Förtal på tu man hand?

2021-02-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag vet att det är olagligt att sprida en dom om en person. Men är det olagligt att berätta för en enskild individ om att man vet om att en person är dömd?Tacksam för svar
Peter Pargell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det olagligt att berätta för någon att en annan person är dömd?Tekniskt sett kan du göra dig skyldig till förtal om du berättar för en tredje person om att en annan person har gjort sig skyldig till brott (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Men rent praktiskt är det ju svårt att hävda att du skulle ha gjort dig skyldig till något straffbart eftersom den drabbade personen då inte får reda på det. En förutsättning för att åtal ska väckas för förtal är (med vissa undantag) nämligen att den drabbade själv vill väcka åtal då det rör sig om ett s.k. målsägandebrott (5 kap. 5 § BrB). Sen är det så att det faktum att du endast sprider uppgiften till en enskild individ kan tala för att det har varit försvarligt att lämna uppgiften. I det sammanhang du återger kan det ju exempelvis röra sig om ett förtroligt samtal mellan två vänner. I sådana sammanhang är det naturligtvis inte lämpligt eller möjligt att reglera vad som får sägas. Får man sprida en dom om en person?Att det är en dom det rör sig om medför inte per automatik att det är olagligt att sprida den. Det är inte heller avgörande till hur många personer den har spridits, men detta kan få betydelse när domstolen ska bedöma brottets allvarlighetsgrad (se exv. NJA 1992 s. 594). Rör det sig om exv. om en omtvistad fortkörningsbot är det tveksamt om uppgiften är ägnad att väcka missaktning. Vidare kan det ha betydelse i vilket sammanhang uppgiften förekommer. När det gäller press och tv tillämpas Tryckfrihetsförordningen (TF) respektive Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa två grundlagar ska bl.a. skydda det fria meningsutbytet och en allsidig upplysning (1 kap. 1 § TF). Mot bakgrund av dessa principer kan det alltså vara försvarligt att sprida uppgifter i en dom i en dagstidning. Det kan då anses som att allmänintresset väger tyngre än den enskildes intressen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bedömning av förtal

2021-01-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En boende i min BR förening anmälde till styrelsen att jag hade värmeelement påkopplade i garaget och därför gick det mera ström i föreningen.Styrelserepresentant kom och ville inspektera mitt garage. Sagt och gjort. Inga element eller annan värmekälla fanns. Ej heller motorvärmare eller kupevärmare.Kan det som personen sagt om mig falla under förtal?
Peter Pargell |Hej och tack för att du du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om det kan vara förståeligt att du uppfattar din grannes beteende som irriterande måste en objektiv bedömning göras i fråga om straffrättsligt ansvar. Påståendet skulle kanske i vissa sammanhang utgöra en uppgift som typiskt sett är ägnat att väcka missaktning. Men bedömningen av frågan stannar inte där. Som jag försökt redogöra för nedan kan ett sådant uttalande vara försvarligt. Vidare kan det då också föreligga omständigheter som talar för grannen hade skälig grund till att tro att det förhöll sig på det sätt som grannen påstod. Hur gör man en bedömning av om förtal föreligger? Förtal är ett brott som återfinns i brottsbalken (5 kap. 1 § BrB). Så här går bedömningen till: En uppgift ska ha lämnats till en tredje person. Det ska vara fråga om en ett påstående som är av sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha utpekat en annan som brottslig eller klandervärd. Alternativt att uppgiften som denne lämnat varit ägnad att utsätta den andre för andras missaktning. Detta kallas för förtal i teknisk mening.Kan uppgiften som lämnats ut bedömas som nedsättande görs sedan en bedömning om det varit försvarligt att lämna ut uppgiften.Om det bedöms vara försvarligt att lämna ut uppgiften måste uppgiftslämnaren visa att uppgifterna varit sanna eller att denne haft skälig grund för dem. Även om uppgifterna är sanna kan det föreligga förtal, om det visas att det enligt föregående punkt varit oförsvarligt att lämna ut uppgifterna.Är påståendet ägnat att väcka missaktning? Påståendet är ägnat att utsätta dig för andras missaktning om påståendet duger för att framkalla missaktning hos andra. Bedömningen av om påståendet eller uppgiften är ägnad att utsätta dig för andras missaktning måste sättas i relation till de sociala värderingar som råder på den ort eller i den krets av människor där du befinner dig. Det är alltså inte din subjektiva uppfattning som ligger till grund för bedömningen utan din position i denna kontext. I ditt fall skulle då de sociala värderingarna som råder i bostadsrättsföreningen ligga till grund för bedömningen. Ett argument för att uppgiften typiskt sett är ägnad att väcka andras missaktning skulle kunna vara att det insinuerar att du är moraliskt klandervärt. Särskilt i förhållande till att det är en bostadsrättsförening där det gäller där alla ju måste bidra likt och där ingen ska särbehandlas. Men det kan ju också föreligga omständigheter som talar för att påståendet inte kan klassas som ägnat att framkalla missaktning hos andra. Har det varit försvarligt att lämna ut uppgiften?Grannen kan hävda att det varit försvarligt att lämna ett sådant påstående. Då övergår bevisbördan på dig. Om grannen inte lyckas göra antagligt att gärningen var försvarlig har du uppfyllt din bevisbörda. För att göra det antagligt att gärningen var försvarlig kan grannens syfte med påståendet undersökas. Här ska en bedömning göras utifrån omständigheterna i fallet. Du skriver att din granne påstått att du haft värmeelement påkopplade i ditt garage och att det därför gick mera ström i föreningen. Om det utifrån omständigheterna exempelvis framstår som att syftet varit att förhindra ett missförhållande kan det tala för att det varit försvarbart. Exempelvis skulle det faktum att påståendet har framförts endast till styrelsen och att det rör sig om förvaltningen av föreningens egendom kunna tala för att ett sådant påstående måste vara tillåtet i en bostadsrättsförening. Har grannen haft skälig grund för sitt påstående?För att påvisa att en skälig grund finns för grannens uppfattning måste en samlad bedömning göras. Det betyder att alla omständigheter av betydelse för bedömningen vägs samman. Det är i ditt fall svårt att göra en bedömning om det förelegat skälig grund på bakgrund av uppgifterna i din fråga. Slutligen ska sägas att om ett påstående lämnats till en mindre krets kan detta tala i förmildrande riktning. Om styrelsen förmedlar påstående vidare till andra bostadsrättsinnehavare ska din granne inte hållas ansvarig för det.Hoppas att du har fått hjälp i din fråga och återkom gärna om det skulle vara något mer du undrar över!