Vårdnadshavares skadeståndsansvar

2018-11-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej !Min son är som är 12 år skulle visa en kompis var deras buss stannar.Detta genom att peka med handen. Han slår då till sin andra kompis som tappar sin mobil i asfalten.Alltså genom otur / olyckshändelse. Är jag skadeståndsansvarig för kompisens mobil ? Finns det någon regel om att man har något egenansvarig för sin te x mobil.Vårt försäkringsbolag ersätter inte skadan eftersom det inte är vår sons mobil. Föräldrar till kompisen vill att vi står för hela deras självrisk som är betydligt högre än vår.Vad gäller ? Finns det praxis ?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL), den hittar du här!Kort om skadeståndHuvudregeln inom svensk rätt är att den som orsakar skada har ett skadeståndsansvar om denne varit vållande (alltså agerat med uppsåt eller varit oaktsam) 2 kap. 1 § SkL. En förutsättning för att någon har varit vållande till skada är att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och vållandet. Det ska alltså finnas ett "tillräckligt orsakssamband" mellan den skadevållandes handlingar och skadan som uppkommit. Barn, alltså personer under 18 år, ska ersätta den skada de orsakat i den mån det är skäligt med hänsyn till hans/hennes ålder, utveckling, vilken handling det rör sig om och om det föreligger någon ansvarsförsäkring se 2 kap. 4 § SkL. Föräldrars skadeståndsansvar för sina barns handlingarOm vårdnadshavare uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i sin plikt att utöva tillsyn om sitt barn, och barnet förorsakar skada så är vårdnadshavaren skyldig att utge skadestånd enligt 6 kap. 2 § 2st föräldrabalken (FB) jämte 2 kap. 1 § SkL. I tillsynsplikten ingår att vårdnadshavaren ska förebygga och avvärja skadegörande handlingar av barnet. De åtgärder som vårdnadshavare ska vidta för att uppfylla sin tillsynsplikt och undgå skadeståndsskyldighet varierar beroende på bl.a. vilket föremål barnet använder, vad barnets sysselsätter sig med och vårdnadshavares kännedom om aktiviteten. Det ställs större krav på tillsynen när det gäller små barn än ungdomar. Ett litet barn kan kräva ständig övervakning medan tillsynsansvaret i fråga om ungdomar ofta kan anses uppfyllt genom att vårdnadshavaren ger instruktioner eller förmaningar. Vårdnadshavare har även sedan 2010 ett principalansvar för skador som deras barn orsakar genom att begå brott enligt 3 kap. 5 § SkL. Principalansvaret innebär att vårdnadshavare svarar för sina barns förehavanden oberoende av vållande – ett strikt skadeståndsansvar. Något sådant ansvar torde inte vara aktuellt här eftersom ditt barn, utifrån förutsättningarna du angivit, inte verkar ha agerat med uppsåt.ErsättningenVid sakskada, dvs skada på ett fysiskt föremål, som det här rör sig om ska ersättning utgå antingen för sakens värde eller för reparationskostnaden 5 kap. 7 § SkL. Förutsatt att kompisens självrisk inte är högre än mobilens marknadsvärde eller reparationskostnad så kommer du eller din son bli skyldig att betala denna. Det är den skadelidandes skada som ska ersättas och därför kan ingen hänsyn tas till att er självrisk är lägre.Sammanfattande svarDu, i egenskap av vårdnadshavare, kan bli ersättningsskyldig för ditt barns agerande. Det är svårt för mig att göra en egen bedömning angående ditt skadeståndsansvar utan kunskap om alla omständigheter kring skadehändelsen. Utgångspunkten är dock att den som påstår någonting måste bevisa detta och om kompisen vill ha skadestånd måste denne kunna bevisa att din son agerat vårdslöst. Vid rena olyckshändelser, dvs vållande som varken beror på vårdslöshet eller uppsåt, utgår inget skadestånd. Viktigt att notera är dock att vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga för skada som deras barn orsakat genom rena olyckshändelser om de brustit i sin tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § 2st. FB. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kräva föräldrar på skadestånd för skada orsakad av underårig?

2018-11-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En minderårig har gjort sig skyldig till uppsåtligt brott och orsakat skada på ett fordon (mopedbil) som jag är ägare till. Personen ifråga hade inte rätt att framföra fordonet på grund av att giltigt förarbevis (körkort) saknades och det skedde dessutom utan min vetskap. Fordonet prejades av vägen av en polisbil och kan enligt verkstad inte garanterat kunna återställas till samma skick igen. På grund av att föraren saknade körkort gäller inte försäkringen. Men då personen är minderårig så kan jag inte yrka skadestånd mot honom gissar jag, utan emot föräldrarna. Värdet på fordonet är 80.000:-, kan en minderårigt föräldrar åläggas att betala det, eller finns det någon beloppsgräns för vilket ekonomiskt ansvar föräldrar har för skador orsakade av sina minderåriga barn? Är det ens meningsfullt att försöka?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar har bara skadeståndsansvar om de är vårdnadshavare för barnet (3 kap. 5 § 1 st SkL). Som förälder har man ansvar för sitt barns handlingar upp tills att de når straffmyndig ålder, dvs. 15 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vårdnadshavares skadeståndsansvar är solidariskt. Det betyder att vårdnadshavarna inte svarar för hälften var, utan för allting gemensamt. Solidariska skadestånd tillämpas för att underlätta för den skadelidande att få betalt, medan de som solidariskt svarar för ett skadestånd därefter inbördes får tvista om fördelningen person för person. Vårdnadshavares gemensamma skadeståndsansvar är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadetillfälle. En femtedels prisbasbelopp år 2018 är 9 100 kr (3 kap. 5 § 2 st SkL). Du kan därför inte kräva mer av någon av föräldrarna.Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för (2 kap 1 § SkL). Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL).Du kan alltså enbart kräva föräldrarna på 9 100 kr och den underåriga på resterande belopp. Föräldrarna ansvarar bara om den underåriga inte fyllt 15. I annat fall får du kräva den underårige på hela beloppet.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Ett barn skadade min kattunge. Kan jag få ersättning?

2018-10-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Idag hade jag en familj över då jag har några kattungar till salu, En i denna familjen vart en liten flicka som ville leka med en av kattungarna och skadade henne rejält så hon skrek till och är nu hel halt på en av hennes tassar pga, Ungen i familjen. Har jag då som kattägare rätt till att lägga ett skadostånd på denna familjen då dom skadade katten? vill jätte gärna ha svar. Tack :)
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken slags skada är det?I skadeståndslagen (SkL) anses djur vara "saker", och således anses skador på djur vara "sakskador". Vad omfattar ersättning för sakskada?Ersättning för sakskada omfattar enligt 5:7 SkL: Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, Annan kostnad till följd av skadan, Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Ersättning för sakskada omfattar enbart ekonomiska skador. Om du kan få ersättning så skulle det kunna omfatta veterinärkostnader. Om det är en raskatt som är värd mycket pengar skulle det kanske kunna anses vara värdeminskning. Om du har kattuppfödning som näringsverksamhet skulle det kunna omfattas av den tredje punkten ovan. Men kom ihåg att det är du som ska bevisa att du har lidit en ekonomisk skada!Vad krävs för att få ersättning för sakskada?För att få sakskada så ska någon uppsåtligen eller av oaktsamhet ha orsakat skadan, 2:1 SkL. Då det verkar som om barnet hanterat katten på ett oaktsamt sätt så skulle detta kunna vara uppfyllt. Det ska även finnas ett samband mellan handlingen och skadan – alltså ska barnets hanterande av katten ha orsakat skadan, vilket verkar vara fallet för dig. Men här är det återigen du som ska visa att det var just barnets agerande som skadade katten.Något som kan påverka din rätt till ersättning är medvållande, till exempel att du låtit barnet leka med kattungen, trots att du sett att barnet hanterade kattungen vårdslöst. Då kan ersättningsansvaret jämkas ner (bli lägre).Vad gäller när ett barn har orsakat skadan?Barns ansvar kan jämkas ner beroende på dess ålder. Om barnet är under 3-4 år brukar det jämkas ner till noll – då får du inte någon ersättning alls. Det jämkas mindre och mindre ju äldre barnet är. När man närmar sig 18 jämkar man mycket lite, om ens något.Ersättningen kan även jämkas ner, om barnet enbart har agerat oaktsamt (och inte vårdslöst).Om föräldrarna har en ansvarsförsäkring så täcker den barns oaktsamhet, oavsett om barnet varit oaktsamt eller vårdslöst. Detta gäller för barn upp till 12 år. Om en ansvarsförsäkring går in, så jämkar man inte alls. Då får du full ersättning.SammanfattningFör att du ska få ersättning ska du ha lidit ekonomisk skada på grund av sakskadan, och det är du som ska bevisa att du faktiskt har lidit skada. Barnet ska antingen av oaktsamhet eller vårdslöshet ha orsakat skadan. För att inte ersättningen ska jämkas ner på grund av medvållande så får du inte ha agerat på ett sätt som medverka till skadan (till exempel ha låtit barnet fortsätta leka, trots oaktsamt beteende).Om föräldrarna har en ansvarsförsäkring, och barnet är under 12 år, så kan din sakskada ersättas av denna. Hör med föräldrarna om de har en sådan! Då jämkas det inte heller beroende på barnets ålder, eller huruvida barnet varit oaktsamt eller vårdslöst.Om det inte finns en ansvarsförsäkring så kan en eventuell ersättning jämkas ner beroende på barnets ålder samt beroende på om barnet har varit oaktsamt eller om barnet har varit vårdslöst. Om det inte finns en ansvarsförsäkring så försöker man finna en annan ansvarig än barnet, till exempel personen som passade barnet (föräldrarna). Då är det de som ska ersätta skadan för att de har brustit i sin tillsynsplikt.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan vårdnadshavare eller barn bli skyldig att ersätta lärarens mobil?

2018-09-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son spelade bollspel på rasten i skolanHan fick bollen i ansiktektet och barnen skrattade åt honom. Han blev ledsen och arg och sparkade till en jacka som låg på markenI jackan låg frökens mobil. Skärmen gick sönder. Nu vill hon ha ersättning av mig som förälder. Jag tycker de var oansvarigt av läraren att lägga jacka på marken och ha sin mobil i den på en skolgård. Mitt barn är 12 år Min son började gråta när mobilen gick sönderHan sa. Det var en jacka mamma. Jag visste inte det låg en mobil i den.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för om din son eller du kan bli skyldiga att ersätta mobilen. Sedan kommer jag att redogöra för vad du bör göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.I detta fall är det skadeståndslagen (SkL) som är tillämplig.Kan du eller din son bli skyldiga att ersätta mobilen?Som förälder till ett barn har man skyldighet att ersätta skador som ens barn orsakar genom brott, se SkL 3 kap. 5 §. Av allt att döma så verkar det som att din son inte haft uppsåt att ta sönder mobilen utan att det skett genom en ren olyckshändelse och han har därför inte begått något brott. Den som orsakar skada utan uppsåt men genom vårdslöshet blir som huvudregel skadeståndsskyldig, se SkL 2 kap. 1 §. Den som är under 18 år ska dock ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hens ålder, utveckling, vad det rör sig om för handling och om det finns någon ansvarsförsäkring, se SkL 2 kap. 4 §. Din son kan alltså bli skadeståndsskyldig, men det finns ett antal omständigheter man tar hänsyn till eftersom han är under 18 år. Värt att nämna är också att det finns en jämkningsregel som innebär att skadeståndet kan sättas ned om den andra parten själv har medverkat till skadan, se SkL 6 kap. 1 § 2 st. I det här fallet låter det som att läraren eventuellt kan ha medverkat till skadan genom att, precis som du säger, ha mobilen i jackan liggande på marken på en skolgård. Varje skadeståndsbedömning är individuell och baseras på ett antal olika faktorer och då jag inte känner till alla omständigheter är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet kring detta fall. Det jag kan säga är att det låter som din son kan vara skadeståndsskyldig genom att ha agerat vårdslöst men att skadeståndet också antagligen kan jämkas eftersom det verkar som att läraren själv medverkat till skadan. Hur mycket skadeståndet jämkas beror på hur stor del i skadan din son respektive läraren hade, se SkL 6 kap. 1 § 3 st.Vad bör du göra nu?Jag rekommenderar dig att i första hand höra av dig till läraren och förklara att det var en olyckshändelse och att hon själv har bidragit till skadan genom att ha mobilen liggande på marken. Ni bör sedan höra av er till era respektive försäkringsbolag och se om de täcker skadan. Med största sannolikhet kan skadan ersättas genom antingen lärarens egen eller er hemförsäkring minus eventuell självrisk. Förhoppningsvis kan ni lösa saken med hjälp av era försäkringsbolag. Om läraren fortfarande skulle kräva ersättning är det upp till henne att ta saken vidare till domstol, detta kommer dock kosta henne pengar och verkar osannolikt då det inte bör röra sig om så mycket pengar, antagligen bara självrisken till försäkringsbolaget.SammanfattningDin son kan bli skadeståndsskyldig genom att ha orsakat en skada genom vårdslöshet. I bedömningen tas det dock hänsyn till att han är under 18 år. Skadeståndet kan antagligen jämkas eftersom det låter som att läraren kan ha medverkat till skadan genom att ha sin mobil liggande på marken på en skolgård. Jag rekommenderar er att i första hand försöka lösa saken med hjälp av era försäkringsbolag. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning och få ersättning genom era försäkringar. Om läraren fortfarande skulle kräva dig på ersättning är det upp till henne att ta saken vidare till domstol, detta ser jag dock som osannolikt då det kommer kosta henne pengar och det i detta fall inte verkar röra sig om någon större summa pengar, antagligen bara en självrisk till försäkringsbolaget.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar när ungdom skadat moped under körtur

2018-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En vän till min son önskade köra hans moped. Vilket min son motvilligt gick med på. Tyvärr gick växellådan, växelväljaren, sönder under denna körtur. Var i kontakt med pappan samt "plastpappan" där vi kom överens att lämna in mopeden för repsökning samt reparation. Det påvisades att växelvajern gått sönder. Detta enligt teknikerna på verkstaden, orsakat av handhavandefel vid körning. Skadan kunde ej härledas till slitage. När väl reparationen ska betalas vill inte någon betala. Totalkostnad 3519 krPappan säger att mamman tagit över ärendet. Mamman säger att pappan "dumpat ärendet i hennes knä" Plastpappan" kontaktade mig via telefon och gav upplysning att mopeden omöjligt kan gå sönder på den körsträckan. Denna info. hade han fått från sin reparatör. Jag bad att få denna reparatörs namn, för att visa delen som är sönder och som påvisar hur skadan gått sönder. Detta namn vill han ej uppge.Han avslutar samtalet med "Han har nu sagt sitt och kommer inte betala". Plastpappan mkt respektlös under samtalet.Jag har skriftligt "bevis" på hur skadan uppkommit och det finns ingen tvekan att den uppkommit under vännens körning. Enl teknikerna kan en växellåda orsakas skada på någon meter, mao körsträcka oväsentligt. Att "plastpappan" ej vill uppge namnet på sin tekniker, sänker trovärdigheten ? Vännen som kört mopeden har innan fakta förelåg, talat om på skolan att han inte kommer betala för reparationen. Hur skall vi komma tillrätta med detta och vad gäller?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Har ni rätt till ersättning för skadan?Om man av vårdslöshet eller med uppsåt orsakar skada på sak (t. ex en moped) så ska man ersätta den skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). För att ni ska ha rätt till ersättning för denna skada krävs det för det första att det skadan har orsakats genom det som kallas vårdslöshet eller vållande och för det andra att det finns adekvat kausalitet mellan skadan och vållandet.Det framgår inte exakt hur din sons vän har framför mopeden (vilket kanske också har och göra med att ni inte heller vet vad som hände). Emellertid verkar det inte vara själva vållandet som är knäckfrågan - pappan verkar också vara av uppfattningen att körturen var oaktsam. Här kan det säga att det är en skadeståndsrättslig princip att om man utför en aktivitet eller dylikt som är kvalificerad/teknisk så kan man inte ursäkta sig med sin brist på kompetens/förmåga.Adekvat kausalitet har också göra med att att skadan kan härledas från vållandet och att detta "avstånd" inte får vara för långt. Ett typiskt exempel är det s.k. kuskexemplet. I detta exempel somnar en kuskförare vilket gör att man kör in på fel väg. Efter en tid träffas ekipaget av blixten. Kuskföraren har i och för sig varit oaktsam när han somnat "vid ratten". Emellertid kan man tycka att skadan ligger för långt ifrån vållandet att det inte föreligger adekvat kausalitet mellan oaktsamheten och skadan.Jag anser att ni genom bevis från reparatören kunnat visat att det föreligger adekvat kausalitet mellan vållandet och skadan.Ska din sons vän eller dennes vårdnadshavare/föräldrar betala?Det kan först uteslutas att den som är förälder samt vårdnadshavare ska stå skadeståndsskyldig på grund av principalansvar, eftersom skadan inte orsakats genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen).Vidare kan föräldrar blir skadeståndsskyldiga genom att de varit oaktsamma i sin uppsikt över barnen. Underlåter man att att ta i från sitt barn en sax och denne skadar en kamrat blir alltså föräldern skadeståndsskyldig för skadan eftersom den inte haft tillräckligt god uppsikt över barnet.Barn och ungdomar kan också själva bli skadeståndsskyldiga, oberoende av om skadan orsakats genom brott eller ej. I detta fall gör man en skälighetsbedömning utifrån b. la ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet (om uppsåtligt eller ej) samt föreliggande av ansvarsförsäkring (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Detta gör att det finns en spektrum mellan 17-åringar som orsakat skador uppsåtligen och små barn som orsakat skador utan uppsåt. I det förstnämnda fallet kanske det finns skäl att inte sätta ner skadeståndet överhuvudtaget medan det i det sistnämnda fallet kanske inte bör utgå något skadestånd överhuvudtaget.Det framgår inte hur gammal vännen är man jag förmodar att denne är runt 15 år. Det i sig gör att en stor del av skadan bör ersättas (alltså att den inte bör jämkas i stor omfattning).Hur stor del ska ersättas?Vid sakskada ska ersättning antingen utgå för saken värde eller för reparationskostnaden (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Det betyder att man t.ex inte kan få reparationskostnader ersatta om det kostar mer att reparera saken än att införskaffa en ny. I detta fall framgår inte hur mycket mopeden är värd (och då utgår man från marknadsvärdet, inte inköpspriset), men är den mindre värd än reparationskostnaderna kan alltså inte reparationskostnaderna utgå.Om vi utgår från att mopeden inte är värd mer än vad det kostar att reparera mopeden anser jag att det är rimligt att din sons vän betalar någonstans mellan 2500-3000kr.Vad är nästa steg?Ni har alltså rätt att få skadeståndsersättning.Jag anser att du bör försöka lösa detta en ytterligare gång utan att göra en rättslig tvist, det blir nämligen kostsamt. Du kan exempelvis visa upp detta svar. Ni bör också undersöka vad för försäkringar den andra familjen har som kan täcka skadan.Om det inte ger frukt kan du stämma in till tingsrätten. Det gör du här.

Varför måste jag som förälder betala om min son begår brott?

2018-11-03 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son hamnar fel hela tiden, och jag måste hela tiden betala till brottsoffer fonden och andra skulder. Han har fått dom, men kan inte betala då han inte har nån inkomst! Varför faller det på mig som förälder? Vad är det för straff för HONOM? Han ska väl betala av sin skuld som gjort fel? Inte jag? Vad lär han sig av detta? Jo, att mamma betalar! Så sjukt fel och orättvist! Å
Johannes Norrman |Hej Å!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att utgå ifrån att du undrar varför du som förälder görs ansvarig för att ditt barn begår brott. Jag förstår även din fråga såsom att du undrar varför den ifrågavarande lagen infördes. Sist men inte minst kommer jag att ge dig råd för hur du i framtiden kanske kan undvika att betala skadestånd.Vårdnadshavare svarar som huvudregel för skadestånd som barn ådrar sig genom att begå brottRegler om skadeståndsskyldighet finns i skadeståndslagen (hädanefter SkL).I 3 kap 5 § SkL stadgas att en förälder, som har vårdnaden om ett barn, är skyldig att ersätta person- eller sakskada som barnet vållar genom brott, samt skada som uppstår på grund av att barnet kränker någon genom brott (så kallad kränkningsersättning). Ansvaret är för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet - för nuvarande 10880 kronor per skadehändelse (3 kap 5 § andra stycket SkL samt 2 kap 6 och 7 § § socialförsäkringsbalken). Det här innebär med andra ord att du som förälder och vårdnadshavare svarar ekonomiskt för ditt barns agerande, när denne begår brott.Syftet med regelnRegeln om skadeståndsskyldighet för vårdnadshavare, som jag gått igenom ovan, infördes 2010. Syftet med relegeringen var dels att öka möjligheterna för skadelidande att få ut sina pengar (underåriga har som bekant sällan några inkomster, vilket du också nämner i din fråga), samt att ge föräldrar incitament att förhindra att deras barn begår brott.Detta är syftet med regleringen. Huruvida detta syfte har fog för sig, eller om regleringen fungerar som det är tänkt, är en politisk och moralisk fråga, som det inte finns ett juridiskt svar på. Jag kan därför inte ta ställning till detta inom ramen för det här svaret.Hur kan du undvika skadeståndsskyldighet?I 3 kap 6 § andra stycket SkL, klargörs det att vårdnadshavares skadeståndsskyldighet enligt 3 kap 5 § SkL kan jämkas (d.v.s sättas ned elelr helt försvinna), om det vore "uppenbart oskäligt" att föräldern skulle tvingas svara för skadan med hänsyn till dennes förhållande till barnet eller de åtgärder föräldern vidtagit för att förhindra att barnet begår brott."Uppenbart oskäligt" är ett extremt högt ställt krav. Det ska i princip framstå som fullkomligt orimligt att föräldern svarar för skadan, och domstolarna har i praxis varit ytterst restriktiva med att jämka skadeståndsskyldighet.Icke desto mindre, kan det vara en idé att för domstolen, om ditt barn skulle begå fler brott, framhäva att du verkligen har försökt att få barnet att sluta begå brott. Chansen att nå framgång är mycket låg, men det är värt ett försök.SammanfattningFöräldrar som är vårdnadshavare svarar för vissa skador som deras barn vållar genom brott. Syftet med denna regel, som infördes 2010, är dels att öka skadelidandes möjligheter att få ersättning, och dels att ge incitament åt föräldrar att förhindra att deras barn begår brott. Det finns vissa möjligheter för en förälder att slippa skadeståndsskyldighet, men kraven är extremt högt ställda; icke desto mindre råder jag dig, om ditt barn skulle begå fler brott, att för domstolen framhäva att du verkligen försökt förhindra att barnet begår brott. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och har du mer funderingar är du välkommen att återkomma med dessa.Lyckönskningar och hälsningar,

Beloppsbegränsningen av vårdnadshavares skadeståndsansvar

2018-09-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter, 15, har efter mycket tjat lånat ut sin moped till en skolkamrat (snart 15år, utan körkort) som får sladd på skolgården och totalkvaddar den. Den går ej att laga och är värderad till 22 000kr. Vår dotter är nu misstänkt för brott och har varit på förhör hos polisen och kommer få ta sitt straff. Föräldrarna är skilda men har gemensam vårdnad och mamman har nu betalt 11 000kr till oss och tycker att de självklart ska ersätta det sonen förstört för vår dotter men pappan tycker att det är vår dotter som är misstänkt för brott och får skylla sig själv. Har vi några möjligheter/rätt att kräva in 11 000kr fr honom?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av skadeståndslagen – SkL.Det finns många frågor som måste avgöras för att en förälder enligt 3 kap 5 SkL ska ha ansvar att ersätta skador som barnet orsakat. Jag bedömer att svaret i detta fall är så pass klart, att jag går direkt in på att redogöra för varför ni inte kan kräva pappan på resterande belopp, nämligen därför att föräldrars skadeståndsansvar är begränsat beloppsmässigt.Föräldrar har bara skadestånds ansvar om de är vårdnadshavare för barnet (3 kap 5 § 1 st SkL). Vårdnadshavares skadeståndsansvar är, som det heter, solidariskt. Det betyder att vårdnadshavarna inte svarar för hälften var, utan för allting gemensamt. Solidariska skadestånd tillämpas för att underlätta för den skadelidande att få betalt, medan de som solidariskt svarar för ett skadestånd därefter inbördes får tvista om fördelningen person för person. Vårdnadshavares gemensamma skadeståndsansvar är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadetillfälle. En femtedels prisbasbelopp år 2018 är 9 100 kr, ett belopp som mamman redan betalat (3 kap 5 § 2 st SkL). Ni kan därför inte kräva mer av någon av föräldrarna.Jag vill återigen betona att jag – helt enkelt för att det var tillräckligt för att avgöra detta fall – endast redogjort för en begränsad del av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna kräva föräldrar på skadestånd, och att jag alltså inte tagit ställning till om mamman faktiskt hade ett skadeståndsansvar eller om hon endast ersatte er frivilligt.Det återstående belopp som ni inte fått ersatt svarar 14-åringen för (2 kap 1 § SkL). Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL). Paragrafen är luddig, och jag kan tyvärr inte ge något tydligt svar på hur detta påverkar storleken på 14-åringens skadeståndsansvar. Jag kan dock betona att det spelar stor roll för beloppet om 14-åringen har en försäkring som täcker upp för skadan.Med vänlig hälsning

Blir förälder skadeståndsskyldig om barn orsakar skada på fritids?

2018-09-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejHar en son på 6 år som går på skolan/fritids. Idag ringde fröken och säger att sonen och 3 grabbar till har stått o slängt sten/grus på 3 bilar som stått nedanför skolgården och ska tillägga att det är ett minst 2 m högt staket och en gräsplätt mellan där bilarna står och att skolgården ligger högre än bilparkeringen. Ägarna till bilarna påstår nu att det blivit skador på bilarna, repor i lack mm. Skolan säger att de inte hinner ha koll på alla barn. Försäkringsbolaget ska höra av sig till oss föräldrar. Måste vi betala skador , självrisk?. Jag vill ju att de verkligen ska kunna bevisa att skadorna har blivit av just dom här grabbarna.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om du som förälder är skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn har orsakat under tiden denne var på fritids?Enligt 2:1 Skadeståndslagen (SKL) blir den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sak- eller personskada skadeståndsskyldig. Däremot om barnet av olyckshändelse oavsiktligt skulle skada en sak eller person blir den normalt inte skadeståndsskyldig.Enligt föräldrabalken 2 kap. 6 § är föräldern ansvarig för att deras barn inte ska orsaka någon skada. Om barnet orsakar skada blir således föräldern skyldig, se 3 kap. 5§ skadeståndslagen. I detta fall har föräldrarna överlämnat ansvaret till fritids, vilket innebär att personalen på fritids har en övervakningstillsyn över ett barn. Enligt 3 kap. 1§ skadeståndslagen är det arbetsgivaren som normalt ska ersätta skada som arbetstagaren genom uppsåt eller vårdslöshet begår i tjänsten.Sammanfattningsvis är du som förälder inte skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn orsakat, eftersom denne varit på fritids. Det är alltså fritids som är skadeståndsskyldiga i detta fall. Att personalen ''inte hinner'' ha koll på alla barn är således ingen ursäkt.Återkom gärna om du har fler frågor!Jag önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,