Preskriptionstid för fordran på skadestånd i anledning av brott

2012-03-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Jag dömdes för misshandel i tingsrätten 2010. Brottet skall ha begåtts 2006. Jag var misstänkt och åtalad för grov misshandel, men dömdes för misshandel. Jag anhölls och häktades 2009. Släpptes efter 5 dagar. Jag blev dömd att betala skadestånd. Målsägande har än idag (2012) inte begärt att jag ska betala skadeståndet. Jag vill fråga om när preskriberas skadeståndet?
Johan Corell |Hej Regler om preskription kan du finna i preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130. Att du är skadeståndsskyldig innebär att den skadelidande har en fordran på dig. Huvudregeln är att fordringar på skadestånd i anledning av brott preskriberas tio år efter uppkomsten enl. 2§ preskriptionslagen. Dagen för den skadegörande handlingen räknas normalt som tidpunkten för fordrans uppkomst. 3§ preskriptionslagen innebär att preskriptionstiden för fordringar på skadestånd i anledning av brott kan förlängas över tio år i vissa fall. Denna bestämmelse är inte aktuell i ditt fall. Eftersom brottet skulle ha begåtts 2006 så preskriberas målsägandes fordran på skadestånd 2016 om inte ett preskriptionsavbrott inträffar dessförinnan. Att preskriptionsavbrott inträffar innebär att tiden kommer att förlängas ytterligare, se 5-7§§ preskriptionslagen. Med vänliga hälsningar

Skadestånd misshandel

2011-03-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar hur mycket skadestånd min syster kan få efter en misshandel när hon var ute och roa sig på stan. Hon har tänkt begära 1500kr för konstant huvudvärk i 1 vecka och därefter sporadisk smärta i ca 1 mån. Pga misshandeln blev hon sjukskriven i 3 veckor och vill ha ersättning med 30 000kr för utebliven lön. Hon har även fått köpa mediciner för 1200kr och betalt två låkarbrsök på 600kr. I allt kaos skulle hon egentligen åka utomlands på semester, resan var dock inte betald men kan man kräva ersättning som kompensation för att tillfället gick om intet? Tack!
Mathias Gunnervald |Hej, Skadestånd regleras främst i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207) . Den grundläggande principen inom skadeståndsrätten anses vara att ersättningen skall sätta den som lidit en skada i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig hade inträffat. Huvudregeln om ersättning för personskada finns i 5 kap. 1 § SkL. Ersättning skall enligt paragrafen utgå för 1) sjukvårdskostnad och andra utgifter 2) inkomstförlust 3) sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan. Punkt 1-2 avser ekonomisk skada, medan punkt 3 avser ideell skada. Gällande den icke fullt utnyttjade semestern torde den rymmas under punkt 2, då även förlorad semester kan ersättas såsom inkomstförlust. Frågan behandlades i rättsfallet NJA 1948 s. 646, där en person fick ersättning för semester denne inte kunnat tillgodogöra sig. Vänligen,

Preskription på fordran i anledning av brott

2011-02-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Löper preskriptionstiden på ett skadestånd pga. brottslighet från det att domen faller eller från det att den brottsliga handlingen utförs? (dvs. infaller 10års gränsen, om man bortser från ev. avbrott, 10 år efter brottet eller domen?) Ser gärna hänvisning till lagtext, rättsfall eller lagkommentar an. detta.
Andreas Vinqvist |Hej, Preskriptionstiden avseende skadestånd på grund av brott räknas normalt från den dag brottet begåtts, se NJA II 1981 s. 25. Preskriptionstiden kan dock förlängas i vissa fall. Enligt 3 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran i anledning av brott först ett år efter tiden för åtalspreskription, om inte domstol avgjort ansvarsfrågan avseende brottet dessförinnan. Har domstol avgjort frågan innan denna tidpunkt, gäller den normala 10-årsfristen från dagen då brottet begicks. För mer information, se Preskriptionslagens 2 och 3 §§ samt NJA II 1981 s. 25ff. Vänligen,

Skadestånd p.g.a. misshandel

2010-11-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Blev för en tid sen Misshandlad av en kille. Oprovocerat Slog han mig med knuten näve på käken, jag föll ner på golvet och svimmade. Då fortsatte han att sparka mig två gånger i bröst och mage. Därefter omhändertogs han av vakterna och senare blev han gripen av polis. Jag blev för till akuten för observation. Där dokumenterades mina skador. Lättare hjärnskakning, svullnader i ansiktet och blåmärken på ben. Jag skall enligt min kontakt på polisen fundera på vad jag skall begära för skadestånd? Utöver detta så har jag varitledig från mitt jobb två dagar pga kraftig huvudvärk. Div kläder blev förstörda av blod mm. Hoppas på svar!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. SkL 2 kap 1§ stadgar att ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan.” Som personskada räknas bl.a. fysiska förändringar av kroppen och smärta. I ditt fall rör det sig om en personskada och i SkL 5 kap 1§ anges vad den skadelidande kan kräva ersättning för, se https://lagen.nu/1972:207#K5. Till att börja med kan du begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av misshandeln, t.ex. sjukvårdskostnader och de kläder som blev förstörda. Du kan också få ersättning för den inkomstförlust som drabbat dig då du var tvungen att stanna hemma från arbetet under två dagar. Slutligen kan du begära ersättning för ”fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur”, s.k. sveda och värk. Ersättning för detta ska täcka bl.a. fysisk smärta, men även psyksiska reaktioner såsom ex. ångest och sömnstörningar Det framgår inte av din fråga, men om det är så att du har fått någon typ av bestående skador, ex. ärrbildning, kan du kräva skadestånd även för detta, s.k. lyte och men. Det är även möjligt för dig att utfå ersättning för kränkning enligt SkL 2 kap 3§ (se https://lagen.nu/1972:207#K2). Enligt detta lagrum ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Misshandel är ett brott som faller under detta lagrum. Utgångspunkt för bedömningen av om kränkningen är allvarlig är en objektiv bedömning av gärningen. De flesta typer av våldsbrott tenderar att bedömas medföra en allvarlig kränkning för den drabbade. SkL 5 kap 6§ anger hur storleken på kränkningsersättning ska beräknas. Det görs en skälighetsbedömning varvid man beaktar handlingens art och varaktighet och om handlingen t.ex. haft förnedrande inslag eller har varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. Sammanfattningsvis kan du alltså kräva skadestånd på en rad grunder. Det är viktigt att du noga räknar på de kostnader som du har haft till följd av brottet och yrkar ersättning för dessa. Observera dock avräkningsregeln i SkL 5 kap 3§, som innebär att viss typ av ersättning, bl.a. från socialförsäkringar,ska avräknas från skadeståndsbeloppet. Om full bevisning avseende skadans storlek inte kan läggas fram i rätten, kan domstolen enligt Rättegångsbalken 35 kap 5§ uppskatta skadan till ett skäligt belopp (se https://lagen.nu/1942:740#K35). Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Ersättning för falsk anmälan

2011-12-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan ! har två pojkar på 13 och 15 år som har blivit oskyldigt anmälda till polis för olaglig förföljelse. Kan dom på något sätt få ersättning från den personen för att denne gjort en falsk anmälan på dom?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga Eventuellt kan Brottsbalkens 15 kap. 6 § https://lagen.nu/1962:700 om falsk eller obefogad angivelse av oskyldig till åtal, göras gällande av den som anmälts/anklagats för brott. Det krävs då att den som angivit det påstådda brottet visste att den anklagade var oskyldig och att angivaren avsåg att den anklagade skulle bli åtalad och fälld till ansvar för det angivna brottet. Det krävs också att det är en formlig angivelse med direkt uppmaning att åtala den anklagade/angivne för brottet för att regeln ska bli tillämplig. Handlar det istället endast om en framställning till polismyndigheten att undersöka om brott föreligger och att den utpekade i sådant fall (om man finner att brott föreligger) ska åtalas, så kan denna regel inte göras gällande. Det väcker man åtal för brott så kan man föra en talan om skadestånd i rätten i samband med detta enligt enligt Rättegångsbalken (RB) 22 kap 1 § (se https://lagen.nu/1942:740#K22) Man kan få skadestånd på olika grunder, bland annat p.g.a. kränkning och/eller sveda och värk. Enligt skadeståndslagen (SkL) 2 kap 3 § (se https://lagen.nu/1972:207) gäller att ”Då någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, ska ersättning utgå för den skada som kränkningen innebär.” Kränkning torde anses vara för handen om handlingen framkallat känslor såsom ex. rädsla, skam eller förnedring hos den drabbade. Skadestånd p.g.a. personskada kan enligt SkL 5 kap 1 § utgå för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). En skadeståndstalan kan föras även som ett civilrättsligt tvistemål, d.v.s. utanför brottmålsrättegången, dock är det vanligen av praktiska skäl mest lämpligt att ta det inom ramen för en brottmålsrättegången. Vänligen

Skjuta annans hund

2011-03-14 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har (hade!!) en tax som var 7 år och har nog aldrig gjort en fluga förnär. Kanske mindre hyss när han var i valpåldern. Givetvis har den sagt ifrån när någon kommit in på tomten. Vid ett tillfälle råkade den komma över till grannen som har höns bakom sitt hus. område. Han skaffade tupp för ett tag sedan eftersom han tyckte att hönsen behövde detta. den här tuppen förde givetvis oväsen och jag retade mej givetvis på detta. Kanske min tax kände detta och bet således ihjäl tuppen. Grannen sköt då min tax och sa sen att jag fick skylla mej själv som inte höll ordning på den. Får han göra så ??
Mathias Gunnervald |Hej, I rättsfallet NJA 1988 s. 495 hade en man skjutit en hund efter att hunden gått till attack mot mannens getter. Detta ansågs inte vara en godtagbar handling och mannen dömdes för skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1 ). I fallet ansågs det inte vara försvarbart att för skyddande av sina getter sträcka sig så långt som att skjuta hunden. Detta dels på grund av getternas ringa värde i jämförelse med värdet på hunden. Därav bör bedömningen bli den samma då det gäller en tupp. Du har med största sannolikhet möjlighet att kräva skadestånd av mannen som sköt din hund. Vänligen,

Jämkning av skadestånd vid rån

2010-12-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej Jag blev dömd för grovt rån samt försök till rån på minderåriga och blev dömd till 29 000 i skadestånd samt 300 timmars samhällstjänst och har precis fått en dotter. Rånen begicks för 3 år sedan men rättegången blev i år (2010) då jag var utomlands i 3 år. Jag ah ringen inkomst förutom föräldraledighet - lägstainkomst samt lite från försörjningsstödseneheten. Är detta rätt?? överklagan är på gång och är om två veckor. min fårga är; detta hänsynslösa straff måste ändras och bli mildare med tanke på min situation (ung förälder utan inkomst eller egen bostad). kommer detta att "förmildras", har jag någon rätt att få ett mildare straff nu under överklagan med tanke på min situation?
Lina Radovic |Jämkning av skadestånd är möjligt enligt 6:2 skadeståndslagen, om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Hänsyn lär också kunna tas till anhörigas behov. Vid grövre brottslighet såsom rån kan dock jämkning troligtvis inte ske. Det hindrar dig givetvis inte från att åberopa 6:2 skadeståndslagen i rättegången. Se 6:2 skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för skadeståndsfordran i anledning av brott

2010-10-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag misstänktes ha utfört skadegörelse 080216 och fick en dom i samma ärende 090603. Bland annat dömdes jag till att betala skadestånd. Först nu, 101021, har jag fått hem brev om att betala detta skadestånd. Är det inte så att detta skadestånd preskriberades antingen två år efter det påstådd brottet, dvs. 100216 eller ett år efter domen, dvs. 100603? Detta skulle då innebära att man inte har någon rätt att kräva att jag skall betala skadestånd nu, i oktober 2010. Eller hur är egentligen sakernas tillstånd?
Sofie Bjärtun |Hej, Regler om preskription av alla slags fordringar finns i preskriptionslagen. Enligt huvudregeln preskriberas fordringar tio år efter tillkomsten, se 2 § preskriptionslagen. För skadeståndsfordringars del innebär detta att preskriptionstiden räknas från den tidpunkt då den skadegörande handlingen utfördes. Vad jag ovan beskrivit gäller allmänt för skadeståndsfordringar. Om det är fråga om skadestånd i anledning av brott, som i Ditt fall, finns det särskilda regler som innebär att preskriptionstiden i vissa fall kan förlängas. Syftet med dessa regler är att den som åsamkats skada genom brott skall ha möjlighet att begära skadestånd så länge straffrättslig påföljd kan dömas ut. Den regel, som jag misstänker att Du har i åtanke och som stadgar just att preskription inträder ett år efter domen, fungerar alltså som en förlängning av tiden i det fall att den tioåriga preskriptionstiden inte räcker. Så kan vara fallet när det gått mer än nio år mellan brottet och domen. Såsom ovan framgått gäller för Din del den allmänna preskriptionstiden på tio år. Skadeståndsfordran är således fortsatt gällande. Vänligen,