Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

2021-10-03 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har två frågor ang arv.1. Kan kronofogden ta min del av ett arv från min pappa om jag har skulder hos kronofogden? 2. Om jag avsäger min del av arvet kan dom ändå ta den delen av arvet?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör vad som kan anses vara utmätningsbar egendom (egendom som kronofogden kan beslagta för att reglera dina skulder) samt hur du kan agera för att undvika risken att kronofogden beslagtar arvet.Svaren på dina frågor återfinns i utsökningsbalken (UB).Det framgår inte i din fråga ifall din far redan har gått bort eller inte, men jag kommer utgå från att din far redan har gått bort och att du har erhållit ditt arv/inom en snar framtid kommer erhålla arvet.Är ditt arv utmätningsbar egendom (= kan Kronofogden ta din del av din pappas arv)?Vad som är tillåtet att utmäta (= egendom som Kronofogden beslutat att ta för att betala av dina skulder) framgår i 4 kap. UB.Enligt 4 kap. 2 § UB så framgår det att all egendom som inte uttryckligen undantas enligt utsökningsbalken eller annan författning är utmätningsbar.Det finns ingen bestämmelse i utsökningsbalken som undantar arv från utmätning, vilket innebär att Kronofogden har rätt att utmäta din pappas arv.Från utmätningssynpunkt så särskiljer sig tyvärr inte egendomen som du har ärvt av din far från annan egendom som du äger.Kan du avsäga ditt arv för att undvika utmätning av arvet?Här kommer jag utgå från tre olika scenarion:Situation 1. Din far har gått bort men du har inte ännu erhållit din del av arvet (arvskifte har inte skett)Här utgår jag från att dödsboet fortfarande existerar eftersom arvsskiftet inte ännu har skett.Ett arvskifte innebär att den avlidnes tillgångar delas upp mellan dödsbodelägarna (= de som har ett direkt arv av den avlidne, exempelvis du och eventuella syskon som ska ärva er far).Arvsskiftet avslutas genom att dödsbodelägarna upprättar en arvskifteshandling som skickas in till Skatteverket. Därefter erhåller alla sin andel av arvet (exempelvis din andel av egendomen din far lämnade efter sig).Om dödsboet fortfarande finns och arvsskiftet inte ännu har skett så har du en möjlighet att avstå ditt arv.Arvsavstående kan i denna situation uppfylla samma verkan som en arvsavsägelse, men arvsavståendet måste ske efter arvlåtaren (din far) har gått bort.Genom att du meddelar dödsboet om din önskan att avstå ditt arv så kommer Kronofogden inte kunna utmäta (ta) din del av arvet. Detta eftersom Kronofogden endast får utmäta egendom som tillkommer dig (den som utmäts) och om arvet aldrig tillfaller dig så kan Kronofogden aldrig utmäta den. Detta framgår inte direkt ur lag, utan från ett domstolsavgörande, men är fortfarande minst lika juridiskt giltigt som lag.Situation 2. Din far har gått bort och du har erhållit din del av arvetOm din far redan har gått bort, arvsskiftet har skett och din fars tillgångar redan har fördelats mellan alla arvingar (exempelvis dig och dina syskon) så kommer tyvärr arvet kunna utmätas av Kronofogden. Detta eftersom arvet redan har tillfallit dig och från utmätningssynpunkt så särskiljer sig tyvärr inte egendomen som du har ärvt av din far från annan egendom som du äger.Situation 3. Din far lever ännu och du har inte erhållit något arvI denna situation har inget arv tillfallit dig, vilket innebär att kronofogden inte kan utmäta (ta) din fars arv – arvet har ju inte uppstått ännu.SammanfattningsvisBeroende på om du befinner dig i situation 1,2 eller 3 så har du olika möjligheter att undvika en utmätning av din fars arv.Ifall du befinner dig i situation 1 så rekommenderar jag dig att skyndsamt meddela dödsboet/de andra dödsbodelägarna om din önskan att avstå arvet, annars kommer det kunna beslagtas av Kronofogden.Ifall du befinner dig i situation 2 så får tyvärr Kronofogden beslagta arvet för att reglera din skuld.Ifall du befinner dig i situation 3 så kan givetvis inte Kronofogden beslagta ditt "framtida arv", vilket i praktiken är egendom som din far ännu äger. Om du vill säkerställa så att ditt framtida arv från din far aldrig kommer kunna utmätas så skulle du kunna avsäga ditt arv. Detta gör du genom att upprätta ett skriftligt avtal med arvlåtaren (person som efterlämnar arv; din far i detta scenario) enligt 17 kap. 2 § ÄB. Tänk på att detta avtal innebär att du inte längre är arvinge till din far.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler frågor!

Separationsrätt för inlämnad bil hos konkursförsatt företag

2021-02-28 i Konkurs
FRÅGA |Vad händer om jag har lämnat in min bil till försäljning hos en bilfirma och företaget går i konkurs. Ingår min bil i konkursen?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bland annat sak- och konkursrätten, med särskilt fokus på den s k separationsrätten. Detta är aktuellt för just dig eftersom separationsrätten besvarar frågan huruvida du har en möjlighet att få tillbaka din bil från konkursboet (bilfirmans egendom). Mer om separationsrätten kommer nedan.Jag har tolkat det som att din bil fortfarande befinner sig hos konkursgäldenären (bilfirman) och att du fortfarande innehar äganderätten.De lagar som aktualiseras i ditt fall är särskilt konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB).Vad har skett när konkursen inleddes hos bilfirman?Orsaken till konkursen är alltså att bilfirman har misslyckats med att betala tillbaka sina skulder (1 kap. 2 § st. 2 KL). Det innebär att all egendom som bilfirman äger inte längre är under deras rådighet, utan hanteras av en konkursförvaltare (3 kap. 1 § och 7 kap. 12 § st. 1 KL).Konkursförvaltarens jobb är att samla in och värdera konkursgäldenärens (bilfirmans) egendom för att sedan dela ut allt dessa till de olika borgenärerna (de som har obetalda fordringar hos bilfirman) enligt 7 kap. 8 § KL.I vilken ordning kommer fordringsägarna få sina fordringar betalda?Nu är förmodligen konkursen i full gång, vilket innebär att konkursförvaltaren är i ett stadie då denne samlar ihop all egendom som bilfirman äger för att sedan fördela denna förmögenhet bland fordringsägarna. Men hur vet man om man som fordringsägare kommer bli återbetald vid konkursen? Jo, vid en konkurs så finns det nämligen en turordning mellan olika fordringsägare. Det är alltså vissa fordringar som prioriteras framför andra vid utdelningen.Den allra högst prioriterade fordringsgruppen är fordringsägarna vars egendom befann sig hos konkursgäldenären vid konkursens utbrott. De här fordringsägarna ska alltså ha kvar äganderätten till egendomen. Denna rätt kallas för separationsrätt.Orsaken till att denna fordringsgrupp är högst prioriterade är att egendomsmassa som ska delas ut till de andra fordringsägarna endast får bestå av sådant som tillhör konkursgäldenären (3 kap. 3 § KL). Vad som omfattas av egendomsmassan presumeras vara allt som befinner sig hos konkursgäldenären vid konkursen utbrott (4 kap. 18 § KL).Med detta i åtanke, så bör du som huvudregel ha rätt till att kräva tillbaka bilen av konkursboet (förutsatt att du fortfarande har äganderätten till den). Däremot så måste din egendom (bilen) uppfylla två till krav för att du ska få rätten att ta tillbaka din bil från konkursboet (dvs. separationsrätt)Har du separationsrätt till bilen?Den egendomsmassa som konkursförvaltaren har samlat ihop är alltså den egendom som ska användas för att betala tillbaka konkursgäldenärens (bilfirmans) skulder. Men som sagt så får inte andras egendom omfattas av egendomsmassan (3 kap. 3 § KL). För att aktualisera separationsrätten så måste du alltså ha kvar äganderätten till bilen, vilket jag förutsätter att du har.För att du ska få en möjlighet att separera din bil från konkursgäldenärens egendomsmassa så måste den uppfylla två olika krav.1) egendomen ska vara individualiserad: detta innebär att ditt anspråk ska avse ett visst individuellt bestämt föremål som du har överlämnat till bilfirman. I ditt fall så avser anspråket en särskild bil så detta krav bör du uppfylla.2) egendomen ska kunna identifieras: du ska kunna identifiera precis den bil som anspråket avser. Eftersom du vet hur din bil ser ut, vilken modell och registreringsnummer den har så borde det inte vara något större problem för dig att identifiera bilen hos bilfirman.HandlingsplanJag skulle rekommendera dig till att så snabbt som möjligt kontakta bilfirmans konkursförvaltare och kräva tillbaka din bil. Så länge du har kvar äganderätten till bilen så får inte konkursförvaltaren kvarhålla bilen då den inte ska ingå i konkursboets egendomsmassa eftersom du, enligt mig, har separationsrätt till den.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadestånd för kränkningar och preskription

2021-05-16 i Preskription
FRÅGA |Jag blev grovt mobbad och kränkt från 2a dagen i 1an tills jag hoppade av 1a ring (1969-79). Först nu har jag orkat göra en anmälan till skolinspektionen. Är det för sent för att få skadestånd? De bad om kompletterande uppgifter, är det ett gott tecken?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du beskriver alltså att du har blivit kränkt under din skoltid för 40–50 år sedan. Du beskriver inte närmare vad för slags kränkningar det handlade om, vilket är viktigt då detta kan påverka vad för slags brott det handlar. Detta kan naturligtvis påverka eventuella påföljder som kan följa ett sådant brott.Däremot finns det något som kallas för preskription. Detta innebär att en åklagare har en viss tid på sig att väcka åtal efter att en brottslig handling har företagits, annars kommer inte någon längre kunna dömas till någon påföljd. Detta innebär alltså att brott som förblir oanmälda och därmed inte får en möjlighet att tas upp av en åklagare kan preskriberas och därmed inte längre kunna medföra några konsekvenser för gärningsmännen ifall det skulle bli en fällande dom.Enligt 35 kap. 1 § brottsbalken så kan brott som allra mest ha en preskriptionstid på 25 år, och detta endast för brott som kan medföra fängelse på livstid. Med detta sagt så kan inte längre de kränkningarna som du har varit med om längre medföra påföljder för gärningsmännen.Angående möjligheten för skadestånd så krävs det likaså här att din fordran inte är preskriberad. Här gäller det typiskt sett en preskriptionstid på tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Detta innebär att du som skadelidande skulle gjort gällande ditt skadeståndskrav mot skadevållaren (dina klasskamrater) tio år efter skadan (kränkningarna) inträffade.Mot bakgrund av detta så verkar det alltså som att du varken har en möjlighet att utkräva något ansvar gentemot gärningsmännen och inte heller något skadestånd. Jag skulle däremot uppmuntra dig att fortskrida med anmälningen du har lämnat in hos Skolinspektionen för att uppmärksamma myndigheten om vad som föregicks på skolan och din upplevelse.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att du lyckas komma underfund med upplevelserna,MVH

Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura

2021-02-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en faktura som är 9 år gammalt. Måste jag betala det?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att din fråga behandlar en nio år gammal faktura och huruvida den fortfarande gäller.Jag vet dessvärre inte vad för slags faktura det handlar om samt vad du och din borgenär (den som innehar fordran på dig; säljaren) har avtalat. Detta är viktigt eftersom det kan påverka vilken lag som blir tillämpbar i ditt fall. Eftersom jag inte vet vad för slags faktura det handlar om så tänker jag ge dig ett allmänt svar som gäller för just konsumenter vid ett engångsköp. Då tillämpas preskriptionslagen (PreskL).Huvudregeln enligt preskriptionslagen är att du som konsument kan krävas på betalning inom tre år efter den dag som du köpte varorna (2 § st. 2 PreskL). Ifall denna tid överskrids så kan du inte längre bli krävd på betalning, det vill säga så preskriberas fordran.Däremot så finns det ett undantag till att det endast är de tre åren efter köpet som gäller. Den här tidsfristen kan nämligen utökas genom att borgenären kan kräva dig på betalning, exempelvis genom att påminna dig om betalning. Då räknas istället den dagen som påminnelsen skedde som den första dagen på de tre åren som tidsfristen gäller (5 § p. 2 PreskL).I ditt fall så gäller det typiskt sett att en faktura gäller i tre år från datumet du köpte varan. Däremot så kan en ny tid börja löpa ifall borgenären på olika sätt påminner dig om en faktura eller till och med skickar en ny faktura. Eftersom du nämner att det verkar vara en nio år gammal faktura så antar jag att du inte har fått en ny faktura, men du kan mycket väl ha fått betalningspåminnelser. Ifall detta är fallet så står du den en eventuell risk för att fakturan fortfarande gäller samt att du inte endast är skyldig borgenären kostnaden för varan, men också räntekostnader för förseningen.Jag skulle uppmuntra dig att se ifall du har fått någon betalningsanmärkelse från borgenären och om detta är fallet, att betala fakturan. Ifall detta inte är fallet så har alltså fordringen preskriberats sedan ungefär sex år tillbaka. Viktigt att nämna är att ifall köpet har skett av dig inom en näringsverksamhet så gäller en preskriptionstid på tio år, vilket skulle innebära att fordringen fortfarande gäller (2 § st. 1 PreskL). I detta fall bör du betala fordran så snabbt som möjligt för att undvika flera förseningsavgifter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!