Skadestånd vid avbruten provanställning

2019-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga gällande min provanställning. Min arbetsgivare sa till mig att provanställningen ska upphöra och det sa han när det var 7 dagar kvar av provanställningen som var 6 månader. Skälet är att han inte kommer kunna driva företaget vidare p.g.a ekonomiska svårigheter.Enl. LAS så ska han senast 2 veckor innan provanställningens upphörande ge besked om han vill avsluta.Jag kan alltså ansöka om skadestånd, stämmer det? Isf. hur går det till?Är det en månads uppsägningstid även i detta fallet, eller slutar jag sista dagen på provanställningen och beger mig till arbetsförmedlingen dag 1?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en arbetsgivare avser att säga upp en provanställning i förtid eller inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning efter provanställningens utgång så ska arbetsgivaren ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg (se 31 § Lag om anställningsskydd, (LAS)). Arbetsgivare som bryter mot skyldigheten att underrätta arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldiga (se 38 § LAS). Eftersom din arbetsgivare inte iakttagit denna tidsfrist kan du därmed, precis som du säger, ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Om du avser att kräva din arbetsgivare på skadestånd ska du underrätta denne om ditt krav inom fyra månader från att arbetsgivaren meddelat dig att provanställningen ska upphöra (se 41 § LAS). För att kräva ut skadestånd kan du antingen vända dig till arbetsgivaren eller ta upp tvisten i domstol. Vid provanställningar har arbetsgivaren en rätt att säga upp arbetstagaren innan anställningens utgång endast med den tidsfristen som tagits upp ovan, att arbetstagaren ska meddelas om detta minst två veckor i förväg. Om det finns avtalat en längre uppsägningstid än två veckor ska arbetsgivaren iaktta denna och om inte så sker kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. En avtalad längre uppsägningstid kan dock inte medföra att provanställningen förlängs dvs blir längre än 6 månader. Detta innebär att din provanställning kommer avslutas vid provanställningens utgång utan någon vidare uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Föräldraledighet under tidsbegränsad anställning

2018-09-12 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen skrivit på ett anställningsavtal, visstidsanställning till och med 2019-12-31. Jag fick i dagarna reda på att jag är gravid och kommer därmed inte kunna arbeta vikariatet ut. Om jag har förstått rätt så kan man inte avsluta en visstidsanställning i förtid (om man inte avtalat om uppsägningstid). Kan jag vara föräldraledig under mitt vikariat? Kan de tvinga mig att arbeta kvar? Jag behöver svar på vad som händer nu?Vänlig hälsning
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger är utgångspunkten att en tidsbegränsad anställning inte kan avslutas i förtid utan att ha avtalat om en uppsägningstid (se 4 § andra stycket Lagen om anställningsskydd). Rätten till föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen och gäller för samtliga arbetstagare. Att du är anställd med ett avtal om tidsbegränsad anställning är därmed inget hinder för att vara föräldraledig. Något som kan vara bra att tänka på är att anmälan om ledighet ska göras inom en viss tid. För ledighet (som inte är tillfällig vård av barn) gäller att arbetstagaren minst två månader innan ledighetens början ska anmäla till sin arbetsgivare att denne önskar utnyttja sin rätt till föräldraledighet samt informera om hur länge ledigheten planeras vara. Om det inte är möjligt att anmäla två månader innan så ska anmälan ske så snart som möjligt.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Uppsägning vid provanställning med villkor om uppsägningstid

2018-03-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har en provanställning på 6 mån med start 5/10-17.Olika anledningar har lett till att jag blivit sjukskriven med start 19/2-18 fram till 18/3-18. Tyvärr har sjukrivnkngen blivit förlängd fr.o.m 19/3-17 till 30/4-18. Idag när min arbetsgivare fick läkarintyget blev jag uppsagd. Och provanställningen avslutas om 14 dagar alltså 4/4-17. Nu till min fråga, i anställningsavtalet står följande: Tjänsten omfattar prövotid om 6 månader med ömsesidig uppsägningstid om 1 månad. Har dem trotts detta rätt att avsluta min provanställning om 14 dagar?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna kring anställningsskydd och däribland uppsägningar samt provanställningar hittar vi i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I 6 § LAS kan vi läsa att avtal om provanställning får träffas för en tid på maximalt 6 månader. En provanställning övergår till en tillsvidare anställning efter prövotidens slut om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren innan dess meddelat den andre om att anställningen inte ska fortsätta. Vidare framgår att en provanställning även får avbrytas i förtid om inte annat har avtalats. Enligt 31 § LAS ska den arbetsgivare som inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning underrätta arbetstagaren om detta minst 14 dagar innan prövotidens utgång. Av LAS följer därmed endast en underrättelsetid för provanställningar och inte någon uppsägningstid. Det är dock tillåtet för en arbetsgivare och en arbetstagare att avtala om t.ex. längre underrättelsetid eller en uppsägningstid för de fall provanställningen ska avslutas i förtid av arbetsgivaren. I ett mål från Arbetsdomstolen (AD 2003 nr 115) behandlades en liknande fråga gällande uppsägningstid vid provanställning. I det fallet bestod utredningen dels av att försöka klargöra om den i anställningsavtalet angivna uppsägningstiden för provanställningen innebar en utökad underrättelsetid eller om den angivna uppsägningstiden gäller då arbetsgivaren i förtid önskar att avsluta provanställningen. Domstolen menade att då det inte i målet framkom att det rörde sig om en utökad underrättelsetid så blev det istället frågan om en uppsägningstid som då gäller för uppsägningar i förtid (dvs att provanställningen avbryts innan prövotiden gått ut). Vidare klargjorde domstolen att uppsägningstiden inte kunde innebära en förlängning av provanställningstiden (vilken enligt huvudregeln i lag max får vara 6 månader). Dvs då en provanställning maximalt får sträcka sig över 6 månader kan en avtalad uppsägningstid inte innebära att provanställningen förlängs. Om din arbetsgivare haft rätt att agera som hen gjort i ditt fall beror därmed på vilken innebörd villkoret om uppsägningstiden i ditt anställningsavtal haft. Huruvida det var en utökning av underrättelsetiden (dvs att arbetsgivaren ska meddela minst 1 månad i förväg om att provanställningen inte kommer övergå till en tillsvidare anställning) eller om villkoret syftade till att reglera den situation som uppstår då arbetsgivaren vill avsluta provanställningen i förtid får därmed avgörande betydelse. Om det var frågan om en avtalad utökad underrättelsetid torde det innebär att arbetsgivaren inte haft rätt att handla på det sätt som hen gjort. Men om det bedöms vara en uppsägningstid torde hen ha rätt att avsluta provanställningen på det sätt som gjorts. Hoppas du fick nytta av detta svar!Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid för provanställd

2019-01-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sett olika svar från er på denna fråga tidigare så jag ställer den igen för att dubbelkolla! Jag har en provanställning på 6 månader på ett företag, jag har jobbat i 1,5 månad men känner nu att den roll som de beskrev vid min anställning inte är den samma som jag har idag. I vårt anställningskontrakt står det att vi har en ömsesidig uppsägning om 14 dagar, men det finns på arbetsplatsen inget kollektivavtal. Som jag har förstått det säger LAS att under provanställning så har en arbetstagare ingen uppsägningstid och att avtal som inskränker den rättigheten inte skall vara giltig - är det så? Och har jag rätt att gå på dagen även om mitt avtal säger 14 dagar?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställningar regleras i 6 § Lag om anställningsskydd (LAS).Utifrån 6 § LAS kan utläsas att en provanställning kan sägas upp i förtid av såväl arbetsgivare som arbetstagare. Någon uppsägningstid för provanställningar finns däremot inte reglerat. Om det i ett anställningsavtal ändå har avtalats om en uppsägningstid för provanställningen är detta inte bindande för arbetstagaren. Detta eftersom att anställningsavtal är ogiltiga i den mån som de inskränker arbetstagares rättigheter enligt LAS (se 2 § andra stycket LAS). Att avtala om en uppsägningstid för de fall en arbetstagare avser att avbryta en provanställning anses vara en sådan inskränkning vilket gör att avtalet blir ogiltigt i den delen. Genom kollektivavtal finns dock en möjlighet att avtala om uppsägningstid som gäller även för arbetstagare med provanställning (se 2 § tredje och sjätte styckena LAS) . Om det genom kollektivavtal framgår en uppsägningstid för provanställda är detta giltigt och ska efterföljas. Eftersom du anger att det inte finns något kollektivavtal i ditt fall så kan vi konstatera att du inte är bunden av den uppsägningstiden som anges i det enskilda anställningsavtalet. Du har därmed rätt att säga upp dig utan att iaktta någon uppsägningstid trots att en uppsägningstid på 14 dagar framgår av ditt anställningsavtal. Med vänliga hälsningar

Avsteg från LAS genom kollektivavtal

2018-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej.Jag har snart jobbat som allmän visstidsanställning i 2 år. Jag försöker kolla vilket som gäller. För enligt LAS är det max 2 år som gäller. Men enligt deras kollektivavtal säger de 3 år.??Jag är jätte förvirrad
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att 5 a § Lagen om anställningsskydd (LAS) anger att en allmän visstidsanställning som överstiger 2 år ska övergå i en tillsvidareanställning. LAS är dock en semidispositiv lag vilket innebär att vissa regler kan avtalas bort. I 2 § LAS anges att reglerna i 5 a § LAS genom kollektivavtal får avtalas bort, vilket verkar ha skett i detta fall. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar