Ge bort lägenhet som gåva eller ärva lägenheten?

2019-11-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vår mormor ska ge sin lägenhet till mig och min syster när hon gått bort. Där jag är 19 år och min syster 16 år. Ska hon överlåta den innan eller efter? Med tanke på skatter och andra avgifter.
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar vad som skattemässigt vore mest fördelaktigt när du och din syster ska ta över er mormors lägenhet. Regler om detta finns bl a i Bostadsrättslagen (1991:614) och Inkomstskattelagen 1999:1229).Lägenheten som gåvaFör att er mormor ska kunna skänka bort bostadsrätten krävs att hon upprättar ett gåvobrev. Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser, det ska framgå att det inte är något pris eftersom det är en gåva, samt vara undertecknat av både givare och tagare (6 kapitlet 4 § Bostadsrättslagen).Om er mormor ger bort hela lägenheten (100%) så gör hon inte någon kapitalvinst på överlåtelsen och behöver därmed inte betala någon kapitalvinstskatt då gåvor är skattefria (8 kapitlet 2 § inkomstskattelagen). Om ni skall ta över lån, ska detta även det stå med som villkor.Ärva lägenhetenDå arvsskatten i Sverige för tillfället är avskaffad blir de skattemässiga konsekvenserna samma som om ni får lägenheten innan er mormors bortgång eller senare ärver denna. Den dag ni sedan säljer bostadsrätten kan mängden skatt som ska komma att betalas variera beroende på vilket omkostnadsbelopp ni har, vilket i sin tur beror av hur stor del av er mormors omkostnadsbelopp som ni tagit över.Observera dock att det är den lagstiftning som är aktuell när ni skall ärva er mormor som reglerar arvet. Skulle arvsskatten då vara återinförd blir ni skatteskyldiga för arvet av bostadsrätten.Sammanfattning:I nuläget är det alltså inte någon skattemässig skillnad på om lägenheten överlåts innan hennes bortgång, eller att ni senare får ärva denna. Vänliga hälsningar,

Var beskattas gåvor utomlands?

2019-10-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min dotter bor i Storbritannien (dubbelt medborgarskap, folkbokförd UK, skattehemvist UK). Vad gäller om jag ger henne en gåva (pengar)? Är det svensk lag dvs. ingen gåvoskatt tas ut eller är det gåvoskatt enligt brittisk lag som gäller?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din dotter är skatteskyldig i Storbritannien då hon är skriven där. Vi på Lawline är specialiserade inom svensk rätt och jag kan därför tyvärr inte svara på om Storbritannien tillämpar gåvoskatt eller inte. Jag rekommenderar dig att kontakta en brittisk skattejurist om ett mer utförligt svar önskas. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Betala skatt på gåva från utlandet?

2019-10-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag har nära och kära som bor i Usa som vill skicka höga summor till mig som gåva plus lite hjälp med mina framtida studier via paypal. En av dem hade tänkt skicka 4000 dollar till mig via paypal som gåva och jag undrar kommer det hända att jag kommer betala en stor avgift om jag får höga summor sänt till mig via paypal i sig? Eller händer det ingenting om jag har höga summor i mitt paypalkonto? Jag har nämligen tänkt att spara pengarna där så det byggs på. Men om jag överför t.ex 6000-7000kr från mitt paypalkonto till mitt svenska bankkonto kommer jag betala nån form av skatt? Eller gäller det bara om det överstiger 19640 har jag för mig. Även fast jag fick pengarna som gåvor och inte nån form av lön. Jag vill nämligen inte få juridiska problem, skatteverket,paypals problem ang om jag överför l pengar från mitt paypal till mitt svenska bankkonto. mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är gåvoskatten numera avskaffad, vilket framgår i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). För att en något ska räknas som en gåva krävs det att tre kriterier är uppfyllda: 1) Gåvan ska bygga på frivillighet, 2) Det ska finnas en gåvoavsikt, och 3) Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Gällande Skatteverket; om gåvan uppgår till 150 000 kronor från utlandet måste en kontrolluppgift till Skatteverket lämnas, enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Nu är detta inte omständigheterna ditt fall, men det kan vara värt att nämna. Däremot finns det en avgift som Paypal tar för internationella betalningar. Detta regleras i avtalet mellan dig och Paypal. För frågor om avgifter kan du kontakta Paypal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva av fastighet

2019-10-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en fastighet som min enda dotter önskar köpa av mej. Fastigheten är taxerad till 796 tusen kr.Vilket belopp kan jag sälja den för till henne för att det skall anses som gåva. Jag vill samtidigt att fastigheten skall vara hennes enskilda egendom och ej räknas som förskott på arv.Vänligen
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill sälja en fastighet till din dotter, men till ett belopp så att det skattemässigt är att räkna som en gåva. Vad säger lagen? Skatterättsliga frågor regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). Enligt 8:2 IL är en inkomst genom gåva skattefri, istället träder den som tar över gåvan in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Vanligtvis när en gåva innehåller onerösa moment (till exempel då en tillgång överlåts fast till ett värde som understiger marknadspriset) brukar man tala om blandade fång. Blandade fång är en slags blandning av gåva och köp och beskattas därefter. Vid överlåtelser av fastigheter används dock istället den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att en överlåtelse av en fastighet antingen ses som en gåva eller ett köp beroende på vilket ersättning säljaren tar av köparen. Om överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen är att betrakta som köp beskattas den alltså precis som en vanlig överlåtelse av en fastighet. Om den är att betrakta som en gåva utlöser den ingen beskattning för överlåtaren. Det som är avgörande är dels om ersättningen understiger taxeringsvärdet (för det år du vill sälja fastigheten) och dels att avsikten med gåvan faktiskt är benefik (detta krav anses normalt uppfyllt när en förälder skänker en fastighet till sin son eller dotter). Om ni vill undvika att den som tar emot gåvan ska få betala stämpelskatt vid förvärvet får ersättningen inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Detta framgår av 4-5 §§ lag om stämpelskatt.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det avgörande för att köpet ska räknas som gåva är att ersättningen du tar emot från din dotter ska understiga fastighetens taxeringsvärde, vidare ska gåvoavsikt föreligga dvs en ensidig förmögenhetsöverföring från dig till din dotter (exklusive ersättningen som understiger taxeringsvärdet). För att din dotter ska slippa betala stämpelskatt ska ersättningen därutöver inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Vad gäller din önskan om fastigheten ska vara din dotters enskilda egendom kan det göras genom att du gör ett förbehåll om detta i gåvobrevet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Skattekonsekvenser vid arv eller gåva av aktier och fonder

2019-10-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Är de någon skillnad skattemässigt för mina barn om de ärver mina aktier och fonder eller om jag har skrivit ett gåvobrev till var och en av dem?De vill inte sälja aktierna eller fonder utan behålla dem, så de skall ju bara skrivas över på dem. Vet inte om de ändå blir tvungna att skatta någon form av omsättningsskatt ?Tacksam för svarX
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en tillgång (i ditt fall aktie- och fondandelar) överlåtes genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder den som förvärvar tillgången i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelag (se här). Paragrafen ger uttryck för den skatterättsliga kontinuitetsprincipen, dvs. att kontinuiteten i beskattningen upprätthålls genom att beskattningen av vinsten vid en försäljning faller på den eller de personer som förvärvat tillgången genom någon av de ovan nämnda förvärvsformerna, i ditt fall arv eller gåva. Sammanfattningsvis betyder det att dina barn beskattas först när de i framtiden säljer aktierna och/eller fonderna. Eventuell vinstskatt kommer då att beräknas på den värdeökning som uppstått sedan du köpte aktierna/fonderna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Skatt vid överlåtelse av halva andelen av ett fritidshus?

2019-10-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Ge bort halva andelen i fritidshuset som gåva.Är det någon skatt på det?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvoskattDet korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva. HuvudsaklighetsprincipenFör att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, gåvan skall ha överlämnats frivilligt och det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.SammanfattningGer man bort halva andelen av sitt fritidshus som en gåva kommer man inte behöva skatta på överlåtelsen. Den enda beskattning som kan bli aktuell är vid en eventuell vidareförsäljning som medför kapitalvinst. Vid en sådan situation kommer gåvomottagaren använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Behöver man betala skatt på gåvor?

2019-10-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om man vill ge en gåva till sonen i form av pengar via banken, finns det ett maxtak där skatteverket börja att ta ut skatt för gåvan?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Gåvoskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2005. Detta innebär att du kan ge din son vilka gåvor du vill utan att någon av er behöver betala någon skatt för gåvorna. Observera dock att om du ger din son en gåva istället för exempelvis lön eller betalning vid försäljning av något, så utgör överföringen inte en gåva i juridisk mening. Om en sådan motprestation finns gäller vanliga skatteregler om arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och kapitalvinstbeskattning. – Men som sagt, svaret på din fråga om huruvida det finns ett maxtak där skatteverket börja att ta ut skatt för gåvan är nej.Vänliga hälsningar,

Kan man få en fastighet i gåva och sen ge pengar i gåva för att undvika beskattning?

2019-09-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om man får en gåva av sin förälder i form av ett fritidshus och i gengäld ger föräldern en summa pengar som gåva.....är det lagligt eller är det nån skatt eller avgift på den gåvan för endera gåvotagaren ??
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar om det är möjligt för din förälder att överlåta en fastighet till dig som gåva, och att du sedan i din tur överlåter pengar som gåva i gengäld, eller om detta upplägg kan medföra att du eller din förälder behöver betala någon skatt eller avgift. Saken regleras i inkomstskattelagen (IL), Lag (1984:404) om stämpelskatt och av skatterättsliga principer. Inom skatterätten gäller principen om rättshandlingars verkliga innebörd Det upplägg du beskriver här, att få en fastighet som gåva i utbyte mot pengar som gåva, kommer automatiskt inte skatterättsligt att betraktas som gåvor. Upplägget kommer snarare att betraktas som ett förtäckt köp. Detta följer av att Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att man ska se till rättshandlingens verkliga innebörd och inte enbart hur parterna benämner rättshanlingarna (RÅ 1998:19). Att du och din förälder väljer att benämna transaktionerna som "gåvor" innebär alltså inte att Skatteverket är bunden till denna benämning, utan det står Skatteverket fritt att själv undersöka den verkliga innebörden av transaktionen. I ditt fall rör det sig i grunden om att du vill köpa din förälders bostad, men du vill benämna de respektive rättshandlingarna som gåvor istället för att undvika skattemässiga konsekvenser av transaktionen. Även om transaktionen inte kan benämnas som två oberoende gåvor och att ni således direkt kan undvika beskattning, finns det ändå en möjlighet för er att slippa betala någon skatt i samband med den tilltänkta överlåtelsen av fastigheten. Nedan kommer jag att beskriva hur. Undvika skatt i samband med överlåtelse av fastighet För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att överlåtelsen kommer att behandlas som en gåva i skattehänseende om överlåtelsen anses innefatta en gåvodel. En gåvodel anses finnas om den ersättning du ger till din förälder för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Överlåtelsen kommer då i sin helhet att skatterättsligt betraktas som en gåva. Detta medför då att din förälder inte kommer att behöva betala någon skatt på ersättningen (8 kap. 2 § IL). Skulle den ersättning du ger till din förälder däremot överstiga fastighetens taxeringsvärde, kommer överlåtelsen i sin helhet att betraktas som ett köp även om du och din förälder benämner transaktionerna som gåvor. Detta innebär att den eventuella vinst din förälder gör på försäljningen att beskattas med en effektiv skatt på 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL). Du kan behöva betala stämpelskatt i samband med överlåtelsen Om överlåtelsen enligt ovan beskrivning är att betrakta som ett köp, kommer du att behöva betala stämpelskatt på förvärvet (4 § lag om stämpelskatt). Stämpelskattens storlek bestäms enligt följande. Den summa du köpte fastigheten för (den summa du gav till din förälder) jämförs mot fastighetens taxeringsvärde från föregående år. På det högsta av dessa två belopp kommer sedan en stämpelskatt om 1,5% att beräknas (8 § och 9 § lag om stämpelskatt). Skulle fastighetstransaktionen däremot enligt vad som beskrivits ovan vara att betrakta som en gåva, kan du slippa betala stämpelskatt i vissa fall. Om den ersättning du gett till din förälder är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde, kommer du att behöva betala 1,5 % stämpelskatt på det högsta beloppen av taxeringsvärdet eller betalningen till din förälder. Skulle däremot den ersättning du gett till din förälder däremot understiga 85% av fastighetens taxeringsvärde föregående år, kommer du inte att behöva betala någon stämpelskatt alls (5 § lag om stämpelskatt). Sammanfattning Om du och din förälder vill undvika att behöva betala någon skatt vid överlåtelsen av fastigheten till dig, bör ni alltså se till att den ersättning du utger till din förälder understiger 85% av fastighetens taxeringsvärde. Hoppas du fick svar på din fråga Med vänliga hälsningar