Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

2019-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan en person som inte är bosatt i Sverige men som blev frihetsberövad i Sverige under 4 månaders period få ansöka om ersättning? Personen har då suttit med restriktioner dessutom.Personen blev dömd via tingsrätt men friad efter sin överklagan till hovrätten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar ersättning vid frihetsberövande är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 §). Rätt till ersättning har den som varit häktad på grund av misstanke om brott bland annat om det meddelas frikännande dom (2 §). Lagen ställer således inget krav på att den häktade måste vara svensk medborgare.Enligt praxis utgår normalersättning vid frihetsberövande oavsett i vilket land personen är medborgare och oavsett på vems uppdrag frihetsberövandet sker.Som svar på din fråga innebär det att personen som varit frihetsberövad i Sverige, men inte är bosatt i landet, kan ha rätt till ersättning. För att ansöka om ersättning ska hen vända sig till Justitiekanslern. Vänligen,

Får grannen släppa ut sitt avloppsvatten så det rinner in till oss?

2019-10-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan, Vi köpte en fastighet för ca. 2 år sedan och har nu byggt vårt drömhus på den tomten.Tomten är dock ganska stor och vi upptäckte för år ca. 1 år sedan att grannen släpper ut sitt avloppsvatten på en bergig del av sin tomt som direkt rinner ner på vårt tomt. Det gör att ett större område blir rejält vattensjukt och inte går att använda för det som betesmark som vi har tänkt. Vi har pratat med kommunen som inte verkar anse att detta är ett problem, då grannen faktiskt släpper vattnet på sin tomt.Kan detta verkligen vara ok?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen bestämmelse som främst reglerar det du efterfrågar i din fråga är Miljöbalken (MB). Utsläpp av avloppsvatten är enligt MB en form av miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1-2 § MB). Som fastighetsägare är man därför skyldig att följa bestämmelserna i MB samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som fattats med stöd av balken.I 2 kap. MB framkommer allmänna hänsynsregler det finns en skyldighet att iaktta. Av reglerna framgår att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att man ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som inte är orimliga för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 2-3 § MB). I 9 kap. 7 § MB finns en särskild hänsynsregel innebärande att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För ändamålet ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. Det är enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning. Förbudet gäller dock inte om det är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.Miljöbalken ger vidare kommunerna rätt att meddela lokala föreskrifter om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett (40 § samma förordning) eller att meddela lokala föreskrifter att det ska vara förbjudet att utan tillstånd, eller innan anmälan gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar eller andra inrättningar (9 kap. 7 § tredje stycket MB). Den som bedriver miljöfarlig verksamhet (ofta fastighetsägaren) ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön. Den som bedriver verksamheten ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön (26 kap. 19 § MB). Huruvida fastighetsägaren får lov att släppa ut avloppsvatten så som sker är således beroende av en mängd faktorer. Bland annat hur renat/orenat vattnet är. Kommunen kan däremot förelägga fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten som är orenat om det inte är tillräckligt renat. Förbudet kan förenas med vite som fastighetsägaren får betala om det inte följs.Det finns vissa möjligheter för er att söka skadestånd om verksamheten hos er granne orsakar personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. När det gäller ren förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott ersätts skadan dock endast om skadan är av någon betydelse (32 kap. 1 § MB). Skadeståndsskyldighet uppkommer för skador genom förorening av vattenområden, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning (32 kap. 3 § första stycket MB). Skadeståndsskyldig är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § första stycket MB).Min rekommendation är att du i först hand vänder dig till kommunen. Det verkar dock som att då redan skett och det går inte i svaret att göra någon närmre bedömning av om din granne får släppa ut avloppsvatten så som sker. Men även om det är tillåtet kan grannen bli skadeståndsskyldig, om skador uppkommer enligt någon av ovan nämnda punkter.För att göra gällande skadestånd är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet närmre och undersöker hur era chanser är att nå framgång.Om du vill ha kontakt med en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype, det som passar er bäst.Med vänliga hälsningar,

Hur skriver jag en skadeståndsansökan?

2019-07-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Kommunen har bett mig komma in med en skadeståndsansökan Hur skriver jag en sådan
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ditt fall har jag ingen vetskap om vad det eventuella skadeståndet avser varför jag ger dig en generell genomgång av vad en ansökan om skadestånd kan innehålla.Din ansökan bör innehålla:- Ditt namn, personnummer, adress- Vem skadeståndskravet riktar sig mot (t.ex. mot kommunen)- Beskrivning av vad som hänt eller om någon gjort fel.- Vad händelsen/felet inneburit för dig.- Hur mycket skadestånd du kräver och hur du kommit fram till den summan. Skicka gärna med kopior på ev kvitton eller andra utlägg som styrker ditt skadeståndsanspråk.Om du vill ha hjälp med att formulera en skadeståndsansökan eller diskutera mer exakta formuleringar kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för ett kostnadsförslag.Med vänliga hälsningar,

Kan jag låna ut min företagsbil till en kompis eller finns det risker ur försäkringshänseende?

2019-06-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag lånar ut min företagsbil (som endast används i tjänsten och således betalar jag ej förmånsvärde) från min byggfirma till en kompis som lovat att hjälpa mig att hämta material till ett bygge jag håller på med. Detta för hjälpa mig som en engångshändelse för att lösa ett akut problem. Det är således ingen privatresa utan ingår i min verksamhet, kompisen är inte anställd av mig och har formell rätt (behörighet) att framföra bilen, kan det innebära problem för mig och min firma utifall exempelvis en olycka skulle inträffa då föraren av företagsbilen inte är anställd?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga handlar det om huruvida det kan innebära problem för dig att låna ut din företagsbil till en ej anställd kompis, för det fall att det sker en olycka. Det som ligger närmst till hands att utreda är vad som ingår i din försäkring och vilka försäkringen täcker. Vilka försäkringen täcker framgår av dina försäkringsvillkor med försäkringsbolaget. Min rekommendation är därför att du antingen läser igenom dina försäkringsvillkor, alternativt att du ringer ditt försäkringsbolag för besked om försäkringen gäller även om du lånar ut bilen till någon som inte är anställd.Vänligen,

Vad blir min självrisk vid skada på annans bil om jag saknar giltigt körkort?

2019-12-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag är svensk, har bott i Australien i 15 år och tog där körkort. Har de sista 20 månaderna bott i Sverige och kört här. Jag orsakade en mycket lätt skada på grannens bil vid parkering. Grannen påpekade när hon såg mitt körkort att den inte var giltig om jag bort i över ett år i Sverige. Jag har inbokat min uppkörning senare i februari. Kan mitt försäkringsbolag tvinga mig att stå för kostnaderna? Kan försäkringsbolaget anmäla mig och jag bli fälld för olovlig körning? Om så är fallet föredrar jag att betala ur egen ficka och låta bilen stå tills vidare.Tacksam för svar.MvhEva Svensson
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du orsakat en mindre skada på din grannes bil (däremot inte på din egen), varför det är trafikförsäkringen som ska täcka skadorna. Trafikförsäkringen ersätter inte skador som du själv orsakar på ditt fordon eller på egendom som du har med dig i fordonet. Krockar du till exempel med en annan bil kan du få ersättning från det fordonets trafikförsäkring, men bara om det var den andra förarens fel. Då kan du också få ersättning för skador på saker som du transporterat i ditt fordon. Om det var ditt fel att olyckan inträffade får du ingen ersättning alls från trafikförsäkringen, varken för skador på ditt fordon eller på sakerna i det. Däremot ersätter din trafikförsäkring skadorna på motpartens fordon, samt skador som ditt fordon orsakar på annans egendom.Exakt vad din självrisk är framkommer av ditt försäkringsbesked. I regel försöker försäkringsbolagen hålla självrisken för trafikförsäkring lång (omkring 1.000 kronor). Det finns inte en risk i sig att du får stå för alla skador, däremot kan du räkna med att du får en förhöjd självrisk eftersom du kört bilen utan giltigt körkort. Försäkringsbolagen får som högst begära, och begär därför i regel, en självrisk som motsvarar 1/10 prisbasbelopp om bilen framförts utan giltigt körkort eller om föraren varit berusad (21 § andra stycket trafikskadelagen). Prisbasbeloppet för 2019 är 46.500 kronor vilket innebär att du kan räkna med en förhöjd självrisk om 4.650 kronor.Såvitt jag kan finna har försäkringsbolaget ingen anmälningsskyldighet till polisen att du saknar körkort. Däremot kan jag inte heller finna att det finns något förbud mot det. Det kan således göras en polisanmälan, likväl som att din granne kan göra en polisanmälan. Om det sker en polisanmälan finns det en risk att du fälls för olovlig körning då du kört bil med ett ogiltigt körkort.Som svar på din fråga kan försäkringsbolaget inte begära betalt för hela kostnaden för skadan. Försäkringsbolaget kan som högst kräva åter 1/10 prisbasbelopp genom en förhöjd självrisk, motsvarande 4.650 kronor. Det finns ingen skyldighet att anmäla att du framfört bilen utan körkort, om så dock sker riskerar du att dömas för olovlig körning.Du får helt enkelt göra en kalkyl avseende vad som blir billigast för dig. Kostar parkeringsskadan mindre än 4.650 kronor att åtgärda kan det ju finnas skäl att betala den direkt själv för att inte blanda in försäkringsbolaget. Kostar det mer kan du låta försäkringsbolaget stå för det, med den risk det kan finnas att det kommer till polisens kännedom. Dock får beaktas att en polisanmälan om olovlig körning likväl kan ske av din granne.Hoppas du fick ett svar som gav dig klarhet i det du undrade över. För det fall att något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid efter frisläppande kan man begära ersättning från staten?

2019-07-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Satt anhållen 1992. Blev friad. Är det för sent få ersättning
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågan om hur lång tid efter ett frikännande man kan begära ersättning är prövad av Högsta domstolen i NJA 2018 s. 793. Av rättsfallet framkommer att preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har pågått. Eftersom det saknas särskilda regler om preskription enligt frihetsberövandelagen ska vanliga regler om preskription i preskriptionslagen tillämpas. Reglerna innebär att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten.I ditt fall har det gått 27 år sedan du satt anhållen och sedermera frikändes, varför det gått för lång tid för att begära ersättning.Vänligen,

Vad gäller vid skador på hyrd husvagn?

2019-06-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Vi hyrde en husvagn för Sweden Rock av en uthyrare. Vid återlämnandet så godkändes besiktningen och depositionen betalades tillbaka. Två dagar ringer uthyraren och påstår plötsligt att det finns skador på husvagnen.Vad gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om uthyraren begär betalt för skador på husvagnen och ni inte kan komma överens får vederbörande i slutändan vända sig till domstol. Utgångspunkten i svensk rätt är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det. Uthyraren ska således bevisa att ni orsakat skadorna när ni hyrde husvagnen. Om ni har en godkänd bevisning (på papper) torde det vara svårt för uthyraren att påstå att skador finns. Besiktningspapperet talar starkt för att det inte fanns några skador när den lämnades tillbaka.Vänligen,

Har min son rätt till ersättning för sveda och värk när han ramlat omkull med cykeln?

2019-06-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min son bröt i måndags båda underarmarna i en cykelolycka. Ha krockade inte med någon utan ramlade själv över styret när han bromsade. Han är nu gipsad på båda armarna. kan ha få ersättning för sveda och värk?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din son cyklat och ramlat, utan att någon annan varit inblandad, är händelsen att betrakta som en olycka. Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. När det gäller försäkringar styrs mycket av försäkringsvillkoren för er försäkring. Min rekommendation är därför att ni kontrollerar villkoren för din sons olycksfallsförsäkring eller kontaktar försäkringsbolaget för information om vad som ingår i försäkringen.Vänligen,