Kan jag få kompensation för felaktigt utförd tatuering?

2021-03-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Förra året gjorde jag en kosmetisk tatuering, en eyeliner hos en skönhetsklinik. På grund av att hon tatuerade för hårt/djupt drabbades jag av en s.k "blow out", vilket innebär att tatueringen flutit ut då hon gått ned för djupt i hudlagren. I informationen om det här ingreppet stod det inget om att detta kunde ske. Efter detta fick jag genomgå behandlingar av samma behandlare för att ta bort blow outen. Men färgen har knappt minskat, och nu efter senaste behandlingen så har jag sett att jag istället för att bli av med missfärgning istället har fått ärr på ögonlocket av dessa behandlingarna. Nu vågar jag inte fortsätta gå till henne, jag är rädd att hon bara kommer göra allt värre. Jag tror inte att hon vet vad hon sysslar med. Nu att jag sitter här med en misslyckad kosmetisk tatuering. Jag undrar om jag kan begära ut skadestånd eller någon kompensation för det hon har åsamkat mig.Jag kommer behöva dras med det här blåa ögat jag vet inte hur länge, det kan vara permanent. Om jag ska vända mig till en annan klinik som är specialiserad på att få bort misslyckade tatueringar så kommer det kosta mig en hel del. Jag vet inte vad mina rättigheter är i det här falletoch hur jag ska gå till väga.Jag mår så otroligt dåligt över hur mitt öga ser ut nu.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viss ledning kan dras från konsumenttjänstlagenTjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som går ut på behandling av människa utgör tyvärr ett område där det inte är helt klart vad som gäller. Den lagstiftning som ligger nära till hands är konsumenttjänstlagen, men behandling på människa ingår egentligen inte i tillämpningsområdet. Trots detta anser många, inklusive Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att man ändå kan dra ledning av lagen i sådana situationer, vilket även har bekräftats av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 600 p. 6). ARN har en varierad praxis på området, med fall där de använder konsumenttjänstlagens regler till skydd för konsumenten (exv ärendenr. 2001-0552), men även andra fall där de istället är mycket generösa gentemot näringsidkaren (exv. ärendenr 1999-6907). Det är alltså inte möjligt att säga med säkerhet exakt vad som gäller i ditt fall. Vad har du för rättigheter enligt konsumenttjänstlagen?Att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt (4 §), och att tjänsten annars anses felaktig (9 §) gäller med relativt stor säkerhet även i din situation. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten möjlighet till vissa påföljder när tjänsten anses vara felaktig. De som lär vara av störst intresse för dig är prisavdrag (21 §) och skadestånd (31-35 §). När resultatet av tjänsten avviker från vad du hade att förvänta dig av en fackmässigt utförd tjänst är tjänsten felaktig. Näringsidkaren verkar inte heller bestrida att tatueringen är felaktig i ditt fall. Konsumentens rätt till prisavdrag är sannolikt så grundläggande att du har rätt till prisavdrag även om lagen inte är direkt tillämplig. Prisavdraget ska motsvara vad det som minst skulle kosta för dig att få felet avhjälpt (22 §).Konsumenttjänstlagens möjlighet till skadestånd inkluderar inte ersättning för personskada, det vill säga den fysiska skadan på din kropp (35 §). Däremot har du möjlighet till den grundläggande rätten till skadestånd i skadeståndslagen, vilket inkluderar ersättning för personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa felet istället för att betala ut prisavdrag och liknande (20 § andra stycket). Det går som sagt inte att säga något med total säkerhet, men jag tror inte detta är något du behöver oroa dig över. Dels bör denna regel tillämpas mer restriktivt när det rör behandling av människa än när det rör lagens ordinära tillämpningsområde, dels har näringsidkaren ändå inte rätt till hur många försök som helst. Det låter som att du redan gett näringsidkaren många chanser att åtgärda felet, enligt praxis från ARN ska du inte behöva låta dem försöka igen (ärendenr. 2001-3446). Sammanfattningsvis är det inte säkert att konsumenttjänstlagens regler kan tillämpas på din situation, men jag rekommenderar att du pratar med näringsidkaren och argumenterar för att reglerna om felaktigt utförd tjänst och prisavdrag är grundläggande och borde gälla även i er situation. Du kan begära skadestånd för skadan näringsidkaren åsamkat dig enligt skadeståndslagen oavsett om konsumenttjänstlagens regler är tillämpliga eller inte. Du borde ha möjlighet att vända dig till en annan klinik med hjälp av eventuellt prisavdrag och skadestånd. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?

2021-01-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag var hos veterinären idag med min kanin. Jag frågade vilka priser som gäller för de olika undersökningarna och veterinären skrev då upp priserna för varje undersökning och sa att det totalt skulle kosta ca 2500kr. När allt var färdigt gick jag sedan till receptionen och skulle betala och då var kostnaden helt plötsligt 5000kr. Jag förklarade att veterinären hade utlovat ett annat pris men de vägrade att jag skulle betala det priset och tillslut fick jag en faktura på 5000kr som jag nu måste betala. Vad gäller vid sådana här tillfällen?Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Konsumenttjänstlagen inte direkt tillämpligEftersom du är privatperson och veterinären en näringsidkare som du köper en tjänst av, ligger konsumenttjänstlagen närmast till hands. Dock undantas tjänster som innebär behandling av levande djur från den lagen (1 § första punkten). Alltså är konsumenttjänstlagen inte direkt tillämplig på din situation, men man kan argumentera för att vissa bestämmelser bör kunna tillämpas ändå, exempelvis om motiveringen till bestämmelsen även föreligger i detta fall. Exempelvis bör man kunna dra viss ledning för när oväntade kostnader bör tillåtas från reglerna i konstumenttjänstlagen om dessa, och man har självklart fortfarande rätt till att inte behöva betala mer än skäligt (rimligt) pris, vilket det också finns regler om i konsumenttjänstlagen. Oväntade prisökningar Enligt konsumenttjänstlagen får det slutliga priset inte överstiga en tidigare given prisuppgift med mer än 15 % (36 § andra stycket), alltså är ökningen med 100 % som du fick ett stort avsteg. Undantaget från detta är om näringsidkaren utfört tilläggsarbete eller om arbetet fördyrats av omständigheter som berott på konsumenten och som näringsidkaren inte borde förutsett, t.ex. om konsumenten lämnat missvisande uppgifter (38 §). Tilläggsarbetet medför inte självklart att konsumenten behöver betala ett pristillägg (8 §). Det behöver dels röra sig om arbete som lämpligen bör utföras samtidigt, och näringsidkaren behöver underrätta konsumenten och fråga om det extra arbetet ska läggas till. Endast om konsumenten inte kan nås och det antingen är en obetydlig prisökning eller det finns särskilda skäl att anta att konsumenten skulle tacka ja till extraarbetet får näringsidkaren utföra det och ha rätt till pristillägg. Sådana skäl skulle kunna vara om näringsidkaren upptäcker ett kritiskt fel som skulle behöva åtgärdas snart. Om priset i ditt fall ökat på grund av att veterinären utfört tilläggsarbete kan prisökningen alltså vara motiverad. Du antyder dock inte att priset omfattar mer än de olika undersökningar du ursprungligen avsåg betala för. Att en prisökning på mer än 15 % ansetts orimlig i konsumentförhållanden talar för att en prisökning på 100 % definitivt är orimlig. Att prisökningen är så stor kan tala för det inte är skäligt pris.Skäligt pris Som utgångspunkt ska avtal förstås hållas, och priset ni avtalade om var 2500 kr. Det är en mycket stark rättsprincip, och det spelar ingen roll att det endast var muntligt. Även om ni inte skulle ha avtalat om priset 2500, så säger konsumenttjänstlagen (och allmänna rättsprinciper) att priset ska vara skäligt (36 § första stycket). Detta är också en stark rättsprincip, även utanför konsumenttjänstlagen, och skulle ett mycket oskäligt pris avtalas kan det i princip alltid justeras till vad som vore skäligt (36 § avtalslagen). En prisökning med 100 % kan som sagt tyda på att det högre priset är oskäligt. Det kan dock vara fallet att prisuppgiften på 2500 kr var ett misstag och istället skulle vara oskäligt billigt. Vad som är skäligt avgörs nämligen genom att beakta omfattningen, arten och utförandet av arbetet, och jämföra med gängse pris för motsvarande arbete i branschen. Vad du kan göra är alltså att spara underlag om priset, och be andra veterinärer om prisuppgift på samma arbete. Är 5000 kr oskäligt högt har du rätt till att priset justeras ner. Sammanfattningsvis Det går inte att säga med säkerhet att du skulle få framgång i en tvist med meningen att konsumenttjänstlagens bestämmelser borde tillämpas även på denna situation, även om det som motiverat reglerna i stor utsträckning föreligger även här. Du kan dock prata med veterinären och argumentera för detta och se om ni kan komma överens. Även om bestämmelserna inte tillämpas direkt har du fortfarande rätt till skäligt pris. Jämför deras pris med andra veterinärers pris för motsvarande arbete. Du har ju som utgångspunkt egentligen rätt till det avtalade priset på 2500 kr, men det har du ju redan försökt få igenom och inte fått framgång med. Om priset på 2500 kr egentligen vore oskäligt billigt och det var ett misstag är situationen dessutom mer komplicerad och de kan ha rätt till det högre priset. Lycka till, och tveka inte med att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för varan vid transportköp?

2020-11-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min flickvän har köpt ett par byxor på appen Plick. Säljaren höll någon typ av budgivning som min flickvän vann. Säljaren hörde då av sig och bad om en address att skicka byxorna till samt att swisha 200 kr för byxorna + 66 kr för frakten vilket min flickvän då gjorde. 5 dagar senare hör min flickvän av sig till säljaren och frågar ifall hon skickat paketet än, hon svarar att hon gjorde det för en dag sedan. 13 dagar senare frågar min flickvän om säljaren har postat byxorna rekommenderat. Det hade inte säljaren gjort då hon ej brukar göra det, hon har postat paketet i en brevlåda och har därför inget kvitto. Säljaren medger att hon borde ha informerat om hur hon postar sina paketet. Hon beklagar att paketet inte kommit fram nu efter 20 dagar men försvarar sig med ''kan tyvärr inte stå för postnords strul''.Vi ifrågasätter om paketet ens är postat men vad gäller ifall det faktiskt är postat? Är köpet fulländat? Vem har nu ansvaret för produkten och kan vi på något sätt häva köpet eller på annat sätt få våra pengar tillbaka?Tack på förhand!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag går igenom vad som gäller enligt lagen för det fall att detta inte kan lösas inom appens användarvillkor, men jag rekommenderar att ni först ser över den möjligheten, se längst ner i svaret! Beroende på vilken typ av köp det är kan säljaren vara skyldig att ge er era pengar tillbaka. Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen kan dock avtalas bort (3 §), så om ni och säljaren kom överens om något annat än vad jag redogör för så gäller det istället. Köpet är att anse som fulländat när båda parter har fullgjort sina respektive prestationer, dvs när säljaren överlämnat varan och köparen överlämnat betalningen. När varan är avlämnad går även risken, dvs ansvaret för varan över från säljaren till köparen (13 §). Att bära risken för varan innebär att den parten behöver stå för förlusten om varan skadas eller försvinner (12 §). Köplagen reglerar när varan är att anse som avlämnad, vilket är olika tillfällen beroende vilken typ av köp det är. Klart är att det i ert fall rör sig om ett s.k. transportköp, men det finns två typer av transportköp: Platsköp – när varan inte anses avlämnad förrän den kommit fram till er och säljaren därmed ansvarar Om varan skickas från säljaren till köparen inom en och samma ort är det ett s.k. platsköp, och varan anses inte överlämnad förrän den kommit fram till köparen (7 § första stycket). Detsamma gäller om det i och för sig inte är inom samma ort men fortfarande inom ett område där säljaren normalt skickar varor av liknande slag. Eftersom varan inte anses avlämnad förrän den kommit fram till köparen i ett sådant fall, har risken för varan inte gått över från säljaren till köparen förrän varan är levererad. Säljaren har i denna situation alltså fortfarande ansvaret för produkten. Om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent har ni rätt att häva eller begära fullgörelse av köpet (22 §). Ni har även rätt att begära skadestånd utöver hävningen/fullgörelsen, men det torde inte vara aktuellt i ert fall. Eftersom säljaren inte lär kunna fullgöra köpet eftersom just de byxorna din flickvän ville ha tycks ha försvunnit med posten återstår att ni kan häva köpet, och ha rätt till att få pengarna tillbaka. (Om ni vill kan ni läsa på mer i paragraferna om hävning, fullgörelse och skadestånd.) Distansköp – när varan avlämnats redan under transporten, och ansvaret därmed gått över på er Om varan istället skickats mellan flera orter, där säljaren inte normalt skickar liknande varor, är det ett s.k. distansköp. Vid ett köp av denna typ sker avlämnandet av varan redan i och med att säljaren överlämnar varan till transportören (7 § andra stycket). Är ert köp ett distansköp är det alltså tyvärr ni som bär risken för varan, och kan inte rikta några krav mot säljaren om varan försvinner under transport. Transportören äger inte varan och står därför inte för risken, men har fortfarande ett ansvar. De behöver visa att de inte varit vårdslösa för att inte bli skadeståndsskyldiga gentemot er. Vad ni kan göra i denna situation är alltså att vända er till Postnord. Det är med säljaren som transportören har ett avtal, varför de kan försöka hänvisa er till säljaren, så att be säljaren hjälpa er få ersättning från transportören är också ett sätt. Har säljaren ens skickat varan? Den som påstår något ska enligt huvudregeln i svensk rätt behöva bevisa detta. I detta fall skulle kunna motiveras att säljaren borde behöva bevisa att hon skickat varan innan hon kan dra fördel av hur risken går över från henne vid ett distansköp. Det är ju dessutom bara hon som skulle kunnat säkra bevisning om detta. Säljaren ska dessutom ordna lämplig transport med sedvanliga villkor (8 §). Med hänvisning till Plicks användarvillkor (se nedan) kan ni argumentera att de sedvanliga villkoren är att transporten behövt vara spårbar/rekommenderat brev. Om ni vill kan ni alltså prata med säljaren och försöka nå en överenskommelse, och hänvisa till att ni inte kan veta att hon skickat varan eftersom hon inte skickat rekommenderat, och att hon inte bör kunna befrias från ansvar utan att styrka att hon faktiskt lämnat varan till posten. Att exempelvis åtminstone dela på förlusten vore rimligare. Undersök vilka möjligheter ni har via appen Jag såg översiktligt över Plicks användarvillkor, och det tycks finnas vissa möjligheter för er att slippa drabbas av säljarens val att inte välja rekommenderat eller spårbart transportalternativ. Se rubriken 18 om tvistlösning, och punkterna 8 och 13, som säger att Plick kan kräva leveransbevis från säljaren om ni anmäler säljaren till dem. Om säljaren inte kan uppvisa sådant bevis kan detta leda till att Plick löser tvisten till förmån för er. Lycka till, och tveka inte att återkomma om ni har fler frågor! Med vänlig hälsning,

Säljarens utfästelse och befintligt skick

2021-02-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorcykel i december av en privatperson, tyvärr verkar det som om att en strypning som skulle medfölja saknas, vi skrev under att varan såldes i "befintligt skick", dock så hade säljaren sagt att denskulle medfölja vid flertal tillfällen, både i annons och sms konversation. På plats så skulle han visa strypningen och öppnade bakluckan på motorcykeln, där visade han två stycken strypnings ringar till insuget men den elektroniska boxen saknades, då sa han att han skulle gå iväg och kolla så han inte lagtden någonstans, han kom sen tillbaka och sa att den är kvar under tanken och är bara att koppla in. Denna elektroniska strypning var en stor anledning till att jag köpte motorcykeln eftersom jag inte får köra den omden inte är strypt då jag har A2-körkort. Motorcykeln är en MT-07 Motocage från 2017 och strypningen är en Alphatechnik elektronisk strypning till MT-07.Vi har i efterhand försökt prata med säljaren, men han vägrar att betala ersättning för strypningen och han säger själv att han är färdig med att leta efter den, alltså att han inte tänker leta något mera och att detta nu är mitt problem.Ser Fram Emot Svar,Med Vänliga Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att strypning saknas utgör i detta fall ett felKöp mellan privatpersoner regleras av köplagen. Man kan göra förbehåll för köpeobjektets kvalitet genom att ange att den säljs i befintligt skick, men om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet anses den ändå vara felaktig, om uppgiften kan antas ha påverkat köparens val att ingå avtalet (19 §, första punkten). Säljaren av motorcykeln tycks tydligt ha angett att strypning skulle ingå, både skriftligt och genom er dialog på plats samt hur han gick och kollade efter vad jag förstår är en för strypningen nödvändig beståndsdel. Om du inte lagligen kan framföra fordonet utan strypning på grund av det körkort du har, har den uppgiften också påverkat köpet, precis som du säger. Avsaknaden av strypning innebär alltså ett fel i köpeobjektet, och ett avtalsbrott från säljarens sida. Påföljder vid sådant avtalsbrottDu som köpare kan rikta vissa krav mot säljaren i denna situation (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren hur du vill gå vidare, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se bl.a. 32, 35, och 39 § andra stycket). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren förse dig med komponenten som saknas, eller införskaffa en åt dig. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se nedan om hävning) har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Att du inte lagligen kan framföra motorcykeln på grund av felet kan utgöra ett så allvarligt fel att du har rätt till hävning. Det faktum att du särskilt frågade om strypningen och den elektroniska boxen kan vara tillräckligt för att säljaren även borde insett det. Kände säljaren till vilket körkort du har och att det innebär att du inte får köra motorcykeln utan strypning så är det tydligt tillräckligt. Möjligheten finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. När felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått men som nu uteblivit (67 § andra stycket). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera motorcykeln utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan. Du har även rätt att hålla inne med betalningen, men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet (42 §). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Konsumentens rättigheter när säljaren inte levererar

2020-12-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad säljaren har för skylidghet att leverera en produkt som redan är beställd som de sedan hävdar ha utgått ur sortimentet. I vårt fall har vi beställt en TV på rea, fått orderbekräftelse och sedan 9 dagar senare fått ett medellande om att just den modellen har utgått och ett erbjudande om ersättningsmodell. Efter att ha kollat ersättningmodellens tekniska egenskaper anser vi att den inte blir en likvärdig produkt och kommer därför inte att godta erbjudandet. Däremot så vill vi inte heller "bara" få pengarna tillbaka då vi köpten TV:n på rea och skulle i så fall behöver betala mer nu efter rean för att köpa en likvärdig produkt. Vad har vi för rättigheter/de för skyldigheter? Tack!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga! Det låter som att det rör sig om ett köp mellan konsument och näringsidkare, varpå konsumentköplagen är tillgänglig (1 § konsumentköplagen). Den skyddar köparen i större utsträckning än vanliga köplagen, som skulle gälla annars. Säljarens avtalsbrott i form av dröjsmålOm varan inte avlämnas i tid, och detta inte beror på köparen, har säljaren begått ett avtalsbrott genom dröjsmål (9 §). Köparen kan då ha vissa möjligheter, nämligen rätt att häva köpet eller kräva fullgörelse, och i kombination med någon av de påföljderna hålla inne betalningen och/eller kräva skadestånd (10 §). Det som är aktuellt i ert fall är främst möjligheten till att kräva fullgörelse, och möjligheten till eventuellt skadestånd. FullgörelseKöparen har rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, vilket i ert fall skulle innebära att säljaren levererar den TV ni beställt (12 § första stycket). Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger hinder för detta som denne inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle innebära orimliga uppoffringar (12 § andra stycket). Att säljaren helt enkelt fått slut på den varan och den utgått ur sortimentet kan mycket väl vara sådana hinder. Fullgörelse kan alltså inte tvingas fram, men säljaren har fortfarande begått ett avtalsbrott och möjligheten till övriga påföljder som köparen har rätt till enligt 9 § kan fortfarande föreligga. SkadeståndKöparen har rätt till skadestånd för den skada hen lider på grund av säljarens dröjsmål, så länge dröjsmålet inte beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som denne inte heller förväntats räkna med eller undvika (14 §). Det är omöjligt att säga med säkerhet utan mer information, men i ert fall torde det inte röra sig om något som säljaren inte kunnat undvika eller förväntats ha räknat med, och ni borde alltså ha rätt till skadestånd. Bra att veta är att även om dröjsmålet beror på någon säljaren anlitat och inte på denne själv är säljaren skadeståndsskyldig, förutsatt att det inte rör sig om ett hinder som beskrivits ovan för den anlitade. Du nämner att ni nu skulle behöva betala mer för en likvärdig produkt, ett s.k. täckningsköp – häver ni det första köpet och gör ett täckningsköp, ska skadeståndet omfatta prisskillnaden (33 §). Täckningsköpet ska dock göras med omsorg och inte dröja för länge.Sammanfattningsvis har säljaren ingen skyldighet att leverera den TV ni beställde om den utgått, men ni borde ha rätt till skadestånd för den ökade utgiften om ni köper en dyrare, likvärdig produkt. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar!Med vänlig hälsning,