Varför väljer åklagare att inte väcka åtal?

2018-05-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Min vän har dömt en man för att ha köpt sex av henne. Hon hade spelat in ett samtal med honom där han erkände allt. Åklagaren lade ner fallet trots att det fanns bevis nog för att han skulle kunna bli dömd. Varför kunde hon göra så?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Rättegångsbalken (RB). Hur går åklagarens arbete till när det finns ett misstänkt brott?Det första steget är att en förundersökning inleds. Syftet med en förundersökning är egentligen att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23:2). För att åklagaren ska välja att väcka åtal ska hen ha tillräckligt med bevis för att visa dels att ett brott har begåtts och dels vem som har begått brottet, eller i praktiken att den som är misstänkt ska kunna dömas för brottet.När förundersökningen är klar finns alltså två alternativ. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att ett framgångsrikt åtal ska kunna ske. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. För de allra flesta brott finns en absolut åtalsplikt, vilket innebär att åklagaren måste väcka åtal om hen bedömer att det finns tillräckligt med bevisning (20:6). Det andra alternativet är att åklagaren anser att det inte finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom för brottet och då läggs förundersökningen ner. En nedlagd förundersökning kan återupptas om ny bevisning kommer fram. Vad kan vara anledningen till att åklagaren väljer att inte väcka åtal?Det handlar som sagt om bevisning. Bedömer åklagaren att det inte finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal så läggs förundersökningen ner. Utan fler omständigheter i fallet är det tyvärr jättesvårt att säga varför åklagaren har gjort den här bedömningen utifrån den bevisning som finns. Bevisvärdering är komplicerat och utan fler omständigheter är det som sagt därför svårt att säga vad bevisningen kan ha fallit på.Rent allmänt kan det dock sägas att det ska ganska mycket till för att någon ska dömas i ett brottmål. Det beror på att rättssystemet bygger på den så kallade oskyldighetspresumtionen, vilken innebär att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen lagligen har fastställts. Domstolarna brukar uttrycka det här högt ställda beviskravet som att den tilltalades skuld ska "vara ställd utom allt rimligt tvivel" för att man ska kunna meddela en fällande dom. Enbart ett erkännande brukar inte räcka för en fällande dom, utan det krävs mer bevisning som pekar i samma riktning. Sammanfattningsvis krävs det alltså väldigt stark bevisning för att det ska kunna bli fråga om en fällande dom, och med andra ord också för att åklagaren ska välja att väcka åtal. Vad kan du och din vän göra?Är din vän missnöjd med åklagarens beslut finns en möjlighet att begära överprövning. Det gör din vän genom att skriva en begäran som är tydlig och fullständig. Den skickas eller lämnas sedan till den åklagarkammare där beslutet har fattats. Du hittar mer information om överprövning av åklagarens beslut på Åklagarmyndighetens hemsida här.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Principen om fri bevisprövning, vilka bevis får användas?

2018-04-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag blev dömd för ett brott som hade begåtts men metoden som polisen använde för att ens begå ett närmande gentemot mig var tjänstefel samt flertalet tjänstefel utfördes under själva gripandet. Kan man ogiltigförklara en dom ÄVEN om brottet begåtts men sättet polisen fick informationen inte var tillåtet likväl som att under förhöret begicks flertalet fel av tjänsteman?
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I svensk processrätt gäller principen om fri bevisprövning. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) och innefattar både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär att alla bevismedel som huvudregel är tillåtna, även om bevisningen tillkommit i strid med en regel. Till exempel har blodprov fått användas som bevisning trots att blodprovet tagits på ett sätt som stred mot reglerna kring hur blodprov får tas (NJA 1986 s. 489). Principen om fri bevisvärdering innebär i sin tur att domarna fritt får värdera bevisningen. Det finns undantag från principen om fri bevisföring. I vissa fall får domstolen avvisa bevisning som lagts fram av en part (35 kap. 7 § RB):1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,2. om beviset inte behövs,3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, eller5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare. Åklagaren kan alltså åberopa bevisning mot dig i domstolen även om bevisningen tagits fram på ett icke-tillåtet sätt. Det är sedan upp till domarna att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram. Att polisen fått fram bevisning på ett otillåtet sätt hindrar dock inte att en person kan fällas för till exempel tjänstefel eller annat brott. Med vänlig hälsning,

Vilka bevis krävs för en fällande dom?

2018-04-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående stöld. Om det finns bevis på att man begått stöld som exempelvis t vittne men även bilder ( övervakningskamera) på att du med uppsåt begått stöld. Räcker dessa bevis för en fällande dom?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under en huvudförhandling i en brottmålsprocess ska domstolen värdera den bevisning som lagts fram under förhandlingen för att avgöra om åtalet ska bifallas eller ej. Åklagaren har bevisbördan vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade har begått det brott som åklagaren påstår. I detta ligger inte enbart ett krav på att visa att den tilltalade verkligen har begått gärningen, utan även att den tilltalade exempelvis haft uppsåt att göra detta. I fall av stöld måste alltså åklagaren inte bara visa att den tilltalade exempelvis tagit en vara och passerat det sista betalningstillfället utan även att den tilltalade haft tillägnelseuppsåt, ett uppsåt att tillägna sig varan.Beviskrav och bevisvärderingI brottmål gäller ett högt beviskrav vilket innebär att bevisningen måste vara stark för att den tilltalade ska dömas för den åtalade gärningen. Den tilltalade ska dömas för ett brott om det är ställt bortom rimligt tvivel att han/hon har begått den åtalade gärningen. Detta innebär att om det finns tvivel avseende om den tilltalade begått den åtalade gärningen och dessa tvivel är utredda och ligger inom "rimlighetens gränser", är beviskravet inte uppfyllt. Om beviskravet skulle omvandlas till ett numeriskt sannolikhetstal, skulle beviskravet innebära en sannolikhet på ca 95-98%.I svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. (35 kap. 1 § rättegångsbalken) Detta innebär att i princip vilken bevisning som helst får läggas fram under huvudförhandlingen samt att domstolen är fri när den värderar den framlagda bevisningen, under förutsättning att bevisprövningen är objektiv och rationell. När domstolen exempelvis värderar en vittnesutsaga måste den bedöma vittnets trovärdighet och tillförlitlighet. Sådana faktorer som i vissa fall kan påverka utsagans tillförlitlighet är om vittnet berättar om händelsen på ett spontant sätt, om utsagan är lång och detaljrik och om utsagan inte ändrats från exempelvis förundersökningen. SammanfattningsvisDet är svårt att svara på om den bevisning som du beskriver är tillräcklig för en fällande dom, eftersom svaret på den frågan beror på hur rätten värderar denna. Under bevisvärderingen kan rätten exempelvis finna att en vittnesutsaga har ett lågt bevisvärde, att ett erkännande inte har någon verkan eller att den tilltalade inte kan identifieras på en övervakningsfilm. Trots att det finns mycket och omfattande bevisning innebär alltså inte detta automatiskt att åklagaren har bevisat att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Olika bevis kan alltså ha olika bevisvärde.Vänligen,

Måste innehållet i väskan fotograferas vid ringa stöld?

2018-03-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Om man åker dit för ringa stöld i t.ex. i en butik, borde det då inte det tas en bild på innehållet som hittas i väskan? Det borde ju vara som bevis, eller har jag fel? Annars kan ju vakten säga vad han vill.En annan fråga är, när man blir förhörd av polisen, brukar då själva vakten sitta med och lyssna? Han kan ju då anpassa sin version när han senare blir ensam förhörd av polisen. Har inte polisen begått två stycken tjänstefel? Tack på förhand. Vore jättesnäll för ett svar då en nära anhörig har blivit anklagad på falska grunder och dömd för ringa stöld där man inte fotograferat det man hittat i väskan. Vakten har berättat en historia som inte stämde i verkligheten.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Borde innehållet i väskan ha fotograferats?I Sverige gäller principen om fri bevisprövning (se 35 kap 1 § rättegångsbalken (RB)). Principen innebär att man som utgångspunkt inte begränsas av några lagregler gällande vilken bevisning man får åberopa i en rättegång (fri bevisföring) och att värdet av denna bevisning får prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Det kan därför inte krävas att en bild skulle ha tagits av innehållet i väskan, då ett sådant krav skulle strida mot denna grundläggande princip. Däremot får domstolen göra en egen bedömning av vaktens ord i förhållande till övriga omständigheter som kommit fram i målet. Fick vakten sitta med under förhöret? Det är generellt sett den som leder förundersökningen som bestämmer vilka som får närvara vid ett förhör, dock finns vissa undantag (se 23 kap. 10 § (RB). Jag vet för lite om ditt fall för att kunna uttala mig kring polisens agerande i denna del. Erkänner eller nekar din närstående att denne begått brottet? Är det frågan om ett strafföreläggande eller har åtal väckts? Det framstår som emellertid märkligt att vakten suttit med under förhöret, särskilt om denne är ett eventuellt vittne i målet. En sådan närvaro kan nämligen medföra att hans trovärdighet kan ifrågasättas. Om du anser att polisen har gjort fel har du eller din nära anhöriga alltid möjlighet att göra en anmälan till JO, vilket ni kan göra direkt på myndighetens hemsida, här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Bevisning för skadegörelse om endast en person funnits i rummet

2018-04-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har en kompis som har blivit anklagad av sabotage, det enda dom har till fakta är att han var i "rummet" ensam den gången men inte att han gjorde det. kan han åka dit för detta?.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan börja med att säga att detta inte går ge ett säkert svar på då jag inte vet vad som har hänt. Jag utgår från att du inte menar brottet sabotage, detta regleras i 13 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) och innebär att man skadar egendom som avsevärd betydelse för exempelvis försvaret, folkförsörjning, rättskipningen o.s.v. och skadan måste vara av allvarlig art. Jag antar att du istället menar brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1§ BrB som innebär att man skadar någon annan persons egendom. Detta är dock inte fullt relevant då det är bevisningen som är avgörande. Om bevisningen endast är att personen har varit i ett rum så lär inte bevisningen räcka för att fälla personen. Sedan beror det ju på om de kan visa att det personen har förstört var helt innan denne kom in i rummet, det kan bevisas med hjälp av vittnen o.s.v. Sedan vet jag inte hur stora skadorna är, vilka skador som finns o.s.v. men åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel. Vilket är ett högt beviskrav. Om åklagaren kan visa att skadorna inte fanns innan personen kom in i rummet och att det är skador som inte har uppkommit genom ren olyckshändelse så kan personen bli fälld. Kort sagt så räcker det inte att säga att personen var i rummet för att den ska bli dömd. Kan åklagaren däremot visa att det inte kan ha hänt på något annat sätt så finns en chans att personen blir dömd. Tyvärr kan jag inte ge ett säkrare svar än så men hoppas du blev nöjd med ditt svar. Återkom gärna om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Tas skriftlig bevisning upp i rättegången när det handlar om narkotikabrott?

2018-04-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej jag blev tagen för ca 2 är sen genom sms och swish betalningar mellan mig och en kille och nu är det dags för rättegång. Håller polisens bevis för en dom på ringa narkotikabrott? Det är swish betalningar och sms om någon produkt men det står inte vilken produkt och polisen chansar på att det är cannabis men det kan dem omöjligt veta.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Troligtvis kommer swish-betalningarna och sms-konversationen visas upp i rättegången. Det spelar ingen roll att det inte framgår vilken produkt du sålt. Du kommer bli utfrågad under rättegången om vad det är för produkt. Du kan då välja att berätta eller meddela att du inte vill säga något om det. En lite längre förklaring Jag gissar på att du är misstänkt för narkotikabrott för att du ska ha sålt någon form av narkotika. Det är inte polisen som bestämmer vilken bevisning som ska tas upp under rättegången - det gör åklagaren. När polisen har kommit så långt i en utredning att polisen anser det finns klara spår som antyder på att en viss person har begått ett visst brott lämnar de över ärendet till Åklagarmyndigheten. En åklagare på Åklagarmyndigheten kollar då igenom polisutredningen (förundersökningsprotokollet). I förundersökningsprotokollet finns allt bevismaterial samlat t.ex. bilder från en swish-betalning eller en sms-konversation. Det är åklagaren som utifrån det material som finns i förundersökningsprotokollet fattar beslut om det ska bli någon rättegång eller inte. I ditt fall har åklagaren beslutat att det finns tillräcklig bevisning för att ha en rättegång mot dig. I sådana fall kommer åklagaren också visa upp swish-betalningarna och sms-konversationen för domarna under rättegången.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man använda meddelanden från Facebook som bevis i en rättegång och vad gör man om meddelandena inte är skrivna av den som anges?

2018-03-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om meddelanden via Facebook/Messenger är pålitligt bevismaterial i en rättegång? En tidigare partner presenterar det som underlag i en utredning, men jag vet att denna har haft tillgång till mitt lösenord och själv har kunnat gå in och skriva via min sida. Personen har därmed utgett sig från att var mig som skriver till sig själv. Är detta giltigt underlag i en rättegång? Tack på förhand
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bevisning i en rättegång finns i rättegångsbalken (RB). Fri bevisprövning innebär att nästan vad som helst får användas som bevisVi har något som kallas fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Det betyder att i princip alla typer av material kan användas som bevis i en rättegång. Däremot har domstolen också stor frihet när de väljer hur de ska värderabevismaterial. Är det något som gör viss bevisning osäker kommer det inte väga lika tungt som annan bevisning. Du kan invända mot att bevis inte är vad det utges för att vara, men måste kunna bevisa att du har rättDet betyder att den tidigare partnern du skriver om kan åberopa till exempel material från Facebook som bevis, men du kan också bemöta bevisningen. Du kan invända med att bevisningen är förfalskad och utgörs av saker den tidigare partnern har skrivit själv. Beroende på situationen kommer domstolen värdera materialet från Facebook som mer eller mindre tillförlitlig och betydelsefull bevisning. Det påverkar också hur väl du måste kunna bevisa att det inte är du som skrivit materialet i fråga. Du kommer behöva göra så att domstolen ser det som sannolikt eller i alla fall möjligt att det är den andra personen som faktiskt har skrivit sakerna själv via din sida.Bevisfrågor är beroende av alla omständigheter och måste utvärderas i varje fallJag kan inte säga något säkert om hur en domstol skulle värdera det som den tidigare partnern i det här fallet använder som bevismaterial. Jag kan inte heller säga så mycket om vad du kan behöva visa för att invända mot bevisningen på ett framgångsrikt sätt. Det beror helt på alla samlade omständigheter i processen. Det jag kan säga att den tidigare partnern kan åberopa nästan vad som helst som bevis. Du kan alltid invända mot bevisningen, men ju starkare domstolen tycker att bevismaterialet är, desto mer kommer sannolikt krävas av dig för att du ska kunna övertyga domstolen om att bevisningen inte är vad den andra personen hävdar att det är. Bevisfrågorna avgörs som sagt i den enskilda processen. För att få en säkrare prognos över bevisläget och hjälp med att ta fram sånt som stärker ditt påstående skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist med kunskap inom det område som processen gäller. Du är välkommen att boka tid med våra egna jurister här.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga och lite hjälp att komma vidare. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga. Vänliga hälsningar,

Hur kan jag bevisa att jag har lånat ut pengar till min kompis?

2018-03-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Lånade en kompis 25.000 kr. Sen när hen hade fått pengarna så var vänskapen över. Vi skrev ett avtal och bägge skrev under. Dock är avtalet helt borta. Tror att hen tog med sig det när hen drog. Vi gjorde upp att hen skulle betala varje månad. Jag gick till kronofogden och hen bestred allt, genom att skriva "Vad har jag skrivit på?" Dock så har jag underlag vad det gäller mail, att hen vill skjuta på det en månad sen så längre fram säger hen att det inte finns pengar och hen inte har jobb m.m Samt att jag har dragit ut att jag har swichat till hens konto. Kan det räcka med bevis om man går till tingsrätten eller kommer det inte gå då inte avtalet finns?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar på din fråga: Som huvudregel råder fri bevisföring och fri bevisprövning i Sverige (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta innebär att parterna får lägga fram vilken bevisning som helst, och domaren är fri att bedöma vilket bevisvärde varje bevis har. Det krävs alltså inte, som huvudregel, att ett avtal finns nedtecknat och underskrivet; du är fri att lägga fram vilken bevisning som helst som talar för att din kompis är skyldig dig pengar. Den bevisning du hänvisar till i din fråga är enligt min mening troligtvis fullt tillräcklig för att du ska vinna vid en domstolsprövning.För att bättre förstå hur tvisten kommer att lösas kommer jag att förklara lite närmare hur själva tvisteprövningen går till. Om en tingsrätt ska avgöra tvisten mellan dig och din kompis är det ett antal frågor som tingsrätten behöver ta ställning till:1. Har pengar överförts från dig till din kompis?Att pengar har överförts brukar i regel inte vara särskilt svårt att bevisa. Det bör räcka att visa ett bankutdrag eller liknande (t.ex. en händelse som har loggats i Swish-appen). Du har bevisbördan för att en överföring har skett, men du behöver inte visa upp något särskilt avtal utan vilken bevisning som helst får användas.2. Har pengarna överförts som lån eller som gåva?Det är relativt vanligt att den som tar emot lånade pengar påstår att detta utgör en gåva. Det är den som påstår att ett mottaget belopp utgår en gåva som har bevisbördan för sitt påstående (NJA 2014 s. 364). Du behöver alltså inte bevisa att du endast har lånat ut pengarna, även om det givetvis inte skadar att ta fram bevisning som talar till din fördel. Här krävs dock inte heller något särskilt avtal utan vilken bevisning som helst får läggas fram.3. Har en särskild betalningstidpunkt avtalats?Huvudregeln är att den som är skyldig någon annan pengar ska betala på anmodan (5 § skuldebrevslagen). Din kompis är alltså skyldig att betala hela skulden så fort du kräver det, om ingenting annat har avtalats. Påstår din kompis att ni har avtalat om en särskild avbetalningsplan har hen bevisbördan för sitt påstående.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,