Förbättringsutgifter men inga kvitton

2018-04-27 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag gjorde en tillbyggnad altan.markanlade gräsmattor mm.plus isolerade mitt gamla hus för nästan 20 år sen.Tyvärr så har jag inga kvitton. Men bilder och filmer på det nybyggda huset.hur det såg ut innan och efteråt. Vore otroligt tacksam.. skall ju deklarera för mitt hus det är sålt nu.. tacksam hur jag skall gå tillväga. t
Richard Fiskesund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så skedde tillbyggnationerna för ca 20 år sedan, kvittona är borta och du undrar nu hur du ska gå tillväga vid deklaration när huset är sålt. Av 45 kap. 11§ inkomstskattelagen se lagen här, framgår det att förbättringsutgifter kan räknas till omkostnadsbeloppet. Ett belopp som kan dras av på den eventuella vinsten. Problemet i detta fall verkar vara att du inte genom kvitton eller fakturor kan verifiera förbättringsutgifterna som är den grundläggande principen. I sådana fall kan det finnas skäl att uppskatta utgiften för förbättringsåtgärderna till ett skäligt belopp. Ett belopp som får bedömas i varje enskilt fall på grundval av den bevisning som finns i ärendet. I fallet RÅ 2002 ref. 73 uppskattade Högsta förvaltningsdomstolen förbättringsutgifterna till ett skäligt belopp för en person som inte kunnat visa fakturor eller kvitton. I målet hade det visats ritningar, handlingar från fastighetstaxeringen, beslut om bostadslån utvisande godkänd byggkostnad, fotografier från nybyggnationen, samt SCB:s statistik över byggkostnader de år när åtgärderna utfördes. Du har nämt att att det finns bilder och filmer av huset vilket kan vara till din hjälp. Mitt tips är att ringa till skatteverket och prata med de och sedan ta ut så mycket underlag du kan. Lycka till!Vänligen,

Skattekonsekvenser vid överlåtelse av halva huset

2018-04-11 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Om jag har gett min före detta sambo min 1/2 del av huset som gåva med ett vederlag på 200 000 kr! räknas det som blandat fång principen då!? så jag inte behöver skatta för det eller?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När en fastighetsöverlåtelse har inslag av både köp och gåva tilllämpas huvudsaklighetsprincipen, detta skiljer sig från blandad överlåtelse av lösa saker som till exempel en bostadsrätt, då tilllämpas delningsprincipen. Huvvudsaklighetsprincipen innebär att hela överlåtelsen anses vara köp eller gåva beroende på vilken del överlåtelsen har mest karaktär av. Fastigheten anses som gåva om den överlåts för mindre än fastighetens taxeringsvärde, och om den överlåts till mer än taxeringsvärdet anses det som köp. Om marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet anses det ändå vara köp om överlåtelsen sker till marknadsvärdet. Eftersom det rör sig om halva fastigheten är det halva taxeringsvärdet som blir avgörande för om det är gåva eller köp. För att överlåtelsen ska bli en gåva krävs också gåvosyfte, men mellan närstående så presumeras gåvosyfte. Gåvor är skattefria (Inkomstskattelag 8 kap 2 §). Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Vad är anskaffningsvärdet på en fastighet som ärvts?

2018-02-02 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hur räknar man ut anskaffningsvärdet vid försäljning av jordbruksfastigheten vi ärt av våran far, han har i sin tur ärvt den av sin far?Jag och min syster sålde den i somras våran far har haft fastigheten i sina ägor i ca: 6år. Är det så att man måste gå tillbaka till den tidpunkt när min farfar köpte fastigheten för att få reda på ett "påhittat" försäljningspris och sedan skatta från den summan?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller beskattning vid försäljning av en fastighet, mer specifikt hur man räknar ut anskaffningsvärdet, detta regleras i 44-45 kapitlen inkomstskattelagen (IL).Jag antar att ni har gjort vinst vid försäljningen av fastigheten som kommer att beskattas. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen (det ni säljer fastigheten för) minskad med försäljningsomkostnaden (t.ex. mäklarkostnad) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är det du undrar om, det är nämligen anskaffningsvärde adderat med eventuella förbättringsutgifter och förbättrande reparationer och underhåll (44 kap 14 § IL).Anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det er farfar köpte fastigheten för, detta följer av den s.k. kontinuitetsprincipen och innebär att ni träder in i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL).Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Stämpelskatt vid gåva av villa

2017-12-16 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Finns det ingen stämpelskatt som ska betalas vid gåva av villa?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stämpelskatt är en lagfartskostnad, d.v.s. den avgift man betalar vid förvärv av fast egendom och regleras i Stämpelskattelagen (här).Stämpelskatt ska endast betalas om förvärvet av fastigheten sker genom främst köp eller byte. Gåva av fastighet ger alltså inte upphov till skyldighet att betala stämpelskatt. Vid gåva av fastighet gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att om ett visst vederlag lämnas mot gåvan kommer hela transaktionen att räknas som en gåva, under förutsättning att vederlaget är lägre än taxeringsvärdet. Vederlaget måste vara mindre än 85 procent av taxeringsvärdet för att du ska slippa stämpelskatten, 5 § Stämpelskattelagen. Om förvärvet är att räknas som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen så behöver du alltså inte betala för lagfarten 4 § Stämpelskattelagen.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Hur påverkas skatteplikten av att ett hus ges bort?

2018-04-16 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta många år och skaffade bostadsrätt efter giftemålet. Då blev bara min man som ensam ägare. Inga lån finns. Vi är pensionärer och har ungefär lika inkomster. Skulle det vara fördelaktigt att min man överlåter halva bostaden som gåva utan betalning till mig vid en snar försäljning?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatt vid försäljning av hus regleras i Inkomstskattelagen (IL).Det finns flera effekter av att överlåta halva huset till dig. Om du också äger huset vid försäljningen är du också ansvarig för eventuella fel i huset. Du delar alltså ansvar med din man. Det kommer också att få påverkan på arv om det finns särkullbarn. Det finns också mindre skatterättsliga effekter, på så vis att du också bli skattepliktig vid försäljningen. Den totala skatten som ska betalas är dock den samma "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL). Eftersom ni har delad ekonomi hade detta antagligen påverkat dig likadant oavsett om halva huset överlåts på dig eller inte. Det är alltså mest formell påverkan överlåtelsen skulle ha.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen

Uppskjuten vinstskatt på fastigheter.

2018-02-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA |När vår villa såldes stod jag som lagfarenägare vi köpte en bostadsrätt för Samna summa som vi erhöll från villan. Vi har uppskjuten vinstskatt. Jag står för 90% av bostadsrätten. Om jag skriver ett govobrev till frun på 40% så vi har ett 50/50 ägande. måste vi då betala en del av den uppskjutna reavinsten frpn villan Lars
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att förklara hur uppskjuten skatt fungerar. Ett kort svar finns längst ned.Uppskjuten skatt.Idén med att man ska kunna få uppskjuten skatt vid försäljning av bostad är för att ta bort låsningseffekten på bostadsmarknaden. När man säljer en bostad privat ska denna beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1§ &42 kap. 2§ inkomstskattelagen) med en skattesats om 30% av 22/33-delar (45 kap. 33§ inkomstskattelagen). Denna beskattning blir väldigt stor eftersom det rör sig om stora summor när man säljer och köper bostäder. Därför finns det chans att få uppskjuten skatt så att man har råd att byta bostad. Med uppskjuten skatt får man en schablonintäkt som ska beskattas och som belöper årligen och baseras på 1.67% av uppskovsbeloppet (47 kap. 11b§ inkomstskattelagen).För att få uppskuren skatt krävs det därför att man säljer sin ordinarie bostad/ursprungsbostad och att man köper och flyttar in i en ny bostad/ersättningsbostad (47 kap. 2§ inkomstskattelagen). Avdraget sker därmed på skattesubjektet som ägde ursprungsbostaden vid försäljningen och skulle ha beskattats i inkomstslaget kapital för vinsten från bostadsförsäljningen. Om ägandeförhållandet sedan regleras annorlunda på ersättningsbostaden påverkar därmed inte beskattningen för ursprungsbostaden.Om man inte anskaffar en ersättningsbostad senast i maj året efter försäljningen ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Detta gäller även om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för ersättningsbostaden. Om vinsten är högre än det man betalade för ersättningsbostaden gäller vissa specialregler. Om ersättningen för ersättningsbostaden och vinsten för ursprungsbostaden är densamma behövs inget uppskovsbelopp återföras till beskattning (47 kap. 9§ inkomstskattelagen).Ditt fall:Om du stod som ägare på din första bostad (ursprungsbostaden) och fick ta del av vinsten från bostadsförsäljningen måste du betala skatten för schablonintäkten som kommer med uppskovsbeloppet. Eftersom ersättningarna var lika stora så kommer ingen del av uppskovsbeloppet återföras till beskattning (47 kap. 19§ inkomstskattelagen). Att du sedan ger din fru en gåva om 40%-enheter av fastigheten bör inte vara skattepliktigt eftersom gåvoskatten är borttagen ur svensk rätt (8 kap. 2§ inkomstskattelagen). Så sammanfattat sker hela transaktionen i 3 steg.1. Du säljer ordinarie bostad för att köpa ny bostad och beviljas uppskov på beskattningen av vinsten från bostadsförsäljningen så att du kan köpa en ny bostad "billigare".2. Du köper en ny bostad för samma pris som vinsten för ordinarie bostad och kommer därför inte behöva beskattas på uppskovsbeloppet enligt 47 kap. 9§ 2 stycket 1 punkten inkomstskattelagen. Uppskovsbeloppet kommer alltså inte att återföras till din kapitalbeskattning eftersom intet vinst föreligger.3. Du ger en gåva till din fru. Gåvor är icke-skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Eftersom du anskaffat ersättningsbostaden enligt punkt 2 har du därmed uppfyllt kraven enligt uppskovsreglerna i 47 kap. inkomstskattelagen. Vad du sedan gör med bostaden är upp till dig. Svar:Om alla transaktioner är klara med bostäderna och alla köpeskillingar är erlagda men du inte har någon nettovinst från din bostadsförsäljning kommer du inte beskattas på något (47 kap. 9§ 2 stycket 1 punkten inkomstskattelagen). Att du efteråt skänker din fru 40%-enheter av bostaden bör inte ändra något skattemässigt. För att eliminera minsta tvivel kan du alltid kontakta skatteverket och be om bekräftelse om detta. Hoppas att du fått ett svar på din fråga. Om du behöver vidare juridisk rådgivning eller har en annan fråga är du varmt välkommen att kontakta Lawlined betaltjänster för snabb och bra service.Mvh/Henrik Berg.

Uppskov vid beskattning av fastighet då man flyttar utomlands?

2018-02-01 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bostadsrätt i Sverige och har köpt en fastighet i Italien. Vilka skattemässiga konsekvenser kommer att medfölja min flytt och fastighetsköp i Italien. Jag vet att skattetrycket är lägre i Italien och önskar så långt det är möjligt att slippa vara skattskyldig i Sverige.Visst är det så att jag inte får skjuta fram beskattningen eftersom jag inte flyttar inom Sverige?Tack på förhand!
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Fastighetsskatter är en sådan typisk skatt som ska beskattas i det land där fastigheten befinner sig. Den eventuella vinst fått vid din bostadsrättsförsäljning måste alltså beskattas i Sverige. Du kan dock ansöka om uppskov på beskattningen. För att du ska kunna göra det krävs att du förvärvat en annan stadigvarande bostad inom Sverige eller EES-området. Italien är som bekant medlemmar i EES och du kan därför ansöka om uppskov även fast du flyttar utanför Sverige. Du bör dock vara medveten om att det finns en takbelopp om 1 450 000 SEK. Dessutom utgår ränta på uppskovsbeloppet om 0,5 % av uppskovsbeloppet. Denna ränta är inte avdragsgill.Här finns många användbara tips om hur beskattningen vid försäljning av fastighet går till.Väl mött!

Vad händer skattemässigt om vi säljer utarrenderad tomt?

2017-11-04 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejVi har en sedan 50-talet utarrenderad tomt på vår mark. Nu har nuvarande arrendatorn aviserat att man gärna skulle vilja köpa ut tomten. Vad händer då skattemässigt för vår del? Tomten har alltid funnits upptagen i fastighetstaxeringen med avgift som följd.Tacksam för svar
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni säljer arrendetomten till den nuvarande arrendatorn ska arrendatorn söka lagfart hos Lantmäteriet för att registrera att denne är ny ägare av fastigheten. När arrendatorn står som ägare i fastighetstaxeringsregistret tar denne över skyldigheten att betala fastighetsavgiften. För er del innebär det skattemässigt att ni inte längre är ansvariga för betala fastighetsavgiften för tomten som arrendatorn köper.Det är den som är ägare till fastigheten vid början av året som är skyldig att betala fastighetsavgift eller -skatt (fastighetsskattelagen 2 §). Även om ni säljer tomten under året är ni alltså skyldiga att betala avgiften för hela året. Vill ni och arrendatorn dela upp betalningen för året kan ni avtala om detta i samband med köpet. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning