dottern. Mitt moraliska ansvar kändes besvärande, om något skulle hända någon av ungdomarna, att deras föräldrar var ovetande eftersom alla 17-åringarna skulle sova över hos oss.Vad säger lagen? Och jag är också intresserad av att få kommentarer från andra föräldrar, skulle ni ta ifrån alkoholen? Kontakta kompisarnas föräldrar? Jag är kluven. Att vara ung är att ha hemligheter för sina föräldrar - att testa alkohol gjorde jag själv i motsvarande ålder. Och jag litar oerhört mycket på min dotters omdöme. Tack för svar.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 3 kap. 9 § alkohollagen är det förbjudet att sälja, köpa ut eller ge bort alkohol till personer under 20 år (18 år för folköl). Om man bryter mot det kan man bli dömd för olovligt anskaffande av alkoholdrycker, enligt 11 kap. 7 § alkohollagen. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt fängelse i högst fyra år. Om brottet är ringa döms man inte till ansvar (11 kap. 10 § alkohollagen). Eftersom det inte var du som gav din dotter alkoholen har du inte gjort dig skyldig till brott mot alkohollagen. Du kan inte bli straffad enbart för att du vet om att din dotter och hennes vänner dricker alkohol och det är inte heller brottsligt att låta bli att ta alkohol ifrån minderåriga. Tänk dock på att tills din dotter har fyllt 18 år och är myndig är du som förälder ansvarig för henne. Om din dotter ger bort alkohol till sina vänner som också är under 20 år har hon gjort sig skyldig till brott mot 3 kap. 9 § alkohollagen och då kan du bli straffad för underlåtelse att förhindra brott enligt 23 kap. 6 § 3 st. brottsbalken.Information om föräldrar, ungdomar och alkohol finns på www.tonarsparloren.se. Där finns även tips på hur man kan prata med tonåringar om alkohol.Med vänlig hälsning,

Gallring ur belastningsregistret

2016-07-29 i Påföljder
FRÅGA |Jag är,dömd för grovt rattfylleri 2012. Inget fängelse, 500kr böter, lekmannaövervakare 1 år samt deltagande av frivårdsprogram under 1 år. Under den tiden och efter har jag gått på behandling hos Beroendecentrum, där jag också lämnar prover för att få körkortstillstånd. Mina prover är ok, men jag har ännu inte fått mitt tillstånd.Hur länge kommer jag att finnas kvar i person/belastningsregistret?Tacksam för svar
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du dömts till skyddstillsyn med föreskrift om behandlingsprogram. En sådan dom tas bort ur belastningsregistret tio år efter domen. Det finns en särskild lag, Lag om belastningsregister, i 17§ kan du läsa om när olika typer av straff tas bort ur registret.

Vilka lagar gäller utomlands?

2016-07-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Måste man som svensk följa svenska lagar när man är utomlands? Alltså om man gör något som är lagligt i det landet man är i. Ex köper sex i thailand. Gäller lagarna i landet man är i eller gäller fortfarande svenska lagar?!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 2§ 1 stycket Brottsbalken (BrB) stadgas att brott som är begångna utomlands döms enligt svensk lag och vid svensk domstol om det är en svensk medborgare som begått brottet. Det finns dock ett krav på dubbel straffbarhet vilket innebär att det krävs att gärningen även är ett brott i det land som gärningen begåtts för att 1 stycket ska gälla. Som svensk medborgare utomlands ska man alltså följa de lagar som gäller i det landet där man är, bryter man mot dessa lagar och gärningen även är ett brott enligt svensk lag ska man som svensk medborgare dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol. Om köp av sex i Thailand inte är ett brott enligt thailändsk lag och en svensk medborgare gör detta kan han inte dömas enligt svensk lag då det krävs att gärningen är ett brott även på gärningsorten (alltså i detta fall Thailand) för att svensk domstol ska kunna döma personen för något brott. Att nämna är dock att det finns vissa undantag från regeln om dubbel straffbarhet som stadgas i 2 kap 2§ 4 stycket BrB där svensk domstol får döma en person som begått brott utomlands trots att det inte är ett brott på gärningsorten. Exempel på brott då denna undantagsregel är tillämplig är, om offret är under 18 år: våldtäkt, köp av sexuell handling av barn och koppleri.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Peka ut företag som klandervärt

2016-07-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit lurad av ett företag. Jag har bevis på att detta företag varken betalar skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Denna företag har minst 20 skattemål och lika många enskilda mål hos Kronofogden (jag har gjort en kreditupplysning på dem). Dvs denna företag har många anmärkningar och är opålitlig. Jag har nu sagt och varnat många att detta företag är fullt av bedrägeri. Nu vill detta företag göra en polisanmälan mot mig. Att jag ljuger. Vad för brott kan de utsätta mig för? All bevis kan man se när man gör kreditupplysning så det är inget jag ljuger om. Jag vill bara varna folk från dem.
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet som ligger närmast tillhands är förtal, förtalsbestämmelsen hittar du i Brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Dock är det endast ett brott om du pekar ut en fysisk person (alltså inte företag). Att peka ut ett företag som klandervärt är alltså generellt helt okej, juridiskt sett. På grund av att det inte är ett brott så har de väldigt svårt att kräva skadestånd också då skadeståndsrätten och straffrätten är starkt sammankopplade när det gäller frågor om ren förmögenhetsskada (som detta är). Är det en enskild firma eller ett mycket litet företag med kanske bara ett par anställda finns viss möjlighet för dem att hävda att brottet förtal har begåtts. I så fall på grund av att de anser att företaget är så starkt sammankopplat med ägaren att ditt utpekande av företaget snarast kan jämställas med ett utpekande av ägaren av företaget. Om man gör bedömningen att du pekar ut personen som äger företaget (och alltså inte endast företaget i sig) finns det ett undantag som kan göra att det ändå är okej. Är det enligt omständigheterna försvarligt att du lämnade uppgifterna och är uppgifterna sanna. Då undgår du straffansvar. Behöver du vidare hjälp med att ta tillvara på din yttrandefrihet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Kringgå sexköpslagen?

2016-07-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan man öppna en restaurang som säljer vatten, och ger sex på köpet? Ponera att man öppnar en restaurang där ett glas vatten kostar 1000 kr. Män kan fritt köpa vatten och får sex "på köpet" gratis. Strider det mot lagen emot prostitution även fast man betalar för att köpa vatten och själva sexet är gratis? Kan man även filma, låt oss säga varandras fötter, under akten och hävda att pengarna gick till filmandet av en pornografiska film?
Felix Sjöberg |Hej!Såvitt jag vet har saken inte prövats i domstol, men svaret är med största sannolikhet nej. I den aktuella bestämmelsen står att det som är kriminaliserat är att "skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning". En åklagare skulle sannolikt argumentera för att priset för ett glas vatten uppenbart avser en sexuell tjänst. Om man, som du skriver, "får sex på köpet" har pengar bytts mot sexuella tjänster på ett otillåtet sätt. På samma sätt lär det vara svårt att övertyga åklagare och domstol om att filmandet av fötter är inspelning av pornografisk film. Dylika dimridåer är förmodligen inte speciellt framgångsrika.