Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?

2021-08-31 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har en fråga, Jag och min kille tog ett gemensamt lån från Nordea bank. 340000 och nu 140000 kvar. Jag är lånhuvudtagare och banken drar pengar från mitt konto varje månad. Nu har vi gjort slut och han ska flytta ut. Allt skuld som är kvar var hans. Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument Ville där det står tydligt att han ska betala pengar till mig varje månad?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ditt ex har en skuld till dig och att du undrar om du kan skriva ett juridiskt bindande dokument där hans betalningsskyldighet framgår. Genom att skriva ett skuldebrev skapar du ett juridiskt bindande dokument som stadgar en redan befintlig penningskuld. Av 1 § skuldebrevslagen (SkbrL) framgår att en skuldebrevsutfästelse är juridiskt bindande. Lagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur man utformar ett skuldebrev. Enligt förarbetena framgår dock att det ska vara skriftligt, endast ge uttryck för en skuld, att inga eventuella motprestationer ska framgå samt att det ska vara en utfästelse om ett penningbelopp. Ur bevissynpunkt bör det även undertecknas av den som lovar att betala (ditt ex). I skuldebrevet kan du skriva in att en viss summa ska betalas varje månad, vilket därmed binder ditt ex att betala enligt denna betalningsplan. För hjälp med ett juridiskt korrekt och välformulerat skuldebrevet rekommenderar jag att du tar kontakt med våra jurister här. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

När blir en skuld till?

2021-08-17 i Skuld
FRÅGA |undrar när en skuld blir till . när domen fallit eller när fogden registrerar den . tycket det borde vara när domen fallit
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget allmängiltigt svar på din fråga utan det beror på vad det är för skuld. En skuld uppstår när handlingen som orsakade den sker. Ett avgörande i domstol eller registrering hos Kronofogden är bara en bekräftelse på att rättsväsendet erkänner skuldens existens och gör det möjligt för den som har rätt till pengarna att begära (bl.a) utmätning.Om jag t.ex förstör någons bild blir jag skyldig att betala skadestånd. Skulden uppstår vid själva förstörandet, även om jag inte dömts i domstol eller anmälts till Kronofogden.Det är därför möjligt att t.ex få ränta på skulden från tiden innan en dom fallit eller anmälan till Kronofogden skett.Jag hoppas detta svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Skyddar jag min fru från att betala min skulder vid min bortgång om vi skiljer oss?

2021-07-31 i Skuld
FRÅGA |Om jag väljer skilsmässa skyddar det min fru för mina skulder om jag avlider
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄB) och aktualiserar bestämmelser i utsökningsbalken (UB).Jag förstår din fråga som att du undrar om det är mer fördelaktigt för din fru att ni är skilda vid din bortgång gällande dina skulder.Din fru svarar inte för dina skulderVarje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Din fru kommer alltså inte ha någon skyldighet att stå för dina skulder och tvingas betala dessa.Dina skulder påverkar er bodelning när giftorättsgods fördelas mellan dig och din fru Dina skulder kan dock påverka er gemensamma eventuella bodelning. Bodelning kan ske vid både skilsmässa och dödsfall av en make (1 kap. 5 §). En bodelning innebär att all er egendom som förvandlats till giftorättsgods när ni ingick ert äktenskap kommer att delas lika (7 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB).Dina skulder ska som huvudregeln täckas av ditt egna giftorättsgods innan en fördelning sker (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). När dina skulder fått täckning, läggs din och din frus giftorättsgods samman och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att ju större skulder du som make har, desto mindre bidrar du till fördelningen och desto mindre kommer din fru att få.Om du blir föremål för en utmätning finns det en risk för att din och din frus gemensamma egendom säljsOm du skulle få problem med att betala lån eller skulder skulder kan din fru påverkas av din utmätning. En utmätning innebär kortfattat att Kronofogden säljer din egendom så att du får in pengar som du kan betala skulden med. Lös egendom får utmätas om det framgår att den tillhör dig som är skuldsatt (4 kap. 17 § UB). Om du och din fru bor tillsammans kan det vara svårt att avgöra om det är du eller din fru som äger egendomen som ska säljas. Det finns en presumtionsregel som anger att om den skuldsatta är gift och varaktigt sammanbor med sin make, anses gäldenären vara ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att egendomen ägs av båda eller styrks att den ägs av andra maken (4 kap. 19 § UB). Det innebär att Kronofogden kan utmäta det du och din fru har i hemmet om inte bryter presumtionen. Att spara kvitta och liknande kan underlätta för er med bevisning om vem som äger vad. Sammanfattningsvis ansvarar inte din fru för dina skulder vid din bortgång. Du behöver alltså inte vara orolig för att din fru ska behöva beteala dina skulder när du avlider. Dina skulder kan däremot påverka en eventuell bodelning mellan er. Om du inte kan betala dina skulder finns det även en risk för att er egendom utmäts av kronofogden och säljs. En skilsmässa skyddar alltså din fru endast om du blir föremål för utmätning och ni inte bor tillsammans.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Muntliga avtal om skulder - giltiga?

2021-07-28 i Skuld
FRÅGA |Jag lånade ut 200,000 kr till min x fru för några år sedan. Vi upprättade ett skuldebrev med angiven ränta 1,5%. Vi skrev bägge på detta skuldebrev.För några månader sedan ville hon att vi skulle sänka räntan till noll procent. Då räntan enligt skuldebrevet räknas upp och läggs till kapitalbeloppet skulle en sådan förändring innebära att jag inte får någon ränta alls.Jag skrev ett tilläggsavtal med referens till det första avtalet, signerade det, scannade det och mailade det till henne. Jag antog att vi båda skulle signera det. Samma dag kom vi överens muntligen att det räckte att sänka räntan till 1%. Jag ändrade i min orginalversion för hand och antog att hon skulle underteckna orginalet (som hon då skulle få).Vi glömde att låta henne signera orginalet. Hon hävdar nu att hennes email version gäller. Jag hävdar att mitt orginal gäller.Vem har rätten på sin sida? Om det blir en bevisfråga och inga andra bevis finns, vem får sannolikt rätt?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Vilket avtal gäller? För att ett avtal ska vara giltigt krävs det att det föregås av ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Med andra ord krävs det att båda parter är överens om avtalets innehåll. Det finns inga formkrav i skuldebrevslagen om hur ett skuldebrev ska vara utformat. Det framgår dock vissa krav i lagens förarbeten, närmare bestämt följande: Det aktuella dokumentet ska vara skriftligt. Det är viktigt att det framgår vem som är utgivare av skuldebrevet. I detta ingår också som huvudregel ett krav på namnteckning och signatur av både gäldenären (långivaren) och borgenären (låntagaren).Det ska bara ge uttryck för en fordran.En eventuell bakomliggande motprestation ska inte framgå (kravet ska vara ensidigt).Det ska röra en utfästelse om ett penningbelopp.Det ska dock observeras att även muntliga överenskommelser om att någon är skyldig någon annan pengar är giltiga, under förutsättning att fordringsägaren kan styrka avtalet. I ditt fall är alltså samtliga avtal giltiga, och den senaste versionen är den riktiga. Precis som du har identifierat så finns det dessvärre svårigheter med att styrka ett muntligt avtal. Att du har ändrat i originalet kan tänkas vara till din fördel och styrka den muntliga överenskommelsen. Å andra sidan kan det även tänkas vara ett argument från motparten för att styrka att du ensidigt har ändrat i dokumentet. Bevisfrågor är svåra och komplexa och det är därför svårt att ge ett konkret svar på vem som med säkerhet kommer få rätt i domstol.SammanfattningEtt skuldebrev ska vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående och innehålla summan som ska betalas. Muntliga avtal om skulder är dock också giltiga, vilket innebär att det är din version (det vill säga den sist överenskomna) som gäller. Ytterst blir det dock en bevisfråga, och hur bevisvärderingen kommer ske i domstol är svårt för mig att med någon sannolikhetsprognos fastslå. Domstolen kommer dock innan förhandlingarna försöka få er som parter att förlikas, och då kan en ränta runt 1 % framstå som rimlig eftersom den ursprungliga räntan var avtalad till 1,5 %. Mitt råd till dig är därför att försöka nå en frivillig överenskommelse med din motpart, eftersom domstolsprocesser både kan vara tidskrävande och kostsamma.Om du skulle behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du skulle vara intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan jag behöva betala en annans skuld?

2021-08-26 i Skuld
FRÅGA |Två personer äger en villa. Om ena partnern beställer en ombyggnad och tar ett privat lån. blir båda betalningsskyldiga för lånet.Undrande
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att ingen är skyldig att betala någon annans lån. Även makar är ansvariga för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). 2016 avgjorde Högsta domstolen ett fall där en sambo hade lånat pengar för att förbättra den gemensamma bostaden. Där uttalade HD att ett delat ansvar för lånet borde uppstå när en av ägarna lånar pengar, med fastigheten som säkerhet, och att den andra delägaren då blev betalningsskyldig till den som tagit lånet (NJA 2016 s. 1057). För att en presumtion om delat ansvar för en skuld ska motbevisas uttalade HD att den som inte vill betala en del av skulden ska visa att det i själva verket är en gåva, eller att det är underförstått att skulden inte ska delas.Sammanfattningsvis kan båda bli ansvariga för en skuld, även om det bara är en av delägarna som tar ett lån.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

2021-08-04 i Skuld
FRÅGA |Min make och jag köpte en bostadsrätt 2020, lånen står på oss båda det vill säga vi lånade 50% vardera av skulden. Nu har han avlidit, jag undrar ärver jag nu hans skuld på 50%?Nordea banken säger att efter bouppteckningen ska jag höra av mig, för att skriva om papperna. Samt att jag solidariskt måste betala min makes 50% av lånet, det vill säga att jag ärver hans skuld. Om fallet nu är så varför ska det skrivas om på nytt, vi fick låg ränta på våran skuld. Då borde jag kunna vänta till avtalstiden går ut, och ändå måste skriva nytt.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ärver inte din makes skuldNär en person avlider, övergår alla skulder och tillgångar till ett dödsbo. Dödsboet ses som en juridisk person och kan därför förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Dödsboet upphör när eventuella tillgångar har skiftats mellan arvingarna. Detta innebär alltså att din mans dödsbo tar över 50 % av lånet. Du ärver därför inte hans skuld. I och med att ni är solidariskt betalningsansvariga för lånet kan banken kräva hela summan av digNär man har tagit ett gemensamt banklån är man emellertid solidarisk betalningsansvarig för lånet. Detta innebär att banken kan kräva hela summan av en av låntagarna. Den person som fått betala hela lånet, har då regressrätt mot den andre låntagaren (Se 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen). Att ha regressrätt innebär att man har rätt att återkräva vad man betalat från den som "egentligen" skulle ha betalat. När en av låntagarna avlider kan därför banken kräva hela skulden av den efterlevande, i detta fall du. Detta verkar också vara det som skett i ditt fall. När du har betalat till banken, kan du kräva hälften av lånet av dödsboet. Beroende på vad banken är villig att gå med på, kan lånet också förflyttas till någon annan, exempelvis att du tar över hela lånet. Sammanfattningsvis är det inte helt korrekt att du ärver din makes skuld. Men i och med att gemensamma låntagare är solidariskt betalningsansvariga för lånet, kan banken kräva hela lånet av dig. Jag förstår därför att det kan kännas som att du ärver din makes skuld. Du har dock rätt att kräva tillbaka den summan från dödsboet. Anledningen till att lånet nu ska skrivas om är att avtalsförhållandet har förändrats.Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Säkerhet för skuld när partner inte kan försörja sig.

2021-07-30 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag och min partner är båda studenter och ska snart flytta hemifrån. Dock fick min partner reda på att han inte kan få csn samt lån nästa termin då han inte har tillräckligt med poäng. Tanken var att vi skulle dela alla kostnader inom boende, mat, mm lika men nu kommer han inte ha råd. Med mitt csn samt jobb kan jag försörja båda. Dock måste jag använda mitt studielån också och om jag försörjer honom bör han vara skyldig mig pengar i framtiden. Kan man på ett relativt smidigt och säkert sätt skriva ett kontrakt eller liknande som gör att han är skyldig att betala tillbaka de pengarna till mig senare?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI svensk rätt råder avtalsfrihet. Det betyder att det går att avtala om i praktiken vad som helst (såvida det inte rör sig om något omoraliskt). Det finns inte heller några särskilda formkrav för hur ett avtal ska se ut, alltså är muntliga avtal bindande på samma sätt som skriftliga. En av anledningarna till att ingå avtal är däremot att få en säkerhet på vad som bestämts, vilket kan göra att tvister undviks. Skulle det uppstå en tvist måste parten styrka att ett avtal ingåtts. Av denna anledning är det en fördel att ha ett skriftligt avtal.I ditt fall När det kommer till hur ett sådant avtal skulle se ut i ert fall blir det mer en praktisk fråga. Det är svårt att utforma ett avtal så pass generellt att det täcker alla utgifter till ett visst datum som på något vis också måste bestämmas. Det skulle antagligen innebära att kvitton på alla utgifter behövt sammanställas och sparas. Ett mer praktiskt alternativ är att du lånar ut en klumpsumma i taget och att ni i samband med detta upprättar ett skuldebrev. På ett sådant dokument ska det framgå vem som lånar ut, vem som lånar och hur mycket som lånats. I övrigt kan ni fritt avtala om upplägget. Dokumentet ska signeras av båda parter. Det krävs inga vittnen vid upprättande av ett skuldebrev, men det kan alltid vara bra att ha vid eventuell tvist. När betalning görs ska detta antecknas på skuldebrevet. Behöver du låna ut mer kan ett nytt skuldebrev upprättas, antingen på den nya summan, alternativt på totalsumman där det också antecknas att det första skuldebrevet inte gäller längre. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

2021-07-25 i Skuld
FRÅGA |Hej, min vän har lånat mig pengar och är nu skyldig mig ca 100 000. Hur får jag tillbaka dem på bäst sätt? Första tanken var att gå till kronofogden men då säger hon bara att hon redan har skulder där så då skulle jag aldrig få dem. Får jag pengar av kronofogden även om de inte får betalt av henne eller kan jag kanske sälja fakturan till ett annat företag?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB).Betalningsföreläggande hos kronofogdenOm någon är skyldig dig pengar är det möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 kap. 1 § UB). I ansökan behöver du tydligt ange vem som är skyldig dig pengar, hur mycket, och varför. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr.När en ansökan om betalningsföreläggande kommit in skickar kronofogden ut det till personen du påstår är skyldig dig pengar. I brevet finns även ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka, som bevis på att denne mottagit det. Personen som mottar betalningsföreläggandet har sedan flera val:Personen kan betala skulden. Om hela skulden blir betald bör du ta tillbaka din ansökan.Personen kan bestrida kravet. I denna situation kommer kronofogden inte gå vidare med ärendet, utan du får själv avgöra om du vill ta det vidare genom stämning i tingsrätten.Personen bestrider inte kravet, men betalar inte heller. I denna situation fattar kronofogden beslut om utslag. Detta innebär att skulden är fastställd. Då kan personen antingen invända och begära återvinning, vilket innebär att ärendet tas över av domstol och du behöver betala en avgift till domstolen. Eller så kan du begära att utslaget verkställs. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har några tillgångar. Vid detta steg får du betala en avgift på 600 kr, oavsett om personen har tillgångar eller inte. Har personen inga tillgångar kan du inte få betalt. Kronofogden kommer aldrig betala ut något till dig om personen som är skyldig dig pengar inte har några tillgångar.Sälja skulden till ett inkassobolagDet finns företag som köper skulder, så kallade inkassobolag. Det flesta inkassobolagen köper fakturor och dylikt från företag, men det kan även finns bolag som köper skulder från privatpersoner. För att få lov att driva in fordringar för en annans räkning måste man ha ett inkassotillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. En lista över bolag med sådant tillstånd kan du hitta här.Jag känner inte till något specifikt företag som köper privata skulder, utan du får själv ta kontakt med dem och fråga i så fall.SlutsatsDet är alltså möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, men om personen saknar möjlighet att betala skulden kommer du inte kunna få betalt. Det kan finnas en möjlighet att sälja skulden till ett inkassobolag, men för att det ska fungera krävs att du hittar ett inkassobolag som är beredd att köpa skulden av dig, med vetskapen att personen sannolikt inte kan betala. När inkassobolag köper skulder betalar de oftast väldigt mycket mindre än vad fordran är på, eftersom det såklart är en risk för dem när det inte är säkert att personen kommer kunna betala.Sammanfattningsvis kan sägas att det nog tyvärr kommer vara svårt för dig att få tillbaka dina pengar, om personen du lånat ut till inte har några tillgångar. Så länge inte ett inkassobolag vill köpa din fordran är det ingen annan, så som kronofogden, som kommer betala skulden åt personen.Jag hoppas detta kan hjälpa dig på vägen, och önskar dig lycka till! Mvh,