Får jag flytta saker min bror lämnat kvar?

2019-12-06 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Efter min mors bortgång tog jag över huset när jag och min bror delade gården mellan oss.Jag ämnar hyra ut huset efter omfattande renovering som krävs. Dock så är ett av rummen helt fyllt med möbler och lådor som min bror tog över efter vår mors bortgång, då vi delade på sakerna, och nu kommer snart bl a elektriker för att jobba i huset.Min bror bor i Luxemburg, vilket komplicerar det hela. Dock så hyr han två lagerlokaler en bit härifrån, varav det ena är tomt. Han har lämnat extranycklar till båda, ifall det skulle behövas, som han sa. Tyvärr har han alltid undanflykter till att inte kunna fixa ut sakerna från huset.Om jag på eget bevåg ordnar så att allt transporteras till hans lager, är det egenmäktigt förfarande då?Grejerna hamnar ju trots allt i lokalen han hyr, menar jag.Tacksam för svar, då detta har blivit ganska påfrestande för mig, eftersom jag önskar få ordning på huset.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBrottet egenmäktigt förfarande framkommer i 8 kap. 8 § Brottsbalken, BrB. Brottet kan sägas ha tre olika former; (1) olovligt tillgrepp, (2) annan olovlig besittningsrubbning och (3) vissa former av olaga motvärn. Det som är aktuellt i ditt fall är den andra punkten ovan och uttrycks i lagen med (den som) "olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet".I princip kan brottet aktualiseras om du flyttar sakerna till din brors förråd. För att brottet ska vara aktuellt krävs det att gärningen ska resultera i att saken inte utan svårighet kan disponeras av besittaren på samma sätt som tidigare. Ägaren ska således ha hindrats i sina dispositionsmöjligheter. Det är utan betydelse om ägaren har velat eller haft tillfälle att disponera saken under den tid som hindret har förelegat eller om hindret sedermera undanröjts (t.ex. genom att de flyttats tillbaka). Det går även att argumentera för att en förflyttning av möblerna kan utgöra ett egenmäktigt förfarande av själva lagerlokalen. Att du flyttar in möblerna i lokalen innebär att din bror hindras att disponera lokalerna. Väldigt mycket kan innefattas i brottet, i praxis har det exempelvis ansetts vara egenmäktigt förfarande att orsaka oordning i en samling av böcker (t.ex. flytta runt en stor mängd av böckerna i ett bibliotek), att sätta sig i en olåst bil eller att blockera en telefon genom att ringa upp och sedan inte lägga på luren förrän efter en längre tid (innebärande att abonnentinnehavaren hindras att använda telefonen).Märk väl att för att alla rekvisit ska vara uppfyllda krävs det att det skett olovligen. Föreligger det ett samtycke till att du flyttar sakerna till lagerlokalen är inte samtliga rekvisit uppfyllda och förfarandet är inte brottsligt. Samtycket kan vara såväl uttalat som tyst, lagen ställer inget formkrav. Därav kan det eventuellt argumenteras för att så som du förstod det innebar det ett tyst samtycke att din bror överlämnade nycklarna till den tomma lokalen för att du skulle flytta möblerna dit.Det kan även argumenteras för det motsatta, att så länge möblerna är stående i din fastighet och din bror vägrar flytta dem, kan han göra sig skyldig till samma brott. Rekvisiten är uppfyllda även i det fallet; du hindras att disponera det rummet sakerna är i.Det bästa du kan göra är givetvis att komma överens med din bror. Det finns en viss risk att du kan göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande om du flyttar möblerna (om det anses att det inneburit skada och argumentet om tyst samtycke inte håller). Du kan även informera din bror om att han riskerar att göra sig skyldig till samma brott om han inte flyttar möblerna.Nu vet jag inte vad din relation till din bror är och huruvida ni har möjlighet att komma överens eller ej. Ett alternativ, för att undvika att bli brottsmisstänkt, är att du begär handräckning med hjälp av Kronofogden. Kronofogden kommer i sådana fall kontakta din bror med ett föreläggande om kravet om att avflytta möblerna. Det kan resultera att din bror gör det du begär, att han bestrider det (och du får välja om du vill gå till domstol) eller att han inte svarar alls. Om han inte svarar alls kommer Kronofogden att meddela ett utslag som du kan använda för att begära verkställelse (dvs. flytt av möblerna). Du kan läsa om handräckning på Kronofogdens hemsida.Ett annat alternativ, för det fall att du och din bror inte kan kommunicera väl, är att du låter en jurist tillskriva din bror om krav på att möblerna ska flyttas och att du i annat fall kommer att gå vidare med det juridiskt. För det ändamålet kan en av Lawlines jurister hjälpa dig. Om du är intresserad av detta, eller om något är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad är praxis?

2019-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Ordet praxis förekommer på många ställen men vad innebär praxis egentligen? Jag gör ett gymnasiearbete och undersöker vad som krävs för att misshandel ska ge fängelse. Domstolen tolkar ju lagen, men hur kan man förklara praxis i detta fall? Skulle ni kunna beskriva hur det fungerar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vi besvarar i regel inte skolfrågor, varför jag inte kan ge dig ett svar på vad som krävs för att misshandel ska ge fängelse.Däremot kan jag kortfattat förklara vad praxis är. Bestämmelsen om misshandel lyder:Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § Brottsbalken).Som du sannolikt kan utläsa är bestämmelsen ganska kortfattad och straffet kan variera från böter till fängelse i högst två år. Någonstans måste det således dras en gräns för när ett brott ska anses ge fängelse istället för böter. Sådan gräns kan dras vid t.ex. skillnaden mellan örfil och knytnävslag, mellan ett knytnävslag och flera knytnävslag, mellan slag och spark osv.Praxis innebär i regel att Högsta domstolen avgjort i ett mål att en bestämmelse skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma bestämmelse, skall tolka den på samma sätt. Om Högsta domstolen fastställt att det ska utdömas (som exempel) fängelse vid knytnävslag mot ansiktet är det något som räknas som praxis.Lycka till med ditt arbete!Vänligen,

Blir jag efterlyst om jag döms till 1-2 månaders fängelse?

2019-11-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om jag döms till en eller två månaders fängelse för misshandel av normalgraden, kan jag då bli internationellt efterlyst?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAtt du döms till fängelse kommer inte per automatik att innebära att du blir internationellt efterlyst. Däremot, den utgångspunkt jag har för mitt svar, är huruvida du kan bli internationellt efterlyst om du väljer att inte inställa dig för att avtjäna det utdömda fängelsestraffet.Eventuell efterlysning och begäran om utlämning är i stort beroende av vilket land du väljer att befinna dig i. Om du befinner dig i ett nordiskt land aktualiseras bestämmelserna i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Enligt 4 § i förordningen får en nordisk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd i Sverige utfärdas på begäran av Kriminalvården för verkställighet av fängelse. Den nordiska arresteringsordern uppställer enbart krav på att det ska röra sig om ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd. Påföljdens längd spelar ingen roll vilket innebär att personer kan begäras överlämnade för relativt lindriga brott inom Norden.Befinner du dig i ett EU-land aktualiseras bestämmelserna i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Enligt förordningens 4 § får en svensk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd utfärdas på begäran av Kriminalvården för verkställighet av fängelse. En arresteringsorder får utfärdas för en dom som har fått laga kraft, om en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning har dömts ut.För det fall att du befinner dig i ett land utanför EU/Norden (tredje land) gäller förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott i Sverige. Enligt förordningens 3 § görs en framställning om utlämning för verkställighet av fängelsestraff av Kriminalvården. Framställningen ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten. När det gäller tredje land varierar det utifrån vilken överenskommelse som skett med varje land. Som exempel kan nämnas att i den överenskommelse Sverige har med USA respektive Kanada ska utlämning beviljas om minst sex månader återstår att verkställa. Som svar på din fråga innebär det att risken för en internationell efterlysning med krav att du ska arresteras och utlämnas är väldigt liten om du inte inställer dig för en verkställighet om 1-2 månaders fängelse. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet för uppföljning. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 6 november klockan 14.00. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post så bokar vi en annan tid. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och vad händer om jag polisanmäler?

2019-10-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla min sambo för övergrepp om han försökte ha sex med mig när jag inte ville? Han drog sig tillbaka från samlaget när jag bad honom? Eller kommer det att avskrivas med en gång?Är det någon idé att jag anmäler? Räknas det ens som övergrepp? Berätta hur saker räknas.Hur ser det ut i hans polisutdrag om jag anmäler honom? Kommer det att synas som en prick och stå vad det är eller blir det ingen prick om allt läggs ner?Snälla berätta allt sånt för mig!Man behöver ju polisutdrag till många jobb idag, så hur kommer det att se ut?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om sexualbrott finns i Brottsbalkens 6 kapitel. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms till våldtäkt. Straffet är lägst två års fängelse och högst sex år. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än sådan som är att bedöma som våldtäkt, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år. För båda brotten gäller vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om deltagandet är en följd av t.ex. misshandel, gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av t.ex. medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller drogpåverkan befinner sig i en särskilt utsatt situation eller gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § och 6 § Brottsbalken, BrB).I ditt fall går det tyvärr inte att avgöra huruvida din sambo begått något brott mot dig då jag bara fått en väldigt kort beskrivning i din fråga. Däremot för det fall att du är av uppfattningen att du har blivit utsatt för ett brott finns möjligheten att du gör en polisanmälan. En polisanmälan läggs inte ner direkt. När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts ska det inledas en förundersökning (23 kap. 1 § BrB). Under förundersökningen ska utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal (jfr 23 kap. 2 § BrB). Sexualbrott är att anse som allvarliga; om du gör en polisanmälan kommer det att inledas en förundersökning. Eftersom du har en namngiven gärningsman kommer det att utredas om det finns tillräckliga skäl för åtal. Då kan det t.ex. hållas ett förhör för att utreda om ett brott har begåtts, utifrån det du berättar och inhämtande av annan bevisning.Endast en polisanmälan och en misstanke kommer inte att synas i belastningsregistret. I belastningsregistret ska det finnas uppgifter om bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister). Det krävs således att din sambo blir dömd i domstol för att det ska synas i hans belastningsregister. Om han blir dömd kommer det att i belastningsregistret stå vad han är dömd för (t.ex. våldtäkt eller sexuellt övergrepp för det fall att han döms för något av ovanstående brott). Rent juridiskt finns det vissa jobb som kräver utdrag ur belastningsregistret, så är det bland annat inom barnomsorg/skola. I ett sådant registerutdrag syns endast vissa brott, bland annat sexualbrott. En arbetsgivare kan dock alltid begära (men är till skillnad från inom barnomsorg/skola inte skyldig) av en blivande arbetstagare att vederbörande ska lämna in ett utdrag från belastningsregistret. För den som är dömd kommer det i ett utdrag från belastningsregistret stå vad vederbörande är dömd för. Skulle du däremot anmäla din sambo och det läggs ner finns det ingen dom att registrera varför det då inte heller finns någon uppgift i belastningsregistret.Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Tyvärr går det inte att utifrån de uppgifter du uppgivit ta ställning till huruvida ett brott har begåtts och om så är fallet om det går att bevisa att din sambo är skyldig till brottet. Min rekommendation, för det fall att du är av uppfattningen att du blivit utsatt för brott, är att du gör en polisanmälan.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är MK677 (Ibutamoren) dopningsklassat?

2019-12-04 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan, undrar om mk677 (ibutamoren) verkligen räknas som doping när jag inte hittar det på WADA:s lista.Är det illegalt att köpa mk677? var kan man få för staff om det är olagligt?Hade varit kul med svar!Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar om ett preparat är otillåtet eller ej och kan vara dopningsklassat är lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL).Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1 § DopningsL). Sådana medel som avses med lagen får inte införas till landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas (2 § DopningsL). Till skillnad mot narkotika där varje enskild substans måste klassas som narkotika för att det ska vara straffbelagt är dopningslagen något mer generellt skriven och kan i princip täcka in fler preparat utan att de är namngivna.Enligt den av Folkhälsomyndigheten publicerade Expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel är MK677 dopningsklassat då preparatet frisätter tillväxthormon. Det är således förbjudet att såväl köpa som inneha eller bruka MK677. Straffet för dopningsbrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa med hänsyn till mängden dopningsmedel och övriga omständigheter döms till böter eller fängelse i högst sex månader (3 § DopningsL). Bruk av dopning räknas som ringa dopningsbrott för vilket normalstraffet är 30 dagsböter. Innehav beräknas efter den innehavda mängden med böter från 30-150 dagsböter.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det rimligt med 12.000 kronor i böter för rattfylleri och olovlig körning?

2019-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Är det rimligt att få 12000 kronor i böter om man har kört bil med indraget körkort för rattfylla?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr går det inte att ge ett exakt svar på huruvida bötesbeloppet är rimligt eller ej. Böterna för olovlig körning och rattfylleri är i regel dagsböter. Antalet dagsböter fastställs utifrån hur allvarligt brottet anses vara. Storleken på dagsböterna fastställs utifrån vilket inkomst och förmögenhet den dömde har. För någon med hög inkomst och förmögenhet kan det således vara rimligt med så höga böter som de du beskriver. Tanken med dagsböter är att straffet ska bli lika kännbart för den som har en högre inkomst som för den som har en lägre.Vänligen,

Hur gör jag om min svåger gjort ett falskt gåvobrev med sin frus namnteckning?

2019-11-04 i Övriga brott
FRÅGA |Misstänker att mannen har skrivit hustruns namn på ett gåvobrev som han skälv tecknat sitt godkännande. Hans hustru är med stor sannolikhet dement. hur att göra? (mannen år tyvärr min svåger).
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt anger en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Huvudfallet av förfalskning är att man genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn framställer en falsk urkund. Det är då i regel fråga om urkunder som enligt lag eller på grund av vedertaget bruk är försedda med underskrift eller annan namnteckning av utställaren. Den person vars namn anges kan vara antingen verklig eller påhittad. Även skrivande av avliden persons namn kan utgöra straffbar urkundsförfalskning. Ett praktiskt viktigt fall är att en annans namn anges med dennes samtycke. Det hör visserligen till god ordning, och uppställs i många sammanhang som ett formligt krav, att då någon på grund av bemyndigande eller annan form av samtycke skriver en annans namn detta anges genom utsättande av hans eget namn eller på annat sätt. Fullmakt eller annan bevisning om företrädandeförhållandet brukar krävas. En urkund är däremot inte att anse som oäkta för att den har tillkommit genom att någon tecknat en annans namn, förutsatt att detta skett med namnbärarens samtycke. Denna ståndpunkt framgår av att det i brottsbeskrivningen införts ordet obehörigen. Urkundsförfalskning brukar ofta kombineras med andra brott, innebärande att gärningspersonen även begår andra brott som är hänförliga till förfalskningen. Ett vanligt brott som kombineras med urkundsförfalskning är brottet bedrägeri (9 kap. 1 § BrB).I ditt fall är din fråga ganska kortfattat ställd, men som jag förstår det vill du veta vad du kan göra, om det är så som du misstänker; att din svåger förfalskat sin hustrus namnteckning på ett gåvobrev. Det du kan göra är en polisanmälan. Eftersom urkundsförfalskning är ett brott som faller under allmänt åtal ska det inledas en förundersökning så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott förövats (23 kap. 1 § första stycket Rättegångsbalken). Det anförda innebär att det inte krävs att mannens hustru gör en polisanmälan, det är tillräckligt att det kommer till polis eller åklagares kännedom. Att en förundersökning inleds kan innebära att det fås fram sådan bevisning att en åklagare väljer att väcka åtal för brottet. Förundersökningen kan däremot även resultera i att den läggs ned i brist på bevis. För att svågern ska dömas för brottet krävs det att åklagaren kan frambringa sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått brottet. För det fall att du väljer att göra en polisanmälan kan det vara en god idé att berätta om och lämna in sådant som kan vara av bevisvärde och polis/åklagare kan ha nytta av i utredningen.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att följa upp ärendet. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 5 november, klockan 12.00. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan för att boka en annan tid. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla någon som påstår att jag misshandlat min f.d. fru för förtal?

2019-10-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag är numera bosatt i Portugal. För en tid sedan fick mina bästa vänner här nere besök av gemensamma bekanta, ett gift par.Härvid påstod kvinnan i paret att jag ska ha misshandlat min före detta fru, något som absolut inte stämmer.Påståendet är till för att skada och påverkar både mig och min före detta fru mycket illa.Dessutom har rykten i min före detta hemstad om samma sak florerat. Sannolikt kommer det från samma källa vilket torde kunna tas reda på.I botten ligger en händelse då kvinnans make fick sluta som hockeytränare efter att ha behandlat vår son som då var fjorton år på ett illa sätt. Detta hände för 20 år sedan och jag har för länge sedan lagt det bakom mig, något kvinnan inte verkar gjort.Är det framkomligt att anmäla kvinnan för förtal eller är det något som inte tas upp?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att brottet förtal ska aktualiseras krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning. Straffet för förtal är böter (jfr 5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB). I princip gäller straffansvaret för förtal oberoende av om uppgiften är sann eller ej. Det ska dock röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att du utsätts för andras missaktning. För förtal krävs inte någon större spridning, det räcker att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än dig och den som uttalat det. De objektiva rekvisiten för förtal kan, utifrån vad du beskriver i din fråga, mycket väl vara uppfyllda. Att misshandla någon är brottsligt, innebärande att du blivit utpekad som brottslig, om inte annat åtminstone klandervärd i ditt levnadssätt. Utöver de objektiva rekvisiten krävs det även att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt; det innebär att uppgiften ska ha lämnats med syfte att utsätta dig för andras missaktning.Förtal kan i vissa fall vara tillåtetI bestämmelsens andra stycke (jfr 5 kap. 1 § andra stycket BrB) finns ett undantag, i praktiken innebärande att förtal i vissa fall kan vara tillåtet. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs det att den som uttalar uppgiften var skyldig att uttala sig (i t.ex. vittnesförhör) eller att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften. Att det med hänsyn till omständigheterna ska vara försvarligt att lämna uppgiften innebär att det måste göras en intresseavvägning mellan det allmänna intresset och rätten mot integritet. Som exempel kan nämnas att desto mer känd en person är, desto större allmänt intresse kan det finnas att berätta om något. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs dessutom att uppgiften är sann, eller att det fanns anledning att tro att den var sann. Bevisbördan för att uppgiften är sann eller att det fanns anledning att tro så, ligger på den som anklagas för brottet.Förtal är ett målsägandebrottFörtal skiljer sig något från en stor del av annan brottslighet i Brottsbalken. Förtal är ett målsägandebrott innebärande att åklagaren inte åtalar för förtal mer än om det anses påkallat från allmän synpunkt. Att åklagaren åtalar förtalsbrott är ganska ovanligt. Utgångspunkten vid målsägandebrott är att målsäganden (du) själv ska väcka åtal och driva målet. Det ställer höga krav på dig, då du måsta föra i bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Du har bevisbördan dels för att uppgiften lämnats, dels att det varit i syfte för att utsätta dig för andras missaktning. Det kan vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig i ärendet. Det finns tyvärr en distinktion mellan att ha rätt och att få rätt. Om du når framgång med din talan kan din motpart dömas till böter och du kan även begära skadestånd. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att om du inte når framgång med din talan innebär det att du får betala både dina egna rättegångskostnader och din motparts, vilket kan bli dyrt i längden.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga; det kan utgöra ett brott att till tredje man påstå att du misshandlat din före detta fru. Genom en sådan uppgift utpekas du som brottslig, och om det är ägnat att utsätta dig för andras missaktning rör det sig om brottet förtal. Förtal kan aktualiseras genom att man berättar uppgiften för någon men även om den skulle postas på t.ex. internet. I regel krävs det att du själv väcker åtal i förtalsbrott då det är ett målsägandebrott. Det innebär att du själv får åtala den du anser att förtalat dig och själv har att föra i bevisning att samtliga rekvisit för brottet är uppfyllda. Om du når framgång med din talan får din motpart i regel stå för dina rättegångskostnader, kan bli dömd till böter och skadeståndsskyldig. Om du däremot inte når framgång med din talan får du i regel stå för både dina egna och motpartens rättegångskostnader.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 17 oktober klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi en annan tid! Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,