Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?

2021-04-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, jag råkade backa in i en bil idag på parkeringen. Han satt i bilen så snackade med honom direkt efteråt. Han fick mitt reg nummer och sa att han skulle anmäla om han upptäckte en skada. Behöver jag göra något mer?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit påbackad. Det första du ska göra är att polisanmäla det inträffade. När du gjort det anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag.Den som backar på någon annans bil är som huvudregeln skyldig att enligt skadeståndsrättsliga principer ersätta skadan. När det handlar om bilar regleras det via den trafikförsäkring som man är skyldig att ha.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Ersättning för skada på egendom vid husrannsakan?

2021-03-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Fråga om polisens skyldighet att betala för uppbruten dörr.Min bror är misstänkt för ett brott och det gjordes husrannsakan hos honom för två månader sedan, varvid polisen tog sig in i lägenheten genom att bryta upp dörren. Han var emellertid inte hemma. Det är inte avgjort om åtal kommer att väckas med anledning av det misstänkta brottet.Enligt 8 § frihetsberövandelagen (1998:714) har den som drabbas av en sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 § polislagen (bl.a. husrannsakan) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans egendom. Fastighetsägaren har nu skickat en faktura till min bror för kostnaden att reparera dörren. Min bror menar att det är fastighetsägaren som lidit sakskada och därför är berättigad till ersättning enligt den nämnda bestämmelsen.Fråga: Är min bror skyldig att betala skadan, eller har fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 8 § frihetsberövandelagen?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagrum som du nämner är de relevanta för frågan, nedan kommer jag gå igenom dessa mer i detalj. HusrannsakanReglering för husrannsakan finns i Rättegångsbalken (1942:740), som förkortas RB. Vid husrannsakan gäller principerna om behov och proportionalitet. Detta innebär att en husrannsakan bara får beslutas om skälen för åtgärden uppväger den negativa innebörden som åtgärden innebär (3 a § 28 kap. RB). Ersättning för skadanI vissa fall har man rätt att få ersättning för skadorna som har uppkommit vid en husrannsakan (Lag (1988:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, LEF). Dock kan man inte få ersättning om den skadelidande har betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF). Det är svårt för mig att bedöma om ni har rätt till ersättning eller inte. Eftersom din bror inte var hemma borde han inte ha betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld, men jag har ingen information om vilket brott som han är misstänkt för och inte heller kring omständigheterna innan husrannsakan skedde. Vad kan ni göra? Din brors hyresvärd kan ansöka om ersättning för skadan på dörren hos justitiekanslern på deras hemsida: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/Hoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Boka en rättsutredning

2021-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Parkerade om företagsbilen eftersom det var städdag där den stod. Bilen blev skadad av snöskottare som plogade även på gata där det inte var städdag. Den som vållade skadan har anmält skadan och jag har fått bekräftat av deras försäkringsbolag att skadan kommer ersättas av dem 100 %. Jag har en del frågor om stilleståndsersättning och andra andra frågor om sakskada, inkomstförlust, skadestånd (vårdslöshet) m.m. Hoppas att ni kan hjälpa mig att reda ut saken.Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill komma i kontakt med en av våra jurister för en bedömning av ditt skadestånd. Du kan boka en rättsutredning för 5 995 kr och det gör du här. Om du vill boka en tid med en av våra jurister så hittar du mer information här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning vid misshandel

2021-03-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var i skolan där jag av misstag irriterade en klasskamrat genom att dra i hans pingisraket. Han svarade på detta med att sparkade mot mig. Jag tog då tag i hans ben i hop om att skulle sluta eller förstå han måste lugna sig. Då börjar han slå mig i huvudet med ett pingisraket i huvudet på mig flera gånger så att jag började blöda rejält i huvudet. Medans jag blir slagen försöker rycka ned honom på marken genom att dra i hans ben. Jag lyckas få ned honom men halkar själv och landar en liten bit ifrån honom. När jag ligger ned sparkar han mig i ansiktet även fast jag är utom hans räckvidd och inte gör något tydligt försök att gå på eller anfalla honom. Jag lyckas ta mig upp på honom men blir sen av knuffad av en kompis som missuppfattat situationen. Efter det minns jag inte vad som hände, bara att jag reste mig upp och började röra mig mot skolans sjuksyster. Resultatet blev att jag behövde få fyra stygn i bakhuvudet där jag hade blivit slagen med raketen.Jag är 14år och kille som skadade mig är 15år.Jag agerade i självförsvar och skadade inte honom. Om jag polisanmäler honom, finns det något jag kan få ut av det.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MisshandelAv de omständigheterna du tar upp i din fråga verkar det du utsattes för helt klart kunna ses som misshandel enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Möjligtvis skulle det du utsattes för till och med kunna anses vara grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB, då du blev sparkad när du låg ner och slagen med ett tillhygge (pingisracket). Rätt till ersättning via skadeståndOm du har blivit utsatt för brott som t.ex. misshandel kan du få skadestånd för dina potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda, kostnader för vård och även för sveda och värk eller kränkning, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. I första hand är det gärningspersonen, alltså den som misshandlat dig, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Men om gärningspersonen är under 18 år, vilket han är i ditt fall, kan du även begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare, 3 kap. 5 § Skadeståndslagen.Vill du begära ersättning bör du ta upp det med polisen i samband med din polisanmälan. Åklagaren är i de flesta fall även skyldig att hjälpa dig att kräva ersättning vid rättegången enligt 3 kap. 11 § Skadeståndslagen. I slutändan är det domstolen som beslutar om du har rätt till skadestånd eller inte.Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag finns i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Det är i första hand personskador och kränkning som ersätts. Möjligheterna att få ersättning för skador på egendom är dock begränsade här. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida är ersättningen baserad på vilka typ av brott och vilken grad av brott du blivit utsatt för. Exempelvis har du potentiellt rätt till viss ersättning för sveda och verk. Vid misshandel och rån av mindre grovt slag ligger nivån på ersättningen mellan 5,000 - 10,000 kr. Medans vid misshandel och rån av grovt slag ligger nivån på ersättningen mellan 10,000 - 15,000 kr.Rätt till ersättning från ditt försäkringsbolagOm gärningspersonen inte kan betala eller är okänd kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är dock viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan. Om du omfattas av dina föräldrars hemförsäkring kan även vara en möjlighet till att du får ersättning för brott som misshandel. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Säga upp vårdnaden om mitt barn för att undvika principalansvaret

2021-03-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är ohanterlig och jag är rädd att han ska elda upp en byggnad el liknande, då han ofta har tändare och tändstickor på sig. Jag är rädd att det kommer hända något som gör att han blir skadeståndsskyldig och jag vill inte betala. Om jag säger upp vårdnaden om honom och låter fadern ta allt ansvar, slipper jag så stå till svars om så skulle hända? /Britta
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande. Vidare undrar du om du genom att inte längre vara vårdnadshavare kan undgå skadeståndsansvar. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begår ett brott, eller orsakar person eller sakskada, föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsaka genom att råka elda upp en byggnad e.d. Ett exempel på ett ett brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken, och personsskada skulle kunna vara att någon blir brännskadad.Det viktiga rekvisitet här är vårdnadshavare. Föräldrar som inte har någon vårdnad över barnet har inte något ansvar enl. denna paragraf. Rent skadeståndsrättsligt och rent principellt, skulle du alltså inte vara skadeståndsskyldig om du sa upp vårdnaden om barnet. Dock är det så att en vårdnadshavare inte ensidigt kan säga upp vårdnaden om sitt barn. Båda föräldrarna måste dels vara överens och kan då skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, en förutsättning är dock att det godkänns av socialnämnden, se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Vidare är det alltid barnets bästa som ligger till grund för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa anses bl.a. vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna. se 6 kap. 2a §.Om båda föräldrarna eller någon av dessa väcker talan vid tingsrätt om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn så ska tingsrätten besluta om vårdnaden. Tingsrätten tar hänsyn till om föräldrarna har stora svårigheter med att samarbete i frågor som rör barnet och även barnets bästa, om barnet utsätts för övergrepp eller liknande. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 §.SammanfattningRent principellt kan du alltså slippa skadeståndsansvar genom att inte vara vårdnadshavare. Du kan däremot inte säga upp vårdnaden om ditt barn hursomhelst, utan detta kommer i slutändan vara upp till domstolen eller socialnämnden.

Måste jag köpa en ny tvättmaskin om jag råkat ha sönder den gamla?

2021-03-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som bor i ett kollektiv med två andra personer. Hon är korttids-hyrare av ett rum och de andra bor där permanent. (kan tilläggas att jag bodde där inna och det är mitt rum hon nu hyr, jag var också permanent boende där innan). Hon hade sönder tvättmaskinen första veckan hon flyttade in, en äldre maskin som vi alla tre fick ta ver gratis fårn tidigare familj som bodde i lägenheten. Den är äldre, och begagnad, och vi fick ta över den av anledningen att de ej tyckte det var värt att flytta med den helt enkelt. Nu då till min fråga, de andra som bor där kräver att hon köper en NY maskin, och accepterar inte en begagnad, eller av likvärdigt värde som den hon hade sönder. Är detta OK? Jag själv tycker att det låter lite orimligt eftersom hon nu spenderat 4000 kr för en tvättmaskin i en lägenhet hon bara ska bo i i 1 månad till (totalt 3 månader) och då får de som bor kvar där, permanent en "gratis" helt ny tvättmaskin. Jag förstår att de inte hade behövt köpa en ny annars än - om inneboende inte haft sönder den - men är det inte mer logiskt att man köper något av lika värde? Alternativt att de får betala en mindre del för den nya maskinen?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som alltid när det gäller skadeståndsskyldighet, är det viktigt att komma ihåg att den grundläggande huvudregeln i svensk rätt är att var och en bär sin skada. För att bli skadeståndsskyldig krävs att skadevållaren har agerat uppsåtligen (med flit) eller vårdslöst (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). Eftersom jag inte har någon information om hur det gick till när tvättmaskinen gått sönder får jag anta att din kompis orsakade skadan genom åtminstone oaktsamhet.Vid beräkningen av skadeståndet är en annan princip central: att skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Tvättmaskiner är en "sak", och en sakskada har alltså inträffat. Av relevans för den aktuella bedömningen är 5 kap. 7 § SkL: skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Den skadelidande har till och med rätt att välja det lägsta av dessa två belopp som huvudregel. Av informationen i din fråga verkar det som att det handlar om en rätt gammal och sliten tvättmaskin; oavsett om din kompis väljer att ersätta sakens värde eller reparationskostnaden är hon inte över huvud taget skyldig att få fram en tvättmaskin som är i bättre skick än det skick som tvättmaskinen hade när den gick sönder. Detta är vad som gäller rent juridiskt, men det är förstås värt att fundera över andra aspekter. I din kompis fall vore det förmodligen bäst för "husefriden" om en ny tvättmaskin kom på plats, men hon är inte skyldig mer än vad den gamla tvättmaskinen var värd. Om hennes medboende bestämt ska ha en ny tvättmaskin kan de ju använda den ersättning som de får av din kompis och skjuta till resten av pengarna själva. Nu verkar det som att hon redan har köpt en ny tvättmaskin; hon kan förslagsvis förklara för sina medboende att hon lämnar tillbaka tvättmaskinen om de inte ersätter henne för den del hon inte är skadeståndsskyldig för.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättning för olaga hot

2021-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag undra om jag får nån ersättning för olaga hot. Det har gått ca 17månader sen jag anmälde det har inte hört nåt alls sen då.
Sanna Parkan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Beroende på vilken grad av olaga hot det är fråga om, BrB 4:5, kan olika summor utges. Först och främst krävs att förundersökningen går vidare och gärningsmannen åtalas för brottet. Detta kan ta sin tid tyvärr då Åklagarmyndigheten har ett stort antal mål per år. Oavsett om förundersökningen läggs ned på grund eller om de väljer att åtala personen så bör du underrättas om densamma. Eftersom det gått över 1 år skulle jag ändå ringa in till polisen alt åklagarmyndigheten och fråga hur det går med undersökningen.I samband med att du underrättas om åtal så kan du begära skadestånd via brottsmålsrättegång pga kränkning, SkL 2:3, om vilken summa du önskar, det vanliga som utges vid mål om olaga hot brukar vara mellan 2000-15 000kr, återigen beroende på vilken grad av olaga hot det är fråga om och hur omständigheterna ser ut. Åklagaren kommer då att föra din talan om skadestånd.Om du inte begär något skadestånd kommer inget heller att utges. Mitt tips är alltid att begära en högre summa då domstolen aldrig kan gå över den summan du begärt men de kan gå under. Begär du 5000 i skadestånd kan de inte utge 8000 även om de anser att det vore skäligt. Skulle du däremot begära 10 000 kan de utge den summan eller under. Om förundersökning om olaga hot läggs nedSkulle åtal för olaga hot inte väckas kan du själva begära skadestånd för kränkning via ett civilrättsligt tvistemål. Men enligt SkL 2:3 krävs, för att skadestånd ska utges, att kränkningen skett via brott. Frågan blir då istället varför åtal inte väcktes. Beroende på den bevisning som kommer fram i förundersökningen skulle du kunna använda den som underlag för din talan. Skulle åtal läggas ned för att åklagare inte anser att det kommer leda till en fällande dom innebär inte detta i sig att du inte skulle ha framgång i ett civilrättsligt tvistemål, men det kan bli svårare. Detta är de tips jag har till dig. Hoppas att det hjälpte och lycka till!

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2021-03-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej mitt barn och en kompis till han har kastat i sönder ett fönster med en sten på sin skola.min fråga är enkel , skolan vill att vi föräldrar delar på kostnaden för fönstret.är de ok ? finns där någon försäkring tex hem som täcker något sådant ?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för den krossade rutan. Vidare undrar du om det finns någon försäkring som täcker detta. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL). Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsakat genom krossandet av fönsterrutan. Ett exempel på ett sådant brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken.Principalansvaret är begränsatSkadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse 3 kap. 5 § andra stycket SkL. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska centralbyrån (SCB) och har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520 kronor. Möjlighet till jämkningDet finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från principalansvaret när det är uppenbart oskäligt. Vid tolkningen av vad som är uppenbart oskäligt, ska hänsyn tas till föräldrarnas personliga förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldrarna har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott 3 kap. 6 § SkL. I förarbetena (Prop. 2009/10:142) nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.I det fall skadeståndet är oskäligt betungande på grund av den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas med hjälp av den allmänna jämkningsregeln 6 kap. 1 § SkL. Exempel på vad som är att betrakta som oskäligt betungande är om vårdnadshavarna under en kortare tid ställs inför omfattande skadeståndskrav på grund av att barnet har begått flera brott i rad. Ett annat exempel är om vårdnadshavarna har mycket låga inkomster.AvslutningsvisEftersom krossandet av fönsterrutan är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte varit närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt. Om du inte kan betala skadeståndet finns möjlighet att begära jämkning alternativt få ersättning från ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget gör då en bedömning av om de anser att barnet vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,