Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?

2022-01-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Står inför skillsmässa som lämnades in hos tingsrätten i höstas. Vi har inte ännu kommit överens angående fördelning av fastighet och tillgångar,trots det har min fru börjat packa diverse möbler och bohag som sen försvinner i omgångar från bostaden.Är det ok?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fru kan göra sig skyldig till självtäkt enligt 8 kap 9 § brottsbalken. Nedan kommer en förklaring.EgendomEnligt 1 kap 3 § äktenskapsbalken råder var och en av er över sin egendom under äktenskapet. Ingen av er kan avhända er bohaget utan samtycke från den andre, eftersom det rubbar hemförhållandet, se 7 kap 5 § äktenskapsbalken.GiftorättsgodsVad som menas med giftorättsgods, är alla era gemensamma tillgångar inklusive bankmedel, se 7 Kap 1 § äktenskapsbalken. I praktiken blir det aktuellt just vid en äktenskapsskillnad då en bodelning ska göras. Om ni har ett äktenskapsförord som reglerar vem som äger vad och vad som utgör enskild egendom, det kan exempelvis vara någonting hon har fått i arv eller gåva med villkor om att det ska utgöra enskild egendom. Då är det fritt fram och göra vad ni vill med den egendomen. Det samma gäller bohag eller egendom som införskaffats efter det talan om äktenskapsskillnad väcktes. Annars måste ni genomföra en bodelning innan någon av er kan börja flytta på sakerna.BodelningDet framgår av ditt brev att ni äger en fastighet. Ni måste därför göra en skriftlig bodelning när äktenskapet upphör, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att alla tillgångar och skulder ska tas upp i en förteckning för att sedan delas lika mellan er, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Det som ingår i bodelningen är ert giftorättsgods, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken.LottläggningNär ni gjort en förteckning och genom bodelning kommit fram till era andelar, ska en lottläggning göras, se 11 kap 7 § äktenskapsbalken. Ni vet då hur stor andel av det gemensamma boet ni har, då har ni i första han rätt till det som utgjorde er egendom. På det sättet får hon de saker hon vill ha på ett lagligt sätt.SjälvtäktOm ni äger allt tillsammans har ni vad som kallas för gemensam besittning av egendomen. Det innebär att om din fru utan att fråga dig börjar flytta saker för att tillägna sig dem själv, gör hon en olovlig besittningsrubbning som kallas för självtäkt, se 8 kap 9 § brottsbalken. Ett exempel kan vara att hon har en gammal möbel som hon har haft redan innan ni träffades som känns helt naturligt att den är hennes. Skulle hon flytta den utan att fråga dig innebär det alltså självtäkt, vilket är ett brott enligt 1 kap 1 § brottsbalken.SammanfattningVar och en av er råder över er egendom under äktenskapet, men skulle någon av er vilja sälja eller hyra ut eller på annat sätt avhända sig egendom från det gemensamma hemmet krävs samtycke från den andre maken. Vid äktenskapets upphörande ska ni göra en bodelning. Vid den räknas alla era tillgångar som gemensamma. Tillgångarna delas i två lika delar. Ni bestämmer sedan genom lottläggning exakt vem som ska få vad. Utgångspunkten är då att ni får det som tillhörde er innan. Egendom som utgör enskild egendom ingår inte i bodelning. Det samma gäller för egendom som införskaffats efter talan om äktenskapsskillnad väcktes.Efter bodelningen och lottläggning har ni rätt till det som tillfaller er. Din fru kan således inte börja ta saker utan att göra sig skyldig till självtäkt.Om ni behöver hjälp med att genomföra bodelningen, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?

2021-07-20 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om någon har gått in på en tomt och snott smultron. Vad är de för lag som gäller?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en friköpt tomt är du fastighetsägare. Växter och på rot stående träd räknas som fastighetstillbehör som du är ägare till, se 2 kap 1 § jordabalken. Trots det kan du inte i alla lägen hindra att någon annan plockar dem. I ditt fall rör det sig att någon tagit sig in på din tomt. Nedan kommer en förklaring om vad som gäller.Enligt allemansrätten anses var och en ha rätten att plocka exempelvis bär och svamp på annans mark. Däremot kan du bli dömd för åverkan om du tar träd, grus, torv med mera enligt 12 kap 2a § brottsbalken.I ditt brev skriver du att någon tagit smultron från din tomt. Det kan då bli avgörande hur stor din tomt är och om du menar en villatomt, eller tomtmark med exempelvis en lada. Om du har en villatomt kan det innebära hemfridsbrott om någon vistas på din tomt utan att ha ett ärende till dig. Detta framkommer av 4 kap 6 § brottsbalken, där det står att den som olovligen vistas på annans gård (Även villatomt inräknad) gör sig skyldig till hemfridsbrott.Det är inte heller tillåtet att gå över annans tomt, om det inte finns en väg som nyttjas av allmänheten, se 12 kap 4 § brottsbalken. Det innebär även att allemansrätten ej gäller på villatomt. Personen har alltså olovligen tagit dina smultron i det fall det rör sig om en vanlig villatomt. Om du har odlade smultron i större skala kan det räknas som stöld enligt 8 kap 1 § brottsbalken, eftersom det är på din villatomtmark, där allemansrätten inte gäller.Om det är så att du har en tomt med exempelvis en sjöbod eller en lada anses allemansrätten gälla och att ditt hemfridsintresse inte störs. Detta gäller även om din tomt består av exempelvis skogsmark, och att plockningen sker på ett visst avstånd, ca 60­­­-70 meter från ditt hus, eller utanför en insynshindrande häck. vilket ger det fritt fram att plocka smultronen.SammanfattningOm du har en vanlig villatomt, gäller inte allemansrätten för den som plockade smultronen, om det inte är på ett avstånd som inte stör ditt hemfridsintresse. Personen som har tagit dina smultron kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott, se 4 kap 6 § brottsbalken alternativt att ha tagit olovlig väg över annans mark, se 12 kap 4 § brottsbalken. Även stöld kan bli aktuellt enligt 8 kap 1 § brottsbalken.Att inleda en rättstvist i ärendet kan vara en kostsam process, däremot kan du påpeka för personen att den inte får vistas på din tomt utan din tillåtelse. Om problemet fortsätter eller om du känner att du vill ha ersättning för smultronen är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,