Kan jag reklamera en paramotor som varit sönder från första början?

2021-03-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte förra sommaren en paramotor av den instruktör jag gick min flygkurs hos. Företaget hade påbörjat inkörning men inte gjort klart den. Första dagen under min inkörning stannade motorn och gick sen inte att starta. Jag kontaktade företaget som bad mig komma ner med motorn för kontroll. Han startade den och påstod att inget var fel. Efter resterande inkörning gjorde jag mitt första flyg. Efter några minuter i luften stannade motorn igen och gick inte att dra igång vilket medförde en nödlandning. Motorn var nu mycket trög att dra igång. Jag kontaktade åter företaget som bad mig komma ner med den. Drygt en månad efter att han fick motorn kontaktade jag honom och fick till svars att den gick problemfritt. Hämtade motorn igen men lyckades inte starta den. Kontaktade då en annan instruktör som kollade på motorn och konstaterade att tändstiftet inte tände när det var monterat. Kontaktade företaget med önskan om att reklamera motorn. Företaget påstod då att reklamation inte var möjligt p.g.a. att den var en beställningsvara. Han erbjöd sig kontrollera motorn igen, men jag ville bli av med den. Vi kom överens om att han skulle förmedla en försäljning. Fick nyss besked av företaget om att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra känsliga delar och att han inte kommer stå för kostnaden att reparera det. Vad gör jag? Jag menar att fel funnits sedan dag ett. Han påstår att den inte går p.g.a. transport bakom bilen (som jag ju blivit tvungen till p.g.a. krångel.)
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du köpt en paramotor. Du skriver förvisso att du köpt en av en instruktör min tolkning utifrån resten du skriver är att du köpt den av själva företaget (och inte instruktören privat). Det är vad jag kommer att ha som utgångspunkt i mitt svar till dig.Tillämplig lagTillämplig lag under de förutsättningarna är konsumentköplagen (KKöpL). Lagen gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL). Det är så jag förstår din fråga.Vad som utgör fel på varaEn vara (i detta fall paramotorn) ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick. Den ska motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Gör den inte det är det ett fel på varan (jfr 16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20 a § KKöpL).Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får hen kräva skadestånd (22 § KKöpL). Anser köparen att varan är felaktig måste hen lämna meddelande om felet inom skälig tid, s.k. reklamation. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förlorar hen rättan att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti (23 § KKöpL). Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om hen erbjuder sig att göra det inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL). Det innebär att även om du som konsument kräver en ny vara eller att häva köpet, har säljaren som utgångspunkt rätt att reparera varan först.Invändningen om att det är en beställningsvaraSom jag förstår det har säljaren invänt att det inte är möjligt att reklamera då det rör sig om en beställningsvara. Det är direkt felaktigt; du har rätt att reklamera (och är skyldig att göra så för att kunna göra gällande fel på den). Däremot har säljaren rätt att reparera varan istället för att häva köpet eller byta ut den.Bevisbördan om feletUtgångspunkten är, som redogjort för inledningsvis, att fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses som ursprungliga. Det innebär en presumtionsregel till köparens fördel och lättar på köparens beviskrav. Man utgår helt enkelt från att ett fel som visar sig inom sex månader fanns redan från början. Det är dock möjligt för säljaren att bryta presumtionen. Enligt Högsta domstolen är det vid tillämpning av bestämmelsen motiverat att näringsidkaren ges en viss bevislättnad för att bryta presumtionen, i jämförelse med det högsta ställda krav som annars är utgångspunkten. Vad som kan krävas för att näringsidkaren ska anses ha lagt fram tillräcklig bevisning om att ett fel inte förelåg vid tidpunkten för riskövergången kan enligt domstolen i viss mån variera beroende på omständigheterna. En viktig faktor kan här vara den tid som har gått sedan varan avlämnades. Ofta räcker det därför med att näringsidkaren gör sannolikt att felet har orsakats av en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida.Bedömningen i ditt fallI ditt fall är utgångspunkten att felet är ursprungligt. Jag förstår det som att felet visat sig omgående och att du direkt reklamerat. Utgångspunkten (presumtionen) om att felet är ursprungligt kan dock brytas. I det här fallet anför näringsidkaren att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra delar på grund av din vanvård. Kan näringsidkaren visa det är det inte längre ett ursprungligt fel, då är det orsakat av dig.I ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning; just för att jag inte vet vilken bevisning näringsidkaren har för att felet beror på din vanvård.Vad du kan göraÄr du inte nöjd med hur näringsidkaren hanterat ärendet kan du antingen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller gå till domstol. ARN prövar ärenden mellan näringsidkare och konsument, du kan läsa mer på ARN:s hemsida. Även om ARN:s bedömningar inte är bindande brukar seriösa företag följa dess uppmaningar. Ett alternativ är att du går till domstol, dvs. att du stämmer näringsidkaren.Om du överväger att gå vidare till domstol är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet och hjälper dig vidare. Juristen kan börja med att skicka ett kravbrev till näringsidkaren med förhoppning om att den går med på dina krav, alt. att ni kan komma överens om en lösning som ni båda kan godta.Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Felaktig prissättning på webbutik

2021-03-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Ett stort företag sålde en vara i webbutik för 87% av produktens originella värde.Jag trodde det var ett sista exemplar eller kampanj på varan. Jag valde, efter mitt köp, att hämta ut i butik. Det ställdes inga frågor eller liknande.På deras hemsida står bl.a detta:"Vi reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller oss rätten att makulera samt justera fakturabeloppet vid uppenbart felaktiga beställningar och fullföljda köp. Vi ger naturligvis inte bort produkterna gratis eller säljer dem till uppenbart felaktiga priser. Nu hävdar de detta:"Vi undrar om du önskar att behålla vagnen i och med detta (vi fakturerar beloppet separat) eller om du vill returnera vagnen så fort du aviserats om uthämtning och då bli återbetald." Vad gäller? Är jag skyldig att acceptera det nya priset (fullpris). Jag kan ha börjat använda produkten eller till och med redan sålt den då den inte passade mig.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För köp mellan konsument och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL) men även avtalslagen (AvtL). Utgångspunkt vid köp & avtal Utgångspunkten är att du som konsument ska betala avtalat pris (35 § KKöpL). Detta följer även av den allmänna grundsatsen inom avtalsrätt att "avtal ska hållas" (även kallat "pacta sunt servanda") (1 § AvtL). Utgångspunkten är således att du har rätt till att behålla varan till det pris du betalat.Undantag Det finns dock (som med allt) undantag från utgångspunkten att avtal ska hållas. Ett av dessa är felskrivning. En förutsättning för att felskrivning ska leda till att ett avtal är ogiltigt är dock att den andra (alltså du) insåg, eller borde insett att det rörde sig om en felskrivning (32 § AvtL). Eftersom varken du eller personalen i butiken reagerade särskilt på priset, samt att 87% av värdet (13% rabatt) ändå är ett "rimligt pris" bör butiken vara bunden trots sin felskrivning. Observera dock att om felskrivningen är en följd av någon annans misstag (till exempel att butikens hemsida drivs av ett utomstående företag och det är dessa som gjort fel) kan avtalet hävas även om du varit i "god tro" (alltså inte insett att det var en felskrivning). Detta kräver dock att butiken meddelat dig detta så fort de fått vetskap om felskrivningen. Här får man alltså se till hur längesen det var du köpte varan (32 § 2 st. AvtL). Eftersom butiken hade möjlighet att invända mot köpet då du hämtade ut den i butik bör denna tidsfrist vara tämligen kort. Min bedömning är således att du har rätt att behålla varan utan att erlägga ytterligare betalning. Min rekommendation Min rekommendation är således att du vänder dig till bolaget och meddelar dem hur du ställer dig till deras erbjudande. Kan ni inte komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan hjälpa dig i frågan. Utlåtandet från ARN är inte juridiskt bindande för domstol eller butiken, men vanligtvis följer butikerna det ARN rekommenderar. Du kan vända dig till ARN genom att klicka här. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan en säljare neka garantiärenden genom egna policys?

2021-03-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline,För det första vill jag meddela att det är en spricka utanför displayområdet på framsidan som tillkom en vecka efter inköp och har därför inte påverkat funktionaliteten.Min telefon har gått sönder i den bemärkningen att systemet har skadat sig själv. Jag skulle göra en systemuppdatering och när detta sker ladda den ner uppdateringen för att sedan avinstallera och ersätta diverse viktiga filer. Nu avinstallerar den endast viktiga delar och installationen misslyckades, jag kan inte längre bruka telefonen alls. När jag ringer telefontillverkaren menar den på att det hade gått på garantin men eftersom jag har sprickan i glaset måste dom laga den och detta går inte på garantin. Detta är tydligen en policy dem har?! Kan dem lägga till sådana kryphål? Jag jämför detta som att om jag tankar bilen fel om det är fel märkt på stationen, så måste dem byta ruta om det är ett litet stenskott.Tack på förhand
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid frågor rörande förhållandet mellan konsument och näringsidkare gäller Konsumentköplagen (1990:932) vilket hädanefter kommer att refereras till som KKL. Vad innebär garanti?Garanti står reglerat i 21 § KKL. I lagen står det uttryckligen att en garanti är något som för säljaren är helt frivilligt att utlämna, därmed är det upp till säljaren hur denne vill utforma garantin i form av eventuella villkor samt garantins tidsbegränsning. Det är alltså helt enkelt upp till säljaren att bestämma vad garantin ska omfatta, men har en garanti lämnats så måste säljaren åta sig ansvaret att hjälpa köparen vid bekymmer med varan (så länge detta står inom garantins omfång). Kan säljaren genom egna policys avstå från att ta sig an ett garantiärende?Detta är helt och hållet beroende på vad som stod i köpeavtalet mellan dig och säljaren. Vanligtvis står det finstilt i köpeavtal vad en eventuell garanti omfattar samt vilka villkor som gäller. Om säljaren i ditt fall har skrivit in en punkt i köpeavtalet som förmedelar att de endast åtar sig att laga fel i mjukvaran om hårdvaran är intakt, har de rätt att neka garantiärenden på denna grund om villkoren inte är uppfyllda. På samma sätt har de även rätt att i köpeavtalet reservera sig för att fel i mjukvara kan avhjälpas trots fel i hårdvara, men endast om hårdvaran i samband med garantiärendet också lagas mot en adderad kostnad. Då jag inte har tillgång till köpeavtalet er sinsemellan blir det dock svårt för mig att göra en bedömning av vad som gäller i just ditt fall. Vad kan du som köpare göra om en garanti inte är aktuellt?Om det skulle visa sig att garanti är utesluten finns fortfarande möjligheten att med den i 23 § KKL givna rättigheten till reklamation, reklamera telefonen. För att reklamation ska vara aktuellt krävs det att du som köpare meddelar säljaren om felet inom två månader från dess att du upptäckte felet. Denna rättighet gäller i tre år från dess att du tog emot varan enligt 23 § 3 st. KKL. Generellt sett kan reklamation göras med framgång om ärendet gäller fel som inte är orsakad av dig som köpare. Även här blir det svårt för mig att bedöma vad som gäller i ditt fall då jag inte besitter kunskap om alla bakomliggande omständigheter, men jag kan konstatera att om du har köpt telefonen för mindre än tre år sedan, meddelar säljaren om felet inom två månader från dess att felet inträffade samt att felet inte är orsakat av dig, så bör reklamation vara en aktuell väg att gå. Skulle det trots detta kvarstå konflikter mellan dig och säljaren kan du alltid vända dig till allmänna reklamationsnämnden med ditt ärende för att genom de få hjälp.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Måste ett byggbolag ta fram alla underlag åt en konsument när denne framställer en sådan begäran ett år efter uppdragets slutförande?

2021-03-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har ett byggbolag som byggt ett hus till en privatperson, bygget var klart för ett år sedan och alla fakturor är betalda. Nu har husägarna hamnat i skilsmässa och mannen kräver kvinnan på hälften av byggkostnaderna, som mannen betalt till oss (dom äger huset hälften var).Nu kräver mannen in alla underliggande fakturor, vilket är hundratals.Det hör till saken att någon överenskommelse om detta har aldrig funnits.Måste vi göra det, vilket är ett jobb som tar kanske veckor?Tacksam för svar
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du företräder ett byggbolag. En av bolagets tidigare privatkunder, vars hus stod färdigt för ett år sedan, har hört av sig och kräver nu, på grund av dennes förestående skilsmässa, alla underliggande fakturor hänförliga till uppförandet av huset. Men uppdraget är som sagt slutfört sedan länge och kunden har likaledes betalat slutlikviden varför du undrar om bolaget verkligen är skyldigt att ta fram alla underlag. Din ärendebeskrivning är vidare tämligen kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är konsumenttjänstlagen (KTjL).Inledningsvis kan konstateras att den nyss nämnda lagen föreskriver att en näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för den aktuella tjänsten, vilken ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris ska det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KTjL). Exakt vad som åsyftas med begreppet underliggande fakturor i din ärendebeskrivning är för mig något ovisst, men generellt kan sägas att en konsument inte har rätt att få ut originalkvitton avseende sådana inköp som näringsidkaren själv har gjort. Skulle dock någonting annat ha avtalats mellan parterna gäller naturligtvis detta, men annars har konsumenten endast rätt till den ovan nämnda specifikationen, vilken för övrigt brukar bifogas med slutfakturan. I det aktuella lagrummet (lagparagrafen) har det inte angetts någon tidsgräns för när konsumentens rätt att begära en specificerad räkning upphör varför utgångspunkten är att en sådan varken behöver begäras direkt eller inom viss tid. Samtidigt har det i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) framförts en uppfattning om att det ligger i sakens natur att en konsument inte kan vänta hur länge som helst med att kravställa näringsidkaren i det här avseendet eftersom längre dröjsmål kan föranleda oskäliga svårigheter att ta fram alla uppgifter. Men vad som utgör oskäligt lång tid går dessvärre inte besvara entydigt utan det får avgöras från fall till fall eftersom uppdragen på konsumenttjänstområdet kan vara av de mest skilda slagen.Att den tidigare kunden står inför en kommande äktenskapsskillnad är i grunden inte något problem som bolaget äger. Däremot har denne alltid rätt att få en specificerad räkning under förutsättning att en sådan begäran inte framställs efter oskäligt lång tid. Huruvida ett år betraktas oskäligt länge kan jag emellertid inte svara på och om någon specifikation överhuvudtaget överlämnades till personen i fråga vid tidpunkten för uppdragets slutförande har jag inte heller någon kunskap om. Men om du med underliggande fakturor menar kvitton från inköp av material och fakturor gällande köp av tjänster från diverse underentreprenörer är detta i vart fall inte någonting som behöver lämnas ut till kunden. I synnerhet inte eftersom det enligt uppgift inte förelåg någon sådan överenskommelse. När det sedan gäller den specificerade räkningen torde detta i praktiken bli en ren förhandlingsfråga mellan bolaget och den ifrågavarande kunden med tanke på den osäkerhet som råder beträffande tidsspannet, om denne inte skulle ha fått en specificerad räkning vill säga. Men om en sådan räkning redan har upprättats menar jag att bolaget inte har några ytterligare förpliktelser härvidlag.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vem betalar för varan när den transportör tappadat bort varan?

2021-03-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en beställning från en hemsida som heter A förra året. Beställningen kom aldrig fram så jag beställde från annan hemsida. Nu ett år senare får jag ett mejl om att min vara är påväg och jag får en faktura av dem. Jag meddelar dem att jag inte vill ha min vara längre, då det gått ett år och jag är inte i behov av det längre. Dem har inte kunnat leverera inom den tiden det stod. Nu är det dessutom så att jag aldrig fick min vara levererat. Jag hörde av mig till A:s kundservice och sa att jag aldrig fått min vara men att jag har en faktura med en påminnelseavgift från kreditföretaget som jag betalde för jag var rädd att det skulle vidare till inkasso. A säger att de inte kan göra något åt fakturan, då de har skickat ut min vara. Jag får anmäla detta till transportör menar dem. Jag undrar om det är okej för dem att skicka iväg en faktura för en vara jag aldrig fått. En annan fråga jag har är : är det jag som ska göra denna anmälan till transportören?Tacksam för hjälp!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om en vara som har försvunnit hos transportör och aldrig kommit fram till dig. Vidare att företaget menar att de har skickat varan till dig och alltså uppfyllt sin del av avtalet och att du får begära ersättning av transportör som skulle leverera varan. Jag kommer också utgå ifrån att det är ett standardavtal mellan dig och företaget. Din fråga berör konsumenträtt då du är en konsument som köper av ett företag och därmed blir konsumentköplagen (KKL) och avtalslagen (AvtL) tillämpbar. Avtalsrättslig utgångspunkt Har ett bindande avtal kommit till stånd?Enligt min mening går det att anse att inget bindande avtal har kommit till stånd men det ska poängtera att avtalslagens bestämmelser är dispositiva, dvs kan avtalas bort och inte gälla för din situation. Men som du skriver så gjorde du en beställning hos ett företag vilket går att anses som ett anbud från din sida, om ett ensidigt löfte om att du kommer köpa en vara (1 § AvtL). Du är bunden av det anbudet under den legala acceptfristen (3 § AvtL) då jag utgår från att det inte finns tidsangivelse för svar. Den legala acceptfristen är den skäliga (rimliga) tiden företaget har på sig svara ditt anbud. Då de svarade dig efter ett år går det att konstatera att acceptfristen har gått ut och att du inte är bunden av ditt anbud. Därmed går det att anse att inget avtal har kommit till stånd.Köprättslig utgångspunktAnsvarar du över varan när varan har överlämnats till transportör? Svaret på den frågan är nej. Det är säljaren som ansvarar för varan och risken för varan tills den har blivit avlämnad (8 § 2 st KKL). Varan anses vara avlämnad när den är i konsumentens besittning, alltså när du har fått varan (6 § 1 st KKL). Ska du kontakta och anmäla varan till transportör?Nej, det ska du inte då du inte ansvarar för varan. Dock ska du meddela företaget att du inte har fått någon vara vilket du redan har gjort.Ska du betala för att ersätta varan och få en ny? Nej det ska du inte. Säljaren ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma före överlämnandet till köparen (7 § KKL). Får de skicka en faktura till dig och tvinga dig att betala?De kan skicka en faktura men de har ingen rätt att få den betalt av dig, då partsprestationerna (alltså vad ni ska göra) är att de ska skicka en vara och du ska betala. De har inte uppfyllt sin prestation som är att tillförse dig med varan. Därmed har du rätt att hålla inne betalningen (11 § KKL) då förteget är i dröjsmål genom att de inte har levererat varan (9 § KKL). Därmed har du har ingen skyldighet att betala fakturan. Vad ska du göra med fakturan som du har betalat hos kreditgivaren? Det du ska göra är att kontakta kreditgivaren (kreditbolaget) och bestrida fakturan. Oftast brukar kreditgivarna förstå och hjälpa dig så börja med att kontakta dem. Skulle du behöva bestrida den så hittar du en mall och mer info här.Sammanfattning och min rekommendationEnligt mig har inget avtal kommit till stånd och du har inga skyldigheter. Skulle det vara så att ett avtal har kommit till stånd (då jag inte besitter alla sakomständigheter för att göra fullt korrekt bedömning) så ansvarar företaget för varan och du har i detta fall inte heller några skyldigheter. Min rekommenderar att du kontaktar företaget och säger att du inte kommer betala fakturan och vill ha tillbaka summan för påminnelseavgiften som du betalade, i och med att du inte ansvarar för risken för varan och ansvaret ligger hos dem. Om ni inte skulle kunna komma överens så kan du vända dig till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Allmänt om rättigheter vid fel i småhusentrepenad

2021-03-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om en nyproducerad villa där ett entreprenadavtal har gjorts där ABS09 tillämpas med tillhörande bygglov som kopia. Efter avtalet tecknats begär entrepenören ändringar i bygglovshandlingar utan att meddela mig som köpare. Ändringen resulterar i att huset förskjuts ca 4m på tomten utan min vetskap. Detta upptäcks först ca2 år senare när garage planeras in. Detta har medfört att jag inte kan planera ytan som tänkt, huset har fått en annan vinkel vilket i sin tur påverkar möjlighet till garageplanering/carport (även den var inritad och hade bygglov vid köpetillfället) altanen, soltimmar, samt fri utsikt . Då huset enligt min mening har nu ett mindre värde och dessutom försämrad boendemiljö vill jag begära kompensation i detta. Efteråt har jag hört att entrepenören valde att ansöka om nya bygglov för att spara pengar på markarbete/sprängning vilket handlade om ca 100.000kr. Avtalet medger inte entrepenören att göra egna ändringar utan mitt godkännande. Vad har jag för möjlighet att driva detta vidare? Entrepenören har blivit informerad men väljer att nonchalera mina mail.Tacksam för ett svar.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att den entreprenör du anlitat ändrat i bygghandlingarna vilket resulterat i att huset nu placerats annorlunda från hur du beställt arbetet från början. Jag utgår från att du beställt entreprenaden för huvudsakligen enskilda ändamål, dvs att du är en konsument. Din fråga regleras i konsumenttjänstlagen (Ktjl) samt ABS09 (som bygger på konsumenttjänstlagen). Jag kommer i min framställning hänvisa till KtjL förutom i de fall annorlunda bestämmelser framkommer av ABS09. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för om det kan föreligga fel i entreprenaden och om så är fallet, under vilka förutsättningar du får reklamera felet och vilken ersättning du har rätt till. kan det föreligga fel? Enligt 9 § KtjL kan fel föreligga om näringsidkaren inte har iakttagit dina intressen eller underlåtit att samråda med dig rörande uppdraget (1 punkten). Vidare föreligger även fel om uppdraget inte utförs enligt avtalet (3 punkten). Med hjälp av ovan nämnda paragrafer kan vi alltså konstatera att fel eventuellt föreligger enligt någon av dessa paragrafer. Näringsidkaren borde definitivt ha fört en dialog med dig om denne ansåg det nödvändigt att göra så omfattande förändringar i uppdraget som att flytta själva husets placering så långt (9 § första punkten KtjL). Det krävs däremot mer information än de du belyser i din fråga för att avgöra huruvida entreprenören iakttagit sin omsorgsplikt. Enligt 9 § tredje punkten KtjL kan vi konstatera att uppdraget ska utföras enligt avtalet. Det kan enklast översättas till att du ska få huset byggt på det viset som ni kom överens om innan projektet påbörjades, dvs vid själva beställningen. Avviker huset från avtalet (beställningen) så föreligger fel enligt denna punkt. Utifrån det du tar upp i frågan är min bedömning att det kan aktualiseras fel enligt tredje punkten. När får fel påkallas?För småhus entrepenad är det slutbesiktning som är den kritiska tidpunkten för när man får göra fel gällande (jfr 58 § 2 stycket ktjl). Du får påkalla fel enligt 9 § KtjL upp till två år efter slutbesktning gjorts, även om den blivit godkänd (59 § ktjl). 2 årsperioden räknas från dagen då slutbesiktningen godkändes. Du ska omedelbart reklamera felet till näringsidkaren (60 § ktjl). Vad kan du begära ersättning för? I och med att arbetet är avslutat är det således enbart ersättningsskyldigheten som är av intresse ( 31 § ktjl). För att ersättning ska utgå krävs det fyra förutsättningar: Det ska föreligga ett hinder mot att leverera enligt avtalet, att hindret ligger utanför näringsidkarens kontroll, att näringsidkaren inte skäligen kunde räkna med hindret, samt att näringsidkaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret. Det är framförallt kontrollansvaret som kan bli en besvärlig juridisk fråga, jag kan inte lämna några konkreta bedömningar inom ramen för den informationen som du tar upp i din fråga. Men spontant får det sägas vara rimligt att kräva att näringsidkaren inte ändrar i handlingarna på det vis som skett. Den skada som ersätts är de kostnader som krävs för att försätta dig i en position såsom om en felfri tjänst avlämnats. Det kan sammanfattas till att skadeståndet har en reparerande funktion och du ska alltså försättas i samma ekonomiska utgångsläge som om skadan inte skett. Vad gäller din upplevda försämrad boendemiljö finns det möjlighet att få ersättning för sådant obehag. Sammantaget krävs det en mer grundlig utredning för att närmare kunna precisera exakt vilka kostnader/obehag du kan få ersättning för i sammanhanget. SlutsatsMin bedömning är att det bör bli tämligen enkelt att konstatera fel. Var det möjligtvis kan uppstå problem är huruvida du gjort ditt anspråk gällande i tid (inom tvåårsfristen) samt vilka kostnader du exakt kan få ersättning för. Utifrån det du tar upp i frågan finns det definitivt omständigheter som är av intresse och som definitivt kan aktualisera legalt ansvar för näringsidkaren.Om du önskar kan vi hjälpa dig med att utreda din situation närmare. Har du några följdfrågor eller önskar att komma i kontakt med oss är du välkommen att maila mig på: andre.blomquist@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vilket ansvar har besiktningsmannen vid en överlåtelsebesiktning??

2021-03-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi köpte vår 60-talsvilla med källare i maj -19. Besiktning genomförd av besiktningsman. I källaren fanns en "utbuktning" i tapeten. Vi frågade märklaren och säljaren om detta, de båda var VÄLDIGT tydliga med att detta var en gammal fuktskada som var åtgärdad för längesedan och ingenting vi behövde oroa oss för. Utbuktningen av tapeten som syntes, var helt enkelt för att man bara inte åtgärdat ytskiktet. Vi slappnade då av kring detta. Vi la ett bud innan budgivning, och självklart var detta en del i vårt bud att inte behöva åtgärda en fuktskada - vilket är kostsamt. I Besiktningsprotokollet skriver besiktningsmannen "Källarplan / Gillestuga - Puts har släppt från underlaget på vägg till vänster under tapetväv. Detta kom enligt anhörig säljare när en vattenspridare hade stått på för länge på motsatt sida av vägg i trädgården. I övriga delar av källaren finns inte dessa putssläpp att notera. / Under "Källarplan/Allmänt" står det "Eftersom källarens utvändiga fuktskydd (dagvattensystem, dräneringssystem samt fuktskydd utvändigt källarytterväggarna) är äldre än 20 år, vilket betraktas som dessa delars genomsnittliga tekniska livslängd, så kan systemet ha nedsatt funktion."I feb -21 upptäcker vi fukt i detta omskrivna hörn då vi byter golvlister. Vi menar att besiktningsmannen inte gjort sitt jobb då denna fukt "lätt" hade kunnat upptäckas om man gjort en fuktmätning. Vi har lämnat in en skadeanmälan för "Dolt fel", de har svarat och nekar oss ersättning. Vad gör vi nu?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall är besiktningsmannen en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen (KtjL).Till en början vill jag konstatera att jag inte kan ta ställning till de tekniska aspekterna i frågan, dvs om fuktskadan hade kunnat upptäckas tidigare eller inte. Jag tolkar det som att ni är missnöjda med besiktningen och vill därför har ersättning för den skada ni erhållit pga deras bristfälliga besiktningsutförande. Jag förklarar nedan de rättsliga förutsättningarna, jag kan inte avgöra hur vida ni får rätt eller inte. Konsumenttjänstlagen är generellt inte tillämplig när det gäller besiktningstjänster. Det beror på att en besiktning är en så kallad immateriell tjänst, det ingår inget hantverksmässigt arbete eller dylikt. Lagen bygger dock till stor del på vad som antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom tjänsteområdet, detta enligt lagens förarbete. Det är därför möjligt att i viss utsträckning tillämpa lagen analogt. Ett exempel på en paragraf som kan tillämpas analogt är bestämmelsen om fackmässighet i 4 § KtjL. Om besiktningsmannen inte har uppfyllt kravet på fackmässighet kan tjänsten vara felaktig. Ytterligare en bestämmelse som kan tillämpas analogt är den om prisavdrag som innebär att en konsument kan få ett prisavdrag på antingen delar av eller hela besiktningskostnaden, förutsatt att besiktningstjänsten varit felaktig, se 21 och 22 § KtjL. Avhjälpande av fel som framgår av 20 § KtjL är dock inte tillämplig då det rör sig om en immateriell tjänst. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk på grund av fel i en tjänst baseras reglerna i KtjL på att näringsidkaren har ett s.k. kontrollansvar, kontrollansvaret framgår av 31 § KtjL. Det innebär att näringsidkaren måste bevisa att felet som lett till skadan berott på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunnat förväntas ha räknat med vid avtalets ingående. Detta för att undvika skadeståndsskyldighet. När liknande fall prövats i domstol har dock domstolen ofta valt att lägga vårdslöshet till grund för besiktningsmannens skadeståndsansvar, se RH 1998:60. Enligt skadeståndsrättsliga principer ska vårdslösheten ha lett till en skada för konsumenten och det ska finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Exempel på detta kan vara att besiktningsmannen har missat att notera ett fel som en kunnig och normalt aktsam besiktningsman borde ha upptäckt. I sådana fall är det kravställaren, dvs du som är konsument, som behöver bevisa att besiktningsmannen varit vårdslös, du har bevisbördan. Sammanfattningsvis så kan du få rätt till prisavdrag för brist i fackmässighet eller skadestånd till följd av besiktningsmannens vårdslöshet som då består i kostnader för reparation av den fuktskadade väggen. Ni kan få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar ingenting och de flesta företag följer nämndens beslut. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänligen

När är en vara avlämnad till en köpare?

2021-03-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via postnord som ett brev utan spårningsnr. Detta har fortfarande inte kommit fram. Säljaren bor i Örebro och har skickat brevet därifrån till mig som bor i Torslanda. Det har gått 2 veckor. Han tog en bild på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Dessa bilder har jag fått av säljaren innan han postade dem på Ica i Örebro. Jag betalade varan via swish till honom innan jag fick varan. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram? Det verkar som varan har kommit på villovägar av transportören som i detta fallet är postnord.
Carl Hansen |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Av din fråga framgår det att säljaren bor i Örebro och du bor i Torslanda. Det som först och främst måste fastställas är huruvida köpet är att se som ett transportköp eller distansköp. Ett transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, 7 § 1 st. KöpL. Med beaktande av säljarens avsändningsort är detta köp inte att betrakta som ett transportköp - det är ett distansköp enligt 7 § 2 st. KöpL. Vad som menas med ett distansköp är att till skillnad från ett transportköp går risken för varan över på köparen när den överlämnas till transportören som ska ombesörja transporten. Givetvis ska säljaren välja ett lämpligt transportmedel och tillämpa sedvanliga villkor för en sådan transport (jfr 8 § KöpL). I neutral mening torde det stå sig rimligt att nyttja Post nord som transportör då det är en krediterad logistikaktör som är kapabel att ta på sig försändelser inom landet. Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Mot bakgrund av att det rör sig om ett distansköp går risken för varan över på dig som köpare när den lämnas hos ombudet. Är det transportören som varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort hos Post nord. 13 § KöpL öppnar även upp för för en alternativ lösning - "när varan avlämnats enligt avtal". Köplagen är dispositiv, vilket kort innebär att parter är fria att avtala utöver vad som står i Köplagen. Föreligger någon överenskommelse mellan er, ibland kan det vara så att säljare åtar sig större ansvar än lagen fordrar. I det fallet kan utgången i ansvarsfrågan bli annorlunda. Däremot, om det inte föreligger någon sådan överenskommelse gäller reglerna om distansköp och det är enligt min förståelse så att säljaren gjort vad som ankommit honom eller henne - att överlämna varan till transportören. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma. Med vänliga hälsningar,