Vilka inkomster och kostnader beaktas vid fastställande av förbehållsbelopp?

2021-03-10 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har så kallad löneutmätning. Min fråga är .... när kronofogden räknar ut hur mycket jag skall få behålla, tar de då hänsyn till sambons inkomster samt hennes egna utgifter såsom amortering av lån osv? Eller tar de ej hänsyn till hennes egna utgifter när de räknar fram våra inkomster? Tacksam för svar
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbehållsbelopp och normalbeloppDet belopp som du får behålla av din inkomst vid löneutmätning för att försörja dig själv och din familj (förbehållsbeloppet) beräknas utifrån ett så kallat normalbelopp som Kronofogden fastställt (7 kap. 5 § UB). Normalbeloppet är ett schablonbelopp som varierar om den betalningsskyldige är i ett samboförhållande, har barn eller är ensamstående. Normalbeloppet avser alla normala levnadskostnader utom bostadskostnad.Vilka inkomster och kostnader beaktas?Om den betalningsskyldige lever tillsammans med en sambo som har en inkomst tas sambons inkomst med vid beräkningen av förbehållsbeloppet. Därmed kommer ditt förbehållsbelopp att påverkas utifrån din sambos förmåga att bidra till betalningen av familjens gemensamma kostnader och bostadskostnad. Vid beräkningen kommer kostnaderna att fördelas mellan er. Därmed svarar ni för den del av kostnaderna som motsvarar er inkomst i förhållande till era sammanlagda inkomster. Inkomsterna inkluderas i beräkningen efter avdrag för preliminär skatt och kostnad för resor till arbetet. Hänsyn kommer alltså att tas till era inkomster och gemensamma kostnader och bostadskostnad vid beräkningen av förbehållsbeloppet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva av bostadsrätt och återvinning av gåva

2021-03-08 i Återvinning
FRÅGA |Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva från min pappa. Ca halvår senare fick min pappa en betydande skatteskuld och hamnat i Kronofogden. Kan jag förlora lägenheten med hänvisning till återvinning av gåvan? Dagen efter Gåvobrevet utfärdades ett Testamente där det står att bostadsrätten beläggs med överlåtelseförbud, dvs jag som gåvotagare inte får sälja, byta eller skänka lägenheten utan min pappas samtycke. Jag är rädd att förlora bostaden. Hur kan jag skydda min egendom? Tacksam för hjälp!! MVH
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det fråga om en gåva?För att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ha skett frivilligt av gåvogivaren till gåvotagaren. Det ska ha funnits en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska ha varit överens om att något vederlag inte skulle utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte ha förekommit.Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.Du skriver också att ett gåvobrev har utfärdats. Ett löfte om gåva av bostadsrätt (lös egendom) är bindande om gåvotagaren fått ett skriftligt gåvobrev och mottagaren förstår dess innebörd (1 § första stycket GåvoL). Däremot är inte gåvan skyddad från givarens fordringsägare förrän den är fullbordad (1 § andra stycket GåvoL). Om gåvan har fullbordats kan den inte utmätas för givarens skulder.Kan gåvan återvinnas?Om en fysisk person försättas i personlig konkurs kan återvinning av gåva ske i vissa fall. En gåva går åter, om den har fullbordats inom tre år före det att ansökan om konkurs inkom till Tingsrätten (den s.k. fristdagen) när gåvan har skett till någon som är närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 6 § KL). Vid återvinning ska gåvan återbäras till konkursboet (4 kap. 14 § KL). Om det däremot visas att den betalningsskyldige efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder kommer inte gåvan att återvinnas (4 kap. 6 § KL). Detta gäller endast om din pappa försätts i personlig konkurs. För att försättas i konkurs måste den betalningsskyldige ha en oförmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KL).ÖverlåtelseförbudHuvudregeln är att om det framgår av ett villkor vid gåva eller i testamente att viss egendom inte får överlåtas så får inte heller egendomen utmätas (5 kap. 5 § UB). Eftersom du fått egendomen i gåva borde överlåtelseförbudet ha framgått i samband med gåvobrevet. Om du däremot har fått egendomen till följd av ett testamente ska villkoret framgå där.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta min frus fastighet som hon fick i gåva?

2021-03-07 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden ta min frus fastighet som hon fick i gåva 2016-12 ? Gåvan är registrerad hos Skatteverket 2017-02.Jag, hennes man har ställt upp som bergensman för en person och den som jag hjälpt gör inte rätt för sig.Nu så tror finansbolaget att de via kronofogden kan försälja hennes hus...
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fastighet (fast egendom) får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige. Det ska alltså vara utrett att egendomen tillhör den som är betalningsskyldig. Har den betalningsskyldige lagfart på egendomen får utmätning ske såvida det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Om endast din fru äger fastigheten kan den inte anses tillhöra dig. Eftersom du inte är ägare av fastigheten kommer inte fastigheten heller att kunna utmätas för dina fordringar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller när ens partner har skulder hos Kronofogden?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |HejJag undrar vad som gäller då man är sambo och bor i hyresrätt och den andra parten har skulder hos kronofogden?Kan jag bli skyldig att få betala den andres skulder eftersom vi bor ihop? Sambon är pensionär och betalar en av gift var månad på 1050 som går tillbaka till kronofogden som driver in skulden.Sambon äger inga möbler utan det är mina egna. Vad är det som gäller för min del?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ingen skyldighet att betala den andres sambons skulder. Om din sambo blir föremål för utmätning gäller följande regler.HyresrättenFrån utmätning undantas hyresrätt till lägenhet som är den betalningsskyldiges stadigvarande bostad (5 kap. 1 § UB).Lös egendomHuvudregeln för att lös egendom ska kunna utmätas är att egendomen ska tillhöra den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Det ska alltså framgå (vara utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige.Det finns dock en presumtionsregel som gäller för sambor. Om sambor har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige anses dock inte vara ägare till egendomen om det görs sannolikt att samborna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen om det framgår att egendomen tillhör den andre sambon eller någon annan (4 kap. 19 § UB).Den lösa egendomen kommer därför att anses tillhöra den betalningsskyldige om inget annat visas. Du måste därför kunna styrka din äganderätt för att egendomen inte ska utmätas. Du kan till exempel visa upp en skriftlig handling där det framgår att du är ensam ägare till egendomen, t.ex. ett testamente, en faktura, ett kvitto eller ett gåvobrev.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur återfår jag förlorade pengar när körskola gått i konkurs?

2021-03-09 i Konkurs
FRÅGA |Körskoleföretag gått i konkurs i år , där jag köpte paket och har 4 inneliggande lektioner. Hur återfår jag de förlorade pengar/ lektioner. Företaget är ej kontaktbar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oprioriterad fordran i konkursenDu har en oprioriterad fordran på konkursboet. Fordringar i en konkurs som inte är förenade med förmånsrätt blir oprioriterade (18 § FRL). Därmed kommer du endast att få betalt om det skulle finnas pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild eller allmän förmånsrätt fått betalt. Då det sällan finns tillräckligt med pengar i konkursboet för alla fordringsägare finns det en stor risk att du inte kommer att få betalt för din fordran.Vad kan du göra?Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för att få information om vem som sköter förvaltningen av konkursboet (konkursförvaltaren). Du kan därefter kontakta konkursförvaltaren för att informera om att du har en fordran på körskolan. Om du får utdelning i konkursen kommer du att meddelas om det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Nya skulder under skuldsanering

2021-03-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Om en person som lever under existensminimum, lånar pengar av en vän och det upprättas ett lånebrev, vilken laglig bärighet har det avtalet?Det finns en skuldsanering men det privata lånet är inte inkluderat i skuldsaneringen. Lånet togs aldrig med i skuldsaneringen!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldsanering innebär att den skuldsatte helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § SkuldsL). Att dra på sig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår går emot syftet med skuldsaneringen. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen. Skulder som inte omfattas av skuldsaneringen måste betalas fullt ut, enligt det avtal som ingicks. Att dra på sig nya skulder kan försvåra den ekonomiska situationen. Det kan bli svårt för den betalningsskyldige att följa betalningsplanen i skuldsaneringen. Om betalningsplanen inte följs och avvikelsen inte är ringa kan fordringsägarna ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra (48 § SkuldsL). Det finns därför en risk att skuldsaneringen upphör.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har avtal om förfallodatum ingåtts genom aktivt och/eller passivt handlande?

2021-03-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en fordran på en privatperson. Inget förfallodatum är avtalat på förhand. För en tid sedan meddelade jag gäldenären att jag krävde betalt enligt en avbetalningsplan som jag upprättat. Gäldenären följde avbetalningsplanen de första månaderna men har sedan ett tag tillbaka och trots påminnelser struntat i att betala belopp som förfallit. Den del av skulden som förfallit till betalning ökar därmed för varje månad som går. Kan jag nu, trots att tiden för avbetalningsplanen inte löpt ut, kräva gäldenären på hela skulden omgående för att sedan ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande, eller måste jag söka om nytt betalningsföreläggande för varje avbetalning som förfaller?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller när inget förfallodatum avtalats?Eftersom ni inte har avtalat om ett förfallodatum är gäldenären skyldig att betala när du som borgenär begär det (5 § SkbrL). Du har därmed rätt att kräva att gäldenären fullgör sin betalningsförpliktelse. Gäldenären hamnar i dröjsmål om inte betalning sker i omedelbar anslutning till det framställda kravet. Ett muntligt krav till gäldenären om att betalning ska ske är tillräckligt för att hela fordran ska anses förfallen.Har en avbetalningsplan avtalats? Det framstår som att ett avtal om förfallodatum har uppstått. Du har meddelat ett anbud (avbetalningsplanen) till gäldenären som gäldenären har accepterat genom sitt handlande, s.k. konkludent handlande. Gäldenären har agerat passivt genom att inte invända mot avbetalningsplanen. Därefter har gäldenären aktivt följt avbetalningsplanen de första månaderna. Gäldenärens agerande tyder på att denne accepterat anbudet och att ett avtal därmed har uppkommit (1 § AvtL). Jag tolkar det därför som att ett avtal har uppkommit om när betalning ska ske.Kan hela skulden utkrävas?Det är inte möjligt att kräva hela skulden om ett avtal om förfallodatum har uppstått. En allmängiltig princip är att avtal ska hållas. Det är därför inte möjligt att på eget initiativ frångå avbetalningsplanen och kräva hela summan omgående. Det är dock möjligt att frångå avbetalningsplanen om du avtalar med gäldenären om något annat.Måste ansökan om betalningsföreläggande ske för varje avbetalning som förfaller?Det uppkommer lika många kapitalfordringar som antalet amorteringstillfällen i enlighet med avbetalningsplanen. För att ansöka om betalningsföreläggande krävs det att sista datum för betalningen ska ha passerat. Därmed är det endast möjligt att ansöka om betalningsföreläggande för de kapitalfordringar som förfallit till betalning enligt avbetalningsplanen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en bostadsrätt som jag fått i arv utmätas?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Min mamma äger en lägenhet som jag kommer att ärva. Jag har många skulder, en del hos kronofogden.Vad händer med lägenheten om jag ärver den, kan kronofogden gå in och ta den?Kan jag själv sälja lägenheten och betala av mina skulder eller går den då på exekutiv auktion?Kan jag på något sätt behålla mitt arv? Finns det något att göra redan nu?Kan jag överlåta mitt arv till min son istället? Vilka möjligheter har jag?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogden genom utmätning får ta egendom (4 kap. 2 § UB). Arv räknas som egendom. En bostadsrätt är lös egendom och får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige eller om den betalningsskyldige anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Den betalningsskyldige anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, såvida det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB). När du får ta del av arvet övergår äganderätten över egendomen till dig. Arvet kan därför utmätas.När utmätning har beslutats, får den betalningsskyldige inte till skada för sökanden (fordringsägarna) förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt. Det kan dock vara tillåtet om Kronofogden medger det av särskilda skäl (4 kap. 29 § UB). Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion (9 kap. 1 § UB). Därmed är huvudregeln att den betalningsskyldige förlorar förfoganderätten över den utmätta egendomen. Det är då inte möjligt att överlåta bostadsrätten till någon.Det är däremot möjligt att förhindra utmätning av bostadsrätten. Din mamma kan i testamente uttrycka sin önskan om att mottagaren ska behålla viss egendom för all framtid genom att inkludera ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud är ett villkor om att egendomen inte får överlåtas, vilket förhindrar utmätning (5 kap. 5 § UB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,