Kräva ex på hyra

2021-04-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min tidigare sambo gjorde slut för en månad sedan. Hon skrev då över Instagram samt sa det när vi träffades i person att hon flyttar ut genast men självklart kommer betala tre månader till för sin del av hyran.Efter en betalning har hon nu missat den andra betalningen och slutat svara på påminnelser.Räknas att hon skriver "Så det inte blir nåt missförstånd, betalar hyra 3 månader till, till i maj" till vilket jag svarat "Det blir bra." som att vi ingått i ett kontrakt, och att hon därför inte bara kan bestämma sig att sluta betala?Läste att utan kontraktet och då lägenheten står på mig är hon ej skyldig att betala nånting, så utgår från det just nu.Tacksam för svar, situationen ger mig ångest.
Oscar |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! i ditt scenario förstår jag det som att du är skriven på hyreskontraktet och därmed har endast du en avtalsrättslig relation till hyresvärden. Detta innebär då att det enligt lag endast är du som har skyldighet att prestera gentemot hyresvärden (dvs, hyresvärden kan tvinga dig att betala hyra men inte ditt ex). Du har därav rätt i ditt antagande. Har avtal ingåtts Vad gällande den skriftliga kommunikationen mellan dig och ditt ex så är det en utfästelse om att i framtiden betala sin del av hyran. I detta fall så kan ditt ex erbjudande om att betala hyran ses som ett anbud, som du då direkt accepterar genom att svara och godkänna detta erbjudande. Detta kan därför ses som ett ingått avtal. Om hon bryter gentemot avtalet så kan du ha rätt att kräva hennes del av hyran av henne genom att föra talan i domstol. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Avtal ingås i regel genom anbud från den ena parten och accept från den andra parten (1 § Avtalslagen).Vad innebär detta för dig Det bör alltså ha uppstått ett avtal mellan er. För att kräva in hennes del av hyran bör du försöka kontakta henne. Om detta inte går, bör du vända dig till Kronofogden för att kräva din rätt till pengar motsvarande hennes del av hyran. Sista steget är att försöka föra en process i domstol. Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

2021-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag och 4 syskon har ärvt en fastighet med tillhörande tomt. Arvet ligger fortfarande i dödsboet och kommer, pga komplikationer, att ligga kvar där upp till ett år. För tillfället bor det en person i huset, men som verkar saknas hyreskontrakt med dödsboet, och det saknas även ett hyreskontrakt ifrån tiden då den avlidne levde. Boendet hyrdes med andra ord ut svart. Har jag laglig rätt, som den blivande ägaren av tomten/fastigheten, kasta ut hyresgästen som saknar avtal? Jag vill själv bo där nämligen så snabbt som möjligt, och planerar för att bo där efter att arvet skiftats.Om det skulle uppkomma att ett hyreskontrakt finns, har jag som dödsbodelägare, fortfarande rätt att begär att hyresgästen flyttar?Den andra frågan berör samma sak. Det står en massa fordon och containrar på tomten, från en avlägsen släktning, som inte vill flytta dem. Jag vill omgående få undan dessa. Har jag, som blivande ägare av tomten, rätt att begära att polisen/kronofogden flyttar på fordonen och containrarna?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGAv din ärendebeskrivning går det att skönja två frågor och dessa kommer härnäst att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende följer enligt nedan.Jordabalken (JB).Inkomstskattelagen (IL).Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Några avtalsrättsliga hållpunkterInledningsvis kan konstateras att avtalsfriheten är tämligen långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott kan i regel inte genomdrivas civilrättsligt i domstol (benämns pactum turpe). Men i mångt och mycket är det parterna själva som dikterar villkoren för avtalet och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas varför det som har reglerats i avtalet utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Inom den allmänna avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna sätta den ovan nämnda löftesprincipen ur spel. För den typ av avtal som nu är i fråga (hyresavtal) föreligger det inga formkrav varför ett sådant kan ingås både muntligt, skriftligt och konkludent. Det sistnämnda betyder underförstått eller genom parternas ageranden. Det ska därför noteras, förvisso utifrån ett något teoretiskt betraktelsesätt, att ett hyresavtal kan ha träffats mellan den avlidne och hyresgästen trots att inget har manifesterats i skrift, vilket som sagt beror på att hyresavtal i grunden är formlösa avtal (jfr 12 kap. 2 § 1 st. JB).Din första fråga - Kan du säga upp hyresgästen? Och har denne överhuvudtaget något avtal?Av ovanstående följer att avsaknaden av ett skriftligt hyreskontrakt inte påverkar hyresförhållandets giltighet. Att bostaden, såsom du beskriver det, har upplåtits svart kan naturligtvis väcka vissa skattemässiga betänkligheter hos hyresvärden, det vill säga den avlidne och numera dödsboet efter denne (jfr 42 kap. 30-32 §§ IL). Men det får enligt min mening ingen som helst bäring på den civilrättsliga, eller närmare bestämt den hyresrättsliga, bedömningen. Att hyresavtalet endast har ingåtts muntligt bereder dock vissa tolkningssvårigheter, i synnerhet beträffande fastställande av avtalsinnehållet. Men utifrån din ärendebeskrivning torde det röra sig om ett avtal som löper på obestämd tid, alltså ett så kallat tillsvidareavtal, varför följande kan anföras.Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska (måste) sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § 1 st. JB) och kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen när avtalet avser en bostadslägenhet (12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB). Det ska för övrigt förtydligas att innebörden av begreppet lägenhet skiljer sig från det vardagliga språkbruket och omfattar i det här sammanhanget även hus eller delar av ett sådant (se definitionen i 12 kap. 1 § 1 och 3 st. JB). Vidare måste uppsägningen ske skriftligen om hyresförhållandet har varat längre än tre månader, men något krav på underskrift finns emellertid inte. I praxis har exempelvis uppsägning per e-post godkänts under förutsättning att hyresgästen bekräftar mottagandet av uppsägningen. Härutöver bör det i uppsägningen anges orsaken till varför hyresförhållandet ska upplösas och den skriftliga uppsägningen måste även delges hyresgästen, vilket lämpligast görs genom ett rekommenderat brev skickat till den adress som hyresgästen har uppgett som dennes vanliga adress (12 kap. 8 § JB).Trots det ovan anförda ska det noteras att hyresgästen vanligen har rätt till ett så kallat direkt besittningsskydd, vilket innebär att denne äger rätt till förlängning när hyresvärden säger upp hyresavtalet (se 12 kap. 46 § JB). Men i förevarande fall verkar det handlar om en egen bostad som den avlidne har hyrt ut som privatperson och då gäller inte det besittningsskydd som kommer till uttryck i jordabalken. Istället tillämpas privatuthyrningslagens regler av vilka framgår att hyresgästen saknar rätt till förlängning om detta inte särskilt har avtalats, vilket jag utgår ifrån inte är fallet här (3 §). Med iakttagande av de ovan nämnda formkraven för uppsägning enligt 12 kap. 8 § JB och den därtill gällande uppsägningstiden bedömer jag att du, så fort fastigheten har tillskiftats dig, kan säga upp den ifrågavarande personen. I privatuthyrningslagen sägs nämligen att hyresvärden, utan att hyresrätten är förverkad, får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § 2 st.). I den delen är reglerna således identiska med reglerna i 12 kap. JB. Det korta svaret på din första delfråga lyder med andra ord att det föreligger ett giltigt hyresavtal, men att du, mot bakgrund av det uteblivna besittningsskyddet, har rätt att säga upp hyresgästen. Det ska dock uppmärksammas att reglerna endast gäller hyresavtal som har träffats efter den 1 februari 2013, det vill säga när privatuthyrningslagen trädde i kraft. Din andra fråga - Kan du begära biträde av Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få bort de fordon som står på fastigheten?Huruvida det föreligger något nyttjanderättsavtal är för mig ovisst, men i juridisk-teknisk mening blir det här att betrakta som ett lägenhetsarrende (8 kap. 1 § JB). Till skillnad från vad som gäller vid andra arrendeformer finns det inga formkrav för lägenhetsarrenden, vilket betyder att dessa kan ingås helt formlöst (exempelvis muntligt). Med lägenhetsarrende menas jord som upplåts med syften som inte innefattar att bedriva jordbruk, uppföra bostadshus eller uppföra/begagna byggnad för förvärvsverksamhet. Ett lägenhetsarrende kan vidare ingås på bestämd tid eller tillsvidare och tiden för vilken arrendeavtalet har ingåtts är avgörande för hur och när ett lägenhetsarrende kan sägas upp. Jag misstänker dock att mycket har lämnats oreglerat varför utgångspunkten får bli att det är ett tillsvidareupplägg som gäller. Inledningsvis ska sägas att man som nyttjanderättshavare inte har något besittningsskydd vid ett avtal om lägenhetsarrende, vilket i sin tur innebär att om ingenting annat har överenskommits (och innehållet i ett eventuellt muntligt/konkludent ingånget avtal inte går att fastställa) kan en uppsägning av ett lägenhetsarrende egentligen ske helt utan angivande av sakliga skäl. En avtalad uppsägningstid gäller naturligtvis, men om en sådan skulle saknas i arrendeavtalet kan det sägas upp till fardagen varje år, det vill säga den 14 mars, dock under förutsättning att meddelande härom lämnas senast sex månader i förväg (8 kap. 4 § JB). Om den avlägsna släktingen, efter en formell uppsägning ifrån din sida, fortsatt vägrar att vidta rättelse kan du vände dig till KFM och ansöka om så kallad vanlig handräckning enligt 3 § BfL. Det korta svaret på din andra delfråga lyder därför att du i princip godtyckligt (och ensidigt), dock med iakttagande av ovan nämnda tidsfrister, kan säga upp avtalet (lägenhetsarrendet) och att hjälp kan fås av KFM. Men detta förutsätter som sagt att ingenting annat framgår av det aktuella avtalet.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Får hyresvärd säga upp hyresavtal i förtid?

2021-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan hyresvärden kasta ut hyresgästen utan någon allvarlig anledning. Det är så att vi har två hyrd lägenheter. På ena bor vi och i den andra min mamma. för att hon har inte tillräckligt pöäng till att hyra sin egen lägenhet. Hyresvärden säger att förra hyresgästerna är fortfarande folkbokförd här och därför är inte av behov den andra lägenheten och därför måste lämna öve lägenheten
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hyresrätt kan anses förverkad om en hyresgäst uppfyller något av de punkter som anges i 12 kap. 42 § jordabalken, om så är fallet så kan hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid. Exempel på en förverkandegrund är att hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka efter förfallodagen. Även när en förverkandegrund har ägt rum så har hyresgästen ett lagstadgat skydd för detta i 12 kap. 43-44 §§ jordabalken. Hyresgästen kan exempelvis vidta rättelse innan hyresvärden har sagt upp avtalet och då gäller inte längre förverkandegrunden gentemot hyresgästen (12 kap. 43 § jordabalken). Sammanfattningsvis så kan inte hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid utan att någon av de lagstadgade förverkandegrunderna i 12 kap. 42 § jordabalken är uppfyllda. Vänliga hälsningar,

Kan förstahandshyresgästen bli uppsagd på grund av andrahandshyresgästen?

2021-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!En hyresvärd har ju rätt att säga upp en lägenhet om den används till brottslig verksamhet. Vad gäller om hyresgästen har hyrt ut i andra hand (med värdens tillåtelse) och andrahandshyresgästen använder lägenheten till brottslig verksamhet? Kan förstahandshyresgästen bli uppsagd då? mvhDavid Lundgren
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du i egenskap av hyresgäst har en skyldighet att vårda lägenheten, enligt 12:24 JB. Denna skyldighet består för förstahandshyresgästen även när den hyr ut i andrahand. Om andrahandshyresgästen har förverkat sin rätt att fortsätta hyra bostaden, kan förstahandshyresgästen också bli uppsagd i och med att det rättsliga ansvaret mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden förblir (NJA 2014 s. 465). Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med hyresvärden. Därmed kan förstahandshyresgästen bli uppsagd för saker som dennes hyresgäst har orsakat. Detta innebär att man som förstahandshyresgäst kan bli uppsagd då andrahandshyresgästen har begått brottslig verksamhet, då det är en förverkandegrund som framkommer i 12:44 p.12 JB. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?

2021-04-01 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,jag driver ett kontorshotell med ett café i entrén. Har fått tillstånd från polisen och kommunen (kommunens mark) för en uteservering mot husets fasad med en uppbyggt golv pga lutning i marken. Hyresvärden, som är en BRF i huset anser att de skall sitt godkännande och tillstånd till uteserveringen. Vissa boende har sina fönster ovanför, på plan 1. BRF är negativa till uppbyggnaden. Vill endast tillåta bord och stolar, samt upprätta ett kontrakt. Finns det en lag som säger att sådant tillstånd krävs? uppbyggnad behövs pga lutning. Platser jag har inne blir inte använda pga corona. För trångt. Förlorar intäkter, behöver verkligen uteservering. Vad anser ni?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagBestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken, som härefter förkortas som JB. Får man upprätta en uteservering mot hyresvärdens fastighet utan tillstånd från denne? Om inte hyresavtalet ger dig rätten att upprätta någon uteservering mot husets fasad så är det upp till hyresvärden att besluta om du får göra det, eftersom äganderätten ger denne rätt att besluta om sin egen egendom. Jordabalken reglerar inte frågan huruvida en hyresgäst får göra olika slags utbyggningar. Däremot får inte en lokalhyresgäst använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda, om inte hyresnämnden lämnar sitt tillstånd (12 kap. 23 § andra stycket JB). Eftersom du anger att du har haft en café-verksamhet i lokalen innan så är detta dock inget som blir aktuellt i ditt fall. Sammanfattning och rekommendation Eftersom det är upp till ägaren vad som får göras i och utanpå dennes fastighet så kräver byggnationer hyresvärdens tillstånd. Det du kan göra är att vända dig till hyresvärden igen och förklara situationen samt försöka nå en överenskommelse. Kanske är det möjligt att komma fram till en lösning som känns okej för er båda och som möjliggör för dig att bedriva caféet utomhus. Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så hjälper jag dig vidare därifrån. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan en hyresgästförening förbjuda viss typ av hundras?

2021-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan hyresgästföreningen förbjuda en viss typ av hundraser, t.ex såkallade "kamphundar"?Är det lagligt om det bara gäller nya höresgäster? Och att man kan bli vräkt om man skaffar en?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att hyresvärden inte rent generellt kan förbjuda hyresgäster från att ha husdjur i lägenheten, därtill även förbjuda olika hundraser mm. Med husdjur ska förstås "vanliga" husdjur såsom katt eller hund. Ifall det inte föreligger sakliga skäl till ett husdjursförbud kan det utgöra ett ogiltigt villkor i hyresavtalet. Med sakliga skäl kan t.ex. avses att hyreshuset är speciellt anpassat för människor med hundallergi. Av den ursprungsinformationen du angivit avser förbudet särskilda hundraser. Såvida det inte föreligger sakliga skäl för detta är det fel av hyresgästföreningen att villkora om detta. Detta måste således klargöras för att frågan ska kunna besvaras mer nyanserat. Som hyresgäst kan det vara bra att veta att hyresvärden inte kan säga upp hyresavtalet av den anledning att du väljer att ha en viss "förbjuden" hundras, se 12 kap. 42§ st. 1 p. 11 Jordabalken (JB) (Hela 12 kap. 42§ JB ger uttryck för förverkandegrunder som hyresvärdes kan åberopa som grund för att säga upp avtalet. Punkt 11 som skulle kunna bli den aktuella i detta fall, berättigar inte uppsägning i och med att hyresgästföreningens villkor ändå inte är giltigt).Här ska det dock upplysas om att enligt 12 kap. 42§ st.1 p. 9 JB, föreligger grund för uppsägning ifall hyresgästen åsidosätter det som ska iakttas enligt 12 kap. 25§ JB. Av denna bestämmelse stadgas att hyresgästen vid användandet av lägenheten ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som bl.a. kan försämra deras bostadsmiljö att det skäligen inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Ifall hunden skulle orsaka sådana problem kan alltså uppsägning komma att aktualiseras på den grunden. Allmänt har du som hundägare ett särskilt ansvar för tillsyn av hunden. Hundar ska skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1§ Lag om tillsyn över hundar och katter.Övrigt ska tilläggas att det råder en grundläggande princip på föreningsrättens område att alla medlemmar ska behandlas lika, likhetsprincipen. Olika behandling kan vara tillåtet om det är sakligt och objektivt motiverat. Även här blir det en bedömningsfråga som kräver mer information för att kunna besvaras. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan hyresvärden höja hyran på grund av installation av fiber?

2021-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Min hyresvärd ska dra in fiberkabel i min lägenhet. Detta utan att jag bett eller har direkt behov av det. Kan han höja hyran pga detta? Om så är fallet måste jag gå med på detta?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din hyresvärd kan installera fiber i din lägenhet utan att du har bett om/har behov av det och sedan höja hyran på grund av detta. Tillämplig lag för situationen är 12 kap. Jordabalken (JB), även kallad Hyreslagen. Jag kommer inleda mitt svar med att allmänt redogöra för när hyresvärden kan höja hyran, därefter kommer jag gå över till ifall hyresvärden kan höja hyran på grund av installation av fiber samt installera fiber utan ditt tillstånd. Slutligen kommer jag presentera möjligheter för vad du som hyresgäst kan göra om du ställer dig emot åtgärderna. Längst ner hittar du en sammanfattning av mitt svar. Regleringarna ser lite olika ut beroende på om det handlar om ett öppet eller slutet fibernät, jag kommer dock i mitt svar utgå från att det handlar om öppet fibernät, för att ha en utgångspunkt i mitt svar. När får hyresvärden höja hyran?Hyresvärden får höja hyran om den är skälig (12 kap. 55 § JB). Hyran anses inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för andra lägenheter som är likvärdiga med hänsyn till bruksvärdet. Lägenhetens bruksvärde ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet och andra faktorer i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten. Lägenhetens storlek, modernitetsgrad, tillgång till hiss, planlösning, läge inom och utanför huset är exempel på faktorer som kan beaktas (12 kap. 55 § JB). Om hyresvärden vill att hyran ska höjas, ska detta meddelas skriftligen till hyresgästen. Meddelandet ska innehålla vissa särskilda uppgifter (se 12 kap. 54 a § andra stycket JB). Om hyresgästen eller hyresgästföreningen inte kan komma överens med hyresvärden angående hyreshöjningen, har hyresvärden rätt att ansöka om ändring av hyresvillkoren hos Hyresnämnden, tidigast en månad efter att meddelande lämnas till hyresgästen (12 kap. 54 § JB). Om ett skriftligt meddelande som beskrivet ovan har lämnats till hyresgästen och hyresgästen inte motsätter sig hyreshöjningen inom den tiden som står i meddelandet (minst två månader), blir hyresgästen bunden av avtalet om hyreshöjning (12 kap. 54 a § JB). Kan hyresvärden höja hyran på grund av installationen av fiber?Ja, installationen av (öppet) fiber räknas som en standardhöjande åtgärd, höjer bruksvärdet och därför finns det skäl för hyresvärden att höja hyran på grund av detta. Hur mycket är det upp till parterna att bestämma, genom förhandlingar eller kontakt med Hyresnämnden som nämnt ovan. Mer om detta kan du läsa på exempelvis Fastighetsägarnas hemsida. Dock, eftersom att installationen av fiber har en icke obetydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde, krävs antingen godkännande från hyresgästen/hyresgästerna för att få installera fiberkabeln, eller tillstånd från Hyresnämnden (12 kap. 18 d § JB). En ansökan hos Hyresnämnden ska godkännas om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Vad kan jag som hyresgäst göra om jag ställer mig emot detta?Om du inte vill godkänna installationen av fiber, ska du meddela detta till hyresvärden - därefter kan hyresvärden ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden tidigast två månader efter att värden lämnat meddelande till dig om installationen (12 kap. 18 e § JB). Om du motsätter dig hyreshöjningen, kan du tidigast två månader efter att meddelandet om hyreshöjning har getts, ge hyresvärden besked om detta. Om du som hyresgäst upplever att storleken på hyran inte är skälig i enlighet med ovan, kan du anmäla hyreshöjningen till Hyresnämnden för att få frågan prövad. Hyresnämnden kommer då göra en skälighetsbedömning och beakta ovan nämnda faktorer för att fastställa en skälig hyra. (12 kap. 54 a-55 § JB) SammanfattningSammanfattningsvis kan din hyresvärd som huvudregel höja hyran för installation av (öppet) fiber, eftersom detta ses som en standardhöjande åtgärd som höjer bruksvärdet och därmed skälig anledning att höja hyran. Dock, just eftersom det höjer bruksvärdet, måste hyresvärden få godkännande av hyresgästen/gästerna eller Hyresnämnden för att installera fiberkabeln (12 kap. 18 d § JB). Om du inte godkänner installationen av fiberkabeln, ska du meddela detta till din hyresvärd som sedan kan ta det vidare till Hyresnämnden för att få ett godkännande. Om du motsätter dig hyreshöjningen ska du även meddela hyresvärden detta och om du anser att hyran är oskälig kan du anmäla det till Hyresnämnden för att få frågan prövad. (12 kap. 18 e § JB & 12 kap. 54 a-55 § JB) Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler funderingar kring vad som gäller för hyra kan du kontakta en av våra jurister på www.lawline.se/boka. Du är även varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Får hyresvärden höja hyran hur mycket den vill?

2021-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Får hyresvärden höja hyran med hur mycket som helst?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer främst att utgå från reglerna i Jordabalken (1970:994) för att besvara din fråga om hyra då det är där denna sorts förhållanden främst behandlas. Ett simpelt svar på din fråga är Nej. En hyresvärd har rätten att höja hyran, men det måste vara en skälig höjning. I bedömningen om ifall den nya hyran är skälig ska man göra en jämförelse till liknande lägenheter i samma ort. Så ifall priset är påtagligt högre än liknande lägenheter på orten ska det inte anses som en skälig prishöjning. I bedömningen tas bl a lägenhetens standard, modernitet och även dess placering upp (12 kap. 55 § JB). Ifall hyresgästen skulle anse att det är en oskälig höjning, kan denne anmäla det till Hyresnämnden för att få höjningen prövad. Hyresnämnden gör då en prövning av höjningen och ser om den ska anses vara skälig (12 kap. 54 § JB). För att hyresvärden ska få höja hyresgästens hyra måste denne skriftligen meddela detta, i meddelandet ska det också framstå inom vilken tidsfrist hyresgästen ska motsätta sig hyresvärdens begäran, tidsfristen är minst 2 månader. Ifall hyresgästen inte motsätter sig detta inom tidsfristen som är angiven i meddelandet anses det som om att hyresvärden och hyresgästen ingått nytt avtal och hyresgästen blir bunden av det (12 kap. 54 a § JB). Så nej det är absolut inte möjligt för en hyresvärd att höja hyran hur mycket som helst, höjningen måste vara skälig. Och även då går det bra att motsätta sig den och be hyresnämnden att pröva om höjningen är skälig. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!