Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?

2020-08-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har gjort mig skylig till olovlig körning två gånger nu.Första tillfället fick jag 30dagars böte söm jag betalde 7500kr för 5månader sen....Nu åtalas jag för grovt olovlig körning för det är upprepande. Jag är 3barns Mamma och det är bara jag söm jobbar. Finns det möjlighet att inte få fängelse straff och få böte istället?..
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningOm man uppsåtligen framför ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill gör man sig skyldig till brottet olovlig körning. Om man tidigare innehaft körkort som återkallats eller brottet skett vanemässigt är brottet att anse som grovt och fängelse om högst sex månader får utdömas (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott).Enligt riksåklagarens publikation Strafföreläggande i bötesmål (RättsPM 2012:7) är normalstraffet för olovlig körning 30 dagsböter. Precis som du blev dömd till vid första tillfället. Vid grov olovlig körning är normalstraffet första gången 50 dagsböter, andra gången 70 dagsböter och tredje gången 100 dagsböter. Det är i regel först vid det fjärde tillfället som det utdöms fängelse (s. 24 RättsPM 2012:7). Av praxis framkommer att det som utgångspunkt är tillräckligt med en kedja av lagföringar för grov olovlig körning som inte bryts av något uppehåll på två år eller mer för att påföljden vid den fjärde lagföringen ska bestämmas till fängelse. Första gången fängelse döms ut är 14 dagars fängelse normalt sett tillräckligt ingripande (RH 2017:35).I ditt fall riskerar du sannolikt inte fängelse. Du har förvisso dömts för olovlig körning för fem månader sedan, vilket innebär att den överträdelse du nu gjort dig skyldig till betraktas som grov. Eftersom det är första gången du döms för grov olovlig körning kommer du, sett till praxis, att dömas till dagsböter igen, men till ett större antal än senast.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli döms till fängelse för rattfylleri, olovlig körning och fortkörning?

2020-07-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, Jag gjorde något otroligt korkat och dumt. Min dotter ringde natten till Söndagen och var då på annan ort och hon var jätte ledsen och bad mig komma. Klockan var två på natten och jag sa bara självklart utan att tänka på att jag druckit kvällen innan. Jag blir då stoppad på motorväg och polisen berättar att jag kört 153 km på 110 väg. Polisen informerar mig att de tar körkortet jag frågar då vad som händer med min bil och när jag kan hämta den. Polismannen svarar efter det att du blåst så kan du hämta bilnyckeln följande eftermiddag och du har då 48 timmar på dit att köra hem bilen. Blåste, vilket ger positivt utslag. På polisstationen visar utandningsprovet 1.06 promille och kan inte tro att det är sant kände mig nykter då jag åkte. Blir förhörd och får lämna stationen efter det. Följande eftermiddag tar jag mig till polisstationen och hämtar ut nyckeln. Polisen som lämnar nyckeln frågar om jag vet var bilen står och jag säger att jag vet var den står. Hämtar sedan bilen och kör ca 200 m o blir stoppad av en civilpolisbil och han frågar naturligtvis efter körkort, jag är helt lugn och svarar bara att jag blev av med det inatt. Då säger polisen att jag absolut inte får köra bil utan körkort, berättar då vad polismannen informerat mig om tidigare på natten. Blir delgiven misstanke om olovlig körning. Jag är tidigare ostraffad och har ett bra jobb, har dessutom vårdnaden om två killar under 16, Kommer jag att få fängelse?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du blivit stoppad på motorväg när du kört din bil i en hastighet om 153km/h där hastighetsbegränsningen var 110 km/h. Du fick information av polisen att ditt körkort blev indraget men att du hade 48 timmar på dig att hämta bilen. Då du på plats blåste positivt fick du följa med till polisstationen där du blåste 1.03 promille. Dagen efter hämtade du ut bilen och blev stoppad och misstänkt för olovlig körning.Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri och överskridande av högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p1 och p4 körkortslagen). Om hastighetsbegränsningen överskrids på en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 110km/h återkallas körkortet i regel om den överskrids med mer än 30km/h. Den som framfört ett motordrivet fordon med minst 0.2 promille i blodet eller 0.10 mg/ml i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). För grovt rattfylleri döms den som haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1.0 promille i blodet eller 0.50 mg/l i utandningsluften (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott). Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt (5 kap. 5 § körkortslagen). Polisen har således gjort rätt som återkallat ditt körkort tills vidare för att slutligt beslut sedermera ska tas av Transportstyrelsen.Om körkortshavaren visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne, alternativt om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri eller överskridande av högsta tillåtna hastighet, ska körkortet omhändertas. Om körkortet ska omhändertas på grund av överskridande av högsta tillåtna hastighet får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till (5 kap. 7 § körkortslagen).I ditt fall kan konstateras att du gjort dig skyldig till överskridande av högsta hastighet med 43 km/h. Det i sig är tillräckligt för att återkalla ditt körkort. Jag blir dock något osäker på huruvida du eventuellt gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Gränsen för grovt rattfylleri går vid antingen 0.50mg/l i utandningsluften eller 1.0 promille i blodet. I din fråga skriver du förvisso 1.03 promille, vilket skulle kunna peka på att det skett en mätning av alkoholkoncentrationen i ditt blod. Å andra sidan skriver du att du blåste vilket talar för ett utandningsprov. Det är därmed svårt för mig att avgöra huruvida du eventuellt gjort dig skyldig till rattfylleri av normalgraden eller grovt rattfylleri. För det fall att det rör sig om rattfylleri av normalgraden är straffet i normalfallet 40-150 dagsböter (beroende på alkoholkoncentrationen). Då det rör sig om flerfaldig brottslighet (fortkörning och eventuellt olovlig körning) kan antalet dagsböter bli högre.Om det är så att du är misstänkt för grovt rattfylleri och sedermera döms utgör det sådan brottslighet att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Presumtionens styrka varierar dock beroende på brottslighetens karaktär och omständigheterna kring brottet. Högsta domstolen har uttalat att den som har en alkoholhalt i blodet om mer än 1,5 promille får antas utgöra ett sådant faromoment i trafiken att en icke frihetsberövande påföljd inte kan anses utgöra en tillräckligt ingripande påföljd (se NJA 2002 s. 653). I rättsfallet NJA 2003 s. 495 har domstolen uttalat att ett fall av grovt rattfylleri utan särskilt försvårande eller förmildrande omständigheter har ett straffvärde om fängelse en månad. Sett till praxis är det där fängelsestraffet brukar hamna för grovt rattfylleri, 1-2 månaders fängelse beroende på hur grovt brottet anses vara. Som försvårande i ditt fall skulle kunna anföras att överskridit hastigheten med 43 km/h.Om du döms för grovt rattfylleri riskerar du att dömas till fängelse. Istället för fängelse kan domstolen besluta att döma till villkorlig dom i förening med dagsböter eller samhällstjänst. I bedömningen tas hänsyn till om du tidigare är straffad men även brottets grovhet (alkoholkoncentration m.m.).När det gäller den olovliga körningen är det något oklart huruvida du gjort dig skyldig till brottet eller ej. Om ditt körkort återkallats tills vidare är det ett brott att fortsatt köra bil. Polisen kan däremot ge dig tillstånd att köra i 48 timmar om körkortet återkallats på grund av hastighetsöverträdelse. I det fallet brukar man däremot få en särskild lapp att visa upp. Å andra sidan ska ditt körkort omhändertas i det fallet och även vid rattfylleri, så verkar inte ha skett. Har du inte på något sätt informerats om återkallelsen av körkort och ditt körkort inte omhändertagits går det således att argumentera för att körningen inte var olovlig. I ditt fall har jag däremot inte tillräcklig information för att göra någon närmre bedömning.Min rekommendation för det fall att du blir åtalad för grovt rattfylleri (vilket är den åtalspunkt som renderar störst risk för ett kortare fängelsestraff) är att du begär att få en advokat utsedd. Vår juristbyrå arbetar inte med straffrätt varför min rekommendation är att du antingen begär en offentlig försvarare eller, i förväg genom egen finansiering, konsulterar en advokatbyrå som arbetar med straffrätt. Offentlig försvarare ska på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader, men även om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen i målet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Beroende på omständigheterna är det inte säkert att du medges en offentlig försvarare, då har du däremot ändå rätt att på egen bekostnad anlita en försvarare.Sammanfattningsvis riskerar du ett kortare fängelsestraff om du döms för grovt rattfylleri. Det finns en utgångspunkt vid grovt rattfylleri att fängelse ska bestämmas som påföljd. Det finns däremot möjligt för domstolen att istället välja villkorlig dom i förening med dagsböter eller samhällstjänst. Döms du endast för rattfylleri av normalgraden kommer straffet sannolikt att sluta på dagsböter. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är självmordshot olagligt?

2020-06-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att säga "om du inte gör X kommer jag ta livet av mig"? Alltså - är självmordshot olagligt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i det följande för att besvara din fråga att redogöra för vilka brott som eventuellt kan aktualiseras vid uttalande av självmordshot.Olaga hotDet brott som ligger närmst till hands när det gäller hot är brottet olaga hot. För att brottet ska vara aktuellt krävs att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egens eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken). Som synes krävs det att gärningen det hotas med ska vara brottslig. Självmord är enligt svensk lag inte straffbart varför det inte heller utgör olaga hot med "självmordshot".Förgripelse mot tjänstemanDen som otillbörligen utför en gärning i syfte att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning, eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med sådan gärning, döms för förgripelse mot tjänsteman (jfr 17 kap. 2 § brottsbalken). Det kan argumenteras för att den som uttalar ett självmordshot för att få en myndighet att ändra ett beslut, eller att inte utföra en åtgärd, kan göra sig skyldig till brott. Däremot är det helt och hållet upp till omständigheterna i det enskilda fallet. I utredningen inför svaret till dig kan jag endast finna ett fall från hovrätten vari den misstänkte hade hotat att ta livet av sig under ett besök på invandrarverket. I det fallet ansågs det inte utgöra brottet förgripelse mot tjänsteman (jfr RH 1990:82).OfredandeDen som utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Att skicka upprepade självmordshot till någon kan det därför argumenteras att kan utgöra ett ofredande som är straffbart.Sammanfattningsvis utgör det inte brottet olaga hot att uttala ett självmordshot. För olaga hot krävs att det hotas med en brottslig gärning; då självmord inte är ett brott utgör det inte en brottslig gärning att hota med självmord. Om självmordshotet sker i syfte att påverka en tjänsteman i myndighetsutövning kan det argumenteras för att brottet förgripelse mot tjänsteman kan vara aktuellt. Att vid upprepade tillfällen skicka självmordshot till någon kan det även argumenteras för att utgör brottet ofredande. Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilka bevis krävs för att dömas för sexköp?

2020-05-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hej jag är intresserad om sexköp case om den kändis som åkte fast. Låt oss säga att han hade nekat till misstankarna om sexköp. hur starka bevis behöver polisen ha för att man egentligen för att bli fäld. räker det med att han bara kom ut från lägenheten och har ringt det nummret? Polisen har ju inga kammror i själva lägenheten och om han har betalat kontant så finns det ju inga bevis på att en betalning har ägt rum. Kan han säga till exempel. jag svarar inte på frågor till polisen? Polisen: vad gjorde du där? svarar inte på frågor. Polisen: vi vet att det jobbar prostituterade i lägenheten du kom från. X: jag svarar inte på frågor. Vi vill höra din varation. X: jag svarar inte på frågor. Polisen: Du kan väl vara stå för vad du har gjort? X: jag svarar inte på frågor. osv osv. Tjejen i fråga vill bara bli lämnad i fred från Polisen. Räcker det som bevis att han bara kom ut från lägenheten och har ringt numret? som jag har läst är polisens starkaste vapen att folk vill berätta sin historia och erkänner. Polisen får beslag ta telefonen som jag har förstått men inte lösenordet till telefonen. och får bara genom en åklagares tillåtelse att bryta sig in i telefonen. och om bara ex address finns i telefonen i sms form kan det då räcka till åtal och eventuellt en fällande dom? jag förstår att det inte kan vara lätt att svara på. låt oss även säga att X hade använt enbart whatsapp som bara är krypterade samtal och sms . då kan Polisen inte heller använda det som bevisning.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI brottmål ligger bevisbördan alltid på åklagaren. Åklagarens bevisbörda innebär att den ska visa att den tilltalade handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande. Bevisningen som krävs för att den tilltalade ska dömas är att det är ställt utom rimligt tvivel att vederbörande gjort sig skyldig till det beskrivna brottet. Utom rimligt tvivel är ett högt ställt krav och innebär att åklagarens bevisning ska vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte i sig att den tilltalade kan hitta på vilken historia som helst för att hen befunnit sig på platsen; en historia som är osannolik eller som framstår som en efterhandskonstruktion ska inte beaktas då det inte heller utgör rimligt tvivel. Exakt vart gränsen går för vad som är en rimlig eller orimlig berättelse kan tyvärr inte redogöras för, det är något som får bedömas i det enskilda fallet utifrån dess omständigheter.Den som blir förhörd av polis är inte skyldig att medverka eller att svara på några frågor (ungefär så som du beskriver det i din fråga). Den tilltalade har rätt att inte besvara frågor och har ingen skyldighet att heller tala sanning. Vad som sägs i förhör är inte avgörande för eventuell dom, utan det är vad som sägs och bevisas under huvudförhandlingen som läggs till grund för domen. Om den tilltalade säger en sak i polisförhör, och en annan sak under huvudförhandlingen, kan de förhör som hållits åberopas och läsas upp. När någon grips misstänkt för sexköp är det förhållandevis vanligt att vederbörande erkänner på plats och accepterar ett strafföreläggande. Strafföreläggandet utfärdas och består i böter. Det innebär även att den misstänkte inte behöver infinna sig till rättegång; strafföreläggandet "ersätter" rättegången. Om den misstänkte däremot nekar kommer åklagaren att göra en bedömning av huruvida det ska väckas åtal eller ej. I regel väcks det åtal om en misstänkt vägrar att godta ett strafföreläggande. Under huvudförhandlingen kan åklagaren åberopa bevisning; det kan vara t.ex. förhör med polisens spanare, förhör med den som sålt sexuella tjänster, förhör med den tilltalade, SMS-konversationer, bilder, annonser m.m.Svaret på din fråga är kortfattat att det krävs att åklagaren förebringar sådan bevisning att åtalet är ställt utom rimligt tvivel. Det är inte ovanligt att den som säljer sexuella tjänster berättar vad som hänt; det är inget brott att sälja sexuella tjänster. Vanligen föregår tillslag som det du refererar till utifrån spaning. I domar jag läst inför svaret till dig är det t.ex. inte ovanligt att polisen lyssnar utanför dörren efter vad som sker i rummet. Om någon grips på "bar gärning", vilket inte är ovanligt när polisen går in, finns det mycket som talar för att det kan röra sig om köp av sexuella tjänster. Framförallt om det finns stödbevisning i form av SMS och spaning. Det ska inte förglömmas att det inte är bara den tilltalades telefon som kan kontrolleras utan även den som sålt sexuella tjänster. Om den som grips på bar gärning har en förklaring som inte är orimlig, och inte framstår som en efterhandskonstruktion, kan den givetvis skapa det tvivel som är tillräckligt för att åtalet inte ska vara ställt utom rimligt tvivel.Jag noterar att du beställt telefonuppföljning till din fråga. Dessvärre har vi inte möjlighet att ringa upp utländska telefonnummer. Du är dock varmt välkommen att återkomma med ett svenskt nummer jag kan nå dig på så bokar vi in en tid för telefonåterkoppling. För det ändamålet, och för det fall att något är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ner straffet vid bokföringsbrott till lägre än villkorlig dom?

2020-07-24 i Övriga brott
FRÅGA |Fråga: Strafföreläggande eller rättegång? Vad skall jag välja? Jag har ett litet bolag (AB), som alltid lämnat in bokslut i tid ca 15 år. 2017-18 hände många negativa saker och jag övervägde att lägga ned bolaget. (utan skulder). Men, så kom det nya möjligheter och jag beslutade, men försent, att driva bolaget vidare. 2017 ÅRS bokslut lämnades på grund av detta in för sent. Jag betalade de förseningsavgifter som ställdes ut. 2018 och 2019 lämnas in i tid. För en månad sedan fick jag en kallelse till EBM och fick veta att någon privatperson anmält förseningen för2017 års bokslut och att de genomförde en förundersökning om brott. Efter förhöret fick jag frågan om strafföreläggande. Företagsbot på 50.000:- (minus straffavgifterna, samt villkorlig dom. Företagsboten slår hårt på likviditeten, och den villkorliga domen tycker jag är hård, då jag är ostraffad sedan tidigare. Har jag någon möjlighet att mildra detta föreläggande i en rättegång?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtan att du skriver det uttryckligen är mitt antagande att du anses ha gjort dig skyldig till bokföringsbrott. För bokföringsbrott döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Straffet är fängelse i högst två år, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (11 kap. 5 § brottsbalken). Bokföringsbrott innefattar bland annat för sent inlämnat bokslut. I praxis har förseningar på mer än fem månader vanlig bedömts som bokföringsbrott av normalgraden, oavsett omständigheterna i övrigt. Vid förseningar på mellan tre och fem månader har även övriga omständigheter vägts in i bedömningen av huruvida brottet är ringa eller av normalgraden. Det ska dock alltid göras en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (NJA 2018 s. 77, p.16-21).Jag har vid genomgången av svaret till dig gått igenom vilken påföljd domstolarna vanligen dömer ut vid bokföringsbrott av normalgraden. Den vanligaste påföljden är just villkorlig dom eventuellt i kombination med dagsböter eller samhällstjänst. Att villkorlig dom väljs som påföljd istället för ett fängelsestraff motiveras vanligen med att den åtalade tidigare är ostraffad eller åtminstone inte är dömd för liknande brottslighet och lever under ordnade förhållanden samt att det saknas anledning att befara att vederbörande kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. I de fall den villkorliga domen inte kombineras med dagsböter eller samhällstjänst är det vanlig för att det utdömts en företagsbot.I ditt fall är det rimligt att räkna med en villkorlig dom trots att (och tack vare) att du tidigare är ostraffad. Den lägsta företagsboten som kan utdömas enligt brottsbalkens regler är 5.000 kronor (jfr 36 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). En dagsbot om 50.000 kronor vid bokföringsbrott är däremot, sett till hur domstolarna normalt sett dömer, en vanlig summa.För det fall att du gjort dig skyldig till bokföringsbrott av normalgraden är min bedömning att du inte blir av med den villkorliga domen. Om du skulle lyckas bli av med företagsboten skulle det sannolikt innebära att din villkorliga dom istället förenas med dagsböter. Enda sättet för dig att få en lägre påföljd är att lyckas få ner brottet till ringa bokföringsbrott. För att undersöka möjligheterna därom är min rekommendation att du anlitar en advokat som är specialiserad på ekonomisk brottslighet. Tyvärr arbetar vår juristbyrå varken med straffrätt eller skatterätt.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Går det att åtala någon trots att målsäganden är avliden och går det att begära skadestånd?

2020-07-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejKvinna 90 år stängs inne på äldreboendeavdelning, juli 2011 -- Jan 2012. Medges gå ut, rörelsefrihet, först efter advokat juridiskt ombud adresserat enhetschef. Dör sedan december 2014.1. Kan du ge förslag på vilka rubriceringen för stämning skulle kunna komma ifråga m a p kvinna som avlidit o därför inte är målsägare. Frihetsberövande går ej åtalas? Vad kan tänkas för grunder om man begär åtalsprövning? 2. Vilka stämningsgrunder med mig som målsägare kan ställas som förslag att pröva ur brottsmålssynpunkt, ur endast skadeståndssynpunkt som ej kräver dom.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har en äldre kvinna stängts inne på en äldreboendeavdelning juli 2011 – januari 2012. Hon har medgetts att gå ut först efter att en advokat som ombud för kvinnan kontaktat enhetschefen. Kvinnan avled sedermera december 2014.Din första fråga avser vad rubriceringen för stämningen skulle kunna vara då kvinnan avlidit och därför inte är målsägande. Inledningsvis vill jag poängtera att en åklagare har en absolut åtalsplikt. Den absoluta åtalsplikten innebär att en åklagare i princip är skyldig att väcka åtal om åklagaren anser att vederbörande gjort sig skyldig till ett brott, bevisningen är tillräcklig för en fällande dom och om åtalsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda. I det fall du beskriver är det inte möjligt för mig att avgöra vilka brott som är eventuellt är aktuella. För att ett brott ska ha begåtts krävs det att de objektiva rekvisiten för brottet är uppfyllda och att det subjektiva rekvisitet om uppsåt är uppfyllt. Det är möjligt att straffa någon för ett frihetsberövande genom brottet olaga frihetsberövande. Brottet består i att man för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar hen friheten (4 kap. 2 § brottsbalken, BrB). Huruvida det är uppfyllt i det fall du beskriver kan jag tyvärr inte ta ställning till. Att den som utsatts för brott avlidit innebär däremot inte att det saknas möjligheter att väcka åtal. De flesta brott inom svensk rätt faller inom bestämmelserna om allmänt åtal. Allmänt åtal innebär att åklagaren väcker åtal och att åklagaren enligt ovan har en skyldighet att väcka åtal om alla omständigheter är uppfyllda. Åklagaren ska således väcka åtal även om den som utsatts för brott är avliden eller om den som utsatts för brott inte vill medverka. Eftersom det gått förhållandevis många år sedan det eventuella brottet skedde bör även has i åtanke bestämmelserna om preskription. Preskriptionstiden för brott är beroende av hur långt straff som kan utdömas och är två år för brott som kan ge max ett års fängelse, fem år för brott som kan ge max två års fängelse, tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse, femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse och tjugofem år för brott som kan ge livstid (35 kap. 1 § BrB). För vissa brott gäller inte preskriptionsbestämmelserna (t.ex. mord, dråp m.m. se 35 kap. 2 § BrB).Min rekommendation om du anser att det begåtts ett brott är att du gör en polisanmälan. Det ankommer inte på dig som anmälare att utreda vilket brott som begåtts och om rekvisiten är uppfyllda. Den uppgiften ankommer på polis och åklagare under förundersökningen. Det är dock möjligt att såväl utreda som att väcka åtal trots att målsäganden är avliden.Din andra fråga tolkar jag som att du undrar om du på civilrättslig grund kan väcka talan för att få skadestånd utan att det finns någon brottmålsdom. I ditt fall vet jag inte vilken din roll i ärendet är, om du t.ex. är närstående etc. Det finns enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen en skyldighet att ersätta skadan för den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada. För att annan än den skadelidande ska ha rätt till ersättning krävs dock att personskadan ska ha lett till döden och att personskada som följt av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära (5 kap. 2 § första stycket p3 skadeståndslagen). Med särskilt nära avses främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Av rättsfallet NJA 2004 s. 26 följer att en efterlevande som mist en närstående genom en skadeståndsgrundande handling som utgångspunkt har rätt till ersättning för psykiska besvär som enligt hjälptabellerna motsvarar ett års akut sjuktid med annan vård än sjukhusvård. Vid tiden för avgörandet motsvarade det ca 25 000 kr. Vid uppsåtligt dödande ska emellertid, enligt avgörandet, schablonbeloppet läggas på en dubbelt så hög nivå varför det i regel betalas ut 50.000 kronor till efterlevande vid t.ex. mord.I ditt fall går det tyvärr inte att ge ett klarare svar för huruvida du har rätt till ersättning eller ej. Min rekommendation i ditt fall om du vill begära skadestånd är att du tar kontakt med en jurist som utreder ärendet närmre utifrån alla omständigheter. Om du är intresserad av vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra när jag fått brev från italienska polisen om trafikrbrott?

2020-06-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag fick precis hem ett rekommenderat brev från Italienska polisen som hävdar att jag olovligen kört på "unauthorised entry to a limited traffic zone". “Offence detected by means of electronic devices".Jag vet ärligt talat inte vad de pratar om. Jag var i Italien men vet ingenting om att jag skulle ha kört där man inte får, så att säga.Hur svarar jag på brevet jag fått? Ska jag svara? Vad händer om jag anses "skyldig" till denna förseelse?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBrevet du fått från italienska polisen är på grund av att du (eller den bil som du är registrerad ägare till) kört in i en s.k. ZTL-zon (zona traffico limitato). Dessa zoner finns i Italien, ofta kring historiska platser, och är upprättade för att minska utsläpp och trängsel. Zonerna kan vara antingen dygnet runt eller mellan vissa klockslag på dygnet. Om en bil körs in i en sådan zon fotograferas registreringsskylten och det skickas ut böter till ägaren av bilen. Det råder ett ägaransvar för överträdelsen. Om din bils registreringsskylt har fotograferats när den kör in i en ZTL-zon är du således skyldig ett betala böterna som utfärdats (oavsett om du eller någon annan framfört fordonet). Avgörande är inte om du vet om att du kört där man inte fick köra, avgörande är om ditt fordon befunnit sig i en zon den inte fick befinna sig i.Av andra brev som det du fått jag tidigare tagit del av, brukar det finnas angivet en bötessumma och ett kontonummer för inbetalning samt sista betaldag. Om du inte betalar böterna kommer skulden att sändas till inkasso med tillkommande kostnader. Om det finns ett angivet belopp och betaluppgifter är därav min rekommendation att du betalar böterna. Tyvärr kan jag inte ge ett klarare besked om vad som gäller specifikt i ditt fall utan att ha tagit del av papperet du fått från italienska polisen. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på tisdag, den 23 juni, klockan 10.00. Det går bra att du innan dess, inför samtalet, sänder en kopia (scannad/fotograferad) av brevet du fått från italienska polisen till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma så bokar vi in en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Vad ska vi göra när vi störs nattetid av motorburen ungdom som spelar hög musik och varvar med sina bilar?

2020-05-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag bor mitt emot en Coop butik.På kvällar och nätter samlas där flera olika gäng av motorburen ungdom.Vissa bilar har stora hög tala anläggningar monterade i bagageutrymmet på bilarna.De står och spelar för fullt på nätterna och står också och varva med sina bilar där många har bristfällig ljuddämpare.Detta håller på hela tiden minst 3 kvällar i veckan ibland fler och det har hållt på i fler år.För att få sova så får vi ringa Polisen att de tar väck dem, kan dock dröja flera timmar ibland.Vi får ingen riktig sömn dessa nätter och orka knappt gå till jobbet på morgonen.Vad göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det fall du beskriver kan det eventuellt vara så att bilförarna gjort sig skyldiga till brott. Dels kan det vara otillåtet att ha bristfällig ljuddämpare på en bil, dels kan vissa beteenden i sig vara brottsliga. Brottet ofredande framkommer av 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB) och innefattar bland annat om man utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. För att ofredande ska aktualiseras krävs i princip att den höga musiken är ägnad att störa er personligen. Ytterligare ett brott som kan vara aktuellt är brottet förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § BrB) som innebär att den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten kan dömas till böter. Vad som är att anse som sådant oljud som avses i paragrafen måste bedömas i varje enskilt fall utifrån sammanhanget. I lagkommentarerna anges som exempel att nattetid skrika högljutt i ett bostadsområde torde mycket väl kunna utgöra förargelseväckande beteende medan motsvarande beteende dagtid invid en trafikerad genomfartsled knappast borde utgöra ett sådant brott. I ditt fall kan du i praktiken inte göra mer än det du gör. Om du anser att beteendet är störande kan du kontakta polisen. Om du anser att det begåtts ett brott kan du samtidigt med det göra en polisanmälan. Tyvärr går det inte att ge någon direkt prognos för vilka möjligheter det finns att få någon fälld för eventuellt brott.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, onsdagen den 20 maj, klockan 13.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,