Olovlig körning och tillåtelse av olovlig körning

2021-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag som 15 åring kör en personbil i trafiken med en vuxen som har ett körkort. Vad får man som konsekvens för 15-åringen och den med körkort?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att köra en personbil krävs att du har körkortstillstånd och har fyllt 18 år (3 kap. 1 § körkortslagen). Om du som 15-åring kör en personbil gör du dig skyldig till olovlig körning (3 § första stycket, lag om straff för vissa trafikbrott). Den som har körkort och under färd låter någon utan körkort köra bilen kan göra sig skyldig till tillåtelse av olovlig körning (3 § tredje stycket, lag om straff för vissa trafikbrott). Påföljden för olovlig körning är böter om brottet inte är grovt. Brottet kan anses som grovt om det sker vid upprepade tillfällen. Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar körkortstillstånd. Innan Transportstyrelsen kan bevilja ett sådant tillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller vissa medicinska krav samt din personliga lämplighet. Om du exv. förekommer i belastningsregistret kan detta ha en inverkan på bedömningen av din lämplighet som bilförare (3 kap. 7 § andra stycket, körkortsförordningen). Om Transportstyrelsen begär in uppgifter från en annan, vanligtvis rättsvårdande myndighet, kan också dessa uppgifter inverka på bedömningen av din lämplighet som bilförare (3 kap. 8 § körkortsförordningen).Om du som 15-årig gör dig skyldig till olovlig körningAtt som 15-åring göra sig skyldig till ett enstaka fall av olovlig körning betyder inte att du inte kan beviljas körkortstillstånd när du fyllt 18 år även om du blir skyldig att betala böter. Om du nekas körkortstillstånd gäller en spärrtid på en månad till tre år innan ett körkortstillstånd kan utfärdas (3 kap. 9 § körkortslagen). Om en körkortsinnehavare gör sig skyldig till tillåtelse av olovlig körningEn körkortsinnehavare som gör sig skyldig till tillåtelse av olovlig körning kan få sitt körkort återkallat (5 kap. 3 § p. 6 körkortslagen). Efter att ett körkort blivit återkallat gäller sedan en spärrtid (5 kap. 6 § körkortslagen). Under denna tid kan körkortsinnehavaren inte köra bil. Spärrtiden gäller en månad upp till tre år. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ofredande och fridskränkning

2021-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, inom beskrivningen av ofredande så står det att gärningen även måste kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt. Vad betyder frid och kännbart sätt i det här sammanhanget? Är det att man ska känna sig omringad och hjälplös eller liknande, eller räcker det bara med att man blir irriterad?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är egentligen irrelevant att argumentera utifrån den drabbades känslor vid bedömningen av om gärningsmannen gjort sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Det krävs nämligen inte att den drabbade ska ha känt sig kränkt vilket framgår av formuleringen "ägnad att kränka den utsattes frid" (mer om det nedan). Jag kommer därför besvara din fråga utifrån ett generellt resonemang. Det centrala är alltså om en viss gärning i ett visst sammanhang objektivt sett är ägnad att kränka en persons frid. Vad menas med frid?Begreppet frid kan kopplas ihop med begreppet personlig integritet, exempelvis rätten att få vara i fred och rätten till privatliv (jfr Prop. 2016/17:222, s. 18). I lagbestämmelsen om ofredande särskiljs fysisk antastning och annat hänsynslöst agerande. När det gäller hänsynslöst agerande kan graden av hänsynslöshet i agerandet få en inverkan på bedömningen av om det har skett en kränkning av den drabbades frid (jfr NJA 2000 s. 661). När det gäller fysisk antastning ska en avgränsning göras mot ringa misshandel. Ansvar för ringa misshandel kan exempelvis utdömas om gärningsmannen uppsåtligen har tillfogat en annan person smärta av lindrig art (3 kap. 5 § BrB och NJA 2003 s. 537).Kännbar kränkningGemensamt för fysisk antastning och hänsynslöst agerande är att kränkningen ska ha varit kännbar. Att kränkningen ska vara kännbar är en kvalificering av det ovan nämnda rekvisitet fridskränkning. När det gäller "annat hänsynslöst agerande" utesluts som regel handlingar som framkallar känslor av tillfällig natur, som irritation och mindre obehag. Exempelvis kan din granne väcka din irritation genom att borra i väggen eller till och med säga någonting otrevligt vid ett enstaka tillfälle, men det kan utifrån omständigheterna vara ageranden som du rimligen ska kunna tåla. Bestämmelsen riktar alltså in sig på upprepade handlingar eller handlingar av förnedrande karaktär (se resonemang i Prop. 2016/17:222 s. 59 och NJA 2000 s. 661). Det går inte att objektivt fastställa om något är kännbart eller inte hos viss person, därför används orden "ägnad att.…". Med detta menas att gärningen typiskt sett är kränkande för någons frid. Bedömningen av om en gärning typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes frid kommer påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. Man kan generellt sett säga att det ställs högre krav på att gärningen ska ha varit av allvarlig innebörd om det rör sig om ett enstaka tillfälle än om det rör sig om flera tillfällen (jfr Prop. 2016/17:222 s. 62). Även andra omständigheter kan spela in, såsom offrets ställning gentemot förövaren och om gärningen äger rum inför "publik" (Prop. 2016/17:222 s. 99 f.). Det ska också tilläggas att gärningsmannen måste ha haft uppsåt att störa din frid för att kunna dömas till ansvar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förtal på tu man hand?

2021-02-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag vet att det är olagligt att sprida en dom om en person. Men är det olagligt att berätta för en enskild individ om att man vet om att en person är dömd?Tacksam för svar
Peter Pargell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det olagligt att berätta för någon att en annan person är dömd?Tekniskt sett kan du göra dig skyldig till förtal om du berättar för en tredje person om att en annan person har gjort sig skyldig till brott (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Men rent praktiskt är det ju svårt att hävda att du skulle ha gjort dig skyldig till något straffbart eftersom den drabbade personen då inte får reda på det. En förutsättning för att åtal ska väckas för förtal är (med vissa undantag) nämligen att den drabbade själv vill väcka åtal då det rör sig om ett s.k. målsägandebrott (5 kap. 5 § BrB). Sen är det så att det faktum att du endast sprider uppgiften till en enskild individ kan tala för att det har varit försvarligt att lämna uppgiften. I det sammanhang du återger kan det ju exempelvis röra sig om ett förtroligt samtal mellan två vänner. I sådana sammanhang är det naturligtvis inte lämpligt eller möjligt att reglera vad som får sägas. Får man sprida en dom om en person?Att det är en dom det rör sig om medför inte per automatik att det är olagligt att sprida den. Det är inte heller avgörande till hur många personer den har spridits, men detta kan få betydelse när domstolen ska bedöma brottets allvarlighetsgrad (se exv. NJA 1992 s. 594). Rör det sig om exv. om en omtvistad fortkörningsbot är det tveksamt om uppgiften är ägnad att väcka missaktning. Vidare kan det ha betydelse i vilket sammanhang uppgiften förekommer. När det gäller press och tv tillämpas Tryckfrihetsförordningen (TF) respektive Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa två grundlagar ska bl.a. skydda det fria meningsutbytet och en allsidig upplysning (1 kap. 1 § TF). Mot bakgrund av dessa principer kan det alltså vara försvarligt att sprida uppgifter i en dom i en dagstidning. Det kan då anses som att allmänintresset väger tyngre än den enskildes intressen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Knivlagens bestämmelser

2021-04-13 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om push daggers är olagliga i Sverige har kollat överallt men hittar inget
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du får inte gå runt med kniv eller farliga föremål (så som det föremål du refererar till i din fråga) på allmän plats (1 § knivlagen). Knivar eller föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen får inte säljas i Sverige (2 § knivlagen, se också NJA 2011 s. 556). Sådana föremål får enligt paragrafen inte heller överlåtas till personer under 21 år. Lagstiftaren ville försvåra innehavet av dessa föremål, samtidigt som det ansågs rimligt att personer som samlade på sådana saker inte skulle drabbas. Vidare gäller att om du vill importera ett vapen till din samling måste du ha tillstånd från polisen (2 § förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Sammanfattningsvis är sådana föremål som du refererar till inte olagliga. Men det finns begränsningar i lag som i praktiken gör det svårt att inneha sådana föremål. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kopia av körkort

2021-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag tänkte ta en kopia av mitt körkort o ha i bilen - ifall jag skulle ha glömt det vid färd . Men nu säger en bekant att det är olagligt att kopiera körkort . Är det riktigt o var finns lagstödet för det ?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att en kopia av ett körkort ska anses vara en olaglig framställning måste det enligt lagtexten vara fara i bevishänseende, man kan då ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Att kopiera sitt eget körkort är därför inte olagligt.Du måste ha ditt körkort i original med dig när du kör bil (3 kap. 15 § körkortslagen). Har du inte med dig ditt körkort måste du ha en identitetshandling med dig så att du genast kan identifiera dig, annars kan du bli bötfälld (9 kap. 2 § körkortslagen). Välkommen att höra av dig igen om du skulle ha ytterligare funderingar!

Bedömning av förtal

2021-01-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En boende i min BR förening anmälde till styrelsen att jag hade värmeelement påkopplade i garaget och därför gick det mera ström i föreningen.Styrelserepresentant kom och ville inspektera mitt garage. Sagt och gjort. Inga element eller annan värmekälla fanns. Ej heller motorvärmare eller kupevärmare.Kan det som personen sagt om mig falla under förtal?
Peter Pargell |Hej och tack för att du du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om det kan vara förståeligt att du uppfattar din grannes beteende som irriterande måste en objektiv bedömning göras i fråga om straffrättsligt ansvar. Påståendet skulle kanske i vissa sammanhang utgöra en uppgift som typiskt sett är ägnat att väcka missaktning. Men bedömningen av frågan stannar inte där. Som jag försökt redogöra för nedan kan ett sådant uttalande vara försvarligt. Vidare kan det då också föreligga omständigheter som talar för grannen hade skälig grund till att tro att det förhöll sig på det sätt som grannen påstod. Hur gör man en bedömning av om förtal föreligger? Förtal är ett brott som återfinns i brottsbalken (5 kap. 1 § BrB). Så här går bedömningen till: En uppgift ska ha lämnats till en tredje person. Det ska vara fråga om en ett påstående som är av sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha utpekat en annan som brottslig eller klandervärd. Alternativt att uppgiften som denne lämnat varit ägnad att utsätta den andre för andras missaktning. Detta kallas för förtal i teknisk mening.Kan uppgiften som lämnats ut bedömas som nedsättande görs sedan en bedömning om det varit försvarligt att lämna ut uppgiften.Om det bedöms vara försvarligt att lämna ut uppgiften måste uppgiftslämnaren visa att uppgifterna varit sanna eller att denne haft skälig grund för dem. Även om uppgifterna är sanna kan det föreligga förtal, om det visas att det enligt föregående punkt varit oförsvarligt att lämna ut uppgifterna.Är påståendet ägnat att väcka missaktning? Påståendet är ägnat att utsätta dig för andras missaktning om påståendet duger för att framkalla missaktning hos andra. Bedömningen av om påståendet eller uppgiften är ägnad att utsätta dig för andras missaktning måste sättas i relation till de sociala värderingar som råder på den ort eller i den krets av människor där du befinner dig. Det är alltså inte din subjektiva uppfattning som ligger till grund för bedömningen utan din position i denna kontext. I ditt fall skulle då de sociala värderingarna som råder i bostadsrättsföreningen ligga till grund för bedömningen. Ett argument för att uppgiften typiskt sett är ägnad att väcka andras missaktning skulle kunna vara att det insinuerar att du är moraliskt klandervärt. Särskilt i förhållande till att det är en bostadsrättsförening där det gäller där alla ju måste bidra likt och där ingen ska särbehandlas. Men det kan ju också föreligga omständigheter som talar för att påståendet inte kan klassas som ägnat att framkalla missaktning hos andra. Har det varit försvarligt att lämna ut uppgiften?Grannen kan hävda att det varit försvarligt att lämna ett sådant påstående. Då övergår bevisbördan på dig. Om grannen inte lyckas göra antagligt att gärningen var försvarlig har du uppfyllt din bevisbörda. För att göra det antagligt att gärningen var försvarlig kan grannens syfte med påståendet undersökas. Här ska en bedömning göras utifrån omständigheterna i fallet. Du skriver att din granne påstått att du haft värmeelement påkopplade i ditt garage och att det därför gick mera ström i föreningen. Om det utifrån omständigheterna exempelvis framstår som att syftet varit att förhindra ett missförhållande kan det tala för att det varit försvarbart. Exempelvis skulle det faktum att påståendet har framförts endast till styrelsen och att det rör sig om förvaltningen av föreningens egendom kunna tala för att ett sådant påstående måste vara tillåtet i en bostadsrättsförening. Har grannen haft skälig grund för sitt påstående?För att påvisa att en skälig grund finns för grannens uppfattning måste en samlad bedömning göras. Det betyder att alla omständigheter av betydelse för bedömningen vägs samman. Det är i ditt fall svårt att göra en bedömning om det förelegat skälig grund på bakgrund av uppgifterna i din fråga. Slutligen ska sägas att om ett påstående lämnats till en mindre krets kan detta tala i förmildrande riktning. Om styrelsen förmedlar påstående vidare till andra bostadsrättsinnehavare ska din granne inte hållas ansvarig för det.Hoppas att du har fått hjälp i din fråga och återkom gärna om det skulle vara något mer du undrar över!