Preskription och preskriptionsavbrott

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Mitt AB har en betalningsanmaning från Visma daterad 2020-05-07 . Där deras kund uppvisat ett utslag från Kronofogdemyndigheten daterad 1993-12-20. Bolaget har bytt ägare. Vi har aldrig erhållit en påminnelse. Borde inte detta falla under preskriptions reglerna eller i vart fall borde man kunna hänvisa detta till tingsrätten
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskL).Jag utgår i mitt svar från att fordran inte redan var preskriberad 1993-12-20.Bestämmelserna i PreskL gäller i den mån inte annat föreskrivits, exempelvis om två parter avtalat om att preskriptionstiden ska vara längre eller kortare eller om undantag finns i annan lagstiftning (1 § PreskL). Jag utgår från att ni inte avtalat om någonting särskilt i detta fall, men det är en viktig omständighet att känna till. Den allmänna preskriptionstiden för fordringar mot företag är tio år från fordrans uppkomst (2 § första stycket PreskL). Preskriptionstiden kan under denna tid avbrytas, och en ny tioårig frist (eller, återigen, om annat är föreskrivet sådan ny tidsfrist) börjar då att gälla (2 § första stycket och 6 § PreskL). Ett exempel på sådant preskriptionsavbrott är om borgenären, alltså den som har rätt att kräva in pengar, vänder sig till Kronofogemyndigheten för att driva in sitt anspråk. Preskriptionstiden kan också avbrytas exempelvis genom att (1) ditt AB som gäldenär erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amortering eller (2) genom att borgenären skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen (5 § PreskL). I ditt fall tycks det som att preskriptionstiden avbrutits 1993-12-20, varpå en ny preskriptionstid började löpa med preskription 2003-12-20 (7 § PreskL).Har fordringen någon gång mellan 1993-12-20 och 2020-05-07 preskriberats, har borgenären förlorat sin rätt att åberopa den (8 § PreskL). Ditt AB behöver i denna situation inte betala fordran. Mitt råd är istället att ditt AB bestrider fordran, med motiveringen att den har preskriberats.Vänligen,

Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?

2020-06-29 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden tvinga oss från vår hyresrätt? Vi har alltid skött betalningen, ligger inga betalningssäkrat där. Men vi har hög skuld på annat håll som vi inte kan betala längre.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt 5 kap. 1 § 5 p. utsökningsbalken undantas hyresrätter från utmätning om den utgör eran bostad där ni stadigvarande bor eller om den behövs för förvärvsverksamhet. Det betyder att kronofogden inte kan tvinga er från eran hyresrätt. Ytterligare information som kan vara bra att veta är att eran egendom utmäts i en särskild ordning. Denna ordning anges i 4 kap. 3-7 §§ utsökningsbalken och är enligt följande:1. Kontanta medel – under förutsättning att dessa inte behövs för eran försörjning den närmsta månaden, ex. för mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar3. Lön4. Fondandelar och aktier5. Övrig lös egendom – ex. bilar6. Fast egendomMed vänliga hälsningar,

Beräkning av dröjsmålsränta

2020-06-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |71134kr med dröjsmålsränta från 2019-09-30 till och med 2020-06-30.Vad blir den totala summan? Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är fråga om vanlig dröjsmålsränta som beräknas enligt 6 § räntelagen, dvs. räntesatsen har inte varit förbestämd genom exempelvis ett avtal. Då är storleken på räntan den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, alltså blir storleken på dröjsmålsräntan i ditt fall 8 % under hela den angivna perioden. Med ett kapitalbelopp på 71 134 får man ett räntebelopp på 4 279 kr under den angivna perioden. Totalt blir det alltså 75 413 kr. Vill du beräkna räntan för andra perioder kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag söka ersättning för personskada som skedde för 13 år sedan?

2020-06-27 i Preskription
FRÅGA |Hej! Hur gäller skadeståndslagen angående en registrerad skada som skett en längre tid tillbaka? Jag bröt t.ex. ett finger för 13 år sedan som sedan dess har stått rätt ut från andra knotan (vilket jag har accepterat för sånt kan ske vid brutna fingrar). När jag däremot härom dagen såg min röntgenbild såg jag att den egentligen var bruten vid knogen och inte knotan. Detta måste ha skett under läkningen. Benet har alltså växt åt fel håll från ett ställe där själva skadan egentligen inte var. Men efter hur lång tid är det giltigt att söka ersättning för sådana skador?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har ett ben i ditt finger läkt fel och du undrar hur lång tid efter en skada som du kan söka ersättning. Det finns flera olika lagar som kan bli tillämpliga, dock kommer jag inte använda mig av själva skadeståndslagen när jag besvarar frågan. PatientskadelagenFör att få ersättning enligt patientskadelagen måste du väcka talan inom 10 år från den tidpunkt som skadan orsakades (23 § patientskadelagen). Du har även möjlighet att kräva skadestånd istället för att få patientskadeersättning (18 § patientskadelagen). En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning för en behandlingsskada är att det objektivt sett varit möjligt att undvika skadan genom att utföra åtgärden på ett annat sätt eller genom att välja en annan åtgärd.PreskriptionslagenErsättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen).FörsäkringsavtalslagenOm det är så att du vill söka ersättning från ett försäkringsbolag tillämpas försäkringsavtalslagen som i nuläget har en preskriptionstid på 10 år (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Försäkringsavtalslagen ändrades dock 1 januari 2015. Innan dess var preskriptionstiden som huvudregel endast 3 år från det att du fick kännedom om att du kunde söka ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Eftersom din skada inträffade innan lagändringen är det den äldre lydelsen som gäller, vilket innebär att preskriptionstiden som huvudregel är 3 år.SammanfattningPreskriptionstiden, dvs. inom den tid du kan söka ersättning för din skada, varierar mellan 3 och 10 år beroende på vart någonstans du vänder dig. Har det gått mer än 10 år har du inte längre rätt att söka ersättning då din rätt preskriberats. Vänliga hälsningar,

Kan jag betala min skuld direkt till tredje man som min borgenär är skyldig pengar?

2020-06-30 i Skuld
FRÅGA |Om jag ska betala 100 000 kr till en person och den personen i sin tur är skyldig en annan person. Kan jag då betala direkt till den andra fordringsägaren?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den du är skyldig pengarna har godkänt det eller om ni har en överenskommelse eller ett avtal som medger dig att göra det så kan du betala pengarna till någon annan. Om det inte finns något avtal/överenskommelse och personen inte godkänner att du betalar pengarna till någon annan, måste du betala pengarna direkt till den du är skyldig pengarna.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknar jag dröjsmålsräntan?

2020-06-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag ska ha skadestånd på 10000 enligt 6 paragrafen i 361 dagar vad blir det
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du är ute efter en beräkning av dröjsmålsräntan som beräknas enligt 6 § räntelagen, dvs. när en särskild räntesats inte har varit förbestämd genom exempelvis ett avtal. Då är storleken på räntan den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 %. Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 %. För att få ett exakt räntebelopp måste man ta hänsyn till ändringar i referensräntan och för det behöver jag veta från och med vilket datum räntan började löpa samt till och med det sista datumet räntan löper (oftast dagens datum om personen fortfarande inte betalat). Jag utgår för enkelhetens skull att räntan började löpa från och med den 1 juli 2019, vilket ger en dröjsmålsränta på 8 %.Med ett kapitalbelopp på 10 000 kr får man ett räntebelopp på 796 kr under perioden 1 juli 2019 till 28 juni 2020. Totalt blir det alltså ca 10 796 kr. Vill du beräkna räntan med utgångspunkt i andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid hyresförhållande

2020-06-27 i Preskription
FRÅGA |Äger en fastighet som jag har hyrt ut personen som jag hyrt ut till har bott där i ca 8.Personen har nu sagt upp sig och nyligen flyttat ut. Jag har nu upptäckt att en hyra första året är obetald.Hur länge har jag på mig att kräva in den och är det möjligt att göra det?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Generella preskriptionsreglerEn fordran (betalningsanspråk) preskriberas som utgångspunkt tio år efter att den uppstod. Det innebär att en fordran inte längre kan göras gällande och att borgenären (den som har en fordran) alltså inte längre kan få betalt, om inte ett preskriptionsavbrott skett (preskriptionslagen 2 §). Ett preskriptionsavbrott sker om borgenären ber gäldenären (den skuldsatte) om att få betalt, om borgenären väcker talan om betalningskrav eller om gäldenären betalar av en del av fordran (preskriptionslagen 5 §). För en fordran i ett konsumentförhållande är preskriptionsfristen istället tre år (preskriptionslagen 2 §).Speciella preskriptionsreglerPå detta vis är preskription för generella fordringar reglerat. Om det för särskilda fordringar finns speciella regler gäller dessa regler istället (preskriptionslagen 1 §). En särskild typ av fordran som har speciella regler är de som grundar sig i ett hyres- eller arrendeförhållande (jordabalk 12 kap 1och 61 §och 8 kap 1och 26 §).Fordringsanspråk som grundar sig i ett hyres- eller arrendeförhållande preskriberas två år efter att arrendatorn eller hyresgästen lämnatbostaden/lokalen eller arrendestället (jordabalk 12 kap 61 §och 8 kap 26 §). Inträffar den generella preskriptionsfristen, på tio respektive tre år, innan denna tvåårsfrist preskriberas fordringen tidigare. Tanken är alltså inte att den speciella preskriptionsfristen i jordabalken ska göra att preskriptionsfristen blir längre än den generella. Den generella preskriptionsfristen påverkas av om du hyr ut till en konsument eller inte. Är du att betrakta som näringsidkare som hyr ut till en konsument gäller som sagt den treåriga preskriptionen. En näringsidkare är en sådan som yrkesmässigt tillhandahåller en tjänst eller annan nyttighet och en konsument är en person som använder denna tjänst eller nyttighet för sitt privata bruk. Det ska inte vara en tillfällig hobbyverksamhet, utan det ska vara en verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. Bor du i den uthyrda fastigheten och hyrde ut endast en del av den till din föredetta hyresgäst, ligger det nära till hands att inte betrakta dig som näringsidkare – förutsatt att du inte hyr ut fler andra lägenheter eller fastigheter.SammanfattningSammanfattningsvis innebär detta att fordran har preskriberats om du har hyrt ut till en konsument eftersom en sådan preskriberas efter tre år (preskriptionslagen 2 §). Eftersom tvåårsfristen vid hyres- och arrendeförhållanden inte är tänkt att förlänga fristen för när man kan driva in en fordran, kan den fristen inte åberopas även fast hyresgästen nyligen flyttat ut. Är det däremot inteett konsumentförhållande har fordran aldrig hunnit preskriberats eftersom det endast har gått åtta av tio år. Detta innebär att fordran fortfarande kan göras gällande, och att du har knappt två år på dig att väcka talan om den (jordabalk 12 kap 1och 61 §och 8 kap 1och 26 §). Bär dock i åtanke att tvåårsfristen inte kan göra att preskriptionsfristen i praktiken blir längre än tio år. Avslutningsvis kan nämnas att oavsett om fordran har preskriberats kan du göra den gällande kvittningsvis. För att du ska kunna kvitta en fordran är en förutsättning att hyresgästen har en förfallen fordran på dig, och att ni kvittar dessa mot varandra.Vad kan du göra?Om fordran inte har preskriberats rekommenderar jag dig att kontakta hyresgästen för att kräva betalt (beror på om du är näringsidkare eller inte). För att avbryta preskriptionstiden bör du be om en skriftlig bekräftelse av att hyresgästen mottagit ditt krav eller kräva hyresgästen på betalning via rekommenderat brev.Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag få skuldsanering trots att jag är dömd till att betala solidariskt skadestånd?

2020-06-26 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är solidariskt dömd att betala ett skadestånd. Hur kan jag gå till väga för att få en skuldsanering eller är detta ens möjligt pga den solidariska domen?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Det finns en mängd faktorer som spelar in i om du kommer beviljas skuldsanering eller ej. Att vara dömd till skadestånd kan tala emot att det skulle beviljas, men det innebär definitivt inte att det är omöjligt.Vem kan få skuldsanering?För att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs först och främst krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Detta inkluderar förstås alla dina skulder och inte bara skadeståndet. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år. Andra krav för att beviljas skuldsanering är bland annat att det ska anses rimligt utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Det är här skadeståndet kan spela in, men endast Kronofogden kan göra den exakta bedömningen i just ditt fall. Om allt annat talar för att du bör beviljas skuldsanering bör skadeståndet dock inte förhindra det, särskilt eftersom du endast är solidariskt ansvarig.Hur ansöker man om skuldsanering?Ansökan sker till Kronofogden och den ska vara skriftlig (11 § skuldsaneringslagen). Ansökan görs lättast via Kronofogdens hemsida, där du även kan läsa mer om vad som händer vid en eventuell skuldsanering.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,