Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?

2020-08-04 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har en fundering kring hur man på bästa sätt skriver avtal mellan familjemedlemmar. I detta fall ska en kvinna sälja sin husvagn till sin son. Istället för full lösen kommer ett skuldebrev upprättas på hela summan som reglerar skuld, löptid, amortering med mera. Dock finns ett stort frågetecken i detta fall och det är om respektive avtalspart går bort. Kvinnan har två barn till och därför vill kvinnan (långivaren) skriva in ett villkor i skuldebrevet ifall inte hela skulden har betalats av när kvinnan (långivaren) avlider. Den summa som inte betalats av kommer då vara en del av hennes tillgångar och hon vill därför att det skrivs in att sonen (låntagaren) måste lösa ut hennes två andra barn med den summan som arvsrätten reglerar. Är det något hon bör tänka på här när hon upprättar avtalet? En annan stor fundering är vad som händer med skulden om låntagaren (sonen) avlider. Sonens maka kommer ju således ärva husvagnen. Eftersom skuld inte kan ärvas/tas över när ens maka/make går bort så kommer ju plötsligt en del av skulden som låntagaren (sonen) har till sin mamma att försvinna. En tanke här var att skriva över husvagnen på sonen som en enskild egendom vid försäljning, men eftersom den ska säljas till sonen och inte ges bort som gåva så kan husvagnen inte bli enskild egendom (som jag förstått). Hur löser man detta dilemma? Vad ska kvinnan tänka på att skriva in i avtalet för att inte hamna i eventuella problem ifall oförutsedda saker inträffar?
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Du har en hel del tankar och funderingar, huvudfrågan rör vad som händer om mamman (borgenären) eller sonen (gäldenären) avlider. Det som önskas är vad jag förstår att skuldebrevets "restvärde" ska delas upp mellan de två andra sönerna vid moderns död. Vid sonens död vill du veta hur skulden ändå kan betalas fullt ut. Situationen kan naturligtvis lösas på ett antal sätt, nedan kommer jag att presentera ett av sätten som kan funka för den beskrivna situationen. Vad händer med skuldebrevet vid moderns (borgenärens) död?Vid moderns död kommer skuldebrevet ingå i den egendom hon lämnar efter sig. Ett skuldebrev är nämligen en värdehandling och kan gå i arv. En förutsättning för att skuldebrevet ska kunna överlåtas till de andra sönerna är att det skrivs i skuldebrevet att sönerna ska överta skuldebrevet i sin helhet i fall modern går bort. Fler än en person kan vara innehavare av ett skuldebrev.Huvudregeln är att värdet av den avlidnes egendom ska delas lika mellan dennes barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). För att skuldebrevets värde inte ska delas lika mellan alla tre söner vill det till att det finns ett testamente som föreskriver vilka söner som ska ärva skuldebrevets värde. Det är okej att testamentera bort en del av sitt barns arv så länge det inte kränker dennes laglott. Laglotten utgör hälften av det totala arvet (arvslott) som ett barn enligt arvsordningen ska få från sina föräldrar. Möjligheten finns alltså att några utav barnen ärver mer än ett annat. Sammanfattningsvis bör det i skuldebrevet stå vilka av sönerna som kommer att vara behöriga att kräva in skulden vid moderns bortgång. Ett testamente bör även upprättas som föreskriver att skuldebrevets värde ska ges i arv till dessa två söner för att sonen som är gäldenär enligt skuldebrevet inte ska få del av värdet. Vad händer med skuldebrevet vid sonens (gäldenärens) död?Scenariot att sonen dör är mycket mindre komplicerat. En avlidens skulder avräknas nämligen mot värdet av dödsboet. I sonens dödsbo kommer bland annat husvagnen att ingå men också all annan egendom som denne ägde vid tiden för sin död. Skulderna betalas och resterande del av dödsboet tillfaller sonens änka. Täcker inte värdet av dödsboet skulden så skrivs den av. Husbilen kan göras till enskild egendom genom bland annat ett äktenskapsförord men det blir emellertid inte så viktigt i det här scenariot. Avdrag för skulder görs på den totala summan av den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom. Giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom) delas alltså inte lika vid en bodelning förrän efter avdrag gjorts för skulder (11 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken). SlutligenFör att göra en lång historia kort är dokumenten som bör upprättas ett skuldebrev och ett testamente. Det är viktigt att dessa dokument upprättas på ett tillfredställande sätt för att inte ge upphov till onödiga konflikter i framtiden. Notera även att ett testamente måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt ( se 10 kapitlet Ärvdabalken). Om det önskas kan våra duktiga jurister på Lawline bistå med upprättandet av ett skuldebrev anpassat för just den här unika situationen, klicka här om du vill veta mer. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,

Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |Kan jag bli ekonomiskt knuten till en vän som folkbokfört sig på min adress, om han har skulder och krav som jag inte har något att göra med?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att din vän är folkbokförd på samma adress som dig innebär inte att du blir ekonomiskt knuten till hans skulder eller på annats sätt blir rättsligt ansvarig för hans handlingar. Det är endast om du gått i personlig borgen för hans skulder eller gemensamt ingått i affärer på exempelvis avbetalning eller liknande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan man driva in hyra från en hyresgäst som slutat betala hyran?

2020-07-21 i Skuld
FRÅGA |Hej Vi har en fatighet som vi hyr ut, det är en bilverkstad. Hyresgästen har en kontrakt på 3 år. Nu vill inte hyresgästen betala hyran.Hur går vi vidare?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att din nuvarande hyresgäst har skrivit på ett avtal med en löptid om 3 år men har nu i förtid bestämt sig för att sluta betala hyra. Jag kommer redogöra för vad det innebär att ingå ett avtal samt hur du kan kräva in din hyra. Din fråga regleras i avtalslagen (avtl) samt lagen om betalnignsföreläggande och handräckning (BFH). Vad innebär det att ingå ett hyresavtal? Den som ingår ett hyresavtal är bunden att följa avtalet enligt de förpliktelser som avtalet föreskriver. Det följer av principen om att avtal ska hållas (1 § avtl). Om avtalet löper 3 år utan rätt till uppsägning i förtid ska hyresgästen enligt huvudregel betala hyran under hela perioden. Jag känner inte till exakt vad som står i ert avtal men om hyresgästen önskar att säga upp kontraktet gäller de villkor ni kommit överens om. Hur kan du driva in din hyra?Mellan dig och din hyresgäst har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och hyresgästen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (hyresavtalet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande. SlutsatsDin hyresgäst ska alltså införliva sina förpliktelser enligt hyresavtalet, bla betala hyra och respektera eventuella uppsägningsregler. För att driva in din fordran kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Hoppas du fick svar på din råga, MVH

Kräva tillbaka handpenning när uthyraren slingrar sig

2020-07-20 i Skuld
FRÅGA |Vi har hyrt ett hus i Spanien av privatperson. Vi har ett skriftligt avtal som är skickat till oss via mail. I samband med att Covid 19 bröt ut bestämde vi oss för att avboka resan. Detta gjordes skriftligt via mail. Då var det två månader kvar till ankomst. Vi har betalt en handpenning om 3000 kr. Denna betalades via swish. I avtalet står "Skulle ni behöva avboka så gäller dessa återbetalningsbelopp: före dag 30 så återbetalas handpenning". Vi har mailat och ringt uthyraren flertalet gånger. De gånger hen svarat får vi inga tydliga svar om hur eller när återbetalning kommer ske. Hen slingrar sig mycket. Har vi någon möjlighet att få tillbaka våra pengar och hur ska vi i så fall gå tillväga om hen inte frivilligt betalar tillbaka? Tack på förhand!
Tora Odin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om uthyraren bor i Sverige: KronofogdemyndighetenOm personen bor i Sverige och inte betalar tillbaka handpenningen trots att ni påpekat att detta ska göras enligt avtalet bör ni vända er till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kommer då att skicka ett brev med betalningskravet till personen som sedan kan välja att godkänna kravet, ignorera det eller bestrida det. Om personen bestrider eller ignorerar kravet kommer du bli hänvisad till domstolen där du får stämma personen för att fastställa skulden. Eftersom det finns ett skriftligt avtal som stadgar att handpenningen ska betalas tillbaka är min bedömning att du skulle ha framgång i en eventuell domstolstvist. Om uthyraren bor i övriga EU: Europeiskt betalningsföreläggandeOm uthyraren inte bor i Sverige utan i Spanien (eller övriga EU), kan du inte vända dig till Kronofogdemyndigheten. Det du istället får göra är att ansöka om ett så kallat europeiskt betalningsföreläggande. Det innebär att du ansöker om att få betalningsskyldigheten fastslagen av en domstol eller annan myndighet i landet där uthyraren bor. Om ansökan beviljas kan du göra avgörandet gällande i hela EU och därmed få hjälp att utkräva skulden i det land som uthyraren bor i. Här kan du läsa mer om hur detta går till och hur du ska gå till väga.Lycka till!Vänligen,

Överlåtelse av lån till ny gäldenär?

2020-07-31 i Skuld
FRÅGA |Hej kan jag överlåta mina privata lån till mitt aktiebolag och betala dom där igenom?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du kan föra över ett privat lån till ditt aktiebolag som då skulle bli ny gäldenär.vad säger lagen?Gäldenärsbyten regleras inte i lagtext på samma sätt som byte av borgenär. Istället är det en allmän rättsgrundsats om att avtal ska hållas som reglerar den situationen. Denna allmänna rättsgrundsats kan delvis härledas ur 1 § skuldebrevslagen (SkbrL). Rättsgrundsatsen innebär i korthet att det krävs samtycke av borgenären (den som lånat ut pengar) för att gäldenären (den som lånat pengar) ska få överlåta skulden till en annan fysisk eller juridisk person. Om så inte var fallet skulle borgenärernas möjligheter att få skulden betalad kunna påverkas mycket negativt. SammanfattningSammanfattningsvis kan alltså sägas att det är möjligt att föra över din privata skuld till ditt aktiebolag, men du skulle i så fall behöva fråga borgenären om lov först. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |2 personer har bevittnat en namnteckning på en revers. Deras namn går ej att tyda. Är namnteckningarna giltiga trots att de inte har namnförtydliganden, adressuppgifter och telefonnummer?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldebrev Ett skuldebrev, eller en revers, är ett skriftligt avtal mellan två eller fler parter kring en skuld. Det finns inga formella krav på vilken information som måste finnas med på ett skuldebrev, men det bör framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka. Bevittning av skuldebrev För skuldebrevets giltighet är det inte nödvändigt med bevittning, men det är heller inte någon nackdel om bevittning ändå sker. Om det vid ett senare tillfälle skulle uppstå frågor kring signaturen på skuldebrevet är det bra ur ett bevishänseende att bevittning har skett. För att bevittningen ska anses giltig bör dock kunna krävas att signaturen är kompletterad med åtminstone ett namnförtydligande. Även personnummer och datum för signering bör kunna krävas.Bedömning i ditt fall Om signaturerna är sådana att namnen inte går att tyda och övrig information saknas är min bedömning att bevittningen inte är giltig. Bevittningens ogiltighet har dock ingen betydelse för själva skuldebrevets giltighet. Är det utformat på ett tydligt sätt med all nödvändig information är skuldebrevet fortfarande giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad göra när man tappat skuldebrev?

2020-07-20 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har ett gammalt medlemslån Vid en golfbana som jag nu vill ha utbetalt. De vill att jag inkommer med mitt skuldebrev. Medlemslånet är sedan 1997. Om jag inte hittar mitt skuldebrev kan jag då inte få tillbaka mina pengar även om jag finns i deras register?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få tillbaka dina pengar! För att få dem tillbaka behöver du göra en ansökan hos Kronofogdemyndigheten så att skuldebrevet dödförklaras.Först och främst är det viktigt att veta vilken typ av skuldebrev som golfbanan har utfärdat. Det finns två typer av skuldebrev; löpande skuldebrev och enkelt skuldebrev. Det är viktigt att skilja på dessa eftersom skuldebrevslagen har olika regler beroende på vilken typ av skuldebrev.Enkelt skuldebrevNär det gäller enkelt skuldebrev är en gäldenär inte skyldig att betala igen om hen har redan betalat skulden (skuldebrevslagen 27 § och 29 §). Detta innebär att en gäldenär inte måste ha tillbaka skuldebrevet.Löpande skuldebrevHuvudregeln vid löpande skuldebrev är att en gäldenär inte är skyldig att infria sin skuld om inte han får tillbaka skuldebrevet (skuldebrevslagen 21 §). Detta eftersom gäldenären kan riskera att tvingas betala igen om hen inte har skuldebrevet i sin besittning. Har man tappat ett skuldebrev så ska det dödförklaras (lag om dödande av förkommen handling 2 §).Dödförklara ett skuldebrevJag antar att din fråga handlar om ett löpande skuldebrev eftersom golfbanan vill att du lämna tillbaka skuldebrevet. Som sagt ovan måste ett löpande skuldebrev dödförklaras om man har tappat bort det. Ansökan ska göras hos Kronofogdemyndigheten och av den som har förlorat handlingen – alltså du som ska göra ansökan (lag om dödande av förkommen handling 3 § och 4 §).Du kan läsa mer om hur du ska göra här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bevisbedömning för obetald skuld

2020-07-20 i Skuld
FRÅGA |En person är skyldig mig ca 150 000:-. Jag har skickat ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Svarande bestrider skulden. Jag vill ta det vidare till tingsrätten, dock undrar jag hur mina chanser är. Jag har bevis i form av banköverföringar samt konversationer på Messenger där svarande i fråga säger att denne ska betala men vet inte när för denne har för tillfället inte pengar. Så, hur är mina chanser om skulden går vidare till domstol?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bevisfrågor är alltid svårt att bedöma, även när man är väl insatt i ett fall. Ta därför det jag säger med en nypa salt.Du verkar i princip ha ett erkännande av skulden från personen i fråga vilket självklart ökar dina chanser enormt. Även banköverföringarna bör tillsammans med konversationen övertyga en domstol att personen i fråga är skyldig dig det aktuella beloppet. Som sagt finns ingen garanti dock. Jag skulle vänta med att ta detta till Tingsrätten tills du får svar från Kronofogden. Förmodligen lär även de se att det är en verklig skuld vilket leder till att de kan utmäta hans tillgångar (utsökningsbalken 3:1 1st 8p och 4:1). Genom att låta Kronofogden lösa det undviker du även en domstolsprocess som kan bli både dyr och lång.Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.