Hur får jag ut skadestånd för en kroppskada?

2019-04-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag bröt flera leder i foten pga en person som sviktade en trampolin medans jag hoppade och inte ville det. Jag har fått gått med skena för foten i ca 3 månader och doktorn säger att det är en skada för livet. Hur anmäler jag personen?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns lite olika vägar att gå för att du ska få kompensation för din skada. Jag kommer att redogöra för två av dessa nedan. Till att börja med, då detta kan utgöra ett brott kan du få ersättning via ett s.k. enskilt anspråk i en brottmålsprocess. För detta krävs det en polisanmälan och att brottet leder till åtal, mer om detta nedan. Det andra alternativet är att driva en skadeståndsprocess mot personen där du kräver ersättning för personskada till följd av den andres oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. För detta krävs en stämningsansökan. Detta blir en s.k. civilrättsligt tvist där jag råder dig att anlita en jurist för att få de bästa förutsättningarna till framgång. Värt att notera är att ett enskilt anspråk i en brottmålsprocess fungerar på samma sätt som ett skadeståndsmål, bara att en fällande dom ligger till grund för skadeståndet i det förstnämnda fallet.BrottmålsprocessDe brott som kan vara aktuella i ditt fall är misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken, eller vållande till kroppskada eller sjukdom, 3 kap. 8 § Brottsbalken . Rekvisiten är att någon uppsåtligen har orsakat någon annan kroppsskada (misshandel) eller av oaktsamhet orsakat någon annan kroppskada som inte är ringa (vållande till kroppskada).Då du nämner att du behövt uppsöka läkarvård och har fått en skada för livet så bedömer jag det som att skadan i vart fall inte är ringa. Vad gäller bedömningen av om personen har begått gärningen uppsåtligen eller av oaktsamhet spelar det ingen roll för skadebedömningen eller ersättningen men däremot hur högt straff personen kan få (böter eller fängelse i högst två år respektive högst sex månader).ÅtalEn polisanmälan kan leda till åtal men i fallet vållande till kroppskada eller sjukdom, om brottet inte är grovt, krävs det att målsäganden, dvs du, anmäler brottet till åtal och att det är påkallat ur allmän synpunkt, 3 kap. 12 § Brottsbalken. Det är således svårare att få till ett åtal om gärningen bedöms som vållande till kroppskada, då det krävs att det är påkallat ur allmän synpunkt, till exempel att gärningen är någon form av allmän fara.Jämte brottmålet så begär du också som målsägande enskilt anspråk, 22 kap. 1 § Rättegångsbalken. Bedöms brottet som misshandel får du hjälp av åklagaren att bereda skadeståndsmålet, annars måste du göra denna framställning själv eller med hjälp av ett ombud, 22 kap. 2 § Rättegångsbalken. CivilprocessOm du av någon anledning väljer att inte polisanmäla, kan du kräva skadestånd i en vanlig domstolsprocess. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du klargör varför du anser att personen i fråga ska ersätta din skada och hur mycket ersättning du vill ha. Blanketter för stämningsansökan hittar du på Domstolsverkets hemsida. Beräkningen av skadeståndet som domstolen utgår från finner du i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. (Obs. samma beräkning vare sig det är en civilrättslig process eller enskilt anspråk i brottmål).Vad du bör göra nuDet är alltså upp till dig om du vill driva en skadeståndsprocess i ett brottmål eller i en civilprocess. Jag råder dig att ta kontakt med en jurist i vilket fall som helst då det är troligt att du kommer att behöva ett ombud i en skadeståndsprocess. Du kan boka tid med en av våra jurister via: http://lawline.se/boka. Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ut någon ersättning där. Jag hoppas detta var till hjälp!Mvh,

Preskriptionstiden för skadeståndskrav på grund av brott

2019-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejKan jag fortfaranss yrka skadestånd i anledning av misshandel som har skett år 2007?Hälsningar
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Skadestånd är en civilrättslig fråga, skadeståndstalan och skadeståndskrav faller under allmän fordringspreskription. Enligt 2 § har en fordran en preskriptionstid på 10 år. Denna tid börjar löpa från det att skadan uppkommer, alltså den dag misshandeln skedde. Detta innebär att ditt skadeståndskrav på grund av misshandeln är preskriberat. Av 5 – 7 §§ preskriptionslagen framgår vissa omständigheter som avbryter preskriptionstiden (detta innebär att preskriptionstiden blir längre), dock kan inte jag redogöra för dem, med att det nödvändiga informationen inte framgår av frågan. Med vänliga hälsningar,

Kan en få ersättning när en fallit offer för ett brott men gärningspersonen inte har hittats?

2019-03-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son med familj blev utsatta för ett väpnat rån i hemmet. Rånaren kom över bilnyckel och stal bilen. Bilen hittades senare av polisen. Rånaren har inte hittats. Har min son och barnbarnet (som blev utsatta för rånaren) rätt till någon form av ersättning från t ex Brottsoffermyndigheten eller hemförsäkring?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand ska ett brottsoffer ersättas genom skadestånd som betalas ut av gärningspersonen. Eftersom att rånaren inte har hittats finns det dock andra vägar att gå för din son.Ersättning från försäkringsbolagetFör att få pengar från Brottsoffermyndigheten, så kallad brottsskadeersättning, måste din son först undersöka om han kan bli ersatt genom sitt försäkringsbolag. Om det är möjligt att bli ersatt av försäkringsbolaget eller inte beror på försäkringsvillkoren i hemförsäkringen – det är hur som helst viktigt att anmäla brottet till försäkringsbolaget så fort som möjligt för att ha en möjlighet att bli ersatt. För att ta reda på om och i så fall vilken ersättning han kan få bör han titta i sitt försäkringsbrev eller helt enkelt kontakta försäkringsbolaget.BrottsskadeersättningOm din son av någon anledning inte kan bli ersatt genom sin hemförsäkring är det möjligt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det ansöker han om genom att beställa och skicka in en blankett, vilken kan laddas ner från Brottsoffermyndighetens hemsida. Detta ska göras senast tre år efter det att brottet begicks eller förundersökningen lades ner.Vilka skador ersätts?Det är framför allt personskador, det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och kostnader som uppkommit på grund av sådana skador som ersätts. Om några sådana skador inte uppstod i samband med brottet kan även vissa sakskador ersättas, till exempel om bilen var skadad på något sätt då den återfanns. Vidare kan din son få ersättning för den kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem. SammanfattningVanligtvis finns det möjlighet att bli ersatt för skador vid brott genom hemförsäkringen. Om det inte skulle vara så kan din son kontakta Brottsoffermyndigheten på ovan angivna sätt. Jag skulle tro att din son och ditt barnbarn troligtvis kommer att kunna ersättas på något sätt, framför allt på grund av den grova kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad får man i skadestånd vid misshandel?

2019-02-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej .jag hjälper min dotter hon ska på rättegång på måndag hon vart misshandlad på jobbet hur mycket kan hon begära sved och värk och psykiskt lidande hon fick åka till akuten och vissa alla blåmärken som hon fick
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag har noterat att du behövde hjälp innan din dotters rättegång på en måndag. Jag förstår att detta datum tyvärr kan ha passerat, men enligt min mening är din fråga fortfarande värd att besvara. Till att börja med har skadestånd ett reparativt syfte; den som orsakat en skada ska som huvudregel försätta den skadelidande i samma situation som om skadan aldrig hade skett. Vad gäller misshandel kan detta leda till både ekonomiska och ideella förluster. Nedan kommer jag räkna upp sådana poster som din dotter skulle kunna få ersättning för, men jag vet tyvärr för lite om fallet för att kunna uttala mig om några konkreta summor. Personskador, 5 kap. 1 § skadeståndslagen Den ekonomiska personskadeersättningen omfattar sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Din dotter kan alltså få ersättning för t.ex. smärtstillande mediciner som hon själv fått bekosta och om hon tvingats sjukskriva sig från sitt jobb. Det är viktigt att komma ihåg att man inte har rätt till skadestånd i den mån kostnaderna ersatts från annat håll, vilket är av stor vikt när det gäller ersättning för sjukvårdskostnader. Den ideella personskadeersättningen omfattar bland annat ersättning för sveda och värk. Denna post fungerar som en kompensation för det lidande och de besvär personen har under den akuta sjukdomstiden. Denna ersättning fungerar som en kompensation för det fysiskt och/eller psykiskt lidande personen har från det att skadan uppkom till dess att den är läkt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. I praktiken bestäms ersättningen utifrån en tabell upprättad av Trafikskadenämnden. I tabellen föreskrivs ett månatligt grundbelopp som kan variera beroende på vårdtyp, skadetyp samt vårdtidens längd. För personskada som inte kräver stadigvarande sjukhusvård är ersättningen lägst 2.500 kr/månad enligt 2019 års tabell (se mer här). Sakskador, 5 kap. 7 § skadeståndslagenDin dotter kan alltså få ersättning för egendom som skadats eller förlorats vid misshandeln. Ersättning beräknas utifrån sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning.Kränkningsersättning, 5 kap. 6 § skadeståndslagenUtöver ersättning för person- och sakskador kan din dotter få kränkningsersättning för den kräkning av hennes personliga integritet som angreppet inneburit. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till, men misshandel av mindre grovt slag ger ofta mellan 5 000 – 10 000 kr. För att få vägledning kring hur mycket ersättning man kan få kan man utgå från Brottsoffermyndighetens referatsamling (se här, särskilt s. 48-57). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad innebär solidariskt skadestånd?

2019-04-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej det är så att jag och två andra polare har blivit dömda till att betala cirka 400000kr i skadestånd och det är till flera olika försäkringsbolag och detta ska betalas solidariskt jag undrar om det är så att skulden senare går vidare till kronofogden vilket den ser ut att göra kommer skulden där att delas på tre så att alla betalar sin del eller finns det chans att försöka kommunicera med dem och framföra att man bara vill betala sin del?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om domstolen dömt ut att skadestånd ska betalas solidariskt innebär det att den skadeståndsberättigade kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga (i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos). Om du har tillgångar men vägrar att betala kommer dina tillgångar att utmätas med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Tyvärr lär du inte nå framgång med att du bara ska betala din egen del; själva syftet med det solidariska skadeståndsansvaret är att den brottsutsatte så enkelt som möjligt ska få upprättelse.Om vi antar att du har tillräckliga medel för att betala hela skadeståndet och så sker, antingen genom att du frivilligen betalar eller genom utmätning av dina tillgångar, har du en regressfordran på de andra skadeståndsskyldiga. Regressrätten innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt. Som exempel innebär det att om ni solidariskt är betalningsskyldiga för 400.000 kronor och hela beloppet utmäts hos dig så har du en regressfordran på dina två vänner med ca 133.000kr / person. Vänligen,

Uppskattning av skadestånds storlek för ärr i ansiktsområdet

2019-03-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej min dotter 17 år blev dömd för grov misshandel av sin pojkvän. Hon va då 16 år, han 19 årHon blev i maj 2018 dömd till att betala böter på dryga 44 000krNu har hans advokat skickat ytterligare krav på 23000kr för ett litet ärr på ca 1 cm på halsen. Enligt vänner syns inte ärret, på den bild dom bifogat ser ärret inte färdigläkt ut (jag är hudterapeut och arbetar jätte mycke med ärr reducering osv) Har försökt att goggla mig till detta om skadestånd för ärr och hittar endast info om att det är något som ska ingå i det skadestånd hon blivit dömd för. Kan säga att jag själv har ett långt ärr över hela halsen efter operation, försäkringsbolaget gav mig inte en krona. Min sambo har ett ärr i ansiktet efter en misshandel, syns ordentligt. Han fick 5000kr av försäkringsbolag. Om dom har rätt att kräva min dotter på ytterligare skadestånd är verkligen 23000kr rimligt. Dom hotar med rättslig hjälp om inte pengarna är på kontot den 23/3En parantes, vi borde ha anmällt honom för kränkning då han psykiskt misshandlade min dotter under 2 år. Men vi va så korkade o efterkloka o när han anmälde henne så kändes det försent.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses vara skäligt skadestånd för tillfogande av ett ärr. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Den som vållar annan personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § SkL. I ersättningen för personskada ska enligt 5 kap. 1 § SkL räknas in bland annat fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men). Ärr omfattas av denna bestämmelse, men torde anses vara en lindrig form av men jämfört med exempelvis invalidisering. Typiskt sett bestäms ersättningen utifrån en bedömning av skadan utifrån var på kroppen ärret sitter, hur missprydande ärret är och hur gammalt offret är. Ofta bestäms skadestånd utifrån skadeståndstabeller av olika slag. Vidare ska den som allvarligt kränker annan genom brott ska ersätta den skada som kränkningen innebär enligt 2 kap. 3 § SkL. Tillämpat i det enskilda fallet är det mycket svårt att avgöra vad som utgör skäligt skadestånd då detta helt beror på hur framträdande ärret är. Bedömningen försvåras ytterligare av att jag inte helt förstår omständigheterna såsom du beskriver dem: i regel förs talan om skadestånd (kränkningsersättning) med anledning av brott parallellt med brottmålsprocessen, men du skriver att din dotter enbart dömts till böter och att skadeståndsanspråk för enbart ärret, och inte kränkningen, kommit senare. Detta ter sig något märkligt, varför jag drar slutsatsen att jag nog inte förstår dig helt rätt. Med det sagt anger Trafikskadenämndens skadeståndstabell att ett mindre, men framträdande, ärr bör ge rätt till en ersättning på mellan 18 och 27 tkr, vilket stämmer mycket väl överens med din dotters pojkväns anspråk. Jag är inte specialiserad på skadeståndsrätt, än mindre denna del av skadeståndsrätten, men min personliga spontana bedömning är att detta möjligen ter sig något högt. Det bör dock understrykas att min bedömning bör tas med en mycket stor nypa salt, särskilt eftersom jag inte vet säkert i vilken grad skadestånd redan utgått.Angående frågan om huruvida din dotters pojkvän gjort sig skyldig till ofredande eller något liknande brott kan jag tyvärr inte säga så mycket utan insyn i omständigheterna. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att kontakta Brottsoffermyndigheten, Trafikskadenämnden och andra och höra dig för tills du tycker dig ha fått tillräckligt med stöd för att bilda dig en uppfattning om vilken storlek på skadeståndet som tycks vara rimlig enligt gällande rätt. När ni bildat er en uppfattning kan ni ta ställning till din dotters pojkväns krav. Avseende pojkvännens eventuella brott rekommenderar jag att ni läser brottsbalken, sannolikt är fjärde eller möjligen femte kapitlet mest relevant, och ser om ni bedömer att din dotter kan ha utsatts för ett brott. Om ni bedömer att så är fallet och tycker er ha stark bevisning för detta rekommenderar jag att ni polisanmäler händelserna och låter en åklagare ta ställning till om åtal bör väckas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadestånd genom brott

2019-02-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Min kollega har spridit en lättklädd bild av mig på min arbetsplats som jag skickade till honom i förtroende. Jag är chef och har nu fått sparken pga detta då jag varit provanställd men han får vara kvar trots inhyrd personal pga lögner han tagit upp med min chef. Han är anmäld för förtal. Om polisen väljer att inte ta ärendet vidare, har jag rätt att driva rättsprocessen privat? Eller är polisens nej ett nej?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Först och främst vill jag säga att det är bra att du anmälde personen i fråga för förtal. Eftersom att du anmält honom för det, kommer jag inte gå in på förtalsbrottet något mer. Såsom jag uppfattar frågan undrar du om du kan driva processen om polisen väljer att inte fortsätta ärendet. Om polisen väljer att lägga ner ärendet, kan du inte längre driva en straffrättslig process. Det återfinns en bestämmelse i skadeståndslagens 2 kap. 3 § om kränkning. I den paragrafen, krävs det dock att din chef blir dömd för brottet. Således kan man sammanfattningsvis säga att ifall det mot förmodan blir som så att polisen lägger ner fallet, så kan du dessvärre inte göra något för att bedriva processen vidare eftersom det krävs enligt skadeståndslagen att kränkningen skett genom brott.

Skadestånd vid bedrägeri

2019-02-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för bedrägeri av en privatperson, betalat för saker där allt inte levererats. Inledningsvis levererades sakerna jag köpt men efter en stor betalning slutade leveranserna. Polisutredningen har blivit nedlagt maa att personen utreds/åtalas/kommer dömas för grövre brott. Försäkringsbolaget ersätter inte min förlust. Hur kan jag få tillbaka mina pengar?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är ett bedrägeri så är det såklart ett brott, i så fall måste det ha skett ett vilseledande moment, som ger en ekonomisk vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för brottsoffret, 9 kap 1 § Brottsbalken. I annat fall kan det ju vara en köprättslig tvist som gör att säljaren håller inne varan. I det mitt svar utgår jag från att det är ett bedrägeri och således ett brott. Det du beskriver är en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada, 1 kap 2 § Skadeståndslagen. Enligt 2 kap 2 § Skadeståndslagen så ska den som vållar en förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Skadeståndslagen hittar du här.Om man har en försäkring så kan man göra som du har gjort, dvs vända sig till sitt försäkringsbolag och försöka få ut ersättning från försäkringen. De allra flesta försäkringsbolag betalar inte ut ersättning för ren förmögenhetsskador, (jag känner i vart fall inte till något försäkringsbolag som ersätter sådana skador). Om man inte får ersättning eller bara delvis ersättning från försäkringsbolaget kan man i vissa fall få ersättning i form av en Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning ges i normalfallet inte för rena förmögenhetsskador, se 6-8 § Brottsskadelagen.Sista utväg att få skadestånd för rena förmögenhetsskador är från gärningsmannen själv. Om förundersökningen har lagts ned så är denna möjlighet för tillfället i alla fall inte aktuell. Däremot har jag kännedom om flera bedrägerifall där man har tagit upp tidigare anmälningar som lagts ned, när det har kommit in nya anmälningar mot samma person. Detta har sedan blivit en rättegång och en dom på skadeståndsskyldighet för gärningsmannen. Just nu verkar det tyvärr finnas små möjligheter att få tillbaka dina pengar. Jag hoppas ändå att du blev nöjd med svaret även om det kanske inte var det svar du hade hoppats på.Med vänlig hälsning,