Hur länge kan en hantverkare göra ett betalningskrav gällande?

2019-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej, Efter en renovering fick jag och sambon flertalet fakturor från hantverkaren som höll i projektet. Vi betalade alla utom en, den bestred vi. Efter bestridanted har vi inte hört något från hantverkaren. Detta var 2017. Hur många år efter kan hantverkaren höra av sig och kräva att vi ska betala fakturan som vi bestred, dvs. återuppta ärendet? När är ärendet definitivt avslutat? Mvh
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 40 § konsumenttjänstlagen så har man rätt att få en specificerad räkning på tjänsten och att den är tydlig så att konsumenten kan bedöma arbetets art och omfattning, samt att det ska framgå hur priset har beräknats om man inte har avtalat om fast pris. Det är bra att ni har bestridit fakturan som ni inte håller med om.Bestämmelser om preskription hittar ni här. Enligt 3 § andra stycket preskriptionslagen så preskriberas en konsumentfordran efter tre år från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Preskription innebär att man inte kan göra gällande ett betalningskrav längre, 8 § preskriptionslagen. Preskriptionen avbryts om den betalningsskyldige får ett krav på betalning, 5 § 2 punkten preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott sker även om den som gör gällande betalning vänder sig till kronofogdemyndigheten eller till domstol, 5 § 3 punkten preskriptionslagen, vilket skulle kunna ske om hantverkaren väljer att tvista vidare om fordran. När preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa 6 § preskriptionslagen. Om hantverkaren inte hör av sig inom 3 år från det att han gjorde betalningskravet gällande så förfaller alltså fordran. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Preskriptionstid för betalningskrav avseende utförd elinstallation

2019-02-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vi anlitade ett elföretag att dra elen i vårt hus. De var klara hösten 2015.Under ett flertal tillfällen ringde vi och påtalade att vi inte fått någon faktura men efter några månader slutade vi att påminna dem och vi har inte haft någon kontakt sedan oktober 2015.I November 2018, fick vi fakturan för jobbet. Vår fråga är; ska vi betala?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL). Under hur lång tid kan företaget kräva betalt för elinstallationen? Elföretaget kan kräva betalning för den utförda tjänsten i tre år. Därefter preskriberas företagets fordran mot er. Preskriptionstiden räknas från den dag då ni ingick avtal med företaget, 2 § 2 st. PreskL. I er fråga framgår att ni under ett flertal tillfällen har påmint företaget om den uteblivna fakturan. En påminnelse till företaget medför att preskriptionstiden avbryts och istället räknas från den tidpunkt då ni senast kontaktade företaget angående fakturan, 5 § 1 p. PreskL. Detta innebär att företaget har haft rätt att kräva er på betalning från oktober 2015 och tre år framåt. Fordran preskriberades alltså i oktober 2018. Därefter har företaget inte längre någon juridisk möjlighet att kräva er på betalning. Sammanfattningsvis Elföretagets rätt att framställa betalningskrav mot er preskriberades i oktober 2018. Utifrån vad ni har berättat för mig i er fråga är min bedömning därför att ni inte är skyldiga att betala den faktura som skickades till er i november 2018. Ni kan givetvis välja att betala fakturan frivilligt. Det föreligger emellertid ingen juridisk skyldighet för er att göra det. Hoppas ni fick svar på er fråga! Vänligen,

Preskriptionstid för revers

2019-02-15 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vill fråga vad som gäller en revers som är 25 år gammal och som ingen åberopat. Skrivs skulden med i deklarationen hos både den som lånat ut pengarna och den som lånat dem eller preskriberas skulden efter en tid? Eller kommer den alltid att förbli en skuld?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En revers är synonymt med ett skuldebrev. Ett skuldebrev kan användas som bevis för att ett skuldförhållande föreligger och för att begära in skulden. För skuldebrev gäller en preskriptionstid enligt preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionen avbryts genom att den betalningsskyldige betalar något på skulden eller ränta för den, den betalningsskyldige får ett skriftlig krav eller det väckts talan mot den betalningsskyldige hos domstol eller Kronofogden (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid att löpa från preskriptionsavbrottet.Som jag tolkar din fråga har det inte skett något preskriptionsavbrott och i sådana fall har skulden preskriberats.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag betala in det sista på min skuld?

2019-02-11 i Preskription
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har haft ett ganska stort betalningskrav på mig under många år som blivit preskriberat hos KFM samt hos SKVnu. Med detta sagt ligger det 2kr kvar hos KFM som betalningskrav. Kan man bara betala in det eller finns det risk för att det bringar liv i gammal skuld så att säga?Mvh T
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att en skuld är preskriberad, av i ditt fall Skatteverket, innebär att Skatteverket inte kan vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Bestämmelsen innebär att Skatteverket inte kan vända sig till Kronofogden eller inkasso för att begära betalt. Enda sättet myndigheten kan få betalt är om du (1) väljer att betala skulden eller (2) du har en fordran på Skatteverket genom att du ska få tillbaka skatt. I det senare alternativet kan Skatteverket då kvitta skulderna mot varandra, innebärande att du inte får någon skatteåterbäring.Du kan således betala tillbaka det lilla belopp du har hos Kronofogden, en sådan betalning kommer inte att återuppväcka en preskriberad skuld.Vänligen,

Preskription av fordran mellan privatpersoner

2019-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej jag undrar följandeOm man fått pengar för ca 20 år sedan av sina föräldrar och där skrevs ett skuldebrev, som jag inte sparat på grund att jag läst att det ska skrivas ett nytt efter 10 år,annars gäller preskriptionstiden
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du fick låna pengar av dina föräldrar för 20 år sedan och nu undrar du om du behöver betala tillbaka pengarna. Preskription av skuldebrev Din fråga rör preskription av skuldebrev, vilket regleras i preskriptionslagen. Med preskription menas att den som har lånat ut pengar eller har en annan fordran på någon, förlorar sin rätt att kräva ut betalning för sin fordran (8 § första stycket preskriptionslagen). Fordran preskriberas efter tio år Huvudregeln för preskription är att en fordran preskriberas efter tio år, om det inte har skett ett preskriptionsavbrott innan dess (2 § första stycket preskriptionslagen). Ett sådant preskriptionsavbrott uppstår om:Du betalar pengarna eller erkänner skulden på ett annat sättDu får en påminnelse eller ett annat skriftligt kravDen du är skyldig pengar väcker talan vid en domstol (5 § preskriptionslagen).Har du till exempel fått en skriftlig påminnelse om betalning börjar en ny preskriptionstid löpa från den dagen du tog emot påminnelsen, om det skedde innan fordran preskriberades (6 § preskriptionslagen). En ny preskriptionstid påbörjas också om du erkänner din fordran, till exempel genom att du har betalat tillbaka en del av pengarna du var skyldig eller att du medger att du ska göra det. I sådant fall uppstår ett preskriptionsavbrott även om mer än tio år har passerat. Fordran kan då återupplivas.SammanfattningHar skuldebrevet funnits i över tio år utan att du har fått någon skriftlig påminnelse, utan att någon betalning har skett och utan att du har sagt att du är skyldig pengarna, är skuldebrevet att betrakta som preskriberat. Jag uppfattar din fråga som att så är fallet och du behöver då inte betala tillbaka pengarna.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Preskription av borgensförbindelse

2019-02-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett borgensansvar sen många år tillbaka för ett privatlån åt en vän. Nu har jag fått ett brev från banken om "erinran om borgensansvar avbrytande av preskription" där de vill att jag ska signa och skicka in, måste jag göra detta? Vad händer om jag skippar?Det står såhär i brevet: vi påminner er härmed om ert borgensansvar enligt nedan. Anledningen är att kreditgivaren måste erinra borgensman om dennes borgensansvar för att inte borgensansvaret ska upphöra (preskriberas) efter viss tid.Vad betyder det egentligen?
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En borgensförbindelse som en konsument har gentemot en bank preskriberas som huvudregeln efter tre år (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Det finns dock möjlighet att undvika att preskription inträder. Det vanligaste sätter att avbryta en preskription är att du som borgensman får en skriftlig påminnelse (erinran) om förbindelsen (5 § andra punkten Preskriptionslagen). På så sätt inleds en ny preskriptionstid på tre år från och med påminnelsen (6 § Preskriptionslagen). Vad gäller ditt undertecknande är det för att underlätta för banken att bevisa att de brutit preskriptionen. Ifall du inte skriver under kommer de dock troligen fortfarande kunna avbryta preskriptionen genom att visa att de skickat minst två brev till en adress där du har anledning att bevaka din post (NJA 2016 s. 332 nionde punkten i HD:s domskäl). Jag rekommenderar att du följer bankens råd och skriver under påminnelsen för att undvika en onödig konflikt med banken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge gäller inkassoskulder?

2019-02-11 i Preskription
FRÅGA |Hej har en fråga,Kan inkassoskulder från 1997-2005 verkligen gälla?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skulder kan i vissa fall preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att borgenären inte kan vidta några åtgärder (t.ex. inkasso, kronofogde m.m.) för att begära in skulden. Den normala preskriptionstiden för en skuld är tio år. För fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk är preskriptionstiden tre år (2 § Preskriptionslagen). Sett till när skulderna uppkom skulle de vara preskriberade, om det inte vore för att en ny preskriptionstid börjar löpa vid ett preskriptionsavbrott. Preskriptionen avbryts genom att du betalar på skulden, betalar ränta eller amortering eller erkänner skulden på annat sätt. Den avbryts även genom att du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären eller att borgenären väcker talan mot dig eller åberopar skulden vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten m.m. (5 § Preskriptionslagen). En skuld kan på så vis hållas levande hur länge som helst.Som svar på din fråga innebär det att skulderna fortfarande kan gälla, under förutsättning att det skett preskriptionsavbrott enligt ovan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av hyresskuld

2019-02-08 i Preskription
FRÅGA |Fått inkasso på en gamal skuld som är från 1990. Flyttat ett antalgg efter det . Ska inte denna skuld vara preskiberad ? Varför kan inkasso fortsätta kräva den efter 27 år .
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta när din skuld preskriberas. Lagen som reglerar detta är Preskriptionslagen (PrskL).Enligt huvudregeln så preskriberas en fordran efter tio år enligt 2 § PrskL. Ett undantag finns för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år; detta är en fordran som avser en vara eller tjänst eller något annan som en näringsidkare i yrkesmässig verksamhet tillhandahållit en konsument. Oavsett vilken preskriptionstid din fordran har så startar den tiden om varje gång det sker ett så kallat preskriptionsavbrott enligt 6 § PrskL. Med preskriptionsavbrott menas exempelvis att inkassobolaget skickar ut ett nytt inbetalningskrav till dig där de påminner dig om att betala din skuld. När detta sker börjar alltså de preskriptionstiden om. Först när det har gått tio år/tre år utan att du hört någonting från borgenären (den som du är skyldig pengar) kan skulden då preskriberas enligt lag.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,