Vad kan man göra för att driva in en skuld?

2021-01-19 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag lånade 2000kr till en kompis för ca 3 månader, han lovade a betala tillbaka pengar, men just nu han vägrade att betala?, Vad kan jag göra via lag för att kravs till honom att betala?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta vad du kan göra för att få din vän att betala tillbaka de pengar som han har lånat av dig. Regler om fordringar finns i lag (1936:81) om skuldebrev och regler om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Vad händer när du lånar ut pengar till någon?När du lånade ut dina pengar till din vän fick du en fordran på honom. En fordran är en rätt för en person att få en viss prestation av en annan person. I ditt fall består din fordran av en förpliktelse för din vän att betala dig en summa pengar som motsvarar den summa som du har lånat ut. Detta innebär att du har en penningfordran på honom. Vad kan du göra för att få betalt?I det fall din vän inte kan eller vill betala din fordran, trots att du begär det, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten skickar ett kravbrev till din vän. Din vän kan då välja att betala eller bestrida kravet. Skulle kravet bestridas kan saken behöva lösas i domstol. I det fall din vän varken betalar eller bestrider kravet kan Kronofogdemyndigheten meddela utslag. Detta innebär att de fastställer skulden. Utslaget kan du sedan använda för att driva in dina pengar.När kan man ansöka om ett betalningsföreläggande?Observera dock att en ansökan om betalningsföreläggande endast kan göras för en penningfordran som har förfallit till betalning, det vill säga vars sista dag för betalning har passerat. I din fråga framgår det inte om du och din vän har bestämt när din fordran ska betalas. I det fall ni har bestämt när din fordran ska betalas och denna dag har passerat så kan du alltså ansöka om betalningsföreläggande. Har ni inte bestämt när den ska betalas så innebär det att den ska betalas när du begär det (1 kapitlet 5 § lag (1936:81) om skuldebrev). Har du då begärt att din vän ska betala utan att han har gjort det så har den förfallit till betalning och du har även då en möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande. Det är dessutom värt att nämna att en ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Det är dock möjligt för dig att begära ersättning för denna kostnad i din ansökan. Mer information om betalningsföreläggande hittar du här. I det fall du bestämmer dig för att göra en ansökan om betalningsföreläggande så kan du göra det här. Slutligen hittar du exempel på hur man fyller i en ansökan om betalningsföreläggande här.Jag hoppas att du har fått ett svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Obetalda skulder vid dödsfall

2020-12-20 i Skuld
FRÅGA |Jag har ett skuldebrev. Om låntagaren dör utan att ha betalt skulden, ärver då hennes dödsbo skulden?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om låntagarens dödsbo övertar skulden och att du därmed på den vägen kan få betalt vid ett eventuellt dödsfall. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (nedan förkortad ÄB).Dödsboets skulderNär en person avlider ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § stycke 1 ÄB). I bouppteckningen ska den avlidnes skulder och tillgångar tas upp som de var vid dödsfallet genom att ange tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § stycke 1 ÄB). Det innebär därför att om din låntagare dör innan denne hunnit betala sin skuld till dig, så ärver personens dödsbo skulden.Vidare ska det utredas om dödsboets tillgångar är tillräckliga för att betala dess kvarstående skulder. Dödsboet får däremot inte betala någon skuld förrän en månad efter bouppteckningen förflutit om det inte står klart att pengarna räcker till samtliga skulder (21 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägarna, så som efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare, rådgörs därför att kontakta boets långivare som inväntar betalning för att be om uppskov tills det står klart om boets tillgångar räcker för att täcka skulderna.Försätta dödsboet i konkursEftersom ett dödsbo är en egen juridisk person, kan dödsbodelägarna försätta dödsboet i konkurs om dödsboets tillgångar inte skulle räcka för att täcka dess skulder (2 kap. 3 § stycke 2 konkurslagen). Försätts din låntagares dödsbo i konkurs kommer dödsbodelägarna aldrig personligen bli betalningsansvariga för skulderna. Det är därmed enbart dödsboets tillgångar som kan användas för att täcka dess skulder. Skulder som inte kan täckas av dödsboet avskrivs.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga till oss om du skulle fungera på något mer.Vänligen,

Kan man välja själv hur mycket man kan betala till Kronofogden varje månad?

2020-11-30 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en mycket stor skuld till Kronofogden, hur mycket måste man som mest betala varje månad då?Alltså kan det bli så att man måste leva på existensminimum, eller kan man välja själv?
Orysia Sich |Jag antar att du har fått en löneutmätning på grund av skulder till Kronofogden. Kronofogden i sådant fall räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla. Syftet med löneutmätningen är att få skulden betalt så fort som möjligt. Därför är det fråga om hur mycket du får behålla varje månad, det kallas också för förbehållsbelopp. Det innebär att du inte alltid kan välja själv hur mycket du ska betala varje månad. I förbehållsbeloppet ingårdels din boendekostnaddels ett normalbelopp som ska täcka sina vanliga levnadskostnader.I normalbeloppet ingår mat, kläder, hygien, telefon, försäkringar, andra mindre utgifter för tillfälliga behov.För 2020 är normalbeloppet:5 002 kronor för en ensamstående vuxen8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor2 654 kronor för barn till och med 6 år3 055 kronor för barn 7 år eller äldre Det är viktig att klargöra om det gäller allmänna skulder eller enskilda skulder. Det finns olika regler för hantering av olika skulder.Allmänna skulderLagen om indrivning av statliga fordringar reglerar om Kronofogden kan bevilja uppskov med betalning av allmänna skulder, och i vilka fall uppskov kan lämnas.Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen:1.om det kan antas vara till fördel för det allmänna,2.om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller3.i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet. (7 § Lagen om indrivning av statliga fordringar)Det är svårt att nå upp till kraven, vilket gör att Kronofogden sällan kan bevilja uppskov.Enskilda skulderFör att få en avbetalningsplan som passar dig måste du kontakta den du är skyldig pengar och fråga om du kan få en bättre avbetalningsplan. Kronofogden har ingen möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller uppskov för enskilda skulder. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar det mig om min fru har skulder och vi väljer att inte skiljas?

2020-11-26 i Skuld
FRÅGA |Jag och min fru är under pågående skilsmässa, med betänktetid eftersom vi har 2st barn.Nu är det så att min nuvarande fru samlat på sig en del skulder som gått till kronofogden. Min fråga är då..hur påverkar detta mig/oss om vi väljer att inte skiljas?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur påverkar detta mig/oss om vi väljer att inte skiljas?Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att oavsett om ni väljer att skilja er eller inte kommer inte din frus skulder bli dina skulder. Det är din fru ensam som ska betala av sina skulder.Om det däremot har gått så pass långt att din frus skulder har kommit till kronofogden och hon inte har pengar att betala skulden, skulle kronofogden kunna genomföra en utmätning. Det är endast egendomen som tillhör den betalningsskyldige, alltså din fru, som får utmätas (4 kap. 17 § utsökningsbalken). I första hand är det t.ex. pengar, banktillgodohavanden, lön och aktier som mäts ut. Skulle din fru inte ha sådana tillgångar, skulle kronofogden kunna mäta ut lös egendom.Om vi då förutsätter att ni fortsätter vara gifta och ni har en gemensam bostad kan det ibland bli problem med att skilja på egendom som bara din fru äger, egendom som bara du äger och egendom som ni äger tillsammans. Om kronofogden t.ex. vill utmäta en TV hemma hos er, måste ni göra det sannolikt att ni antingen äger den tillsammans eller att du ensam äger den, t.ex. genom att visa kontoutdrag och kvitton (om nu så är fallet). I annat fall kommer kronofogden kunna utmäta TV:n som betalning för din frus skulder (4 kap. 19 § utsökningsbalken). För att svara på din fråga så behöver det nödvändigtvis inte påverka dig jättemycket. Som jag nämnde är din frus skulder hennes enskilda och inte något du ansvarar för. Om det skulle gå så långt att t.ex. en utmätning blir aktuell är din egendom skyddad från utmätning så länge du kan visa att det är du som äger den. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Indrivning av skuld som privatperson

2021-01-10 i Skuld
FRÅGA |Får jag som privatperson beslagta något fordon för indrivning av skuld hos ett företag som är skyldig mig pengar?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort sagt, nej, du får inte beslagta ett företags fordon för indrivning av skulden. Du skulle i sådana fall kunna göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande alt. tillgrepp av fortskaffningsmedel (se 8 kap. 7-8 §§ brottsbalken (BrB)) vilket innebär att du olovligen tar och brukar någon annans egendom utan avsikt att behålla eller sälja vidare egendomen. Om du däremot vill ha hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) med en ansökan om betalningsföreläggande (se 2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Bodelningsavtal och gemensamt upptaget lån - Vad gäller i förhållande till banken när en av gäldenärerna vill frånträda kreditavtalet?

2020-12-10 i Skuld
FRÅGA |Hej!Bakgrund: Min bror och hans exfru skiljde sig för ca ett år sedan. I bodelningsavtalet framgick att ett gemensamt banklån blev tillskiftat exet och min bror stod för halva summan. Exet löste sedan inte lånet vilket medfört att min bror ännu idag står kvar på lånet då exet inte anses vara kreditvärdig som ensam låntagare. Fram till idag har exet, enligt muntlig överenskommelse med min bror,månadsvis amorterat av lånet till banken. Min bror vill nu inte längre stå kvar på lånet då det påverkar hans kreditvärdighet men exet kan/vill inte lösa hela lånet. Frågan är: Hur kan han idag gå till väga?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din bror har separerat från dennes hustru och i samband med skilsmässan upprättades ett bodelningsavtal i vilket hustrun förpliktades att överta ett gemensamt banklån mot att din bror ersatta henne med hälften i likvida medel. Men till saken hör att din bror fortfarande är upptagen som formell låntagare och skulden är till dags dato inte heller reglerad till fullo. I enlighet med en separat muntlig överenskommelse har dock ex-hustrun löpande svarat för den månatliga amorteringen, men hon har inte varit villig att betala av hela skulden. Detta utgör ett problem för din bror eftersom det aktuella lånet sänker dennes kreditvärdighet. Han vill nu komma ifrån det skuldebrev/kreditavtal som är träffat med banken varför du (ni) undrar om det finns någonting man kan göra för att åstadkomma detta. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL).Några inledande krediträttsliga hållpunkterInledningsvis ska framhållas att det enligt allmänna fordringsrättsliga principer i regel alltid är tillåtet med så kallad cession. Cession betyder överlåtelse av fordran eller borgenärsbyte, vilket inte kräver gäldenärens (den skuldsattes) samtycke eftersom det inte sällan är helt ovidkommande för denne vem som är slutlig mottagare av pengarna, men givetvis under förutsättning att mottagaren i fråga verkligen är den rättmätige borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Motsatsförhållandet gäller dock vid så kallad substitution, byte på gäldenärssidan, vilket fordrar ett godkännande från borgenären (banken) eftersom denne av förklarliga skäl ofta önskar säkerställa att gäldenären är kreditvärdig.Bodelningsavtalet, hur står sig detta i förhållande till banken och det ingångna kreditavtalet?Givet att din bror och hans ex-hustru är solidariskt ansvariga för banklånet är det normala att det slutliga ansvaret ska delas upp mellan dem, 2 § 1 st. SkbrL. Banken har därför ingenting med deras bodelningsavtal att göra. Avtalet är en strikt intern uppgörelse mellan de före detta makarna och kan naturligtvis angripas på sedvanlig kontraktsrättslig grund vid utebliven prestation från någon av avtalsparterna. Frågan är bara hur det ska gå till och om det överhuvudtaget föreligger något avtalsbrott i den nu uppkomna situationen. Vad som i detalj har manifesterats i bodelningsavtalet är för mig ovisst, men utifrån din ärendebeskrivning går det att utläsa att din brors ex-hustru skulle överta det gemensamma lånet, vilket såvitt jag förstår redan har skett (dock endast i praktiken, ej rättsligt då deras avtal saknar verkan i förhållande till banken). Vidare träffades en muntlig överenskommelse enligt vilken samma person likaledes skulle svara för de månatliga amorteringarna, något som också har skett. Huruvida det även avtalades om ett krav på skuldens reglerande låter jag vara osagt, men jag utgår ifrån att så inte var fallet.Oaktat bodelningsavtalets bestämmelser är det min bedömning att ett frånträdande från kreditavtalet som är slutet med banken och därmed låta ex-hustrun kvarstå som ensam låntagare kräver att samma bank, i egenskap av borgenär, ger sitt samtycke eftersom ett sådant upplägg blir att betrakta som ett gäldenärsbyte (se första stycket ovan). I praktiken innebär det nu sagda att om inte banken godkänner att ex-hustrun övertar lånet på egen hand kommer din bror inte bara att kvarstå som formell medlåntagare, denne kommer också att kunna krävas på hela den återstående delen av den gemensamma skulden. Och detta trots att han redan och i enlighet med bodelningsavtalet har betalat en viss summa pengar till ex-hustrun motsvarande hans del av skulden. I skuldebrevslagen definieras nämligen det solidariska betalningsansvaret genom lydelsen i 2 § 1 st. och där sägs det "Är skuldebrev utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är". Det betyder att borgenären, banken, inte behöver iaktta någon turordning mellan de solidariskt ansvariga, utan kan, förutsatt att fordran förfallit till betalning, kräva vilken gäldenär som helst.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Det fordras välvilja hos banken som borgenär. Det är enligt min mening den enda möjliga vägen för att din brors före detta hustru lagenligt (fordringsrättsligt) ska kunna överta lånet. Det ska i och för sig noteras att ingenting hindrar din bror från att själv reglera skulden till fullo för att därefter rikta ett så kallat regressanspråk mot hans tidigare partner. I 2 § 2 st. SkbrL uttalas bland annat "Där någon av dem betalt gälden, äge han att av varje medgäldenär utkräva dennes andel". Om din bror besitter de ekonomiska förutsättningarna skulle detta möjligen kunna vara ett alternativ om det är hans kreditvärdighet som är den verkligt springande punkten.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad gör jag när någon vägrar betala en skuld enligt ett bodelningsavtal?

2020-11-28 i Skuld
FRÅGA |Vi har nu skrivit på ett bodelningsavtal, därden ena parten får full besittningsrätt till bostadsrätten, där framgår att den utflyttande skall erhålla hälftenvärdet i specificerade kronor av bostadsrätten, men den kvarsittande vägrar att betala till den uttflyttade enl. avtalet? Vad händer då?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Detta gäller även skulder som uppkommer genom bodelningsavtal. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Du kan få det prövat i domstolOm den andre parten bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att denne inte är skyldig dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Att kräva tillbaka lånade pengar

2020-11-21 i Skuld
FRÅGA |Jag har ett problem med en kille som jag har lånat ut 150kr till. Anledningen är att vi skulle gå och spela lazergame och sedan äta på McDonalds, så han erbjöd mig 50kr extra om jag betalade för honom. Lazergamet kostade 100kr per person och maten kostade 50kr. Det har gått flera veckor sen han lovade att betala så att jag har bett honom flera gånger om mina pengar men han kommer alltid på bortförklaringar som att han inte har några pengar och att han får mer om några dagar. Jag har kontakt med en av hans kompisar som har på något sätt fått emailen till personen som är skyldig mig. Och där står det att han lägger flera hundra kronor på spel online. Senaste gångerna jag har frågat honom har han kallat mig snål och nu har han börjat hota med att jag kan få stora problem om jag fortsätter prata om pengarna. Vad ska jag göra?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man kräver tillbaka pengar som man lånat ut till någon annan.Det är tråkigt att du har hamnat i en sådan situation. Skulden som har uppstått hos personen som lånade pengar av dig kallas för en fordring och regleras i skuldebrevslagen.Om det finns skulder mellan privatpersoner kan man vända sig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. För att kunna ansöka för betalningsföreläggande måste två villkor vara uppfyllda. Det första är att man ska utkräva pengar och inte t.ex. egendom och den andra är att sista datum för betalningen ska ha passerat. I ditt fall är båda villkoren uppfyllda, dvs att det gäller 150 kronor som du har lånat ut och att datumet för betalningen har passerat, eftersom personen dröjer med betalningen som skulle ha skett för länge sen.På kronofogdens webbsida hittar du anvisningar till vad ansökan ska innehålla och vart den ska skickas. Det kostar 300 kronor att ansöka men du kan begära ersättning för den kostnaden i din ansökan.Efter du har lämnat in ansökan skickar kronofogden ett brev till den du vill få betalat av. Om personen vägrar att betala kan du vidare driva ditt ärende till domstol. I domstol måste du bevisa att du lånade pengarna till personen. Det förekommer också ytterligare kostnader för stämningsansökan.I ditt fall måste man ställa sig en fråga om det är värd att driva ärendet eftersom det begärda beloppet är ganska lågt jämfört med kostnaderna för de olika ansökningar. Olaga hotOlaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Du kan göra en polisanmälan ifall hotet upplevs som allvarligt. Om personen kommer fortsätta med hot försök att dokumentera detta och spara all information (t.ex. ett meddelande med hotfull innehåll). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,