Möjlighet att stämma andra personer

2020-09-01 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Kan man stämma människor för vad som helst?Exempel om en dam som man har känslor för och hen vill inte ha den personen?Hoppas ni förstod vad jag menade.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!Den möjlighet att stämma någon i svensk rätt är enbart på skadeståndsmässiga grunder, där fysisk, ekonomisk eller psykisk skada har orsakats en människa, se skadeståndslagen. Andra möjligheter att "stämman någon" = begära skadeståndet, är på avtalsmässiga grunder där någon part bryter ett avtal eller om man har lidit skada på grund av ett brott, införlivade avtalsvillkor reglerar detta samt skadeståndlagen. Det finns dessvärre ingen möjlighet att stämma någon på grund av brustet hjärta eller svikna förhoppningar/förväntningar. Hoppas de var svar på din fråga!

Skadeståndsskyldig när annan skadar lokal

2019-10-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. Jag har en kompis som ska ordna fest om någon vecka. Hon ska hyra lokal men eftersom hon är under 18 så ska hennes mamma stå som ansvarig. Det kommer att förekomma alkohol under festen och många minderåriga men ingenting som bjuds på där. Min fråga är: kan hennes mamma bli straffad på något sätt för att hyra lokalen? Kan hon få böter eller till och med en prick i registret??
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om din kompis mamma kan bli skadeståndansvarig om någon på festen orsakar en skada på lokalen, eftersom hon bokar lokalen. Jag kommer i mitt svar att utgå från att din kompis mamma inte skrivit på att hon tar ansvar för skador som uppkommer i lokalen. Om din kompis mamma hyr lokalen och hon tar på sig ansvar för de skador som uppkommer, ja då kommer hon att få betala skadorna helt enkelt.Eftersom vi kommer behandla skador och ersättning för dessa rör vi oss i skadeståndslagen (SkadesL). Denna säger då att barn under 18 år svarar själv för att ersätta den skada som personen orsakat efter vad som anses rimligt ( SkadesL 2 kap 4 §). Man gör bedömningen utifrån de ekonomiska tillgångar och mognadsnivån person har. Jag vet ej åldern på de personer som kommer vara med på festen men exempelvis kommer nog en person som är 17 år och orsakar en skada få betala hela skadeståndet själv, beroende på hur stort det är.Förälder blir ansvarig att ersätta skada om barnet är väldigt litet eller om föräldern har brustit i sin uppsyn över barnet (Föräldrabalken 6 kap 2 §). Om barnet är under 18 år blir föräldern helt skadeståndansvarig om barnet begår något typ av brott som orsakar skador på lokalen (SkadesL 3 kap 5 §).Vad innebär det då för dig? Jo det innebär att om de som kommer på festen förstör lokalen så är det antigen dem själva beroende på hur gamla de är eller deras föräldrar som får betala. Om någon av dem på festen förstör något genom att begå brott blir föräldrarna skyldiga att betala. Det betyder alltså att så länge din kompis inte förstör något så kommer inte hennes mamma bli skyldig att betala för några skador. Hoppas det var svar på din fråga!

Skadestånd genom underlåtenhet

2020-05-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag undrar om vad lagen säger om denna händelse:Jag var på en inhägnad återvinningscentral och ska köra ut därifrån när det kommer en annan bil i full fart ifrån sidan och när jag väjer undan hamnar jag i en stor grop med utstickande armeringsjärn som naturligtvis skadar min bil ordentligt jag fick reparera min bil för 7470:- efter händelsen.Nu vägrar dom ansvariga att befatta sig med detta med hänvisningen att jag själv styrt ner i gropen, kan detta verkligen stämma?Kan tillägga att dom nu fyllt igen gropen...Med vänlig hälsning,
Oscar Rudén |Skadestånd underlåtenhetHejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag har fått så förstår jag det som en situation där det uppkommit skador på din bil, som du vill att de ansvariga personerna/företaget för området ska ersätta dig för kostnaderna av dina skador. Jag baserar mitt svar på den information jag har blivit given. Vad säger lagen? – Eftersom detta berör ersättning för skada som har uppstått, kommer vi att röra oss i Skadeståndslagen (SKL). 2 kap 1 § SKL ger en person rätt att kräva skadestånd som har orsakats av annan genom person- eller sakskada. Dock anger detta lagrum endast att man genom vårdslöshet eller uppsåt orsakar skada ska ersätta skadan. Detta medför att huvudregeln är att endast den som aktivt orsakar en skada ska ersätta denna, medan skada orsakad av underlåtenhet i regel inte medför skadeståndsskyldighet. Dock till alla regler finns undantag. Om handlingsskyldighet föreligger ska en part ha uppsikt över säkerheten inom ett visst område. I fall där man inte ingriper så kan denna handling av "icke handling", kan man beläggas med skadestånd. Undantagsregeln är att man kan bli skadeståndsskyldig för underlåtenhet, om det finns handlingsplikt utav nått slag. Underlåtenhet leder till skadeståndsskyldighet – Frågan föreligger då om vilka som har handlingsskyldighet och om personen/företaget som ansvarar över området du befann dig på när skadan skedde hade en handlingsskyldighet.En övervakningsgarant är en person/företag som har framkallat en farokälla och som har till uppgift att avvärja skador m.m. som kan orsakas av denna farokälla. Vi kan där med konstatera att farokällor som finns på återvinningscentralen ska neutraliseras och övervakas av de ansvariga på återvinningscentralen. Personalen/företaget hade därför en handlingsplikt att avvärja faror som kunde ske på grund av farokällor på området. Frågan som kvarstår är om denna grop utgjorde en farokälla. Vi har då två rättsfall från Högsta domstolen som vägledning. Enligt NJA 1973 s 141 så framkommer det om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område som anses olämpligt eller farligt att vistas inom, samt uppför lämpliga anordningar för att hålla bort personer så kan det företag/personen/kommunen som inte genomför detta beläggas med skadestånd för de eventuella skador som uppkommer. Även NJA 1985 s 456 anger att företag som genom underlåtenhet inte varnar för olycksrisker eller farligheter inom ett visst område har gjort sig skadeståndsskyldiga genom underlåtenhet av varnande av olycksrisk. Vad betyder det här för dig? - Med stöd av dessa två rättsfall och det som sagts ovan går det med relativt stor säkerhet att konstatera företaget/personalen i fråga hade en handlingsplikt som övervakningsgarant över gropen. De hade ett ansvar att förhindra folk från att köra ned i gropen, genom avspärrning och/eller varningsskyltar m.m. Om inget sådant var närvarande utgjorde gropen en farokälla, där handlingsplikten inte var uppfylld. Genom sin underlåtenhet blir därmed företaget skadeståndsskyldiga för alla skador som farokällan (gropen) orsakar. Därför bör återvinningscentralen vara skadeståndsskyldiga för den skada som har uppkommit på din bil.