Skatt inkomst från internet

2019-08-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej jag bor i Sverige. jag har börjat tjäna pengar från nätet . det räknas inte som en jobb trosviss och nu vill jag fråga att bör jag betala pengar för det pengar som jag kommer få snart?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomst av näringsverksamhet Är det så att pengarna du tjänat på nätet kommer från en verksamhet som bedrivs självständigt, under en längre tid och med ett vinstsyfte så ska inkomsterna beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta följer av 13 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL). Som exempel räknas en inkomst som näringsverksamhet om den härrör från en verksamhet som bedrivs under en längre period, med en ambition att gå med vinst och att det inte bara är något tillfälligt. Hobbyverksamhet Om du tjänar pengar på nätet och det inte anses vara inkomst av näringsverksamhet kan det istället anses vara inkomst av hobbyverksamhet. Detta låter troligt i ditt fall eftersom verksamheten inte verkar vara din huvudsakliga försörjning. Inkomster av hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst och är därför skattepliktigt. Se 10 kap. 1 § IL och 12 kap. 37 § IL. Både inkomst av näringsverksamhet och hobbyverksamhet ska deklareras. Du kan läsa mer om hur själva deklareringsförfarandet går till och reglerna kring detta på Skatteverkets hemsida. Jag hoppas att svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att höra av dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt boka en tid med Lawline juristbyrå.

I vilket land ska skatt betalas vid anställning på utländskt fartyg?

2019-08-12 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag är sjöman och har fått ett jobberbjudande i UK. Företagets kontor ligger i UK, fartyget trafikerar bla Scotland. Jag har tänkt att bo kvar i Sverige för jag jobbar ett par veckor ombord på båten sen är jag ledig lika många och skall då spendera resten av tiden i Sverige (kommer bli mindre än 183 dagar i Sverige).Vart skall jag betala skatt och hur mycket i procent? Företaget utlovar en lön på 7.500 GBP per månad 12 per år? Mycket tacksam för svar
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldig i Sverige?Eftersom du nämner att du fortsatt kommer att bo kvar i Sverige för den tid du ej jobbar följer troligtvis att du är att anse som obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet inträder om du är att anse såsom bosatt i Sverige, med vilket avses attdu fortsatt ska vara folkbokförd i Sverige, att du stadigvarande vistas i Sverige under en sammanhängande period om 6 månader om året eller att du har flyttat från Sverige med fortfarande har kvar en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Som obegränsat skattskyldig följer skattskyldighet för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Undantag från svensk skattskyldighetAllmänt gäller ett undantag från svensk skattskyldighet för inkomst från anställning utomlands om anställning avser en period om minst 6 månader (sexmånadersregeln, 3 kap. 9 § första stycket IL) eller anställning i ett och samma land utomlands som varar minst ett år (ettårsregeln, 3 kap. 9 § andra stycket IL). Dessa båda undantagsregler gäller dessvärre inte för anställning ombord på ett fartyg (3 kap. 12 § första stycket IL). Däremot gäller ett särskilt undantag för skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg som är tillämplig om utlandsvistelsen avser minst 183 dagar om året och arbetsgivaren är hemmahörande i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § andra stycket IL). Storbritannien tillhör fortfarande EES, men osäkerhet råder hur det kommer att förhålla sig i framtiden beroende på om det blir en soft eller hard brexit. Hur det ser ut med tidskravet om utlandsvistelse om 183 dagar framgår ej, så det får du själv ta ställning till hur det förhåller sig med den saken. Gällande kravet på att fartyget huvudsakligen ska gå i oceanfart så framgår av lagrummets tredje stycke att det omfattar dels fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, dels fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd (3 kap. 12 § tredje stycket IL). Huruvida det gör undantaget för skattskyldighet tillämpligt i ditt fall kan jag ej ta ställning till. Om det är så att du uppfyller alla kraven så är du ej skattskyldig i Sverige för inkomsten från anställningen på det utländska fartyget.Skattskyldighet i både Sverige och StorbritannienOm det ovan nämnda undantag för skattskyldighet i Sverige ej är tillämpligt i ditt fall följer skattskyldighet i Sverige för inkomsten. Sannolikt kommer du även att vara skattskyldig i Storbritannien, men jag saknar kunskap om deras skattesystem så jag kan ej säkert ta ställning till om så kommer vara fallet för din del. Vid situationer där en och samma person är skattskyldig för samma inkomst i två olika länder tillämpas upprättade skatteavtal mellan länderna för att avgöra vilket land som ska ges beskattningsrätten och på så vis undvika dubbelbeskattning för den skattskyldige. Skatteavtalen kan endast inskränka ländernas skattskyldighet som redan följer av lag, vilket gör att länder tenderar att ha omfattande skattskyldighet i grunden för att reglera fall av dubbelbeskattning via skatteavtal. Mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland finns ett skatteavtal som har implementerats i lag 2015:666.För att avgöra vilket land som ges beskattningsrätt utifrån skatteavtalet måste först hemviststaten fastställas. Enligt artikel 4.1 i skatteavtalet (se bilagan till lag 2015:666 för artikelhänvisningar) är det främst bosättning som är avgörande i ditt fall för att fastställa din hemviststat. Utifrån din frågeställning antar jag att du kommer att behålla bosättning i Sverige. Om du även kommer att vara bosatt utomlands eller endast jobba där framgår ej. Om du kommer ha hemvist i båda länderna så avgörs hemviststaten utifrån den stat vari dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (artikel 4.2.a). Troligtvis skulle det innebära att Sverige är att anse som din hemviststat om du skulle ha bosättning i båda länderna, vilket jag i det följande kommer att utgå ifrån att så är fallet.Beskattningsrätten vid inkomst av anställning regleras i artikel 14. Vad gäller anställning på skepp som används i internationell trafik så tillfaller beskattningsrätten endast hemviststaten, det vill säga Sverige (artikel 14.2). Med internationell trafik avses om skeppet används utanför platser i Storbritannien. Huruvida så är fallet för din del framgår ej så jag kan ej ta ställning till om regeln är tillämplig i ditt fall. I annat fall är huvudregeln att inkomst från anställning i hemviststaten (Sverige) medför en ensamrätt för hemviststaten att beskatta inkomsten, men för arbete som utförs i Storbritannien får i stället de som huvudregel beskatta sådan inkomst (artikel 14.1). Det finns dock en undantagsregel i det fallet att Storbritannien får beskatta dig på grund av inkomst av anställning där, vilket ger Sverige beskattningsrätten även i det fallet om du arbetar 183 dagar eller mindre i Storbritannien under ett år och arbetsgivaren inte har sin hemvist i Storbritannien samt att ersättningen ej heller belastar ett fast driftställe tillhörande din arbetsgivare i Storbritannien (artikel 14.2). Eftersom du skriver att arbetsgivaren har ett kontor i Storbritannien kan troligtvis den sistnämnda undantagsregeln uteslutas. Det innebär i så fall att Storbritannien får beskatta inkomsten av din anställning där, men att det inte är en ensamrätt till beskattning med följd att du är skatteskyldig i båda länderna. För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige i det fall Storbritannien får beskatta dig så ska Sverige avräkna motsvarande skatt som du erlägger i Storbritannien från den svenska skatten (artikel 21.1.a).SkattesatserHur skattesatserna ser ut i Storbritannien känner jag ej till och därför kommer jag endast att kunna redogöra för hur du beskattas för inkomsten i det fallet att du kommer att beskattas i Sverige. Förvärvsinkomster omfattas av kommunal inkomstskatt utifrån skattesatsen i hemortskommunen samt statlig inkomstskatt (1 kap. 3 § IL). Den kommunala skattesatsen varierar mellan kommunerna så jag kan inte säga exakt hur hög den kommer att vara i ditt fall, men troligtvis mellan 27-33 % (jämför 65 kap. 3 § IL). Statlig inkomstskatt utgår med 20 % på den del av inkomsten som för 2019 års beskattningsår överstiger 490 700 kr och med 5 % på inkomst överskridande 689 300 kr (65 kap. 5 § IL).Det finns även möjlighet att du kan ha rätt till avdrag och skattereduktion som sjöman. Jag kommer nedan endast kortfattat och översiktligt redogöra för dessa regler om sjöinkomst eftersom frågan inte omfattade avdrag, men jag anser att det kan vara relevant att kortfattat nämna möjligheten. Som sjöman på ett EES-handelsfartyg får avdrag göras med 36 000 kr om året vid fjärrfart (64 kap. 2 § IL). Skattereduktion utgår på sjöinkomst vid fjärrfart med 14 000 kr om året (67 kap. 3 § IL). Avdraget dras från den skattepliktiga inkomsten före skatten beräknas och reduktionen dras från av från summan efter att skatten är beräknad.SammanfattningSom framgått ovan är det ej möjligt att ge ett definitivt svar på var du ska betala skatt eftersom det beror på en omständigheter som ej framgår av frågeställningen. Svensk skattskyldighet kan undkommas om du arbetar utomlands minst 183 dagar om året och arbetsgivaren hör till en stat inom EES samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § IL). I annat fall är du sannolikt skattskyldig i både Sverige och Storbritannien och skatteavtalet hanterar vilket land som ges beskattningsrätten. Om fartyget du ska jobba på främst ska gå i trafik utanför Storbritannien är det endast i Sverige du ska beskattas på inkomsten (artikel 14.2). I annat fall kan du beskattas av båda länderna, men du har då rätt att få den skatt du erlägger i Storbritannien avräknad från den svenska skatten (artikel 14.1 och 21.1.a).Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Behöver jag skatta för frisörsverksamhet och andra aktiviteter som jag gör som hobby?

2019-07-26 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag tjänar lite extra pengar genom Facebook, genom att intresserade kontaktar mig via Messenger och bokar det jag erbjuder. Nu har jag fått ett brev från Skatteverket där de skriver att de fått kännedomen om att jag säljer flera slags tjänster, enligt de uppgifter de fått såsom t.ex frisör,healing medmera. Dom vill nu veta mera och ber mig svara på ett antal frågor. Dels: Hur stora kostnaderna och intäckter jag haft. Kostnaderna är noll. Intäkterna mellan 400~1.500 kr/ mån. Jag har tjänat dessa extra pengar sedan mars ~19.Har tänkt mig detta som hobbyverksamhet, då jag har anställning som inkomst.Behöver jag skatta för det jag gör? Finns det något "tak" för vad jag får tjäna utan att betala skatt?Vänligt I
Johannes Norrman |Hej I!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag förstår det som att du bedriver en mycket liten verksamhet som går ut på att ge folk healing, frisera dem, med mera. Din fråga går ut på om inkomsterna från denna verksamhet är skattepliktiga, antingen delvis eller i sin helhet.Dina inkomster från verksamheten är skattepliktiga i sin helhetRegler om skatteplikt finns i inkomstskattelagen (hädanefter IL). I Sverige delar man upp fysiska personers inkomster i tre olika inkomstkategorier - näring, kapital och tjänst. Till inkomstslaget tjänst hör även inkomst av hobbyverksamheter.Av 1 kap 3 § IL framgår att fysiska personer skall betala kommunal och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen tjänst och näring. Inledningsvis konstaterar jag att din sidoverksamhet, beroende på dess omfattning och mer specifika karaktär, möjligen är att betrakta som en näringsverksamhet. Enligt 13 kap 1 § IL räknas till inkomstslaget näring all inkomst på grund av näringsverksamhet; och med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.Det står klart att du bedriver förvärvsverksamhet (det finns ett vinstsyfte eller en vinstambition), och att du bedriver verksamheten självständigt. Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten vara av en viss omfattning, men även denna förutsättning kan, med tanke på att det rör sig om relativt regelbundna inkomster, mycket väl vara uppfylld. Överskott från näringsverksamhet är skattepliktig i sin helhet. Om din verksamhet inte utgör näringsverksamhet så utgör den i så fall helt klart en s.k hobbyverksamhet. Överskott från hobbyverksamheter räknas till inkomstslaget tjänst, och är också skattepliktiga i sin helhet (10 kap 1 § andra stycket tredje punkten IL). Skillnaden mellan inkomstslagen näring och tjänst är i detta fall att inkomster i inkomstslaget tjänst redovisas på ett lite enklare sätt än i inkomstslaget näring. Men oavsett till vilket inkomstslag din verksamhet räknas, så är alltså alla dina intäkter från verksamheten helt skattepliktiga. Det finns heller inget tak, utan du är skyldig att redovisa allt du tjänar in.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Bedriva verksamhet hemifrån - när inträder skyldigheten att betala skatt?

2019-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har drivit verksamhet hemma i form av skönhetssalong i 3 år och tagit betalt via Swish. Idag fick jag ett brev från skatteverket att dem fått reda på detta och vill ha kontoutdrag från dessa år. Vad kan hända nu? Vad bör jag tänka på?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte hur många insättningar det rör sig om och hur stort belopp per år som du mottar. Du anger däremot att det är fråga om en skönhetssalong som du själv driver och att verksamheten har pågått i tre år.Den omständigheten att Skatteverket har begärt in dina kontoutdrag tyder på att insättningarna har haft en sådan omfattning att de skulle anses vara skattepliktiga intäkter. Skatteverket har i en rättsfallskommentar betonat att insättningar som avser ersättning för utförda prestationer är skattepliktiga, du kan läsa den härDet är framförallt två typer av beskattningar som kan bli aktuella. Inkomstbeskattning och mervärdesbeskattning (moms). Om du anses bedriva näringsverksamhet kan du behöva upprätta en bokföring.Jag kommer därför i mitt svar förklara lite allmänt för dig om vad som gäller man bedriver en verksamhet, och när skyldigheten att betala skatt inträder, samt ge tips på hur du kan gå till väga.Bokföringsskyldighet vid näringsverksamhetEn fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna (2 kap. 6 § första stycket bokföringslagen (BfL). Bokföringsskyldigheten innebär i korthet att alla affärshändelser (intäkter, kostnader, insättningar, uttag, investeringar) löpande ska bokföras i en grundbok (kronologisk ordning) och i en huvudbok (systematiskt ordning), (5 kap. 1 § första stycket BfL).Du kan läsa mer om detta på hemsidan verksamt.se (här) Inkomstbeskattning - skyldigheten för folkbokförda i Sverige Den som är bosatt i Sverige (vilket jag utgår från att du är) är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). I Sverige är alla inkomster skattepliktiga såvida de inte är undantagna från beskattning. De inkomster som är skattefria räknas upp i 8 kap. IL. Av din fråga framgår att insättningar kommer från det arbete du bedriver i skönhetssalongen. Det kan därför bli aktuellt att beskatta inkomsten som en tjänsteinkomst eller som en inkomst av näringsverksamhet. För att det ska klassas som inkomst av tjänst ska det vara fråga om en inkomst av anställning, uppdrag, och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § IL). Med inkomst av näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § första stycket IL). Med yrkesmässigt menas att verksamheten bedrivs varaktigt med ett vinstsyfte. Då din verksamhet bedrivs varaktigt (tre år) och då du driver den ensam samt att du troligen har flera kunder talar mycket för att du bedriver näringsverksamhet. Det som inte framgår av frågan är om du har vinstsyfte, dvs. om du driver verksamheten för att gå med vinst. Det förhållandet att Skatteverket har frågat om insättningarna talar för att omfattningen är sådan att det troligen finns ett vinstsyfte. Det finns således mycket som tyder på att du ska deklarera din skönhetssalong. Inkomsten utgörs av resultatet av verksamheten och baseras på bokföringen (14 kap. 2 § IL). Ett överskott beräknas genom att intäkterna minskas med de kostnader du haft för verksamheten (14 kap. 21 § första stycket IL). Du kan få mer information om inkomstbeskattning på bl.a. skatteverkets hemsida (här).Mervärdesskatt (moms) - konsumtionsskattMoms ska betalas till staten vid en omsättning (försäljning) inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga (1 kap. 1 § mervärdesskattelagen, ML). Skönhetsvård är en verksamhet som är momspliktig. Det finns mycket i din fråga som talar för att du kan vara skyldig att betala moms. Du hittar mer information om moms på Skatteverkets hemsida (här), och på verksamt.se. Förfrågan från Skatteverket - "Vad kan hända nu? Vad bör jag tänka på?"Det är Skatteverket som ska bevisa att insättningarna är skattepliktiga (bevisbördan). Du är inte skyldig att besvara frågan. Om du inte svarar kan Skatteverket förelägga dig att svara och föreläggandet kan - beroende på omfattningen av insättningarna - förenas med ett vite. Om du bedrivit en verksamhet som inte deklarerats och där bokföring inte upprättats kan du under vissa förutsättningar göra dig skyldig till såväl skattebrott (2-4 § skattebrottslagen) som bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken). Du kan också påföras en särskild avgift som beräknas på den oredovisade skatten (skattetillägg) som en påföljd för att du inte har redovisat skatter att betala med rätt belopp. SammanfattningDin fråga tyder på att du troligen, utifrån dina uppgifter i frågan, bedriver en enskild näringsverksamhet som är skattskyldig för både inkomstskatt och moms och att du därför ska registrera din verksamhet hos Skatteverket. Mycket talar vidare för att du även är skyldig att upprätta en bokföring. Jag skulle råda dig, om du inte vet hur du ska upprätta en bokföring, att du tar kontakt med en bokföringsmedhjälpare som hjälper dig med detta och som säkert kan hjälpa till vid kontakterna med Skatteverket samt även besvara deras förfrågan. Du kan även ringa anonymt till Skatteverkets skatteupplysning (0771-567 567) och ställa allmänna frågor om beskattning m.m. På hemsidan verksamt.se hittar du mycket information om hur du går till väga. Ett ytterligare tips är att du försöker få fram underlag på de kostnader du säkerligen har haft. Om du betalat dessa via internetbanken eller med bankkort går kostnaderna att beräkna.Jag hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Behöver jag skatta för bilen jag vunnit, om jag nu säljer den i andra hand?

2019-08-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Har vunnit en bil från Bingolotto, behöver jag skatta på den om jag nu säljer den i andrahand?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De skatter som skulle kunna blivit aktuella är ju dels inkomstskatt när du får bilen, och moms (mervärdesskatt) när du säljer den. Som tur är för dig behöver du inte betala varken inkomstskatt eller moms, och varför ska jag förklara här. När du vinner bilen genom lotteriet, så kan man säga att du "tjänar" bilen och då skulle det ju kunna bli aktuellt med inkomstskatt. De flesta lotterivinster är dock undantagna från inkomstskatt, så det blir inte aktuellt här (inkomstskattelagen 8 kap. 3§ första stycket). Ibland kan det vara problem med att dra gränsen mellan vad som är lön och vad som är lotterivinst (se bland annat rättsfallen RÅ 1989 not. 198 och RÅ 1995 ref. 100). Men eftersom att jag utgår ifrån att det bara var slumpen som avgjorde att du vann och du inte utförde någon slags prestation för Bingolotto, så borde det vara helt klart att det rör sig om en sån lotterivinst som är skattefri för dig. Eventuell spelskatt ska betalas av Bingolotto (lag (2018:1139) om skatt på spel 4§). Sen blir ju frågan om försäljningen av bilen gör att moms måste betalas. Det behövs dock inte. Eftersom att du inte bedriver "ekonomisk verksamhet" när du säljer bilen, så är du undantagen från skyldighet att betala moms (mervärdesskattelagen (ML) 1 kap. 1§ första stycket första punkten och ML 4 kap. 1§). Du säljer bilen som privatperson, och du är ju inte bilhandlare. Hoppas det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bosatt i Sverige men anställd hos ett utländskt företag - hur mycket ska jag skatta?

2019-08-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag jobbar hemifrån Sverige åt ett engelskt företag som jag får skiftande inkomster från. Jag betalar skatt här i Sverige samt sociala avgifter. Halva inkomsten går till det. Tycker det känns orimligt mycket så min fråga är om det finns några skatteavdrag att göra? Eller ska det vara halva inkomsten?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår att du utför arbetet från Sverige åt ett engelskt företag. Det framgår däremot inte om du är anställd eller om du är enskild näringsidkare. Det framgår inte heller om du även har andra inkomster, samt vilken ålder du har.I mitt svar kommer berör jag därför översiktligt vad som gäller för anställd, respektive enskild näringsidkare. Inkomstbeskattning - skattskyldighet för bosatta i Sverige Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL). Då du är bosatt i Sverige och utför arbetet här ska du beskattas för inkomsterna (antingen som lön eller inkomst av näringsverksamhet) i Sverige. Socialavgifter - anställdOm du är anställd, vilket frågan tyder på, är huvudregeln att din arbetsgivare ska betala socialavgifter, dvs arbetsgivareavgifter (2 kap. 1 § socialavgiftslagen (SAL). Underlaget för arbetsgivaravgifter är summan av de ersättningar för utfört arbete som arbetsgivaren har utbetalat. Arbetsgivaravgifterna för beskattningsår 2019 uppgår till 31,42 procent (det varierar beroende på ålder). Om det engelska företaget du arbetar för saknar fast driftställe i Sverige, dvs. om företaget inte bedriver affärsverksamhet från en stadigvarande plats här eller om företaget inte har en oberoende representant här, kan du som anställd sluta ett socialavgiftsavtal med din arbetsgivare (5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (SFL).Socialavgiftsavtal är en överenskommelse om att du själv betalar dina sociala avgifter i Sverige i arbetsgivarens ställe. Du får i ett sådant fall komma överens med det engelska företaget om att få kompensation för de arbetsgivaravgifter du betalar. Den kompensation du får för arbetsgivaravgifterna är skattepliktig men du får samtidigt göra avdrag för hela beloppet i din inkomstdeklaration.Om det engelska företaget saknar fast driftställe i Sverige ska du inte erlägga (betala) hela arbetsgivaravgiften. Den allmänna löneavgiften ska inte betalas. Det innebär att dina socialavgifter för beskattningsår 2019 uppgår till 19,80 procent. Hur du räknar fram de socialavgifter som du ska betala m.m. kan du läsa om här. Socialavgifter - enskild näringsidkare Om du däremot bedriver enskild näringsverksamhet ska du betala dina sociala avgifter (egenavgifter) (3 kap. 1 SAL). Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av arbete i Sverige (3 kap. 2 § SAL). Underlaget för egenavgifterna utgörs av nettoinkomsten av näringsverksamhet (förenklat uttryckt intäkter minskade med kostnader) (3 kap. 12 § SAL).Egenavgifterna uppgår för beskattningsåret 2019 till som mest 28,97 procent. Vid inkomstberäkningen för din inkomstskatt får du som högst göra ett schablonavdrag med 25 procent (16 kap. 29-30 § IL). Storleken av egenavgifterna och schablonavdraget beror på din ålder och hur många karensdagar i sjukförsäkringen du valt. Du kan få mer information om detta på Skatteverkets hemsida.SammanfattningÄr du att se som anställd av det engelska företaget och om företaget saknar fast driftställe i Sverige kan du alltså ingå ett socialavgiftsavtal vilket innebär att du själv måste betala in de arbetsgivaravgifter som ska beräknas på din lön. I det fallet bör du få kompensation av det engelska företaget för dessa avgifter. Kompensationen är skattepliktig men samtidigt fullt ut avdragsgill, vilket innebär att du inte behöver betala inkomstskatt på kompensationen, förutsatt att kompensationen är rätt beräknad.Om du däremot är att se som enskild näringsidkare ska du i normalfallet betala in dina egenavgifter. Du får vid framräkningen av din beskattningsbara inkomst göra avdrag för egenavgifterna. Det aktuella året görs ett schablonavdrag som återförs det efterföljande beskattningsåret varefter definitivt avdrag medges för det faktiska egenavgifter du påförts enligt slutskattebesked. Din fråga, om det är rimligt att halva din inkomsten går till din inkomstskatt och sociala avgifter kan inte besvaras då du inte lämnat tillräcklig med information om de aktuella förhållandena i din fråga. Jag skulle därför råda dig att kontakta en erfaren redovisningsbyrå.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Beskattning försäljning av cyklar

2019-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om jag hittar en cykel i en park, lämnar den till polisen som efter tre månader kontaktar mig och jag får cykeln då ingen frågat efter den eller någon ägare kunnat hittas - och jag då säljer den på ex.vis Blocket, är det då en inkomst jag ska skatta på? Låt säga att jag hittar så många cyklar på ett år att summan av försäljningarna blir 40.000kr, är det någon skillnad?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid försäljning av personliga varor vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Att sälja ett antal cyklar med en vinst understigande nämnda belopp ska alltså normalt inte medföra skatteplikt. Märk dock att det kan finnas en risk att dina försäljningar av cyklar räknas som en inkomst av näringsverksamhet. Det finns ingen fast beloppsgräns eller liknande som fastställer när handeln övergår till att betraktas som näringsverksamhet. Det avgörande är enligt 13 kap 1 § IL verksamhetens varaktighet, vinstsyfte och självständighet. Skulle det vara så att dina försäljningar av de upphittade cyklarna anses utgöra näringsverksamhet kommer du behöva betala skatt på inkomsterna. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Rättelse vid oriktig uppgift kräver att det sker på eget initiativ

2019-06-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Skatteverket har beslutat om revision av mitt enskilda firma. Jag vet att det finns fel i bokföringen för året 2018 som skall revideras till ett belopp på ca 80 000 kr. I inkomstdeklarationen har 28 000 återlagts. Vad skall jag göra skall jag göra en rättelse innan revisionen?Liknande fel finns även tidigare år. Borde jag göra en självrättelse för alla år jag tror det finns fel i bokföringen?Tack för att ni tar er tid.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid oriktig uppgift utgår skattetilläggOm det är så att du har lämnat oriktig uppgift, alltså om du har lämnat felaktig uppgift eller om uppgifter har utelämnats, finns det risk att du måste ta ut skattetillägg, 49 kap. 4 § och 5 § skatteförfarandelagen (SFL).Rättelse kräver att det sker på eget initiativDu kan undslippa skattetillägg om du på eget initiativ rättar till den oriktiga uppgiften, men för att det ska godtas just att det ska vara på eget initiativ. I de lägen då Skatteverket informerar om en generell kontroll, likt ett beslut om revision, anses rättelsen inte ha skett på eget initiativ, 49 kap. 10 § SFL. Detta innebär dessvärre att du inte kommer att hjälpas av att göra en rättelse.EfterbeskattningGällande att liknande fel finns även från tidigare år så har Skatteverket, under förutsättning att det är fråga om oriktig uppgift även i dessa fall, rätt att utföra efterbeskattning sex år bakåt i tiden, 66 kap. 27 § SFL. Det innebär att om Skatteverket finner oriktiga uppgifter gällande beskattningen så kommer skattetillägg bli aktuellt även då, 49 kap. 4 § och 5 § SFL.Jag är med andra ord rädd att det inte finns mycket att göra i det här läget, annat än att i framtiden se över bokföringen och deklarationen ordentligt. Hoppas att svaret i alla fall gav dig någon ledning, lycka till framöver!Vänliga hälsningar