Är det lagligt att sälja lustgas?

2019-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det laglig att bedriva försäljning av Lustgas (n2o)
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lustgas är i dagsläget inte narkotikaklassat i Sverige och är därmed helt lagligt. Lustgas säljs ofta över internet som tillbehör till så kallade gräddsifoner. Det är alltså lagligt att sälja lustgas i Sverige. Det är dock värt att poängtera att försäljning av lustgas i berusningssyfte är olagligt i vissa länder, däribland Finland, och att det därför kan utgöra ett brott att bedriva försäljning till länder där sådan är kriminaliserad. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag dömas till dagsböter trots att förundersökningen är nedlagd?

2019-11-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Förundersökning är nerlagd för narkotikabrott och innehav. Kan jag dömas till dagsböter ändå?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att bena ut de olika delarna i din fråga och avslutar med en sammanfattning.Dagsböter kan, förutom att dömas ut av domstolen, ges i form av strafföreläggande - vilket är en ersättning till rättegång i domstol. Detta kan ske om en misstänkt till exempel erkänner brottet. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom i en domstol och går till så att du får hem blanketten där du godkänner straffet. Detta är möjligt vid brott som är begränsade till böter och villkorlig dom. Vill man inte godkänna ett strafföreläggande kan åklagaren istället väcka åtal och förfarandet sker genom en rättegång i domstol.För att dömas till dagsböter krävs i annat fall att en domstol finner dig skyldig till brottet och det är här förundersökningen spelar roll. När en förundersökning läggs ned beror detta vanligen på att utredningen och/eller bevisningen inte räcker till för att åklagaren ska kunna väcka åtal. För att åklagaren ska väcka åtal krävs att denne på objektiva grunder tror att målet skulle leda till en fällande dom. En nedlagd förundersökning kan dock upptas igen, om ny bevisning skulle inkomma kan åklagare fatta beslut att återuppta den.Således utläser jag att förundersökningen i ditt fall helt enkelt lagts ned och du är inte i nuläget föremål för åtal. För att du ska ges dagsböter krävs i annat fall ett strafföreläggande (vilket jag inte kan utläsa i din fråga skulle vara aktuellt för dig) och är inget som annars utgår automatiskt av att förundersökningen lagts ned. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att försöka köpa narkotika?

2019-11-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har beställt narkotika via brev till mig själv för att bruka själv och betalat på swich. Narkotikan kom aldrig fram detta har åklagaren upptäckt i chattar( hans bevis mot mig) Han vill ge mig ett strafföreläggande om ringa narkotikabrott vid 2 tillfällen. Polisen vill nu att jag ska erkänna. Annars går det till rättegång. Är det ett brott jag begått ?Med vänlig hälsning,
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!För att besvara din fråga får man titta i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § 1st 6p föreskrivs att det straffbart såsom narkotikabrott att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. För att dömas till ansvar krävs att gärningen skett med uppsåt (se, 3a §). Det ovanstående gäller när brottet fullbordats, dvs. vanligtvis om narkotikan hittas på dig eller kan härledas till dig genom ett blodprov. I andra situationer rör det sig snarare om ett försök till en brottslig gärning. Enligt 4 § föreskrivs att det går att döma till försök eller förberedelse till narkotika, om gärningen avser annan befattning än avses i 1 § 1st 6p. Det innebär med andra ord att ett försök till att inneha eller bruka narkotika som utgångspunkt inte är straffbart. Det bör dock påminnas att övriga punkter i 1 § 1-5p är straffbara i försök och förberedelse.Med vänlig hälsning,

Misstänkt för ringa narkotikabrott, vad händer nu?

2019-11-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |När får jag besked om vad mitt straff blir. Jag blev tagen av polisen en kväll när jag hade tagit kokain. Det är inget jag har tagit innan. Jag röker gräs och det erkände jag till polisen att det kommer synas på provet. Sedan kommer dom även se kokain såklart efter den kvällen. Jag har inte haft något hos polisen innan förutom fyllecell. Fler gånger än jag vill erkänna. Jag hade ingenting på mig heller. Dom säger att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vilket jag förstår och jag förstår att straffet är fängelse eller böter. Förmodligen böter då jag inte haft något tidigare om jag har tur. När förväntas man få besked om vad straffet blir ? Hur lång tid tar det ?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! UtredningAtt bruka narkotika är straffbart och utgör ringa narkotikabrott (1 § första stycket p.6 narkotikastrafflagen).Bestämmelsen syftar inte till att du måste ha över eller under ett visst värde för att kunna dömas; det är tillräckligt att provet är positivt. Antingen visar testet positivt för narkotika, eller så visar det negativt, vilket innebär att det inte finns några spår av narkotika.Såvida jag förstått det korrekt, har du tagit ett prov. Av din fråga framgår det inte vad för typ av prov har tagits. Jag utgår från att detta varit ett urinprov. Under nattens gång har du även förbrukat cannabis och kokain, vilket borde visa sig av det prov du tagit. Därmed borde ditt provresultat visa sig positivt och du har därmed uppfyllt de rekvisiten för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Vad som händer härnäst är att en utredning kommer följa. Om du är misstänkt för brott så kommer polisen att delge dig misstanke när det finns skäl till det, men man brukar avvakta till ett visst skede i utredningen innan detta sker. Om provtagningen visar ett positivt resultat kommer det förmodligen att riktas en formell misstanke mot dig, och du kommer att kallas till ett förhör för att ge din bild av vad som skedde den kvällen narkotikan förbrukats. Om misstankarna inte kvarstår, får du i regel inte något meddelande om det i ett såhär tidigt skede. Är ditt fall sådant att det visar sig positivt, kan fallet vara sådant att polisen skickat vidare ditt positiva resultat till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för att fastställa exakt vilken typ av narkotika du förbrukat. När polisen får ett svar från NFC bifogas svaret i ett förundersökningsprotokoll som polisen sedan skickar vidare till Åklagarmyndigheten. I förundersökningsprotokollet borde även ditt erkännande finnas med. Sammanfattningsvis kommer brottet du är misstänkt för troligtvis att rubriceras som ringa narkotikabrott. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utgångspunkten är att det ska utdömas fängelse. Detta gäller mestadels normalgraden av narkotikabrott och inte ringa narkotikabrott. Därmed är det därför mer troligt att böter gäller som alternativ till fängelse.Såvida jag förstått det korrekt, lever du under ordnande förhållanden. Att du hamnat i fyllecell ett par gånger borde ej vara relevant i detta fall. Jag rekommenderar dig att undvika dessa i framtiden. I ditt fall, sett till ovan redovisade omständigheter, är det rimligt att anta att du kan räkna med dagsböter. Vad gäller tiden det tar innan du får veta din påföljd, kommer ett bötesstraff i ett strafföreläggande, att nå dig via posten så snart polisen och NFC är klara med sin utredning och åklagaren har hunnit fatta ett beslut. Mediantiden för utredningar av alla brottstyper var 63 dagar (vilket framgår av Brottsförebyggande rådets analyser från 2014).Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för ringa narkotikabrott?

2019-11-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin son säger att han blev drogad på krogen med MDMA enligt provtagningen och analysen och nu är han misstänkt för ringa narkotikabrott.Anledningen för detta är att ett vittne har hört att han och hans vänner pratat om detta vid det aktuella tillfället.Därför anses det att han begick gärningen med uppsåt vilket han nekar till.Han får ingen offentlig försvarare därför ska jag följa med han och jag vill ha lite kött på benen så att säga, så att jag kan försvara han på bästa sätt.Han är 19 år och varken före eller efter denna händelsen provat droger samt att han inte har varit på krogen efter 6 juli när det hände, på grund av att han är rädd att det ska hända igen.Ringa Narkotikabrottlagrum: 1§ 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) Muntlig bevisning1. Förhör med den tilltalade som nekar brott.2. Förhör med vittnet angående vad hon hört den tilltalade och andra säga om dennes narkotikabruk vid det aktuella tillfället för att bevisa att den tilltalade haft uppsåt till gärningen.Övrig bevisningAnalysresultat för att bevisa att den tilltalade haft MDMA i sitt blod.Vad betyder detta och vad kan jag göra för att hjälpa han ??Tacksam för svar // Hjälplös mamma
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att din son är misstänkt för ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Regler om narkotikabrott återfinns i narkotikastrafflagen (NSL). Din fråga är hur du kan försvara din son som nekar till ringa narkotikabrott. Jag kommer därför att beskriva vad ringa narkotikabrott för eget bruk är, samt förutsättningarna för att kunna dömas för ringa narkotikabrott. Vad är ringa narkotikabrott för eget bruk och vad kan påföljden bli?I svensk rätt är det bland annat illegalt att bruka och inneha narkotika (1 § 1 st. 6 p. NSL). Narkotikabrott kan delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott (2 § NSL), narkotikabrott av normalgraden (1 § 2 st. NSL), grovt narkotikabrott (3 § 1 st. NSL) och synnerligen grovt narkotikabrott (3 § 2 st. NSL).Med hänsyn till arten och mängden narkotika, samt övriga omständigheter kan ett narkotikabrott betraktas som ringa. Om ett narkotikabrott bedöms att vara ringa kan en åtalad dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL).Eget bruk av narkotika leder oftast till dagsböter oavsett vilken slags narkotika det rör sig om.Vilka är förutsättningarna för att kunna dömas för ringa narkotikabrott?För att en gärning ska betraktas som ett brott, är det en förutsättning att gärningen har begåtts med uppsåt av den misstänkte (1 § 2 st. NSL). Den olovliga gärningen i detta fall består i att inneha eller bruka narkotika. Det går att begå grovt oaktsamt narkotikabrott, men den formen av oaktsamhet gäller inte för narkotikabrott som avser innehav eller eget bruk (3a § NSL).Uppsåt betyder att gärningspersonen medvetet har gjort en olovlig gärning. För att någon ska kunna dömas till ansvar måste personen ha haft förmåga att kontrollera gärningen. En person kan inte dömas till ansvar om personen utan sin vetskap till exempel har blivit drogad. För att kunna beläggas med skuld krävs någon form av uppsåt. I svensk rätt finns det tre sorter av uppsåt:AvsiktsuppsåtInsiktsuppsåtLikgiltighetsuppsåtAvsiktsuppsåt föreligger då en gärningsperson har avsikt att en viss följd ska inträffa. Gärningspersonen ska enligt denna uppsåtsform haft en avsikt att bruka narkotika. Insiktsuppsåt kallas den form av uppsåt där gärningspersonen förstår och inser att en viss följd ska inträffa. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta graden av uppsåt, där gärningspersonen förhåller sig likgiltig inför att en viss följd kan inträffa. Likgiltighetsuppsåt kan föreligga om en gärningsperson är medveten om att det kan finnas narkotika till exempel i en drink, men bestämmer sig för att dricka den ändå.Vem har bevisbördan för en gärningsmans uppsåt och gärning?I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan för att det föreligger uppsåt hos en gärningsman. Åklagaren ska bevisa gärningsmannens uppsåt men även själva gärningen. Beviskravet i brottmål är bortom rimligt tvivel.Om en person har blivit drogad utan sin vetskap har personen inte haft uppsåt till gärningen och därmed inte begått ett brott. Det är därför åklagarens uppgift att lägga fram bevisning för det åklagaren påstår, det vill säga att den tilltalade har haft uppsåt till gärningen. Rätten ska sedan bedöma att åklagarens påståenden är bevisade bortom rimligt tvivel för att en person ska kunna dömas.Åklagaren har i detta fall åberopat muntlig bevisning i form av vittnesförhör för att styrka uppsåt hos den tilltalade. Åklagaren har även åberopat analysresultat för att styrka gärningen, det vill säga att den tilltalade har brukat narkotika genom att ha MDMA i blodet.SlutsatsFör att kunna dömas för brott krävs någon form av uppsåt enligt svensk rätt. Det är åklagaren som ska bevisa både uppsåt och gärning. Detta ska åklagaren bevisa utom rimligt tvivel vilket är anledningen till att åklagaren har åberopat både teknisk och muntlig bevisning.Det är svårt att ge tydliga rekommendationer då jag inte är tillräckligt insatt i ert fall. Rent generellt så kan din son framföra en alternativ förklaring till varför hans analysresultat visade på att han hade MDMA i blodet. Den alternativa förklaringen kan väcka tvivel rörande åklagarens påstående om att din son uppsåtligen har brukat narkotika. Förslagsvis kan din son berätta hur och varför han tror att han blivit ofrivillig drogad. Viktigt att komma ihåg är att domstolen kommer att pröva om förklaringen är trolig och om den är sannolik. Om det finns bevisning som stödjer den alternativa förklaringen kan de åberopas.Hoppas du fick svar på din fråga, du är alltid välkommen att ställa en till!Vänligen,

Innehav av narkotika för eget bruk och straffskalan

2019-11-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Polisen gjorde husrannsakan hos mig. Dom hittade ca 200 gram hasch som är eget bruk. Jag är tidigare odömd, har ej något på registret. Vad kommer det bli för straff och hur påverkar det mitt körkort? Jag kör mycket bil på jobbet.
|Hej,Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I 1 § narkotikastrafflagen anges straffskalan, alltså vad du riskerar att få som straff. Skalan uppgår från 14 dagar upp till tre års fängelse. Det går att få ett lägre straff om brottet är ringa men enligt förarbeten (Prop. 1992/93:142 s. 16) ska innehavet understiga 80 gram cannabishasch för att anses som ringa. Det är dock svårt att i förväg fastställa vad straffet kommer bli eftersom domstolen bedömer förmildrande eller försvårande omständigheter såsom återfallsbrottslighet, vårdslöshet, etc. Om det föreligger förmildrande omständigheter kan man istället bli dömd till skyddstillsyn eller samhällstjänst. Straffet kommer inte påverka ditt körkort såvida du inte har kört bil medan du varit berusad på grund av narkotika och/eller alkohol. Du nämnder i din fråga att de gjorde en husrannsakan och utifrån denna information kan jag inte se varför ditt körkort skulle återkallas. Jag kan dock inte ge dig ett mer exakt svar vad gäller straffet men om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att odla Khat?

2019-11-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej är intresserad utav exotiska växter och undrar om det är lagligt att odla khat (catha edulis)
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Khat är narkotikaklassat i Sverige. Vad som är narkotikaklassat är också otillåtet och omfattas utav bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. Där framgår att det är otillåtet att bl.a. framställa och inneha narkotika, se 1 § Narkotikastrafflag. Straffet för narkotikabrott kan uppgå till fängelse i tre år. Svaret på din fråga är kort och gott att det är olagligt att odla Khat. Du är varmt välkommen att vända dig till oss vid ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Ringa narkotikabrott och uppsåtskravet

2019-10-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Har blivit ertappad med innehav en tablett narkotikaklassad medicin. Hade fått denna tablett av en nära anhörig för att minska min oro inför en flygresa. Åklagaren menar att jag uppsåtligen innehaft receptbelagt narkotikaklassat läkemedel och vill döma mig för ringa narkotikabrott. Jag undrar dock om det verkligen finns uppsåt i detta fall. Visst är det bevisligen så att jag innehaft denna tablett men jag hade ingen aning om att det var narkotikaklassat. Inte heller den som gav mig tabletten visste det då det inte fanns någon information om detta på varken läkemedelsförpackning eller bipacksedel och inte heller något som den läkare som skrev ut läkemedlet informerat om. Är det då rimligt att jag skulle haft kunskap om att läkemedlet var narkotikaklassat eller är det min informationsplikt att ta reda på det? Eftersom jag fick tabletten av en närstående tycker jag inte att det fanns anledning att ifrågasätta om det var narkotika eller ej. Med uppsåt menas ju att jag "skulle ha insett att det jag gjorde när jag tog emot tabletten var en brottslig handling och att insikten inte hindrade mig från att genomföra brottet." Men i detta fall hade jag ju ingen insikt om att det var en brottslig handling. Kan jag då ändå bli dömd för ringa narkotikabrott? Kan det ställas utom all rimlig tvivel att jag har handlat med uppsåt?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan jag besvarar din fråga så vill jag understryka att det i slutändan är en domstol som kommer måsta ta ställning till huruvida du ska dömas till ansvar för ringa narkotikabrott, eller inte.Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen skett uppsåtligen, till fängelse i högst tre år (1 § p. 6 Narkotikastrafflagen). Lagen definierar narkotika i 8 §. För att du ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för brottet ringa narkotikabrott krävs att du haft uppsåt till rekvisitet "narkotika". I praxis har gärningspersoner ansetts agera uppsåtligen (i förhållande till rekvisitet narkotika) om de varit medvetna om vilken substans som de hanterat (se hovrättens domskäl i NJA 2011 s. 799 samt RH 1997:50). Däremot behöver du inte ha uppsåt till att substansen är narkotikaklassad i lagens mening. Din invändning, att du inte kände till att du hanterat narkotika, kommer därför inte hanteras i själva uppsåtsbedömningen, utan snarare som en invändning om straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § Brottsbalken. Det innebär att du går fri från ansvar endast om ditt handlande varit uppenbart ursäktligt. Jag anser att det inte vore helt osannolikt om du faktiskt gick fri från ansvar med tanke på (1) du fick tabletten av en släkting i god vilja, (2) den skulle brukas under en flygresa, (3) det fanns ingen information på förpackningen eller bipacksedeln samt (4) att läkaren inte informerade om huruvida läkemedlet av narkotikaklassat eller inte. Jag vill dock poängtera att bedömningen som görs i enlighet med 24 kap. 9 § Brottsbalken är väldigt sträng, och det kan mycket väl vara så att domstolen dömer dig till ansvar för ringa narkotikabrott.Jag rekommenderar dig att, inför domstolen, tala om alla omständigheter som talar för att du inte varit medveten om vilken substans du hanterat samt alla omständigheter som talar för att ditt agerande varit försvarligt. Särskilt den delen om läkaren och bristande information på både förpackningen och bipacksedeln.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh