Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?

2019-10-02 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag undrar ifall man får göra en husrannsakan hos någon som inte är skriven på adressen?Jag flyttade nyss och polisen gjorde husrannsakan hos mig även fast jag står skriven hos mina föräldrar. Är detta okej för polisen att göra? Vet inte hur dom hittade till stugan men det gjorde dom tydligen. Tack på förhand!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vet inte omständigheterna runt den husrannsakan som gjorde hos dig, så jag kommer beskriva allmänt när polisen har rätt till gå in i någons hus, s.k husrannsakan. Allmänna förutsättningar för husrannsakanDet finns reell husrannsakan när polisen söker efter ett föremål eller bevis. Det andra är personell husrannsakan som innebär att polisen letar efter en person. Husrannsakan regleras i 28 kap. Rättegångsbalken (RB). Inför varje beslut om husrannsakan måste utredningen föregås av en proportionalitetsavvägning dvs. åtgärden och det syftade resultatet måste väga tyngre än det intrång som drabbar personen hos husrannsakan görs (28 kap. 3 a § RB). För att få göra en husrannsakan krävs också att polisen har anledning att anta att ett konkret har begåtts, vilket är ett ganska lågt beviskrav. Husrannsakan hos misstänkt personOm det misstänkta brottet kan fängelse som straffpåföljd, får polisen gå in hos den misstänkta personens hus, rum eller slutet förvaringsställe i syfte att söka efter föremål som kan beslagtas eller efter bevis (28 kap. 1 § 1 st RB). Det krävs alltså att det handlar om ett allvarligare brott som innehar fängelse på fängelseskalan.Husrannsakan hos någon annan än den misstänkte personenNär det gäller husrannsakan hos någon som inte skäligen är misstänkt för brottet som är i fråga, så gäller mer begränsade förutsättningar. Husrannsakan får då ske endast om 1. brottet har begåtts hos den personen, 2. den misstänkte har gripits hos den personen eller 3. om det finns synnerligen anledning att polisen kan hitta viktiga föremål eller bevis för utredningen (28 kap. 1 § 2 st RB). Platsen ska alltså ha en betydande koppling på något sätt med det misstänkta brottet, då spelar det inte roll vem som bor där. Sammanfattningsvis, var och hos vem polisen får lov att göra husrannsakan är det avgörande om 1. det misstänkta brottet någon särskild koppling till platsen eller 2. den misstänkta personen bor där. För att svara mer konkret på din fråga så behöver det inte ha betydelse var någon är skriven eller vem som är skriven på en plats, för att polisen ska kunna tillträda en plats. Men förutsättningarna i lagen måste alltid vara uppfyllda!Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

När får jag tillbaka mina beslagtagna saker från polisen?

2019-09-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag har blivit frikänd för ett brott jag va anklagad för, de beslagtog ägodelar i samband med förundersökningen. Har nu snart gått 2 veckor sen domen hur länge ska de ta innan jag får hämta mina saker och finns det något jag kan göra för att påskynda processen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om beslag och andra tvångsmedel finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Alla saker som kan tänkas ha betydelse i utredningen av ett brott, eller varit avhänt någon eller förverkats genom brott, får lov att omhändertas enligt 27 kap. 1 § RB. Det finns undantag ex. för skriftliga handlingar. Det är rätten som sedan förordnar om beslag av ett föremål (27 kap. 5 § RB). Hur hävs beslaget?Beslaget ska enligt 27 kap. 8 § RB hävas om 1. åtal inte har väckts inom av rätten utsatt tid, 2. det inte har kommit in begäran till rätten om att förlänga den tiden eller 3. om det inte längre finns skäl för beslaget ex. om föremålet inte längre behövs i förundersökningen. Hävning beslutas av förundersökningsledaren, vilken oftast är en åklagare. Ifall huvudförhandling har ägt rum och en friande dom har avlagts (som i ditt fall), ska alla beslag hävas. Detta är uttalat i JO:s beslut 2001/02 s.40. Efter hävning av beslaget ska sakerna lämnas åter till den hos beslaget gjordes, ifall det inte finns andra anledningar mot detta till exempel att någon annan hävdar att den äger sakerna (27 kap. 8a § RB). När får du ut dina saker efter att beslaget har hävts?En underrättelse ska skickas ut så snart som möjligt efter att beslaget har hävts (27 kap. 8 b § RB). Underrättelsen ska skickas till den som har rätt att hämta ut det, som då har ett ansvar att hämta ut dessa. Enligt ett annat uttalande av JO (Justitieombudsmannen) ska ett återlämnande av beslagtagna saker ske skyndsamt. Han sa i uttalandet att det är acceptabelt att det ibland kan ta tid på grund av praktiska skäl hos polisen, men bör definitivt ske inom 5 veckor (JO 2006-05-16)Vad kan du göra i din situation?Eftersom du har fått en friande dom, ska detta innebära att beslaget av dina egendomar har hävts och en underrättelse ska skickas till dig om hur och var du ska hämta ut dina saker. I situation att någon annan har hävdat sig ha bättre rätt till sakerna än dig, och med det ska utlämnas till någon annan, så ska du också få en underrättelse om detta. Mitt råd till dig är att vänta, då det kan bero på att polisen har mycket att göra just nu. Dock ska ett utlämnande ske så snart som möjligt, varför det inte är fel att kontakta polisen och berätta om din situation samt fråga när du kan förvänta dig att få hämta ut dina saker. Ett samtal om påminnelse kan kanske skynda på processen. Om det går så långt att du inte har fått en underrättelse om dina saker efter 4-5 veckor, bör du fundera på möjligheten att kontakta juridisk hjälp och göra en anmälan om fel hos polismyndigheten. Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,