Är det tillåtet att röka på sin egen tomt?

2020-08-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Min kompis har fått problem med sin granne. Detta började för snart 1,5 år sen. Hon är rökare och bor i parhus. När det hela började så stod hon och rökte på deras baksida av deras tomt när grannen kom och sa att det är bara är idioter som röker. Efter denna händelsen ställde hon sig i sin egen carport, som är så långt bort som hon kan komma från grannen men ändå fortfarande vara på sin egen tomt. Grannen har gång på gång gått förbi och kallat henne för jävla idiot, socialfall för att hon röker. Han skriker på henne att han inte vill andas in hennes rök. Nu har det gått så långt att hon lämnar sitt eget hus och tomt för att gå och röka, men trots detta så kan grannen gå förbi henne på avstånd och skrika socialfall, idiot m.m. Så han respekterar fortfarande inte henne, trots att hon försöker underlätta och tillgodose hans önskemål. Det har nått den punkten att hon inte ens vill vara hemma längre, för att grannen får henne att må psykiskt dåligt. Nu till mina frågor:1. Har hon rätt att röka på sin egen tomt ? I detta fallet i hennes carport som ligger på motsatt sida i förhållande till vart grannen bor.2. Kan hon på något sätt gå vidare med detta på grund av kränkningarna? 3. Hon ha ljudupptagning varje gång hon går ut och röker för att ha bevis på vad grannen säger, är detta något som kan användas?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB), bostadsrättslagen, brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Eftersom det inte framgår i din fråga ifall din kompis bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äger sin egen fastighet så kommer jag att ta upp alla tre bostadsformer och ge svar därefter. Har din kompis rätt att röka på sin egen tomt?För det fall din kompis bor i hyresrätt ska hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (JB 12 kap. 25 § första stycket). Även om rökning kan anses försämra grannars bostadsmiljö så bör det däremot vara något som grannen ska tåla eftersom du skriver att din kompis röker på sin egen carport vilket är på motsatt sida i förhållande till vart grannen bor. Att röka på sin egen tomt är i regel tillåtet, däremot kan man förbjudas att röka i gemensamma utrymmen. Om din kompis bor i bostadsrätt finns en regel som påminner om den ovanstående som uttrycker att bostadsrättshavaren vid användning av sin lägenhet ska bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset (bostadsrättslagen 7 kap. 9 § första stycket). Bostadsrättshavaren måste också se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra bostadsmiljön. Dessutom ska bostadsrättshavaren följa de särskilda regler som bostadsrättsföreningen meddelar. Föreningen kan meddela ordningsföreskrifter som gäller rökförbud i gemensamma utrymmen och då måste givetvis din kompis rätta sig efter dessa. Däremot kan inte föreningen i regel förbjuda rökning på bostadsrättshavarens egen tomt.Ifall din kompis äger sin egen fastighet så finns det en allmän hänsynsregel som säger att var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (JB 3 kap. 1 §). Detta innebär alltså att grannar har vissa förpliktelser mot varandra om att visa hänsyn. Grannförhållandet innebär dock inte enbart skyldigheter utan också att man måste ha viss tolerans mot vissa alldagliga störningar. Med tanke på att din kompis ändå försöker underlätta och tillgodose grannens önskemål genom att bland annat ställa sig vid sin carport längre bort istället så skulle jag vilja påstå att hon visar hänsyn. Dessutom måste rökning anses vara en alldaglig störning som grannar bör ha tolerans mot. Oavsett vilken av dessa tre boendeformer som din kompis bor i så är den gemensamma slutsatsen att hon rent generellt har rätt att röka på sin egen tomt. Föreligger det kränkningar gentemot din kompis?Enligt din beskrivning skulle grannen kunna ha gjort sig skyldig till ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Med tanke på att grannen upprepade gånger har skrikit på din kompis att hon bland annat är en idiot och socialfall som röker så anses dessa kontakter vara störande. Detta eftersom det har skett många gånger, ibland öppet bland andra människor (utifrån hur jag uppfattar din beskrivning) och är kränkande mot din kompis. För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din kompis frid på ett kännbart sätt. Då grannen kontinuerligt verkar störa din kompis när hon röker vilket gör att hon inte kan röra sig fritt utan störning så anses hennes frid kränkas. Detta är ingenting som din kompis rimligen bör tåla från sin granne. Vidare krävs det att grannen ska ha uppsåt till sina gärningar för att kunna göra sig skyldig till ofredande (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att granenn måste haft en avsikt med att trakassera din kompis. Utifrån det du beskriver verkar det som att grannen har uppsåt. Brottet förolämpning handlar om att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska dessutom vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap. 3 § första stycket). Att vara ägnad att kränka någon annans självkänsla eller värdighet innebär att uttalanden som görs måste vara riktat mot din kompis på ett personligt plan och inte bara vara "allmänna uttalanden". När grannen skriker alla dessa saker mot din kompis anses det vara beskyllningar och nedsättande uttalanden som dessutom är direkt riktat mot henne. Genom att grannen skriker dessa beskyllningar och nedsättande uttalanden verkar det som att denne vill komma åt din kompis personligen och att just hon ska ta illa upp av det som denne skriker. Detta innebär att gärningen är ägnad att kränka din kompis självkänsla och värdighet.Ovan kom jag fram till att kriterierna för brottet förolämpning är uppfyllt men för att grannen ska kunna göra sig skyldig till brottet krävs det även här att denne hade uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att grannen måste ha haft en avsikt med att säga dessa saker till din kompis och varit medveten om att hon tar illa upp av uttalandena. Utifrån det du skriver tycker jag definitivt att det verkar som att grannen har uppsåt till sin handling. Jag vill dock tillägga att förolämpning oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) och det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om din kompis anmäler och det rubriceras som förolämpning. Däremot har hon möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning skickas in till den tingsrätt där hon bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (RB 47 kap. 2 §). Om din kompis inte redan har gjort det så skulle jag främst råda henne att försöka prata med sin granne. Ifall detta inte ger resultat skulle din kompis enligt min bedömning kunna anmäla grannen för ofredande eller möjligtvis förolämpning. Kan din kompis använda sina ljudupptagningar som bevisning?Det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att inspelning sker och att den som spelar in inte själv deltar i samtalet, brottet kallas olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Detta innebär alltså att om grannen vet om att denne spelas in eller att din kompis själv deltar i samtalet som spelas in så är det tillåtet men annars inte. Så länge ljudupptagningarna är tillåtna och inte faller in under brottet olovlig avlyssning så kan de användas som bevisning i domstol. I Sverige gäller något som kallas för fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Detta innebär att din kompis som part kan hänvisa till vilken typ av bevisning som hon vill samtidigt som värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Det kan däremot vara så att domstolen inte anser att inspelningarna har speciellt högt bevisvärde eftersom det alltid är osäkert hur inspelningar har kommit till. Inspelningar kan i många fall vara tagna ur ett sammanhang som domstolen oftast inte får vetskap om. SammanfattningJag vill ursäkta för det långa svaret, för att underlätta kommer jag därför nu att skriva en kort sammanfattning som besvarar dina frågor.1. Oavsett om din kompis bor i hyresrätt, bostadsrätt eller på egen fastighet så gäller generellt att rökförbud kan finnas för vissa gemensamma utrymmen men att hon får röka på sin egen tomt. 2. Utifrån din beskrivning har jag kommit fram till att grannen kan ha gjort sig skyldig till ofredande och/eller förolämpning.3. De ljudupptagningar som din kompis har är tillåtna under förutsättning att antingen grannen är medveten om att denne spelas in eller att din kompis själv är med i ljudupptagningarna. Så länge ljudupptagningarna är tillåtna och inte utgör brottet olovlig avlyssning så får de användas som bevisning i domstol. Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?

2020-07-09 i Fastighet
FRÅGA |bor i hus och vår granne spelar musik på alla tider på dygnet och skriker och stör så vi inte kan sitta ute ?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB), miljöbalken (MB) och brottsbalken (BrB). Prata med er granneOm ni inte redan har gjort det så råder jag er att börja med att prata med er granne och förklara att denne stör vilket gör att ni inte kan sitta ute. Om det är så att er granne inte lyssnar på tillsägelser visar det att grannen vet om att denne stör men skiter fullständigt i det. För det fall kommer jag nedan beskriva vad som kan bli aktuellt. Grannar måste visa allmän hänsyn mot varandraLagstiftning som gäller grannar emellan är begränsad och det finns inte jättemycket att hämta där för just er situation. Däremot så finns det en allmän hänsynsregel som säger att var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (JB 3 kap. 1 §). Detta innebär alltså att grannar har vissa förpliktelser mot varandra om att visa hänsyn. Grannförhållandet innebär dock inte enbart skyldigheter utan också att man måste ha viss tolerans mot vissa alldagliga störningar. Att er granne däremot spelar musik alla tider på dygnet och dessutom skriker kan inte anses vara något som ni ska behöva tolerera. Om er granne däremot endast skulle spela hög musik någon gång ibland eller skriker enstaka gånger så är det däremot något som ni kan behöva tolerera. Enligt din beskrivning av er grannes beteende kan det inte anses som att denne visar hänsyn till sin omgivning och med grund i detta kan ni väcka skadeståndskrav. Att spela hög musik kan anses vara bullerNär er granne spelar musik alla tider på dygnet kan detta anses utgöra buller vilket kan vara skadeståndsberättigat enligt miljöbalken. Detta eftersom musiken spelas alla tider på dygnet och får då anses vara ett olämpligt icke önskat ljud (MB 32 kap. 3 § första stycket sjätte punkten). För att kunna kräva skadestånd på grund av bullar så måste det ha skett antingen en personskada, sakskada eller en ren förmögenhetsskada (MB 32 kap. 1 § första stycket). Du skriver inget om eventuella skador som har uppkommit i samband med att er granne spelar musik och skriker. Men det kan vara bra att veta att ifall ni får skador som exempelvis hörselskador, sömnsvårigheter eller liknande så kan skadestånd enligt denna lag bli aktuellt. Att störa andra kan vara brottsligtDen som utsätter annan för störande kontakter som är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan göra sig skyldig till brottet ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Med tanke på att er granne spelar musik upprepade gånger under dygnets alla tider och skriker så anses det vara störande med hänsyn till sättet dessa "kontakter" sker. Eftersom du skriver att ni inte längre kan sitta ute på grund av oljuden från er granne så innebär det att er frid kränks. Detta är ingenting som ni rimligen bör tåla. För att er granne ska kunna göra sig skyldig till brott krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att er granne måste vara medveten om att dessa oljud stör er. Om det är så att ni redan har pratat med er granne och sagt till att ni störs samt att det inte har gett resultat så skulle jag anse att er granne har uppsåt till sin gärning. För det fall kan ni anmäla grannen för brottet ofredande. Om ni däremot inte har pratat mer er granne så råder jag er, som tidigare nämnt, att göra detta. SammanfattningTill att börja med borde ni som sagt prata med er granne om ni inte redan har gjort det och förklara att ni störs av dennes oljud. Sedan skulle ni kunna pröva att rikta skadeståndskrav eftersom er granne inte visar skälig hänsyn till omgivningen. Om ni har fått skador till följd av oljudet så skulle ni kunna kräva skadestånd med hänsyn till buller. Ytterligare har grannen möjligtvis gjort sig skyldig till brottet ofredanden och för det fall kan ni anmäla grannen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?

2020-07-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor i en lägenhet som är konstant mellan 28-30 grader varje eftermiddag/kväll/natt har pratat med hyresvärden flera gånger med dom vägrar göra något ut att det är så varmt har haft så i 10 års tid vad ska jag göra?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av 12 kap i jordabalken (JB). Lägenheten ska vara fullt brukbarPå dagen för tillträde ska lägenheten vara "fullt brukbar" och kunna användas för sitt ändamål (JB 12 kap. 9 § första stycket). Detta innebär bland annat att de tekniska anordningarna i lägenheten såsom värme och vatten ska fungera normalt. Lägenheten ska leva upp till dessa krav under hela hyrestiden (JB 12 kap. 15 § första stycket). Eftersom du skriver att lägenheten som du bor i konstant har 28–30 grader så anses inte värmen fungera som den ska och därför lever inte heller lägenheten upp till kravet på fullt brukbar. Antingen ursprunglig brist eller brist som uppkom först under hyresförhållandetAntingen har lägenheten haft en för hög värme helt sedan du flyttade in där och att felet alltså redan fanns på inflyttningsdagen utan att det har blivit avhjälpt. I lagen uttrycks det här som en brist (JB 12 kap. 11 § första stycket). Annars uppkom den för höga värmen senare när du bott där ett tag eller att värmen fanns från början men att du först upptäckte det senare (JB 12 kap. 16 § första stycket). I lagen uttrycks detta som hinder eller men, vilket däremot inte ska tolkas annorlunda än begreppet brist. Oavsett vilka av dessa två alternativ som var fallet för dig så rör det sig om ett fel på lägenheten som inte har berott på dig (utifrån det du skriver) och du har därför rätt till påföljder. Det är samma påföljder som gäller oavsett om den för höga värmen fanns från början eller uppkom senare och dessa påföljder beskriver jag nedan. Rätt att säga upp hyresavtaletDu skriver att du har pratat med hyresvärden ett flertal gånger utan resultat och på grund av detta har rätt att säga upp hyresavtalet ifall du vill (JB 12 kap. 11 § första stycket andra punkten). Uppsägning av hyresavtalet får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse och eftersom för hög värme är en stor olägenhet så anses det vara väsentligt.Rätt till skälig nedsättning av hyran för viss tidUnder tiden lägenheten är i bristfälligt skick (har för hög värme) har du rätt till skälig nedsättning av hyran (JB 12 kap. 11 § första stycket tredje punkten). Det finns dock rättsfall som säger att hyresgästen inte har rätt till nedsättning av hyran för tiden innan hyresgästen påtalade felet. Detta skulle i din situation innebära att du inte har rätt till hyresnedsättning under den tiden du ännu inte har pratat med hyresvärden om problemet. Rätt till skadestånd när hyresvärden är försumlig Vidare har du rätt till skadestånd så länge inte hyresvärden kan visa att denne inte har varit försumlig (JB 12 kap. 11 § första stycket fjärde punkten). Med tanke på att du har påtalat den höga värmen i lägenheten flera gånger för hyresvärden och denne trots detta inte avhjälpt felet så anses hyresvärden försumlig (så länge det inte fanns hinder mot att avhjälpa felet men det verkar inte vara något som hyresvärden har nämnt i så fall). Du kan ansöka om åtgärdsföreläggandeOm det är så att du inte vill säga upp hyresavtalet utan endast är intresserad av att få felet avhjälpt så kan du ansöka till hyresnämnden om åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande innebär att hyresvärden måste åtgärda felet i lägenheten om hyresnämnden beslutar om det (JB 12 kap. 11 § första stycket femte punkten). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär skylten ”rastning av hundar förbjuden”?

2020-06-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har haft mycket problem med min styrelse. Och nu har jag precis köpt en valp som är 10v gammal. Han får gå max 10min per dag och vi har därför hittat en bra gräsplätt utanför gården som han gör sina behov på. Givetvis plockar vi upp efter oss. Alla som bor på gården kommer alltid fram och vill hälsa och tycker han är jättesöt. Nu har föreningen satt upp en skylt där att man inte får rasta sin hund. Och direkt när dem satte upp den kom den äldre damen från styrelsen ut och förklarade för mig varför dem satt upp den. Jag vill bara veta om detta betyder totalförbud? Vad händer om jag fortsätter att gå till gräsplätten? Förutom tillsägelse från den äldre damen ;)
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du måste respektera skylten som har satts uppEnligt bostadsrättslagen 7 kap. 9 § första stycket ska bostadsrättshavaren vid användning av sin lägenhet bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren ska även rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen meddelar. I ditt fall innebär det att du måste respektera den skylt som har satts upp. Om du inte respekterar skylten som har satts upp kan det på sikt leda till att du inte längre får bo kvar. Vad innebär skylten?Eftersom du måste respektera skylten så är frågan vad skylten faktiskt innebär. Även om bostadsrättföreningen har satt upp skylten så rör det sig inte om ett totalförbud. Din hund ska däremot givetvis vara kopplad och ni ska plocka upp efter er. Eftersom du skriver att ni alltid plockar upp efter er så har jag svårt att se att bostadsrättsföreningen kan vidta åtgärder mot er. Med tanke på att ni plockar upp efter er så måste det anses innebära att ni "bevarar sundhet, ordning och gott skick utanför huset" vilket innebär att bostadsrättsföreningen inte ska kunna säga upp er nyttjanderätt till bostadsrätten. Däremot skulle jag rekommendera att ni respekterar skylten som har satts upp genom att gräsplätten inte bör vara den huvudsakliga platsen för rastning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,