Hundägares ansvar

2020-03-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min lilla Pomeranian vart biten av en jakt hund trots att den var kopplad och min hund stod en bit bort och vänta på mig han var okopplad min hund var inte ens fram till den hunden som flög på han. Ägaren till jagkthunden hade koppel som en löp lina och släppte efter, men hade inte koll på hunden att den fakto flög på min hund. Vem står ansvarig? Dom menar att jag får skylla mig själv för jag hade hunden o kopplad. Min hund var ju inte ens fram till deras hund. Utan anledning flög på min hund som nu ligger på djursjukhuset i Uppsala.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem är ansvarig?Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar. Detta innebär att ägaren är skyldig att ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan, samt ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. En hundägare eller innehavare av hund ska ersätta en skada som har orsakats av en hunden. Skadar hunden en annan hund är ägaren skyldig att betala eventuella veterinärkostnader för den andra hundens skador. Att du inte hade din hund kopplad utesluter inte den andra hundägarens ansvar för. Men det jag kan nämna är att skadeståndet i vissa fall kan jämkas enligt skadeståndslagens bestämmelser, exempelvis om den som lidit skada varit medvållande till skadan (6 kap 1 § skadeståndslagen). För att den skadelidande ska anses ha varit medvållande krävs att denne agerat oaktsamt. Det är inte säkert att det faktum att din hund var okopplad bör ses som oaktsamt av dig, men det kan vara bra att ha i åtanke. Oavsett är den andra ägaren skyldig att ersätta skadan, men frågan återstår om du kommer att få full ersättning. Hur du ska gå till vägaJag skulle rekommendera dig att i första hand ta kontakt med hundägaren för att prata och förklara med denne om att du har rätt till skadestånd. I andra hand kan du skriva ett skadeståndskrav. Om hundägaren inte vill betala skadeståndet kan du i tredje hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva ut skadeståndet genom domstol. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är hyresvärden skyldig att sanda?

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Är stall hyresvärden skyldig att sanda väg och yttre områden som används av dom inackorderade.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen specifik lag som säger att en hyresvärd är skyldig att sanda. Däremot är utgångspunkten vid hyresförhållanden att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål ser till att snö och is tas bort från väg och området runt omkring fastigheten så att framförallt ingen skadas. Hyresvärden kan alltså bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Enligt skadeståndslagen (SkL) kan den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Vad som krävs är: 1. Hyresvärden varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt, 2. Hyresvärden oaktsamhet har orsakat din skada, 3. Att det finns ett orsakssambandet mellan hyresvärdens oaktsamheten och din skada skada Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 § SkL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Förutsättningar för skadestånd

2020-02-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilka förutsättningar ska uppfyllas när det gäller skadestånd?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är skadeståndslagen (SkL) som reglerar frågor om skadestånd. Jag kommer nedan att sammanfatta vilka förutsättningar som gäller vid skadestånd.Förutsättningar för skadestånd är följande:1. Den grundläggande förutsättningen är att det ska finnas en skada. Man måste sedan klassificera skadan, det vill säga vilken typ av skada är det fråga om. Det finns fyra olika typer av skada:- personskada - en kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande, till exempel bruten arm (2 kap 1 § SkL)- sakskada - detta är en skada på ett föremål, till exempel en cykel (2 kap 1 § SkL)- ren förmögenhetsskada - en ekonomisk skada som inte har ett samband med person- eller sakskada (1 kap 2 § SkL)- kränkning - denna skada uppkommer när en person allvarligt kränker en annan person genom angrepp mot personens frihet, frid eller ära (2 kap 3 § SkL)Således ska man avgöra vilken av dessa fyra skador som skadan gäller just för ditt fall. Det är viktigt att identifiera skadan på grund av att de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning ger olika regler.2. Skadestånd kräver uppsåt eller oaktsamhet: Uppsåt innebär att en person med flit har skadat eller tagit sönder något. Oaktsamhet betyder att en person har varit slarvig eller inte tillräckligt försiktig och därför har skadan skett3. Skadestånd kräver adekvat kausalitet: Kausalitet innebär orsakssamband. Det gäller att bedöma om det finns en koppling mellan personens agerande och skadan som har uppkommit. Om bedömningen visar att det finns ett orsakssamband måste man gå vidare och undersöka om orsakssambandet är adekvat. Då kollar man om det verkligen var just den handlingen som orsakade skadan. Om person A blir misshandlad och drabbas sedan av en hjärnskada måste man undersöka om misshandeln var orsaken till hjärnskadan.SlutligenDet är viktigt att poängtera är att alla dessa punkter måste vara uppfyllda för att skadestånd ska uppstå. Sedan får det inte heller föreligga någon ansvarsfrihetsgrund, det vill säga till exempel nöd eller nödvärn, som skulle kunna göra att personens skada är okej.Hoppas du fick svar på din fråga!

Rätt till ersättning för skada en hund har orsakat

2019-10-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Jag går förbi en inhägnad tomt och skriver ett sms. Plötsligt flyger det upp en hund mot staketet och skäller. Jag blir rädd och tappar min telefon så att den går sönder. Jag ropar efter ägaren men ingen syns till på tomten. (Jag gick inte in på tomten) jag uppfattar det som att ingen har koll på hunden. Hunden rörde aldrig vid mig och lyckades inte komma över staketet. min fråga är. Kan jag kräva reparations kostnader av ägaren. Dvs går detta under strikt ansvar.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndetRegler om strikt ansvar för hundägare finns i Lag om tillsyn över hundar och katter.En hundägare har strikt ansvar över skador som dennes hund orsakar, oberoende hur skadan uppstod och om du skulle ha bidragit till skadan (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren måste ersätta skadan på din telefon.Eftersom det är din telefon som har gått sönder är det en sakskada. Du har då rätt till ersättning för reparationskostnaden och eventuell annan kostnad som du har fått som följd på grund av skadan (5 kap 7 § skadeståndslagen).Hur du ska gå till vägaJag skulle rekommendera dig att i första hand ta kontakt med hundägaren för att prata och förklara med denne om att du har rätt till skadestånd. I andra hand kan du skriva ett skadeståndskrav. Det finns ingen exakt mall hur ett skadeståndskrav ska se ut, men dessa punkter nedan kan du använda dig av:- Ditt namn, personnummer och adress- Vem du riktar skadeståndskravet mot, det vill säga hundägare i ditt fall- Beskriv utförligt vad som hände när skadan uppkom, och hur hunden orsakade skadan- Ta upp vilken skada på telefonen fick till följd av händelsen- Skriv hur mycket du kräver i skadestånd och varför, till exempel kvitto på reparationen av din telefon- Dina kontaktuppgifterOm hundägaren inte vill betala skadeståndet kan du i tredje hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva ut skadeståndet genom domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!