Har jag rätt till ersättning för skada som orsakats av grannkatt?

2020-07-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |hej . jag har en fråga ang e grannkatt. vi har en katt som vid upprepade gånger har blivit attackerad av en grannkatt . den sista gången gick det så illa för våran katt att den fick lämnas in till veterinären . Fråga : har jag rätt att få ersättning för min katt . Mvh.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn över hundar och katter innehåller regler kring ansvar för skador orsakade av katter. Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 §). Det här betyder att kattägare har en skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. Till skillnad från hundägare finns det dock inget s.k strikt skadeståndsansvar för kattägare enligt lagen. Det här innebär att kattägare endast ansvarar för de skador som katten orsakat om ägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. Kattens mer självständiga och fria natur gör att kattägare inte kan åläggas samma strikta skadeståndsansvar som hundägare. Med tanke på att det strikta skadeståndsansvaret inte gäller kattägare kan skadeståndslagen (SkL) tillämpas istället. Skadorna på er katt ses som en sakskada och veterinärkostnaderna ses som en följdskada. För att grannkattens ägare ska ses som ersättningsskyldig krävs vårdslöshet eller uppsåt (avsikt) från hens sida (2 kap. 1 § SkL). Utifrån din fråga finns det inget som pekar på att grannkattens ägare agerat vårdslöst. För att bedöma om hen har agerat vårdslöst kan man göra en helhetsbedömning av exempelvis risken för skadan, skadans storlek, hens möjlighet att förebygga skadan och att förutse skaderisken. Det kan möjligtvis ses som vårdslöst om grannkattens ägare varit medveten om sin katts upprepade aggressiva beteende men inte försökt åtgärda det. Värt att nämna är att bevisbördan ligger hos er, det vill säga det är ni som ska bevisa att grannkattens ägare har agerat vårdslöst. Avslutningsvis är dessvärre era chanser att få ersättning för er katts skador inte särskilt stora eftersom det lär bli svårt att bevisa att grannkattens ägare agerat vårdslöst. Med tanke på att ni har haft problem med grannkatten vid tidigare tillfällen så är det enligt mig bäst om ni kan samarbeta med ägaren till grannkatten för att förhindra att det sker igen. Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Hundägares skadeståndsansvar

2020-07-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En av mina katter hoppade in på min grannes gård (över ett staket som varken är katt eller hund säkert) och blev attackerad av samtliga 4a hundar som bor där. Efter mycket om och men, rivande och bitandes fick min fru loss våran katt men en hund hoppade efter henne över staketet och jagade katten i hennes famn enda tills vi lyckades komma in. Katten tvingades avlivas pga svåra skador. Jag fruktar nu för min 1,5 åriga son som inte bara såg på medans detta hände utan oxå kunde hamnat i riktig fara om han hade stått i vägen för den jagande hunden. Hur ska jag gå till väga nu och vad kan jag göra för att ägaren eller hunden ska ta sitt ansvar. Ägaren hade 0 kontroll över hundarnas agerande och min fru blev riven och biten hela vägen till dörren.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägares ansvar för sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) och skadeståndslagen (SkL). Strikt ansvarTill att börja med kan sägas att både hund- och kattägare ska hållas under sådan tillsyn och skötsel som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller betydande olägenheter (1 § första stycket tillsynslagen). Att din granne har sina hundar bakom ett staket som varken är säkert för hundar eller katter tyder klart på bristande tillsyn, särskilt om hundarna är såpass aggressiva som de verkar vara. Vidare har man som hundägare strikt ansvar för sin hund, vilket innebär att man är skyldig att genom ett skadestånd ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om det beror på hundägarens egna vållande eller inte (19 § tillsynslagen). Din granne är alltså skyldig att ersätta de skador som deras hundar orsakat din fru och er katt. Vad ni kan få ersättning förGällande skadorna på din fru klassas de som personskador. Skadestånd för personskador ska täcka sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust om hon behövt sjukskriva sig samt en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som kallas sveda och värk (5 kap 1 § SkL). Om din fru skulle få några bestående men eller ärr har hon rätt till ersättning även för detta. Om din fru hade några kläder som gick sönder ersätts även detta. Gällande er katt klassas den juridiskt som en sakskada. Det innebär att skadeståndet ni kan få för er katt innefattar nyvärdet för en likvärdig katt och veterinärkostnader (motsvarande reparationskostnader). Dessvärre ersätts inget extra för det emotionella värdet er katt förmodligen hade för er (5 kap 7 § SkL). Jämkning av skadeståndVisserligen kan skadeståndet jämkas, det vill säga sättas ned, om ni som ägare av katten anses medvållande. Din fru kan dock inte anses ha medverkat till skadan på sig själv då hon endast gick in för att rädda er katt. Det skulle möjligtvis kunna bli aktuellt med jämkning för skadan på katten då katten själv tagit sig in på grannens område. I och med det bristfälliga staketet låter detta dock inte helt rimligt, men jag vill ändå flagga för att risken finns (6 kap 1 § andra stycket SkL). Kräva ersättning ur grannens försäkringOftast ersätts skadorna genom hundägarens ansvarsförsäkring som är inbakad i hemförsäkringen. Ni bör därför tillsammans med er granne anmäla skadan dit. Då ersätts er skadestånd av försäkringsbolaget och grannen betalar endast en självrisk.Kräva skadestånd genom stämning En annan väg att få era skador ersatta är genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som då får avgöra frågan om ersättning. Denna process kan dock bli kostsam och tar oftast längre tid än processen hos försäkringsbolaget. Omhändertagande av hundarnaUtöver att ni har rätt till ersättning kan ni även göra en anmälan till Lässtyrelsen om ni anser att grannen missköter sina hundar (11 § tillsynslagen). Detta har ni rätt att göra anonymt. Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla kan du rådgöra med en djurskyddshandläggare. På Länsstyrelsens hemsida finns telefonnummer till djurskyddshandläggarna i just er region. En anmälan kan leda till att hunden omhändertas av polis, kommun eller Länsstyrelsen. Mitt rådJag skulle rekommendera er att i första hand prata med grannen och få honom eller henne att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Detta är den smidigaste vägen att gå då denna process oftast går snabbare och inte innebär en lika stor kostnadsrisk för någon av er. Ersättningen grundar sig på samma villkor i skadeståndslagen oavsett vilken väg ni väljer.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar

2020-07-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag tänkte kolla med er vad det är som gäller då en granne påpekat en situation som hänt hos oss. Såhär är det. Jag bor på en gård där jag har fyra stycken hundar. Hundarna är ofta lösa ute i våran trädgård som är inhägnade för att inte hundarna ska kunna ta sig ut. Främst två utav dessa hundar brukar skälla på vissa förbi passerande, de skäller inte längre på vanliga bilar eller fotgängare, om de inte tex visslar eller ropar på hundarna. Nu kommer problemet. Här om dagen red en tjej förbi med sin häst, hon vet att det finns hundar här på gården som skäller, hon satt och visslade när hon red förbi tomtgränsen. En utav hundarna springer då fram till staketet och börjar skälla, kan tillägga att hon typ är 1 år och vi tränar på att hon ska sluta skälla. När hunden började skälla så gick jag till hunden direkt och ledde bort den från vägen och ekiepaget, därav ryttaren säger "du vet att du har skyldigheter va?" och "du vet väll vad som händer om era hundar skrämmer en häst så en skada uppstår?" (finns miljontals ridvägar, men hon valde att rida förbi precis här) jag svarade inte henne. Därpå hon säger "om inte hunden slutar att skälla kan länsstyrelsen omhänderta alla era hundar." Min fråga är nu, vad finns det för lagar och regler som gäller om en eller flera hundar är lösa på privatägd tomt och skäller på förbipasserande? kan hundarna bli omhändertagna utav länsstyrelsen bara för att de skäller och skrämmer förbipasserande?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på det sättet att du vill veta vilket eventuellt skadeståndsansvar du, som hundägare, kan ådra dig samt under vilka omständigheter länsstyrelsen kan omhänderta dina hundar.Hundägares skadeståndsansvar enligt LTHKEnligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter (LTHK) åläggs hundägare ett strikt ansvar för alla skador som hundarna orsakar. Ett strikt ansvar innebär att ansvaret föreligger även om hundägaren inte varit oaktsam eller handlat med uppsåt, vilket utgör de s.k. subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar. Även då strikt ansvar föreligger krävs dock att de s.k. objektiva förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Detta innebär att det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan hundarnas agerande och den orsakade skadan för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras.Ett orsakssamband innebär att skadan som uppstått utgör en följd av hundarnas agerande. Detta anses vara fallet då den utpekade handlingen utgör en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att skadan skulle inträffa. Orsakssambandet måste dock dessutom vara adekvat, vilket innebär att skadan på något sätt ska vara påräknelig, typisk, normal eller naturlig följd av hundarnas handlande. Man brukar säga att skadan ska ligga i farans riktning för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras. Det adekvata orsakssambandet kan vara något svårbegripligt, varmed ett skolboksexempel kan underlätta för dig att lättare bedöma eventuella framtida händelseförlopp med dina hundar. Skolboksexempel lyder på detta vis: A är kusk och kör B. A somnar plötsligt och på grund av detta far ekipaget fel i en korsning, rakt ut på en öppen äng. En stund senare slår blixten ner och träffar B:s dyrbara portfölj. Det faktum att A somnade har medfört att B förlorat sin portfölj, då blixten inte träffat ekipaget om de inte befunnit sig på ängen. Detta exemplifierar en situation där det föreligger ett orsakssamband genom hela händelseförloppet men skadan framstår knappast som en adekvat följd av att kusken somnade. Med andra ord utgör portföljens skada genom blixtnedslag en oberäknelig följd. Konsekvenserna av detta blir att A inte anses vara skadeståndsskyldig. När kan hundar omhändertas av länsstyrelsen?Enligt 1 § LTHK ska hundar hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att den inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna och hunden i det enskilda fallet, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund. Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen föreskriver, 11 § LTHK. Beslut om att omhänderta en hund får dock enbart meddelas om andra åtgärder bedöms vara otillräckliga. I första hand ska länsstyrelsen således använda sig av möjligheten att meddela föreläggande eller förbud enligt 8 § LTHK för att komma till rätta med problemet. Enbart om dessa åtgärder bedöms eller visar sig vara otillräckliga får omhändertagande ske omedelbart. Så kan exempelvis vara fallet om hunden redan orsakat en konkret skada.SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att lagen ålägger dig som hundägare ett vittgående skadeståndsansvar. Att hundarna befinner sig på privatägd mark påverkar inte denna skyldighet. Enbart skador som inte utgör ett adekvat orsakssamband undantas från detta ansvar. Bedömning måste dock göras från fall till fall.Vad gäller omhändertagande av hundar är detta en bedömning som länsstyrelsen gör det enskilda fallet. Omhändertagande anses dock utgöra den sista utvägen och bör inte väljas om problemet kan åtgärdas på ett mindre ingripande sätt.Hoppas du fick svar på din fråga.

Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?

2020-07-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |I hundrastgård släppte vi var sin hundHennes hund flög på min och de började slåssAndra ägaren går ner på knä mellan hundarna för att försöka ta isär demHon blev biten i ansikte och handTroligen av min hund. Hon är oförsäkradHon kräver att min hemförsäkring tar dettaJag anser att hon var självförvållad till skadorna med sitt dumma beteende att stå på knä mellan två stora arga hundarVad gäller?Hälsningar
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som hundägare har man så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att man är skyldig att ersätta alla skador som ens hund orsakar, oavsett om man själv varit vållande till skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Skadeståndet kan däremot jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen).Eftersom man har strikt ansvar för sina hundar är det du som är ansvarig för de skador som din hund orsakat, oavsett hur skadan gick till. Om den skadelidande, i det här fallet den andra hundägaren, kan anses ha varit medvållande till skadan kan du jämka skadeståndet. Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till ersättning för produktionsfel?

2020-07-16 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej jag råkade ut för en olycka för en vecka sedan då jag åkte på min elsparkcykel, framhjulet låste sig helt plötsligt och det berodde på ett produktfel på elsparkcykeln så inte pga något jag gjorde. Jag föll illa och bröt pga detta min handled och fick en del sår och blev även sjukskriven i 4-6 veckor. Företaget som vi köpt elsparkcykeln av har kommit o hämtat den och kommer även att laga den men jag kan känna att jag borde få någon ersättning då detta hände pga ett produktionsfel på elsparkcykeln och det är här jag önskar hjälp för jag har ingen aning om det är något jag kan kräva och isåfall hur mycket?
Amila Zahirovic |Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ersättning på grund av ett produktionsfel på elsparkcykeln som orsakade dig skada.För dina personskador (handled och sår) samt dina inkomstförluster (sjukskriven 4-6 veckor) vänder vi oss till Produktansvarslagen (PAL). Skadestånd betalas enligt lagen för en personskada som en produkt orsakat på grund av säkerhetsbrist (1 § produktansvarslagen). Om produktionsfel föreligger har man rätt till ersättning för sina skador. Vad krävs för att det ska räknas som produktionsfel? För att omfattas av lagen krävs det att det är en säkerhetsbrist i en produkt (2 § produktansvarslagen). Som produkt anses en lös sak. Sparkcykeln är enligt lagen därmed en lös sak och omfattas. Som säkerhetsbrist avses en produkt som inte är så säker som det kan förväntas. Att ett framhjul plötsligt låser sig kan man som konsument förvänta sig inte ska ske (3 § produktansvarslagen). Varor som tillhandahålls av näringsidkare ska vara säkra (7 § produktansvarslagen). Vem ska jag rikta mig till?Talan riktas i första hand mot tillverkaren och sedan mot importören (6 § produktansvarslagen). Skulle du inte få fram information om vem tillverkaren är kan du även vända dig mot återförsäljaren (företaget som du köpte sparkcykeln av) och därmed rikta kravet mot dem (7 § produktansvarslagen). Sammanfattningsvis har ett produktionsfel på din elsparkcykel sannolikt förelegat och du kan troligen även rikta talan mot tillverkaren för detta för ersättning. Dock kan jag ej utan mer information avgöra om det finns ett produktionsfel eller avgöra vem som har felat. Du bör därmed vända dig till en advokat för vidare vägledning i ärendet. Hoppas att svaret var till någon hjälp på vägen!

Vilka möjligheter finns det för ersättning vid trafikolycka med två bilar involverade och vilken betydelse har vems fel det var?

2020-07-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, mensens jag backar i en parkeringsplats och har nästan lite mer än halva bilen ute och en annan bil för 40km/h och skadar min bil, Vems fel är det då? Föraren trodde att jag skulle parkera in bilen, men jag skulle köra ut.
Pontus Fridén |Hej Musse Faraj!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på följande sätt. Du var med om en trafikolycka som inträffade medan du backade ut med din bil från en parkeringsplats på ett parkeringsområde. Olyckan förorsakades av att en annan bil körde in i din och mot bakgrund av att du vill veta om någon gjorde fel; vem som eventuellt får stå kostnaden för skadan.RegleringTrafikförordningenDet finns en stor mängd olika trafikregler att förhålla sig till, se närmare om detta i trafikförordningen. I ditt fall gäller bland annat att förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter 3 kap. 46 § första stycket trafikförordningen. Den som backar måste alltså iaktta försiktighet. Skulle du uppmärksamma någon omständighet som utgör fara eller hinder ska backningen avbrytas. Härutöver gäller en generell omsorgsplikt i trafiken 2 kap. 1 § första stycken. Både du och den andre ifrågavarande trafikanten är alltså skyldiga att visa hänsyn till andra trafikanter och följa gällande trafikanvisningar. Trafikskadelagen (TSL)TSL tillämpas när skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon (bil) 1 § TSL. Din skada ersätts såvida föraren orsakat skadan genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet se 10 § andra stycket TSL. Ersättning utgår då från trafikförsäkringen på det andra fordonet. Förutsatt att du och den andre föraren har samtalat och utbytt telefonnummer samt kontaktuppgifter till respektive försäkringsbolag kan du i första hand kontakta hans eller hennes försäkringsbolag. Lagen gäller såvida du inte har utvidgat försäkringskydd som täcker skadan på din bil.Vems fel var det?Frågan saknar givet svar utifrån den information som framlagts. Bedömningen är svår att göra utan närmare kunskap om samtliga omständigheter. Noteras kan dock att föraren som körde på dig och som enligt dina uppgifter var i villfarelse om att du var på väg in i parkeringsplatsen talar för vårdslöst agerande (se betydelsen av vållande i stycket ovan). I synnerhet om föraren framförde bilen i hög fart, jämför med ovannämnda omsorgsplikt (visa omsorg och varsamhet med hänsyn till omständigheterna). Omständigheterna i detta fall där platsen är en parkering bör skärpa aktsamhetskravet. Några säkra slutsatser i skuldfrågan; vem som gjorde vad och om någon vållade skadan, vilket får betydelse för om du får ut ersättning enligt TSL, kan emellertid inte drasVad du kan göra nuDu bör kontakta din egen och den andre förarens försäkringsbolag för att se om det finns möjligheter till ersättning för den skada du lidit genom olyckan. Högst sannolikt kommer försäkringsbolagen inhämta era respektive versioner av olyckan, utreda och därefter fatta beslut i frågan. Återstår frågetecken kan du med fördel kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp.Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?

2020-07-07 i Regressrätt
FRÅGA |Vad gäller om vållande erkänt parkeringsskada och vederbörandes försäkringsbolag bolag ska ersätta skadan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som erkänt en skada ska betala försäkringsbolaget för det belopp som försäkringen täckte. Det är även möjligt att tolka frågan som att den som erkänt skadan är försäkrad för det belopp som han kan tänkas behöva betala. Jag kommer att besvara din fråga utifrån även denna tolkning för att ge dig ett så heltäckande svar som möjligt. Vad säger lagen? Om jag besvarar din fråga enligt den första tolkningen är den lag vi söker svar i för att hitta svaret på din fråga är försäkringsavtalslagen. I 7:9 försäkringsavtalslagen framgår att försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd i den mån skadan ersatts av försäkringsbolaget (och omfattas av försäkringen). Detta betyder kort sagt att försäkringsbolaget har rätt att kräva den skadevållande parten på den summa som försäkringsbolaget fick betala till den skadelidande på grund av försäkringen. Detta kallas för regressrätt. Enligt den andra tolkningen av din fråga tolkade jag det som att den som orsakat skadan var försäkrad för det belopp som han eller hon blivit skyldig att betala på grund av sitt vållande. Om den försäkringen gäller och täcker även just vållande av skada kommer försäkringsbolaget antagligen att ersätta den vållande för det som försäkringen täcker, antagligen får dock den vållande stå för självrisken. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Skadestånd när anställd tappar bort nyckel

2020-07-05 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Jag har en taxi firma. Om en av mina anställda tappar bort en bil nyckel och vi får byta lås mm som blir en kostnad 17:500 kronor. Jag tycker att min anställda som tappade bort nyckeln ska stå för kostnaden ? Vad gäller?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår situationen har du och dina anställda inte avtalat om vad som gäller om en nyckel tappas bort. Det innebär att skadeståndslagen (SkL) blir tillämplig. Utgångspunkten vad gäller skadestånd är att den som genom vårdslöshet vållar en sakskada - dvs en skada som har koppling till ett fysiskt föremål, i detta fall en bil - ska ersätta denna skada (SkL 2:1). Dock blir situationen annorlunda när det finns ett anställningsförhållande. Om en arbetstagare vållar en skada i samband med sitt arbete så blir denne ersättningsskyldig endast om "synnerliga skäl" föreligger (SkL 4:1). Detta är ett högt ställt krav och att tappa bort en nyckel uppfyller förmodligen inte kravet - det skulle snarare vara om arbetstagaren medvetet slängde bort nyckeln. Notera att det måste finnas ett samband med tjänsten för att denna begränsning av ansvaret ska bli aktuellt. Tappade den anställda bort nyckeln under tjänstetid så gäller begränsningen definitivt. Skedde det istället på dennes fritid skulle en domstol kanske anse att det inte skedde i samband med tjänsten. Det finns dock en stor risk att eftersom det rör jobbyncklar som inte behövs annars än i samband med arbetet så kommer det anses finnas ett samband.Alltså lär du inte kunna kräva att din anställde ersätter kostnaden.