Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?

2021-08-18 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej, Ang dröjsmålsränta som är definierad som "dröjsmålsränta uppgår till 35 procent". På ett år blir ju 1 MSEK skuld 1.350.000. Men på två år, blir 1 MSEK skuld 1.700.000 ELLER 1.822.500?MVH/Företagare
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag på frågor som rör penningfordringar inom förmögenhetsrättens område är räntelagen (RänteL), se 1 § första stycket. Enligt 3 § RänteL utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen. Lagen innehåller vidare bestämmelser om vilken dröjsmålsränta som ska gälla för parterna, men eftersom lagen är dispositiv (se 1 § andra stycket RänteL) står det parterna fritt att själva avtala om vilken räntesats som ska gälla.Din fråga är om dröjsmålsränta enbart ska beräknas på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg eller om dröjsmålsränta även ska beräknas på obetald dröjsmålsränta. HD har i NJA 1994 s. 3 besvarat denna fråga; dröjsmålsränta ska inte beräknas på tidigare dröjsmålsränta utan enbart på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg. Således kan en borgenär som utgångspunkt inte ta ut dröjsmålsränta på dröjsmålsränta.Observera dock som sagt att räntelagen är dispositiv och parterna kan därför avtala om att dröjsmålsränta får tas ut på dröjsmålsränta. Men om inget sådant är avtalat får det inte ske.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Efter hur lång tid preskriberas fordringar?

2021-06-27 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag fick häromdagen kännedom om skulder från år 1999 inkommit till kronofogden för utmätning av min lön. Är inte dem skulderna preskriberade? Det gällde bl.a skolfoton och hundmat.Mvh.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Reglering avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). Vid konsumentfordringar gäller istället en preskriptionstid på tre år, förutsatt att fordringen inte är ett löpande skuldebrev (se vidare 2 § andra stycket PreskL). Om hundmaten är köpt av en näringsidkare som denne sålt inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet, och du har använt hundmaten för enskilt bruk, gäller således en preskriptionstid för denna på tre år.Preskriptionstiderna gäller som sagt enbart om inte något preskriptionsavbrott sker. De olika typerna av preskriptionsavbrott som finns regleras i 5 § PreskL och inkluderar exempelvis att gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären eller att gäldenären utfäster betalning eller erlägger ränta eller amortering. Verkan av att sådana preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (se 6 § PreskL).Om något av dessa preskriptionsavbrott har skett i ditt fall kommer fordringarna mot dig inte att vara preskriberade. Om däremot inget preskriptionsavbrott har skett gentemot dig om gäldenär kommer dessa fordringar från 1999 att vara preskriberade och borgenären kan inte kräva dig på betalning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2020-08-26 i Preskription
FRÅGA |Hej. Vi har en revers/skuldsedel som är äldre än 10 år .Efter en försäljning av ett företag .I skuldbrevet står det att om företaget säljs eller läggs ner ska reversen inlösas och betalas ut .Nu är det företag nedlagt och dom vill inte betala ut dom pengarna utan hänvisar till att det är preskriberat .Vad gör jag nu ??
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (PreskL). En fordran preskriberas efter 10 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § PreskL). Preskriptionen kan avbrytas genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske genom att gäldenären får ett skriftligt brev eller en skriftlig erinran från borgenären. Slutligen kan en preskription avbrytas genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller hos Kronofogden. Alla dessa typer av preskriptionsavbrott regleras i 5 § PreskL och lagrummet är uttömmande.Om du som borgenär inte har vidtagit någon av dessa preskriptionsavbrytande åtgärder är fordran preskriberad efter 10 år. Detta innebär att du som borgenär förlorar din rätt att kräva ut din fordran (se 8 § PreskL). Att observera är även att det är borgenären som har bevisbördan för att ett eventuellt preskriptionsavbrott har skett (se till exempel NJA 1996 s. 809).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid en felaktig utbetalning?

2019-08-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej där . Skulle skicka en gåva till barncancerfonden för en begravning av en släkting , har aldrig gjort det förut och googlade och fixade allt med att en faktura skulle skickas till mig för betalningen .Begravningen är 1 vecka bort .När jag fick bekräftelsemailet så såg jag till min bestörtning att det var till canserhjälpen istället , skickade via mail direkt att jag ville annulera betalningen . Funkar det eller är det bindande nu ?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När du betalade till cancerhjälpen istället för till barncancerfonden gjorde du en felaktig utbetalning (solutio indebiti). Huvudregeln inom svensk rätt är att sådana felaktiga utbetalningar ska gå tillbaka, alltså att du ska få tillbaka pengarna. Detta enligt den civilrättsliga regeln condictio indebiti. Denna princip är inte reglerad i lag utan återfinns i praxis och doktrin. Det finns dock undantag från denna huvudregel där den som mottagit pengarna får en rätt att behålla dem. Ett av undantagen är om motparten i god tro inrättat sig efter betalningen. Detta undantag passar bäst när mottagaren är en privatperson, företag och liknande anses inte i samma utsträckning kunna inrätta sig efter felaktigt mottagna pengar i god tro. Även tidsaspekten spelar här en roll, om den som betalade oavsett underättar motparten om detta är det inte troligt att motparten hunnit inrätta sig efter betalningen.Ett annat undantag är om betalningen framstod som en disposition från betalarens sida. Detta innebär att om mottagaren tror att den som betalade ville göra detta, oavsett om personen var skyldig att göra detta eller inte, kan mottagaren få en rätt att behålla pengarna. SlutsatsHuvudregeln är alltså att du ska få tillbaka dina pengar. Det första undantaget är troligen inte tillämpligt med tanke på att du direkt skickade ett mail till cancerhjälpen där du förklarade ditt betalningsmisstag. Det andra undantaget verkar vid en första anblick kunna vara tillämpligt. Det är mycket troligt att cancerhjälpen uppfattar betalningar som dem får som en disposition från betalarens sida med tanke på att cancerhjälpen är en ideell organisation dit många personer skänker pengar. Men i och med att du direkt underrättade dem om att du betalat till dem av misstag borde din betalning inte ha framstått som en disposition. I och med att du direkt underrättade cancerhjälpen om din felaktiga utbetalning hann de förmodligen inte ens se din inbetalning innan du skickade ditt mail där du förklarade saken. I så fall kan cancerhjälpen inte hävda att de varit i god tro.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?

2021-07-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har hyrt ut mitt hus och skrivit kontrakt på 3 år med uppsägning på 6 månader men hyresgästen vill inte flytta, hur gör jag för att få tillbaka mitt hus ?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det absolut vanligaste att göra som sista utväg när man har en hyresgäst som vägrar flytta är att ansöka om avhysning hos kronofogden. Avhysning är en form av vanlig handräckning som avser ett åläggande för en nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom när besittningsrätten har upphört (se 3 § första punkten lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mer specifikt hur en ansökan om avhysning ska göras kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även alltid försöka få din hyresgäst att flytta ut självmant ytterligare en gång innan du blandar in myndigheterna. Men om personen vägrar trots dina uppmaningar råder jag dig att göra en ansökan om avhysning till kronofogden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när företaget vägrar betala tillbaka mina pengar?

2020-11-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Vad kan jag göra som privatperson när ett företag inte betalar tillbaka pengar som de är skyldiga mig? Företaget vet att de har gjort fel men efter 3 månader har jag fortfarande inte fått tillbaka mina pengar.Om jag hade varit 3 månader sen med en faktura hade jag fått flera påminnelseavgifter, men vad gäller för ett företag? Kan de bara vänta med återbetalning utan konsekvenser?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En given utgångspunkt i din situation är givetvis att kontakta företaget med ditt betalningskrav innan du vidtar rättsliga åtgärder. Om du har gjort detta utan resultat finns det ett par olika tillvägagångssätt för dig.Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Förfarandet regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Av 2 § LBH framgår att en ansökan om betalningsföreläggande får avse en fordran som är förfallen till betalning, samt att målet är dispositivt. Båda dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall. Hur man i en sådan situation går till väga rent praktiskt kan du läsa om på Kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även stämma företaget inför domstol. Du får då formulera en stämningsansökan (se 42 kap. 2 § RB för vad en sådan ska innehålla) och väcka en fullgörelsetalan (se 13 kap. 1 § RB), dvs. en talan där du yrkar att du vill att företaget ska fullgöra sin betalningsförpliktelse till dig.Det kan också vara en bra ide att förklara för företaget att om de inte fullgör sin betalningsförpliktelse till dig ämnar du att vidta någon av ovanstående åtgärder, möjligtvis kan ett sådant framställande få dem att betala dig för att på så sätt slippa riskera en sådan åtgärd.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Gäller ett solidariskt ansvar vid gemensamma lån?

2019-08-31 i Skuld
FRÅGA |Hej!Min fru äger huset, jag betalar lånen från banken, är vi solidariskt ansvariga för lånen. Vi har båda skrivit under låneavtalen?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid frågor om låneavtal är skuldebrevslagen tillämplig analogt.När två personer gemensamt skriver på ett låneavtal är utgångspunkten att de har ett solidariskt betalningsansvar, jfr 2 § första stycket skuldebrevslagen. Att två parter har ett solidariskt betalningsansvar innebär att banken kan kräva vem som helst av parterna på hela lånesumman om betalning skulle utebli. Om så skulle bli fallet har parten som tvingas betala hela summan en regressrätt gentemot den andra parten, alltså en rätt att kräva tillbaka den andel hen betalade för den andra. Detta framgår av 2 § andra stycket skuldebrevslagen. Utgångspunkten är således att du och din fru är solidariskt ansvariga för ert lån. Detta gäller om ni inte avtalat något annat med banken och huruvida så är fallet borde framgå av ert låneavtal. Det är möjligt för parter som gemensamt tar ett lån att de avtalar med banken om att de endast ska ha ett delat ansvar, alltså att vardera part står för sin andel av lånet. Observera dock att det då inte räcker med att du och din fru eventuellt avtalat detta internt mellan er, utan det måste vara avtalat med banken. Att förbehåll om delad ansvarighet kan göras framgår av 2 § första stycket skuldebrevslagen. Mitt råd till dig är att du kollar igenom låneavtalet, alternativt att du kontaktar din bank och frågar dem hur ert lån är upplagt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,