Kan man bli häktad om man stjäl en skjorta värd 1100 kr?

2021-03-08 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Vad gäller det om en 19 åring tar tex en skjorta som kostar 1100 kr utan att betala? Kan 19 åringen bli häktad på grund av brottet? vilken typ av brott hen han gjort sig skyldig för?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring brottsrubriceringar återfinns i Brottsbalken (BrB) och bestämmelserna för olika typer av häktningsskäl återfinns i Rättegångsbalken (RB).Har ett brott begåtts?För att det skulle kunna vara fråga om stöld enligt 8 kap 1 § BrB krävs det att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, och att tillgreppet ska innebära skada. Straffvärdet för stöld är högst 2 år. Det som man till vardags kallar för snatteri heter egentligen ringa stöld och framgår av 8 kap 2 § BrB. Ringa stöld är inte ett lika grovt brott. Förutsättningarna är de samma som för stöld men hänsyn tas till värdet på det tillgripna och övriga omständigheter. Straffvärdet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader.Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr, se HD:s dom NJA 2009 s. 586. Det innebär att brottet i fråga högst troligen hade rubricerats som stöld. När kan personen bli häktad? Häktning innebär en mycket ingripande åtgärd på en människas rörelsefrihet, kraven för att bli häktad är därför höga.För att någon ska häktas krävs det som grundläggande förutsättning att personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller därutöver. I detta fall är minimistraffet för stöld lägre än 1 år. Det måste dessutom finnas en stark misstanke mot personen, se 24 kap 1 § RB. De grundläggande häktningsskälen är därför inte uppfyllda. Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann, eller om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff, se 24 kap 2 § RB. Om detta är aktuellt i detta fall kan jag inte svara på. Vid eventuell rättegång är även gärningsmannens ålder av betydelse. Att personen är 19 år är något som kommer medföra reduktion av straffet vid domstolens bedömning, se 29 kap 7 § BrB. Sammanfattningsvis kan handlingen du beskriver i frågan rubriceras som stöld, som misstänk för stöld häktas man vanligtvis inte, om inte kriterierna i 24 kap 2 § RB är uppfyllda. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen