Preskription

2018-11-25 i Preskription
FRÅGA |preskription tiden är för en tvist i stämnings ansökan
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten. Preskription inom civilrättenInom civilrätten innebär begreppet preskription att en fordran efter vidd tid upphör att gälla (2§ preskriptionslagen). Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker innan det. Gentemot en konsument preskriberas fordran efter tre år om fordringen avser en vara, tjänst eller annat som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionsfristen gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. I civilrättsliga mål gäller att den som anser att preskription inträtt måste åberopa detta. Det är alltså inte domstolens skyldighet att beakta preskription utan att den har åberopats av någon av parterna. Preskription inom straffrättenInom straffrätten innebär preskription bortfallande av påföljd, det vill säga den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas (35 kap 1§ brottsbalken). För brottmål innebär detta att åklagaren måste väcka åtal inom en viss tid. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är. T.ex så gäller två års preskriptionstid för brott med maximalt fängelsestraff ett år. Jämför detta med brott som ger åtta års fängelsestraff, här gäller femton års preskriptionstid. För de allra grövsta brotten, såsom mord, gäller ingen preskriptionstid. Jag kan inte riktigt utläsa i din fråga exakt vad det är du vill ha svar på. Du är såklart varmt välkommen att precisera din fråga ytterligare om du vill ha ett mer utförligt svar.Med vänlig hälsning,

Under hur lång tid kan en hantverkare framställa betalningskrav mot ett dödsbo?

2018-10-26 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efter kan man fakturera till ett dödsbo för hantverkartjänster ?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så här: En privatperson har beställt tjänster av en hantverkare. Beställaren har därefter gått bort och frågan är nu under hur lång tid hantverkaren kan framställa betalningskrav mot dödsboet. Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL). Under hur lång tid kan hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet? Enligt 2 § 2 st. PreskL har hantverkaren tre år på sig att fakturera dödsboet. Tidsfristen räknas från den dag då avtalet om hantverkartjänster ingicks mellan den numera avlidna privatpersonen och hantverkaren. Om tre år går utan att krav på betalning har skett så preskriberas hantverkarens fordran. Därefter kan inte hantverkaren framställa betalningskrav mot dödsboet. Exempel: 2018 ingår en hantverkare avtal om diverse tjänster med en privatperson som sedermera avlider. Hantverkaren kan kräva betalning av dödsboet t.o.m., år 2021. Från och med år 2022 preskriberas hantverkarens krav betalning vilket innebär att det inte längre är möjligt för hantverkaren att kräva dödsboet på betalning. Tiden för preskription kan avbrytas och förnyas enligt 5 och 6 § PreskL. Om hantverkaren skickar påminnelser, kravbrev eller på annat sätt framställer krav om betalning mot dödsboet så börjar preskriptionstiden om på nytt. Exempel: Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i föregående exempel. I det här fallet skickar hantverkaren betalningspåminnelser till dödsboet under år 2021. Detta medför att preskriptionstiden avbryts och förnyas vilket innebär att hantverkaren har möjlighet att kräva betalning i ytterligare tre år, alltså fram till år 2024. Därefter preskriberas betalningskravet såvida inte hantverkaren dessförinnan framställer nya betalningskrav mot dödsboet. Sammanfattningsvis Hantverkaren har tre år på sig att fakturera dödsboet under förutsättning att inte betalningskrav framställs med följd att preskriptionstiden förnyas. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare rådgivning är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller på telefon: 08-533 300 04. Vänligen,

Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger som helst?

2018-10-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Kan en borgenär förlänga preskriptionstiden hur många gånger de vill? Har en obetald faktura från 2007 som Intrum nu försöker driva in. De har skickat flera kravbrev som jag inte erkänt, dock känns det absurt att de kan driva in en så pass gammal skuld och åberopa preskriptionsavbrott genom att de skickat kravbrev genom åren. Det är ändå över 10 år...
Ellen Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen. Preskription innebär att borgenären (den som har fordran) förlorar rätten att kräva gäldenären (den som är skyldig någon något) på skulden (8 § preskriptionslagen). Detta innebär alltså att den som har en fordran inte kan kräva ut betalning av gäldenären efter det att preskription inträtt.När inträder preskription?Den vanliga preskriptionstiden är 10 år efter fordrans tillkomst men vid konsumentfordringar är preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen). En konsumentfordran är en fordran som en näringsidkare har mot en konsument. Det som avgör preskriptionstiden är alltså om fakturan du fått är en konsumentfaktura eller inte.Hur avbryts preskription?I vissa fall avbryts ovan nämnda preskriptionstid vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen avbrottet (kravbreven) ägde rum och skulden preskriberas inte. Detta kallas preskriptionsavbrott. Beroende på om det är ett konsumentförhållande eller inte så börjar en ny tid om 10 respektive 3 år att löpa (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden förlängs alltså och börjar löpa på nytt.Preskriptionsavbrott kan ske genom att du som gäldenär lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänner fordringen. Preskriptionsavbrott och därmed förlängning av preskriptionstiden kan även ske genom att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse från borgenären om fordringen (5 § preskriptionslagen). Har dessa kravbrev kommit dig tillhanda spelar det alltså ingen roll om du "erkänt" dessa eller inte, preskriptionen är avbruten om du inom preskriptionstiden (10 eller 3 år) mottagit kravbrev från borgenären. Detta kan göras hur många gånger som helst och innebär att din skuld kvarstår. Men när preskriptionstiden löpt ut och fordran är preskriberad kan borgenären inte kräva att du betalar skulden. Sammanfattningsvis så beror utgången i ditt fall på när dessa kravbrev har kommit dig tillhanda. Är detta inom preskriptionstiden (10 respektive 3 år) föreligger preskriptionsavbrott och borgenären har fortfarande rätt att kräva betalt av dig.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur lång är preskriptionen av enkelt skuldebrev?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Lånade ut 225000 kr till min sambo i samband med att vi köpte en bostadsrätt i november 2008 Vi har skrivit ett "Enkelt skuldebrev" om detta och med en återbetalning i samband med en försäljning av lägenheten Hur gäller preskriptionstiden och måste vi skriva nytt skuldebrev och med vilken utlåningsdatum
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett enkelt skuldebrev preskriberas efter 10 år. Preskriptionen på skuldebrev regleras så att preskriptionen nollställs varje gång du skickar en påminnelse eller din sambo betalar av skulden. Har det t ex gått 9 år utan att du skickat en påminnelse eller din sambo har gjort en avbetalning av skulden kan du skicka en påminnelse och då förlängs preskriptionen med ytterligare 10 år. Skickar du en påminnelse vart 9:de år kommer alltså skuldebrevet vara gällande ända tills din sambo betalar tillbaka skulden. Det finns därför ingen anledning att skriva ett nytt skuldebrev. Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva dödsboet på en fordran då gäldenären avlidit?

2018-10-27 i Preskription
FRÅGA |Har en revers på 30000 som är daterad 1993.Har vid flera tillfällen försökt nå personen utan framgång.Nu har personen avlidit.Kan jag kräva dödsboet på pengarna.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumTillämpliga lagrum på din fråga hittar vi i Preskriptionslagen (PreskrL). Är fordran preskriberad?Självklart kan du kräva dödsboet på pengarna då gäldenären har avlidit. Något du dock bör ha i åtanke är att en fordran preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker under denna tid, 2 § PreskrL. Ett preskriptionsavbrott är då du som fordringsägare meddelar gäldenären om skulden eller om gäldenären på annat sätt erkänner skulden till dig, 5 § PreskrL. Nu har jag ingen information om hur lång tid det har gått sedan det senaste preskriptionsavbrottet skedde varför jag inte kan uttala mig om fordran är preskriberad eller inte. Råd Oavsett om fordran är preskriberad eller inte råder jag dig att ta kontakt med dödsboet och informera dem om din fordran. Förhoppningsvis har de ingenting att invända och du får dina pengar.Jag önskar dig stort lycka till!Vänligen

Preskriptionstid gällande anmälan av personskada till försäkringsbolag

2018-10-24 i Preskription
FRÅGA |Min son stukade foten i Januari 2018 på handbollsträning & blev borta i många veckor . Jag glömde anmäla t försäkringbolag.Är det försent nu i oktober?!
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du syftar på ersättning från tecknad olycksfall- eller barnförsäkring. Svaret återfinns i försäkringsavtalslagen.Från och med år 2015 gäller nya preskriptionsregler avseende utbetalning av försäkringsersättning. Eftersom att försäkringar löper om ett år utgår jag från att försäkringen har förnyats alternativt tecknats därefter, varpå de nya reglerna är tillämpliga.Enligt 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen måste talan väckas inom tio år. Eftersom att en stukning mer eller mindre ger den försäkrade omedelbara olägenheter börjar denna tioåriga preskriptionstid att löpa från skadetillfället, då det är vid det tillfälle som skadan visar sig.Skadan är således inte preskriberad och kan därmed anmälas. Jag råder dig emellertid att anmäla skadan snarast möjligt samt att inkomma med underlag som bevisar skadan och dess påverkan på din son. Sådana bevis kan bestå av exempelvis kvitton och läkarintyg, detta för att underlätta försäkringsbolagets hantering så att bedömningen blir korrekt. Med vänliga hälsningar,

Är ett avtalsvillkor om förkortad preskriptionstid giltigt?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Jag undrar om man kan i ett avtal gällande ett uppdrag får skriva in att "om ej faktura har skickats inom 3 månader efter uppdraget genomförts så preskriberas fordran gentemot uppdragsgivaren"Dvs. Jag ska genomföra ett uppdrag (fotouppdrag) för x antal kr.när uppdraget blivit genomfört så måste jag skicka min faktura inom 3 månader annars är vi överens om att fordran är preskriberad.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna preskriptionsregler återfinns i preskriptionslagen. Bestämmelserna däri är inte förenliga med de i ditt uppdragsavtal. Frågan som uppstår är alltså i vilken utsträckning lagen kan åsidosättas genom avtal. 12 § nämnd lag stadgar: "Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en [konsumentfordran]."Som du själv kan utläsa rör lagrummet bl.a. avtal om slopad eller förlängd preskriptionstid, och inte om förkortad sådan. Frågan om giltigheten av avtalsklausuler om förkortad preskriptionstid berördes dock i specialmotiveringen till paragrafen. Denna motivering lyder:"I förslaget till preskriptionslag har inte tagits in någon bestämmelse som förbjuder avtal om kortare preskriptionstid än den som föreskrivs i lagen. Det kan emellertid tänkas att ett villkor med den innebörden ibland framstår som oskäligt mot borgenären. Möjlighet finns då att jämka villkoret eller lämna det utan avseende med stöd av generalklausulen i 36 § avtalslagen."Det finns alltså en möjlighet att avtalsvillkoret är oskäligt. Frågan har dock inte tidigare prövats i prejudicerande instans, det vill säga i Högsta domstolen, och därför måste jag tyvärr konstatera att jag inte kan svara på din fråga. Jag är dock öppen för möjligheten att blott tre månaders preskriptionstid ska betraktas som oskäligt kort och därför vara ogiltigt.Lycka till!

Jag fick en två år gammal faktura. Behöver jag betala eller har den preskriberats?

2018-10-05 i Preskription
FRÅGA |Det är 2018 och vi fick en faktura från 2016 på 10000 kr. Har de rätt att skicka en gammal faktura...?
Hilda Jeppsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av fråganJag har tolkat det som att någon har en fordran (ett krav på betalning) på dig. Fakturan är från 2016 men skickades till dig först nu, 2018. Jag kommer att använda ordet borgenär för den som har en fordran på dig. På grund av att jag inte vet vad för slags fordran det är kan jag endast ge dig ett allmänt svar.Vad innebär preskription?När en viss tid har gått så kan en fordran preskriberas, den skrivs alltså av, för att den har blivit "för gammal". Då behöver du inte betala.Frågan om när en fordran preskriberas beror på vilken slags fordran det är. Man går igenom tre steg när man avgör vad för slags lag eller annan reglering som blir tillämplig: 1.Omfattas fordringen av speciallagstiftning? 2.Om det inte finns speciallagstiftning, finns det något avtalat om preskription mellan parterna? 3.Om inte nr 1 eller 2 är tillämpliga så tillämpas preskriptionslagen SpeciallagstiftningIbland kan den omfattas av speciallag. Då jag inte vet vilken slags faktura det gäller kan jag inte ge ett svar på om fakturan omfattas av en speciallag eller inte.AvtalOm fordran inte omfattas av en speciallag, så kan frågan om preskription vara bestämd i ett avtal mellan dig och borgenären. Man kan avtala om en kortare preskriptionstid än i preskriptionslagen, men inte om en längre preskriptionstid, 12 § PreskL.PreskriptionslagenOm preskriptionen inte omfattas av speciallag och inte är avtalad, så tillämpas preskriptionslagen (PreskL). I PreskL finns två tidsfrister: 3 år. Detta gäller när en konsument köpt en vara eller en tjänst av en näringsidkare,2 § 2 stycket PreskL. 10 år. Detta gäller när det inte är en konsument, 2 § 1 stycket PreskL. När avbryts preskriptionen? Du erkänner fordran på något vis, till exempel genom att amortera eller betala ränta, 5 § 1 punkten PreskL, Borgenären hör av sig till dig, t.ex. genom att skicka en faktura, 5 § 2 punkten PreskL, Borgenären väcker talan eller annars åberopar fordringen vid domstol hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § 3 punkten PreskL. När preskriptionen avbryts så "börjar det om", 6 § PreskL. Ett exempel: om du är en konsument och får en faktura år 2 efter köpet, så avbryts preskriptionen. Då har borgenären 3 år till på sig, innan fordran preskriberas igen. Alltså kan borgenären skicka en faktura igen tre år senare, alltså år 5 från det att du köpte varan eller tjänsten. SammanfattningOm din faktura inte är reglerad av speciallagstiftning eller om preskription inte är reglerad av ett avtal mellan dig och borgenären, så tillämpas preskriptionslagen. Om preskriptionslagen tillämpas så har borgenären hört av sig i tid – oavsett om du är en konsument eller inte, då det är inom både 3-års och 10-årsfristen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,