Är det tillåtet att spela musik med hög volym i en ICA butik?

2019-07-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Får man spela musik med Högt volym i en ICA butik??? Vilka regler gäller???
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetsmiljö hittar du i arbetsmiljölagen.Det framgår av arbetsmiljölagen att de arbetshygieniska förhållandena vad gäller ljud ska vara tillfredsställande (2 kap. 4 § arbetsmiljölagen). En intresseavvägning ska därför göras, tex intresset av att musik spelas ska vägas mot intresset av att musiken stör. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att en god arbetsmiljö upprätthålls samt vidtar åtgärder för att det uppfylls (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Lagen är inte tydlig i frågan, utan en intresseavvägning måste göras. Min rekommendation är att prata med arbetsplatsens skyddsombud alt. arbetsgivaren vid klagomål som rör arbetsmiljön.Vänligen,

När ska semesterlönen betalas ut enligt semesterlagen?

2018-11-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej där på Lawline, tack för att du hjälper till här! :)Jag har en fråga om semesterlön. Min vän har just fått ett tvåårigt arbetstillstånd i Sverige, och för att få det förlängt av Migrationsverket måste allt ha gått rätt till under tillståndsperioden. Å hennes vägnar undrar jag: när ska semesterlön utbetalas?I nuläget får de anställda sin semesterlön utbetalad vid nästkommande utbetalning (samtidigt med eventuell lön om de inte haft semester hela månaden), alltså månaden efter att de faktiskt haft semester. Precis som med lönen, som ju avser arbete utfört månaden innan. Är detta korrekt enligt semesterlagen? Eller ska semesterlön utbetalas samtidigt som semestern sker, alltså samma månad?I 4 § semesterlagen står: "Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön [...]", och 26 § säger vidare att "Arbetsgivaren ska betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten." Företagets kollektivavtal (mellan KFO och Kommunal) säger att "Semesterlön och semesterersättning utgår med 13 %. Semesterlön utbetalas i samband med semesterledighet".Vad är korrekt? Tack på förhand!Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur kravet "i samband med semesterledigheten" i 26 § semesterlagen ska tolkas.Semesterlön kan utbetalas månaden innan, månaden under och månaden efter semesterledighetenSemesterlön ska betalas i samband med semesterledigheten (26 § semesterledighetslagen). Vad som menas med " i samband" är att semesterlönen kan ske vid det ordinarie avlöningstillfället närmast före semesterledighetens början, under semestern eller vid det ordinarie lönetillfället som ligger närmast efter semesterns slut. Både utbetalning av semesterlön månaden innan, månaden under och månaden efter är alltså korrekt. Kravet att det ska vara "i samband med semesterledigheten" innebär att semesterlönen inte ska betalas tillsammans med den vanliga arbetslönen utan något samband med semesterledigheten (exempelvis 3 månader före den anställde ska gå på semester). Har semesterutbetalningen skett korrekt enligt semesterlagen?Enligt både kollektivavtalet och 26 § semesterlagen ska semestern utbetalas i samband med semesterledigheten, vilket ska tolkas som månaden innan, under och månaden efter semesterledigheten. Du nämner att din vän fått lön månaden efter att hon tagit semester vilket ska tolkas som "i samband med semesterledighet". Semesterutbetalningen har därför skett korrekt enligt lagen.Tveka inte att kontakta oss igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Hur lång uppsägningstid har jag?

2019-01-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Jag har jobbat i 8 månader på samma arbetsplats. Vad gäller har jag kortare uppsägningstid pga att jag inte jobbat så länge eller är det 3 månaders uppsägningstid som gäller för mig ändå? Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller uppsägningstid är det först och främst vad som står i kollektivavtalet som gäller. Enligt kollektivavtal brukar uppsägningstiden vanligtvis vara mellan 1-3 månader. Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats och du och din arbetsgivare inte kommit överens om någonting annat i ditt anställningsavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS).Jag rekommenderar dig därför att först titta på vad som står i ditt kollektivavtal om det finns ett sådant. Hittar du ingenting där om uppsägningstid och står det heller ingenting i ditt anställningsavtal så har du en månads uppsägningstid enligt 11 § lagen om anställningsskydd.Vänligen,

Är studieledighetslagen en dispositiv lag?

2018-05-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Lawline.Tack för ett mycket bra forum. Min fråga gäller studieledighet. Är studieledighetslagen (SLL) en dispositiv lag?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Studieledighetslagen (lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är tvingande till arbetstagarens förmån (2 § studieledighetslagen). Det innebär att personliga avtal där vissa förmåner enligt lagen inskränks eller faller bort som huvudregel är utan verkan. Det framgår dock av lagen att det kan göras vissa avvikelser med stöd av kollektivavtal slutna på arbetstagarsidan. Detta framgår av 2 § andra stycket studieledighetslagen. Avvikelser får göras från 3 §, 4 § tredje stycket, 5 och 7 §§ samt 10 § andra och tredje styckena. Dessa dispositiva bestämmelser reglerar bland annat kvalifikationstid och förläggning av ledigheten.Sammanfattningsvis så kan det sägas att studieledighetslagen inte är en dispositiv lag, men att vissa av lagens regler är dispositiva till förmån för kollektivavtal som har slutits på arbetstagarsidan (se ovan nämnda paragrafer).Vänligen,