Fortkörning, räcker en bortförklaring/anledning för att undkomma en ordningsbot?

2021-12-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man bli av med fortkörningsböter ifall man förklarar sig till varför man körde fort?Polisen lasra mig på 51 km/h på en 40 väg på en väg jag kör varje dag. På denna vägen finns det ett flöde på 50km/h som alla håller sig till och när jag har kört 40 på den vägen så får jag alltid folk rätt bakom mig. Har haft folk som tutar och kör om mig när jag håller hastighetsbegränsningen. Jag går just nu på sertralin pga stress och ångest för att flyttat från min hemstad och vill eliminera så många stressfaktorer som möjligt. Så för att inte bli stressad i trafiken så följer jag flödet på 50 km/h. Så jag höll mig lugn och körde som jag brukar göra och så stoppade en polis mig. Polisen som stoppade mig visa inget bevis på hastigheten, ställde inga frågor och sa bara "skriv på här".Finns det något att göra eller är det bara och bita i sura äpplet och betala 2400kr?
Linnea Rosendahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglering och påföljden av vårdslöshet i trafikVid fortkörning döms man till vårdslöshet i trafik om man brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet (1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Fortkörning på en väg med en hastighetsbegränsning på till och med 50 km/h, med en överträdelse mellan 11-15 km/h ger ett bötesstraff på 2400 kr. Det faktum att du har kört 11 km/h fortare än hastighetsbegränsningen på den aktuella vägen är tillräckligt för att du ska bli dömd för brottet vårdslöshet i trafik. Man kan inte komma med en bortförklaring/anledning och på så vis undkomma påföljden, oavsett hur bra bortförklaringen/anledningen är. Går det att undanröja ordningsboten?Jag tolkar din fråga som att du skrev på det polisen bad dig om och kommer utgå från det i mitt svar. Det polisen bad dig skriva på var ett erkännande, genom underskriften accepterade du ordningsboten och erkände att du begått det aktuella brottet. En ordningsbot har samma rättskraft som en dom i domstol och när du skrev under erkännandet fick den alltså samma verkan som en dom som du inte längre kan överklaga (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken (RB)). Det finns dock två andra sätt att få en felaktig ordningsbot undanröjd: Klaga över ordningsboten (reglering finns i 59 kap. RB)Resning (reglering finns i 58 kap. RB) Jag kommer dock inte gå in något djupare vad de möjligheterna innebär eftersom det av din fråga inte framkommer någon omständighet som skulle göra någon av dem aktuella. Att man har en bortförklaring eller anledning till att man körde för fort är som jag nämnt tidigare inte tillräckligt, utan det krävs t.ex. det har skett ett sådant fel vid förfarandet att ordningsboten är ogiltig eller att föreläggandet av någon anledning inte är lagenligt. Det finns tyvärr ingen möjlighet att undanröja ordningsbotenSammanfattningsvis finns det tyvärr inget du kan göra eftersom du rent faktiskt har överträtt hastighetsbegränsningen och därmed begått brottet vårdslöshet i trafik. Så som du själv uttrycker dig, det är bara att bita i det sura äpplet. Hoppas du fick svar på din fråga,

När kan man få möjlighet att avtjäna straff med fotboja?

2021-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har fått ett straff på 1år och 6månader, varav jag har suttit häktad 2,5månader. Jag ska sitta på en klass 3 anstalt. Jag är ostraffad sen innan och har fast jobb, egen fast bostad och låg återfallsrisk.Hur tidigt kan jag komma ut med fotboja? Jag har hört att jag kan sitta 6månader sen få fotboja men jag undrar om det kan bli tidigare ändå eftersom jag har låg återfallsrisk, jobb, bostad och blir placerad på en klass 3.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fotboja kallas enligt lag för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Reglerna om fotboja hittar du i lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll. Se det korta svaret på din fråga längst ner.Innebörden av fotbojaAtt få ha fotboja istället för att avtjäna sitt straff i fängelse är en möjlighet en person som är dömd till fängelsestraff kan få. Detta måste den dömde ansöka om hos Kriminalvården. När man har fotboja avtjänar man straffet i sin bostad. Att ha fotboja innebär i princip att man har utegångsförbud med vissa få bestämda tider då man har tillåtelse att lämna bostaden, (3 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll).Vem har möjlighet att få fotboja?Det är endast om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse som man kan ansöka om fotboja, (1 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). I och med att du har blivit dömd till ett längre straff än sex månaders fängelse så kan inte fotboja bli relevant för dig gällande detta straffet.Kriminalvården fattar beslutOm man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse och väljer att ansöka om fotboja så inleder Kriminalvården en lämplighetsbedömning vid prövningen av beslutet, (9 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Man tar hänsyn till om det med tanke på brottet och dess allvar är lämpligt och rimligt att brottet ska avtjänas med fotboja. Det är exempelvis vanligt med fotboja vid mindre allvarliga trafikbrott.Kriminalvården ställer även vissa krav för att man ska få ha fotboja, exempelvis om den dömde har en lämplig sysselsättning, så som arbete eller studier. Dessutom krävs det att den dömde har en bra och godkänd bostad. Om den dömde bor med andra personer, så krävs deras godkännande för att man ska få ha fotboja. Fotboja beviljas dock inte om brottet gäller mot en familjemedlem, eftersom det anses olämpligt.När man har fotboja är det viktigt att följa de regler som Kriminalvården ställer upp. Man får till exempel inte dricka alkohol eller ta droger, (4 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Oftast brukar man även behöva medverka i ett behandlingsprogram. Bryter man mot Kriminalvårdens regler får man avtjäna straffet i fängelse istället.Sammanfattningsvis har du dock blivit dömd till ett för långt fängelsestraff för att kunna ansöka om att avtjäna straffet med fotboja.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vårdslöshet i trafik

2021-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Det e så här att jag 21 september var med om en singelolycka, där jag i väsentligt mån eller lägsta grad är misstänkt för vårdslöshet i trafiken. Jag kan delvis erkänna att jag har kört om, och att jag inte har planerat rätt. Fordonet som jag körde om var en traktor, sträckan var kort och det var en svag kurva.Snart har jag en stämning i tingsrätten, undrar här, hur stor sannolikhet finns det att jag blir dömd för något eller kan det också hända att det inte väcks några åtal.Dem har 1 vittne, som säger att jag kört om fort. Jag hinner inte eller hann inte köra om i tillräcklig sträcka som dem anser, jag anser också däremot att lastbilen körde jätte fort så jag gick i fara för mitt liv. Vill aldrig dö i sådan situation.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis kan noteras att dessa bedömningar beträffande vårdslöshet i trafik inte är helt oproblematiska, ibland kan det behövas med detaljerad information kring den aktuella händelsen. Detta kan innebära att svaret i vissa delar kan komma att bli generella. I 1 § 1 st. TBL anges att brister vägtrafikant, den som som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. I lagrummets andra stycke tas kriterierna för grov vårdslöshet i trafik upp. Däremot är min uppfattning att du enbart blivit delgiven misstanke för vårdslöshet av normalgraden, dvs. vårdslöshet i trafik, och av den anledning kommer fokuset i svaret ligga på det. Av din bakgrundsinformation, som är något kort för att kunna göra en detaljerad bedömning, så är frågan om du kan anses ha gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Viktigt att notera att det enligt svensk rätt inte krävs att en trafikolycka uppstår, för att någon ska kunna dömas för vårdslöshet i trafik. I din bakgrundsinformation anges det dock att ett singelolycka inträffat. Brister ditt agerande i den omsorg och varsamhet som krävs vid förande av fordon?Ett av rekvisiten som återgetts i 1 § TBL är att man ska ha brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som krävs vid förande av fordon. Normalt sett brukar en jämförelse göras med den normalt skicklige föraren, vilket är ett begrepp som är något diffust. I ett senare led kommer även en bedömning göras huruvida du insåg eller bort inse detta. För det fall att du åtalas och döms för vårdslöshet i trafik kan dagsböter bli en aktuell påföljd.Ett exempel som är värt att nämna är NJA 2011 s. 349, där ogillades åtalet för bland annat vårdslöshet i trafik mot en lastbilsförare som påbörjade en vänstersväng över den motsatta körbanan och blev påkörd av en mötande personbil som körde i en väldigt hög hastighet. Enligt HD saknade lastbilsföraren anledning att räkna med att den mötande bilen kördes med den extremt höga hastigheten. Möjligtvis kan detta ha betydelse i frågeställningen i och med att du anger att den mötande bilen, enligt din mening, körde väldigt fort. Däremot finns det omständigheter som talar för att det kan vara ett bristande i det omsorg som krävs av dig som förare av bil, bland annat att sträckan var kort och det var en kurva vid tillfället för omkörningen. Svaret på dina frågeställningar är alltså att det beror på. Det går inte att ge ett säkert svar på hur detta kommer att hanteras. Visserligen finns det vissa omständigheter som kan tala emot vårdslöshet, däremot finns det också aspekter som talar för detta. I slutändan är det åklagaren, som beslutar om åtal ska väckas eller inte. Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Köra i motsatt riktning på vägen, vilka konsekvenser kan inträda?

2021-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA |jag råkade köra motsatt trafik riktning på en väg , en av trafikanter ringde till polisen och belv jag stoppad på väg hem efter 20 minuter, polisen säger att jag valde att köra motsatt riktning och tog körkortet , jag skrev under det och ersännde brottet.Min körkort är forfarande är under provtiden, kommer jag att förlora körkortet ? eller blir böte eller både?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du kört på motsatt riktning på en väg och att du nu undrar kring vilka konsekvenser som kan medfölja på grund av handlandet.I ditt fall kommer lag om straff för vissa trafikbrott samt körkortslag att vara tillämplig i besvarandet av frågeställningen. Vårdslöshet och grov vårdslöshet i trafikKortfattat kan noteras att det kommer att vara av stor betydelse hur detta agerande kommer att rubriceras. Skulle någon anses göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik så kan denne dömas till dagsböter enligt 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Dagsböternas storlek beror på ett antal faktorer, bland annat brottets svårighet och den dömdes inkomst. Om agerandet istället rubriceras som grov vårdslöshet i trafik - så kan detta leda till att ditt körkort återkallas i enlighet med 5 kap. 3 § p.1a) körkortslag. För att kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik krävs att gärningspersonen handlar grovt oaktsamt eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Ett exempel på handlande som bedömts som grov vårdslöshet i trafik är RH 1993:98, där det handlade om en färd i hög hastighet på fel körbana i centrala Stockholm, då föraren inte ens försökt att undvika kollision med mötande trafik. Min uppfattning, utifrån din begränsade bakgrundsinformation, är att din situation dock särskiljer sig från det exemplet som precis angivits, även om vissa likheter finns. Svaret på vilka rättsliga konsekvenser som kan tillkomma på grund av ditt agerande beror alltså på hur agerandet kommer att rubriceras. Min uppfattning är att du i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som uppställs på en vägtrafikant, genom att köra i motsatt riktning på en väg. Att färden dessutom varat i 20 minuter talar för att det varit ett utdraget händelseförlopp. Om agerandet rubriceras som vårdslöshet i trafik i enlighet med 1 § 1 st. lag om straff för vissa trafikbrott, så torde dagsböter bli aktuellt. Viktigt att notera att ansvar för vårdslöshet i trafik förutsätter inte att en trafikolycka skett. Om agerandet istället rubriceras som grov vårdslöshet i trafik i linje med 1 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott så kan ditt körkort återkallas. Möjligen kan ditt handlande bedömas som grov vårdslöshet i trafik, eftersom oaktsamheten i detta fall möjligtvis kan betraktas som grov. Skulle det vara så att ditt körkort blir återkallat, så måste du tyvärr göra ett nytt kunskaps-, och körprov för att kunna få ett nytt körkort, i och med att du fortfarande är under prövotid, 5 kap. 15 § körkortslagen. Återkallelse av körkort brukar även förenas med böter. Jag hoppas svaret gav dig en viss vägledning i din frågeställning. Vänliga hälsningar,

Någon annan förvarat vapen och narkotika i ens bostad

2021-12-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! om man blir påkommen att ha vapen och narkotika hemma men säger att någon annan lagt det där även om det låter osannolikt. Kan personen dömas för det?
Elias Kröger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en huvudförhandling krävs det att det är bevisat bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. Det är åklagaren som har bevisbördan, vilket betyder att åklagaren måste lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några andra rimliga alternativ. För innehav av narkotika krävs uppsåt till innehavet och åklagaren måste bevisa detta. För vapenbrott av normalgraden krävs uppsåt till innehavet, men den som av oaktsamhet innehavt ett skjutvapen, utan att ha rätt till det, kan också dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, vilket framgår av 9:1 vapenlagen. För narkotikabrottet krävs alltså ett uppsåt till innehavet, medan det räcker med oaktsamhet vid vapenbrottet. Om personen som innehavt narkotika i bostaden hävdar att det är någon annan som lagt det där, är det upp till åklagaren att motbevisa detta. Har personen inte vetat om att det funnits narkotika i bostaden finns det inget uppsåt, om inte motsatsen kan bevisas av åklagaren. Sammanfattningsvis är det möjligt att personen i scenariot dels kan dömas för vapenbrott om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller uppsåt, dels narkotikabrott om åklagaren kan bevisa att det funnits uppsåt till innehavet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilket straff får man för smuggling?

2021-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej. jag har frågor angående ett brott som inträffat om smuggling det är så att min pappa har blivit dömd för det men vill veta hur många år en person kan få om man smugglat
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Smugglingsbrott döms man för enligt lagen om straff för smuggling (smugglingslagen). Svaret på din fråga beror på vad det är för vara som har smugglats. Det finns nämligen specifik reglering för just smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor som du kan se nedan. SmugglingDär framgår det att den som i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst 2 år, (3 § smugglingslagen).Detsamma gäller om man i tullen uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter om varan eller underlåter att lämna föreskrivna uppgifter om varan och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret, (3 § andra stycket smugglingslagen). Ringa smugglingsbrottOm brottet dock är att anse som ringa, döms man endast till penningböter, (4 § smugglingslagen). Penningböter är böter med ett fastställt engångsbelopp som är lika för alla. Beloppet är lägst 200 och högst 4 000 kronor, eller som gemensam påföljd för flera brott högst 10 000 kronor, (25 kap. 3 § samt 6 § andra stycket brottsbalken).Grovt smugglingsbrottOm brottet dock är att anse som grovt döms man för grov smuggling till fängelse, lägst månader och högst 6 år. Omständigheter som särskilt beaktas gällande om brottet ska betraktas som grovt är exempelvis om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen varit av särskilt farlig art eller annars inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse, (5 § smugglingslagen).NarkotikasmugglingDärtill finns det ett brott som benämns narkotikasmuggling, som man kan dömas till fängelse för i högst 3 år. Om brottet är ringa, döms man för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är att anse som grovt, döms man för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst 2 och högst 7 år, (6 § smugglingslagen).För narkotikasmuggling finns det även synnerligen grov narkotikasmuggling vilket man kan dömas till fängelse i lägst 6 och högst 10 år, (6 § fjärde stycket smugglingslagen). VapensmugglingFör vapensmuggling döms man till fängelse i högst 3 år, (6 a § smugglingslagen). Är brottet ringa döms man till böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet grovt döms man till fängelse i lägst 2 år och högst 5 år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om exempelvis gärningen avsett ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet, avsett flera vapen eller ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt.Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov vapensmuggling till fängelse i lägst 4 och högst 7 år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet, (6 a § smugglingslagen). Smuggling av explosiva varorOm gärningen avser explosiva varor, döms man för smuggling av explosiv vara till böter eller fängelse i högst 3 år. Om brottet är ringa, döms för ringa smuggling av explosiv vara till penningböter. Om brottet är att anse som grovt, döms för grov smuggling av explosiv vara till fängelse i lägst 2 och högst 5 år, (6 b § smugglingslagen).Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms man för synnerligen grov smuggling av explosiv vara till fängelse i lägst 4 och högst 7 år, (6 b § fjärde stycket smugglingslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man använda ett svärd för att försvara sig vid ett inbrott?

2021-12-13 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Jag har har ett mycket stort intresse för feudala tiden i Japan, dvs 700 talet fram till slutet av 1800 talet då samurajer regerade. Jag har flera skarpslipade samurajsvärd och undrat en sak: om någon eller några skulle bryta sig in i mitt lägenhet, får jag då försvara mig med ett av mina svärd? Behövs nog inte nämnas hur ångerfull/ångerfulla den/dom skulle bli. Jag har inte mycket annat än knivar.
William Tinnberg |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga berör nödvärnsrätten som regleras i 24 kap. 1 § Brottsbalken (BrB).När har man nödvärnsrätt?Frågan är ganska bred och beror väldigt mycket på vad som händer i det enskilda fallet men jag ska göra mitt bästa att svara på din fråga med exempel som knyter ann till ditt eget. Det finns ett antal situationer som en rätt till nödvärn föreligger enligt lagen:1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person eller egendom,2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,3. den som olovligen trängt in eller försöker tränga i rum, hus, gård eller fartyg, eller4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.(24 kap. 1 § 2 stycket BrB).I en sådan situation som du beskriver när någon gör inbrott så har du därmed en nödvärnsrätt. Vid ett inbrott så kan egentligen alla dessa grunder aktualiseras under förloppet av inbrottet, men det viktigaste att veta om är att en rätt till nödvärn finns. Om det i situationen skulle utveckla sig så att det inte längre är tal om ett inbrott och att du som person istället blir utsatt för ett angrepp så har du även då en rätt till nödvärn (24 kap. 1 § 2 stycket 1 punkten BrB).Vilket våld får man använda?Vad som är viktigt att poängtera är att en rätt till nödvärn inte innebär en rätt till att försvara sig själv eller sin egendom på vilket sätt som helst eller med vilket våld som helst (24 kap. 1 § 1 stycket BrB). I lagen beskrivs det med termen att det inte får vara uppenbart oförsvarligt, våldet som utövas ska vara proportionerligt. Det är även viktigt att komma ihåg att nödvärn i praktiken innebär att en brottslig handling företas men att det är försvarbart då sker för att skydda intressena som nämns i lagen.Vad gäller skarpslipade samurajsvärd vid ett inbrott?Inledningsvis så vill jag poängtera att det finns situationer när det troligen är möjligt att använda sig av skarpslipade samurajsvärd vid ett inbrott, dessa är dock väldigt få vilket jag skall förklara nedan. Ett svärd och ett skarpslipat sådan är ett vapen som är väldigt dödligt och i praxis så har Högsta domstolen konstaterat att dödligt våld endast i undantagsfall är något som träffas av nödvärnsrätten.Exempelvis. Om det sker ett inbrott hos dig så kan du inte enbart vänta in inbrottstjuven och sedan hugga ner denne. Det finns en stor möjlighet att det skulle räckt med att du visat att du varit hemma genom att enbart ropa eller visa att du är beväpnad. Ett relevant rättsfall på området är NJA 2005 s. 237 som rörde nödvärn och knivar om du vill läsa mer om HD:s resonemang på området.Finns det undantag till huvudregeln?Det kan även vara bra att veta att det finns undantag till huvudregeln. Detta undantag är nödvärnsexcess, i lagen beskrivs det som att personen som har haft en nödvärnsrätt brukat mer våld än vad som var befogat men att denne svårligen kunde besinna sig (24 kap. 6 § BrB). Även detta diskuteras lite i ovan rättsfall, men även i NJA 2009 s. 234 om du är mer intresserad. Det är möjligt att undantaget är tillämpligt vid ett inbrott om personen som äger huset eller lägenheten blir trängd eller utsatt själv för ett kraftigt våld och därmed inte kan tänka klart.SammanfattningsvisVid ett inbrott så existerar en rätt till nödvärn. Denna rätt är dock inte obegränsad, en handling som företas får inte vara uppenbart oförsvarligt. Eftersom andra alternativ finns och eftersom ett skarpslipat samurajsvärd är ett väldigt dödligt vapen så skulle jag säga att ett användande av ett sådant vid de flesta inbrotten inte faller under nödvärnsbestämmelsen. Det blir dock en annan bedömning om angriparna själva t.ex. skulle vara beväpnade och du blir hotad till livet eller liknande. Men det hela beror på situationen i fråga och det är en helhetsbedömning som görs i domstolen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Fortkörning, 39 km/h över tillåten hastighetsgräns

2021-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har haft körkortet i 2 år och 3 månader. Har aldrig gjort en överträdelse i trafiken någonsin. Körde 129 km i en 90 väg. Vad kommer hända nu är jätte orolig?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du körde 39 km/h över tillåten hastighetsgräns och att du nu undrar kring de juridiska aspekterna beträffande huruvida ditt körkort kommer att bli föremål för återkallelse. I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig. Återkallelse av körkort vid fortkörningEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL). Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga. I din bakgrundsinformation anges det att du framfört fordonet 39 km/h över tillåten hastighetsgräns. Av den anledningen kan det antas att det på sannolika skäl kommer att bli ett återkallat körkort på grund av en fortkörning som inte är av ringa art. SpärrtidVid körkortsåterkallelse för fortkörning ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det är detta som kallas spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL). Vid ett beslut om spärrtid kommer Transportstyrelsen, som är den myndighet som fattar beslut om återkallelse av körkort, att göra en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Såväl omständigheter hänförliga till brottet som personliga förhållanden, ex. ditt behov av körkort i arbete kan komma att påverka längden av spärrtiden.Sammanfattning av din situationSannolikheten att du enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Du har kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning. Som ovan angivet är det Transportstyrelsen som är myndigheten som fattar beslut i frågor om återkallelse av körkort. Myndigheten kommer att skicka hem ett brev till dig, där du får en möjlighet att yttra dig i ärendet. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt arbete, är det viktigt att detta framförs i yttrandet. Skulle det även vara så att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, så är detta också något som kan framföras. Vidare kan betonas att du inte tidigare gjort dig skyldig till trafikförseelser.Min bedömning i frågan, utifrån din bakgrundsinformation, är att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. Spärrtiden brukar normalt bestämmas till två månader vid en hastighetsöverträdelse med 31-40 km/tim för fort. Jag bedömer att detta torde vara aktuellt även för dig. I slutändan är det dock Transportstyrelsen som kommer att fatta detta beslut.För mer detaljerad läsning rekommenderas följande hemsida. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,