Utdrag ur belastningsregister - LSS boende

2021-05-23 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har sökt jobb som vikarie på ett boende för män och kvinnor med funktionsnedsättningar som drivs av humana,dom begärde ett utdrag ur belastningsregisteret och jag dömdes för rattfyllkeri 2013 och fick på egen begäran kontraktsvård i 6 månader,,är efter det inte dömd ,finns det någon risk att jag inte får någon anställning? mvh
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Kontraktsvård innebär att man har tilldelats påföljden skyddstillsyn med föreskrift om en särskilt anpassad behandlingsplan. Uppgift om skyddstillsyn gallras i regel ur belastningsregistret 10 år efter domen har meddelats (Lag om belastningsregister 17 §, fjärde punkten). Därmed finns din uppgift om brottet rattfylleri och straffet skyddstillsyn kvar i belastningsregistret. Inom vissa yrken är det vanligt att begära ut utdrag ur en kommande anställds belastningsregister. En sådan kontroll utförs av olika anledningar, exempelvis för att se till så att arbetsplatsen är trygg och säker. Det allra vanligaste är att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregister för arbetssökande när det rör sig om arbete med barn och ungdomar. Jag tolkar din fråga som att du ska arbeta med vuxna personer på ett LSS boende. När det gäller verksamheter för personer som är 18 år och äldre, så har inte arbetsgivaren en lagstadgad rättighet att själva begära ut ett utdrag. Det finns däremot en möjlighet för arbetsgivaren att be dig, som arbetssökande, att själva begära ett registerutdrag hos Polisen och sedan visa det för arbetsgivaren. Det uppskattas ofta av arbetsgivaren att man gör detta, om dem ber om det, men du som arbetssökande har ingen skyldighet att visa upp ditt brottsregister. Hur tungt informationen ur ett belastningsregister väger för en arbetsgivare varierar. I regel beror det på arten och omfattningen av brottet man har blivit dömd för. I regel anses brott mot person, som mord, misshandel och våldtäkt vara värre än trafikbrott. Det är svårt att säga hur tungt din uppgift om rattfylleri väger för arbetsgivaren ifråga. Vad du fick behandling för, samt om du är frisk idag kan även spela roll. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Gallring av belastningsregister - flera uppgifter

2021-04-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha en tydligare förklaring på hur det fungerar med gallring av brottsregistret. För 5 år sedan blev jag dömd för narkotikabrott av normalgraden och domen blev 4 månader fängelse som avtjänades med fotboja. Straffet var avtjänat i december 2016. Eftersom det är normalgraden så är det ju 10 år tills det ska gallras egentligen. Nu till frågan, under 2017 blev jag sedan dömd för ringa narkotikabrott och domen verkställandes i november 2017. Ett ringa brott ska ju gallras efter 5 år, men gör det verkligen det när jag har den tidigare domen? Eller kommer de båda domarna att gallras samtidigt i november 2017? MVH
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur brottsregistret fungerar, samt hur uppgifterna gallras om det rör sig om fler än en uppgift. Svaren på din fråga finner du i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om belastningsregister. Belastningsregistret är således ett register som innehåller uppgifter om de brott och påföljder som man tilldelats. Att en uppgift gallras från belastningsregistret innebär att uppgiften försvinner, inte är synlig längre. Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid, beroende på vilken påföljd som har tilldelats. Uppgifterna i registret påverkar således inte av varandra, utan det finns reglerat hur lång tid det tar innan en uppgift gallras. Uppgifter om fängelse gallras tio år efter frigivningen (Lagen om belastningsregister 17 § första punkten). Din uppgift om narkotikabrott av normalgraden och fängelsestraffet bör således gallras ur belastningsregistret december 2026. Medan en uppgift om böter ska gallras fem år efter domen. Din uppgift om ringa narkotikabrott och böter som påföljd bör således gallras november 2022. Dessa uppgifterna kommer inte gallras samtidigt, utan uppgiften om böter kommer gallras först, medan uppgiften om fängelsestraff kommer finnas kvar i några år efter det.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När gallras uppgifter om fängelsestraff?

2021-04-19 i Påföljder
FRÅGA |Min ex dömdes för våldtäkt 2015 men han finns ej kvar på lexbase el MR koll. Försvinner den efter 5 år?Han fick 2 år för våldtäkt o 3 mån för misshandel.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga går att finna i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om Belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om en individ har ålagts straff för ett brott, samt vilken påföljd. Det är straffet i sig som påverkar hur länge uppgiften finns kvar i registret. Våldtäkt är ett sexualbrott där man döms för fängelse i lägst två år och högst sex år (BrB 6 kap. 1 §). Brottet misshandel kan man dömas för högst fängelse i två år (BrB 3 kap. 5 §). I ert fall så har personen ifråga dömts till 2 års fängelse för våldtäkt, samt ytterligare 3 månaders fängelse för misshandel. En uppgift om fängelsestraff ska gallras tio år efter den tilltalades frigivning (Lagen om Belastningsregister 17 § första punkten). Således, tio år efter att personen ifråga har avsuttit sitt fängelsestraff så försvinner denna uppgift ur belastningsregister. Av den information som jag har fått, så borde uppgiften om fängelsestraffet bestå. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?

2021-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Den som tagit examen som sjuksköterska ansöker sedan om sin sjuksköterske - legitimation hos Socialstyrelsen (Patientsäkerhetslagen, PSL 4 kap. 1 §). Socialstyrelsen kontrollerar den ansöktes belastningsregister (16 c § Förordning om belastningsregister). Men Socialstyrelsen kan endast se de brott där du dömdes till något annat än böter. Straffet för sexuella övergrepp är fängelse i högst två år (Brottsbalken 6 kap. 2 §). Det rör sig således inte om ett brott med böter i straffskalan. Brottet sexuellt övergrepp kan således synas i ditt belastningsregister hos Socialstyrelsen vid ansökan om sjuksköterskelegitimation. Hur mycket det påverkar din chans att få legitimation för yrket är svårt för mig att bedöma. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Straff för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

2021-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en 17 åring blir dömd för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada två gånger inom ett år, vad blir straffet då?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Tillämpliga lagar till din fråga är främst Brottsbalken (BrB) samt Lag om straff för vissa trafikbrott. Brottet vårdslöshet i trafik kan man dömas till om man som vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs i trafiken. Påföljden för vårdslöshet i trafiken av normalgraden är dagsböter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om grov vårdslöshet i trafiken (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet vållande till kroppsskada kan man dömas till om man av oaktsamhet orsakar en annan person en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i sex månader (3 kap. 8 § Brb). När domstolen ska besluta om påföljd för brotten görs en samlad bedömning, och man beaktar alla omständigheter. En sak som beaktas är den tilltalades ålder, i detta fall är personen 17 år, därmed straffmyndig (1 kap. 6 § Brb). Men, eftersom personen inte är myndig än och fortfarande räknas som ung, så ges oftast lindrigare påföljd. Det finns en huvudregel att fängelse inte ska delas ut som påföljd om personen var under 18 år då brottet begicks (30 kap. 5 § Brb). Fängelse får endast bestämmas om det finns synnerliga skäl. Fängelse lär troligtvis inte bli aktuellt här. För ungdomar så finns det även en straffrabatt, vilket innebär att domstolen ska beakta personens ungdom vid straffmätning. Detta gäller personer som är under 21 år då gärningen begicks (29 kap. 7 § Brb). Domstolen får och brukar därmed av denna anledning döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Vid straffbedömningen tittar domstolen även på olika förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap 2 - 3 § BrB). En försvårande omständighet kan vara att den tilltalade i detta fall har begått liknande brott upprepade gånger, samt under kort tid (29 kap. 4 § Brb). Det är således många omständigheter som beaktas vid denna bedömning. Det är svårt för mig att göra denna avvägning och bedömning med så lite information. Men troligen kommer det resultera i en påföljd med dagsböter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

2021-04-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har blivit dömd till skyddstillsyn och ska gå programmet brottsbrytet modul och lämna urinprov och utandningsprov vad skulle hända om jag var positiv på ett urinprov?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Skyddstillsyn är en påföljd som döms ut istället för fängelsestraff i vissa fall, och är således ett lindrigare alternativ (Brottsbalken 30 kap. 9 §). Skyddstillsyn innebär att man får bo hemma under straffet, och det inkluderar en prövotid på tre år (Brottsbalken 28 kap. 4 §). I regel ansvarar Frivården för övervakning och kontroll av personen. Om domstolen finner det lämpligt, så kan man även behöva delta i olika behandlingsprogram. Brottet och den utvalda behandlingen brukar ha ett samband. Jag tolkar din fråga som att du är med i ett behandlingsprogram där det ingår att regelbundet lämna urinprov. Det är väldigt viktigt att man sköter sig under skyddstillsynen, främst under prövotiden. Skötsamheten kan innebära att man ska försöka försörja sig, inte begå nya brott samt följa domstolens och Frivårdens riktlinjer, som krav på att lämna urinprov. Att inte vilja lämna urinprov eller att visa positivt på ett urinprov kan leda till en varning från Övervakningsnämnden (Brottsbalken 28 kap. 7 §). Om man är misskötsam upprepade gånger kan det få konsekvensen att domstolen beslutar om en annan, allvarligare påföljd än skyddstillsyn. Här kan fängelse vara uppe för diskussion (Brottsbalken 28 kap. 8 §). Det är således av vikt att följa Frivårdens riktlinjer och lämna negativa urinprov. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad räknas som ofredande?

2021-03-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas allt som upplevs som störande eller kränkande och som återkommer mer än en gång som ofredande?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Ofredande är ett brott mot frihet och frid som du finner i vår Brottsbalk (4 kap. 7§ Brottsbalken, BrB). För att någon ska anses ha agerat ofredande så krävs det att man fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller agerar hänsynslöst. Gärningen måste även var ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det är ett brott som kan fånga upp många olika beteenden och ageranden. Exempel på ageranden som i regel räknas som ofredanden är slita i någons kläder, mobbning, spotta, knuffa eller busringa på telefon. Brottet är inkluderande för många gärningar, som ofta kan likna ringa fall av misshandel även. Samtidigt krävs det att en del subjektiva rekvisit är uppnådda, för att det ska räknas som ofredande. Det krävs till exempel att den utsatte ska känna sig störd och obekväm av agerandet. Samt att gärningsmannen ska vara medveten om sin handling, och att han vet att han gör fel. Den som blir ofredad kanske säger ifrån eller varnar gärningsmannen om dennes beteende, då bör den som ofredar definitivt bli medveten om vad den gör och att det är fel. Om det däremot rör sig om ofredande med sexuella uttryck, då brukar beteendet falla in under gärningen sexuellt ofredande istället (6 kap. 10 § BrB). För att svara på din fråga, så räknas inte allt som upplevs som störande och som sker upprepade gånger, som ofredande i lagens mening. Det krävs bland annat en rad olika subjektiva rekvisit som måste vara uppfyllda också. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att köpa cannabisfrön?

2021-02-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har 2 frågor och hoppas på ja eller nej svar..Är det lagligt att köpa cannabisfrön om man ej stoppar dom i jord och odlar?Och är det lagligt att bära skruvmejsel eller går det under knivlagen?Mvh Lars
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Fråga 1: Är det lagligt att köpa cannabisfrön om man ej stoppar dom i jord och odlar?I Sverige är det i sig inget brott att beställa eller att inneha cannabisfrön. Det är däremot olagligt att framställa narkotika, således att odla cannabis fröna. Att odla fröet skulle betecknas som narkotikabrott (narkotikastrafflagen 1 §). Fråga 2: Är det lagligt att bära skruvmejsel eller går det under knivlagen?Denna frågan är inte helt solklar. Knivlagen stadgar främst att knivar, stick - skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, på skolor eller i fordon på allmän plats (Knivlagen 1 § ). Det hela beror på vad du tänkt använda skruvmejseln till, om den är tänkt för att skada någon eller något, eller för ett otillbörligt ändamål så kan en skruvmejsel anses falla in under knivlagen. Undantag från förbudet stadgar att om föremålet behövs för arbete eller uppdrag, eller om innehavet med hänsyn till föremålet, innehavarens behov och övriga omständigheter är det befogat. En snickare som använder en kniv i sitt dagliga arbete får till exempel åka till och från arbetet med kniven utan att bryta mot knivlagen. Det är många omständigheter som påverkar svaret på denna fråga, och jag skulle behöva mer information för att ge dig ett tydligare svar. Att bära en skruvmejsel kan anses falla in under knivlagen under vissa omständigheter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,