Har man uppsåt till drograttfylleri om man inte kände till en cigaretts innehåll?

2015-11-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har blivit stoppad av polisen för blodprov och urinprov pga misstänkt drograttfylleri. Urinprov visar positivt för THC. Resultat för blodprov har inte kommit än.Jag blev stoppad påväg hem från flygplatsen då jag hade varit i Portugal i en vecka. Ca ett dygn innan hemfärden är jag på fest. I köket röker några vänner en egenrullad cigarett som jag inte vet innehållet i. Jag blir bjuden och jag tar några bloss utan att tänka mig för.Jag har förstått att positivt blodprov krävs för att drograttfylleri ska kunna styrkas, men även om blodprovet är positivt, anses det föreligga uppsåt för drograttfylleri även om jag inte visste om vad cigaretten innehöll?Tack på förhand!
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Den aktuella situationen omfattas av narkotikastrafflagen (1968:64) 1 § p. 6 vari det framgår att den som olovligen brukar narkotika skall dömas för narkotikabrott i högst tre år. Genom att olovligen röka en cigarett som innehöll narkotika är de rekvisit som krävs för att dömas för brottet uppfyllda. Eftersom omständigheterna i ditt fall är relativt lindriga är det möjligt att agerandet i ditt fall istället utgör ringa narkotikabrott enligt 2 § NSL. För detta brott består straffet av böter eller fängelse i högst sex månader. För att kunna dömas för narkotikabrott på grund av narkotikabruk måste du dock ha uppsåt som täcker de ovannämnda rekvisiten. För att fällas för brottet krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått det aktuella brottet. I svensk rätt förekommer tre uppsåtsformer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. För att bli fälld för brottet måste åklagaren se till att det är ställt utom rimligt tvivel att du i vart fall haft en misstanke om att du brukade narkotika, och var likgiltig inför om så var fallet. Sammanfattningsvis behöver du alltså inte känna till att det var narkotika i den aktuella cigaretten. För att dömas för brottet räcker det med att du hade en misstanke om att det rörde sig om narkotika och du var likgiltig till detta. Döms du är det troligen ringa narkotikabrott som blir aktuellt eftersom du endast brukat en liten mängd.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Belastningsregister vid narkotikabrott

2015-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan Jag undrar over en sak jag domdes 2013-08-13 Till Narkotikastrafflagen (1968;64 )Och fick dagsboter betala dom sa var det klart..Hur lange kommer det i framtiden forstora for mig'.. jag behover ett visum till usa B1-B2 for att kunna ha mitt jobb kvarHur lange har man en anmarking i registet for det detta va min forsta dom forsta gangenTack Hoppas jag kan fa ett bra svar pa detta
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga. Bestämmelser om hur länge en belastning finns kvar i belastningsregistret finns i 16-18 §§ Lag om belastningsregister (1998:620), där det framgår att:Uppgifter tas bort 3 år efter beslutNär inget åtal har väcks och personen är under 18 årUppgifter tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännandePenningböterDagsböterTillträdesförbudMed andra ord är det påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning ligger kvar i belastningsregistret. I ditt fall har du blivit dömd och som påföljd fått betala dagsböter. Detta innebär att du kommer ha en "prick" i ditt belastningsregister i 5 år efter domen. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta oss på LawLine igen. Vänliga hälsningar,

Bruk av narkotika utomlands / bilkörning i Sverige

2015-09-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, vad blir följden av att bruka cannabis i Holland och sedan köra bil i Sverige, då man inte längre är påverkad, med dock har THC kvar i sitt system?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Att bruka cannabis i Sverige är olagligt, men om narkotikan brukades i något annat land där detta är lagligt kan svensk domstol inte döma för narkotikabrott. Dock kan detta bli fråga om svåra bevisfrågor men rent principiellt gäller det som står ovan. Angående det eventuella trafikbrottet: den relevanta lagregeln hittar vi i 4 § 2 st. i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, den lyder "För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet". THC är narkotikaklassat och i enlighet med paragrafens ordalydelse är det olagligt att köra bil då man har något narkotiskt ämne kvar i blodet. I de fall jag har hittat från tings- och hovrätterna brukar själva frågan om THC i blodet inte vara något problem - polisen har säker utrustning för att utröna om så har varit fallet. Vad som däremot brukar vara knäckfrågan är om man visste eller vad likgiltig till att man hade THC kvar i kroppen dvs. hade uppsåt. Eftersom det verkar vara tvistigt och något osäkert när det narkotiska ämnet "går ut" ur kroppen handlar därför frågan återigen om bevisning (i det här fallet bevisning om uppsåt). Hoppas du fick svar på din fråga.

Preskription vid narkotikasmuggling

2015-07-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur lång preskriptionstiden för medhjälp till narkotikasmuggling av normalgraden då jag dömdes till 1 månads fängelse/50 timmars samhällstjänst är.Gissar på 5 eller 10 år men hittar inget konkret svar på nätet.Tack på förhand.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Med preskriptionstid menas vanligen den tid som åklagaren har på sig att väcka åtal innan det "är försent". För narkotikasmuggling (här) är det maximala straffet 3 års fängelse vilket innebär att åtal måste väckas senast 10 år efter gärningen (35 kap. 1 § BrB). Eftersom du skriver att du redan har dömts kan med preskriptionstid även förstås den tid som straffet måste påbörjas inom, för fängelsestraff regleras den tiden i 35 kap. 8 § BrB. Av paragrafen framgår att det, för ett straff om en månads fängelse, fängelsestraffet bortfaller om det inte påbörjats inom fem år.

Straff för narkotikasmuggling

2015-10-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |vad kan man får för narkotikasmuggling, alternativt medhjälp till narkotikasmuggling.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelser om straff för smuggling av narkotika finns i Lag om straff för smuggling, som du hittar här.Enligt 3 § döms för brottet smuggling till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som ringa ska enligt 4 § för brottet dömas penningböter. Om brottet är att anse som grovt döms enligt 5 § för grov smuggling till fängelse, lägst 6 månader och högst 6 år. Enligt 23 kap 4 § brottsbalken ska även den som medhjälpt till brottet dömas till ansvar.Straffskalan för narkotikasmuggling eller medhjälp till narkotikasmuggling täcker alltså allt ifrån böter till 6 års fängelse. Exakt vilken påföljd en gärningsman eller en medhjälpare får beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Påföljd vid narkotikabrott

2015-09-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om man blir fälld för att ha narkotika i kroppen, vad blir påföljden då?
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Regleringen av narkotikabrott återfinns i narkotikastrafflagen. Svaret på din fråga beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag ska nedan redogöra för vilka påföljder det kan vara fråga om vid bruk av narkotika och vad som påverkar vilken påföljd det blir. Jag utesluter att det rör sig om ett grovt narkotikabrott, då inget i din frågar tyder på att omständigheterna skulle vara sådana att det rör sig om grovt narkotikabrott. Grovt narkotikabrott återfinns i 3 § narkotikastrafflagen.Normalgraden av narkotikabrott regleras i 1 § narkotikastrafflagen:Den som olovligen1. överlåter narkotika,2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotikadöms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Om man innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika (punkt 6) döms man till fängelse i högst tre år. Det betyder att man kan få ett fängelsestraff på 14 dagar upp till tre år.Men, är det fråga om ett ringa narkotikabrott är straffskalan lägre. Ett ringa narkotikabrott är ett brott som bedöms vara av mindre allvarlig art. Detta regleras i 2 § narkotikastrafflagen:Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Om det är ett ringa brott döms man alltså till böter eller fängelse i högst sex månader. Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Högsta domstolen har i ett rättsfall framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga omständigheter som är av betydelse, men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott enligt 2 § och brott av normalgraden enligt 1 §. Vill du veta mer om gränsdragningen kan du kolla närmare på rättsfall NJA 2012 s. 849 från Högsta domstolen.Jag hoppas att detta är till hjälp!Med vänlig hälsning,

Narkotikabrott, påföljder m.m.

2015-08-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Var på festival och åkte dit för bruk av cannabis o innehav. Är tidigare inte dömd. Köpte 5 tabletter extasy som ej var avsedda till endast mig och sen fick jag pissa. I förhöret sa han att dom skickar mitt urin på prov och jag förmodligen kommer få böter. Min inkomst är aktivitetsstöd 3000 och jag är arbetslös, hur mycket kommer min bot falla på, och hur kommer domen se ut? Behöver jag bara betala böter, eller kommer jag få skyddstillsyn/pissa flera gånger/samhällstjänst/prick i registret osv?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först vill jag understryka att många omständigheter förutom narkotikaart och mängd tillmäts betydelse i ett narkotikamål. Tidigare har Högsta domstolen dömt ut fjorton dagar fängelse för innehav av 50 ectasytabletter. Innehav av fem ectasytabletter faller under det mildare narkotikabrottet och medför påföljden dagsböter, eller villkorlig dom/skyddstillsyn i förening med dagsböter alternativt i mer sällsynta fall fängelse upp till sex månader. Jag kan inte svara på om du enbart får dagsböter eller även villkorlig dom/skyddstillsyn. Domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Dagsböter bestäms utifrån din inkomst, vilket innebär att boten kommer vara låg - i linje med din inkomst.Om du blir dömd till att betala dagsböter eller får villkorlig dom/skyddstillsyn så kommer det att synas i ditt belastningsregister ("prick i registret") i fem år respektive tio år.Vänligen

Straffvärdebedömning avseende narkotikabrott

2015-07-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |jag vill veta att vad är straff för smuggling 0,50 gram opium om den person var odömd tidigare.mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Straffpåföljd Smuggling av opium kan medföra fängelse i högst tre år, 3 och 6 §§ lag (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) Om brottet är ringa (litet, inte helt obetydligt) kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § smugglingslagen. Jag ska nedan försöka förklara hur domstolen kommer fram till en passande påföljd.Villkorlig dom Narkotikabrott är ett så kallat artbrott som, förutom i ringa fall, normalt medför fängelsestraff. Se NJA 1997 s. 522. Vid kortvariga fängelsestraff kan påföljden istället bli villkorlig dom i förening med samhällstjänst eller skyddstillsyn. Förutsättningen för en sådan påföljd är emellertid att den tilltalade har ställt sig positiv till det, att påföljden är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter samt att den innehåller moment som ger påföljden erforderlig skärpa. Samhällstjänst ställer stora krav på skötsamhet på den tilltalades sida. Se proposition (prop.) 1989/90:7 s. 20, 1997/98:96 s. 96 och NJA 2001 s. 86. Straffvärdebedömning Narkotikabrott bör normalt inte bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. Se prop. 1992/93:142 s. 17.Lagstiftaren och Högsta domstolen har betonat vikten av att iaktta försiktighet med att i förväg bestämma generella påföljder avseende viss art och mängd som grund för straffvärdebedömningen. Därmed görs en enskild bedömning i varje enskilt fall. Se prop. 1980/81:76 och NJA 2004 s. 354.Gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden avseende opium har inte på senaste bedömts av Högsta domstolen. Utifrån tabellerna skulle en mängd om 12 gram opium motsvara fyra månaders fängelsestraff och under 1,5 gram skulle motsvara narkotikabrott av ringa karaktär. Se Borgeke, svensk juristtidning 2013 s. 63-65. Övriga hänsynstaganden Ett rent straffregister innebär inte per automatik ett mildare straff, jfr 29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700). Det kan däremot tas i beaktning när domstolen gör en bedömning om huruvida det finns skäl att anta att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Sammanfattning Påföljden för smuggling av 0,50 gram opium kan i teorin bli upp till tre års fängelsestraff. Det är emellertid fråga om en förhållandevis liten mängd narkotika som i jämförelse med kokain och heroin verkar leda till en mildare bedömning. Jag måste betona att det inte endast är narkotikaarten och mängden som är av betydelse för bedömningen, utan även övriga omständigheter i varje enskilda fall. Utifrån vad jag har redovisat ovan bör försiktighet iakttas vid en eventuell prognos om vilken straffpåföljd som kan bli aktuell. Jag är dock av uppfattningen att böter eller villkorlig dom i förening med skyddstillsyn eller samhällstjänst kan vara aktuellt. Det är samtidigt fråga om hur den tilltalade är som person varför domstolen i slutändan tar samtliga omständigheter i åtanke vid påföljdsbestämningen. Jag hoppas att mitt svar åtminstone är av viss vägledning för dig. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Du hittar smugglingslagen här.Du hittar brottsbalken här.Du hittar prop. 1980/81:76 här.Du hittar prop. 1989/90:7 här.Du hittar prop. 1997/98:96 härVänligen,