Skadeståndsansvar vid sakskada

2018-03-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejVid snöskottning av uppställd husvagn på en vintercamping råkade jag komma emot grannens husvagn och en liten buckla uppkom detta pga att jag halkade vid neddragande av snö på vår vagn. Inget hål i plåten men en liten buckla. Vad gäller här?Vad är ett bra förhållningssättFinns det någon form av försäkring som täcker detta Drulle eller ?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! När det gäller skador på egendom så finns det regler i skadeståndslagen. I det här fallet så gäller skadan en sakskada som av olyckshändelse har vållats av dig. Eftersom du har vållat skadan så kommer du också att vara ersättningsskyldig för kostnaden som uppkommer som följd av skadan. Det första som du bör se till är vad du har för försäkringar som kan täcka skadan. I dt här fallet är det en ansvarsförsäkring från din sida som kan täcka skadan. I hemförsäkringen brukar det finnas en drulle inbakad som täcker ett visst belopp. Har du även en tecknat en separat drulleförsäkring kan du använda dig utav den. Det du i första hand bör göra är att kontakta grannen som äger husvagnen och få reda på vad ersättningen kommer att kosta för reparation för bucklan, du bör även direkt ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skadestånd på grund av skadevållande arbeten i närheten

2018-03-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har fått en lackskada höger sida på min bil. Lacken känns som sandpapper och på några ställen finns något som ser ut som stänk av något. Enligt pers jag pratat med blä skadehandläggare på BMW som titta på bilen kan de vara orsakade av stänk ifrån vinkelslip mm, som av heta arbeten.Grannens son 16 -17 år, har arbetat med sin bil på parkeringen bredvid min och i sitt garage med öppen dörr, han har använt svets och vinkelslip. Jag har pratat med mamman fler gånger, vi har även vart hos verkstad tillsammans för hon ville ha second opinion av vad som orsakat skadorna på min bil, om det kunde vara sonens arbete med vinkelsop och svets. De svarade att det är ju det troliga när sonen arbetat så nära min bil.Nu tycker hon att jag ska ta det på min försäkring, för att det inte kan bevisas att sonens arbete med vinkelslip och svets har orsakat skadorna.Finns flertalet vittnen som sett sonen utföra just detta. Vi bor i ett litet bostadsrättområde. Får han ens utföra "heta arbeten" på detta viset?Känns fel att jag ska stå för reparation/omlackering av min bil. Jag måste väl kunna ha min bil parkerad på min parkeringsplats utan risk? Tacksam för svar
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ska givetvis kunna ha din bil parkerad på din parkeringsplats. Enligt skadeståndslagen ska den som orsakar en sakskada ersätta skadan (2 kap 1 § skadeståndslagen). Lagen innehåller ett outtalat krav på att den som orsakar en skada måste vara oaktsam (vilket till exempel innebär att någon som ramlar i en trappa, håller en annan persons mobil i handen varpå mobilen går sönder i fallet inte är skadeståndsskyldig om det till exempel varit en oförutsedd isfläck i trappan), vilket såsom du beskriver situationen tycks vara fallet nu. Det betyder att grannens son ska ersätta skadan ekonomiskt, förutsatt att det är han som orsakat skadan. Kan inte verkstaden avgöra saken, kan dock inte jag heller lova att skadan beror på grannens son.Med vänlig hälsning

Ersättning vid trafikskada

2018-03-26 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Efter en trafikolycka 1996 körde Länsförsäkringar över mej och hade hjälp utav en försäkringsläkare.Trots flera intyg från olika läkare menade FLäkaren att det var andra orsaker att jag aont i nacken trots att försäkringskassan gjorde en annan bedömning till min fördel.Har många olika problem i dag med nacken och skulle haft betalt utav Länsförsäkringar att få hjälp med olika arbeten som jag nu inte klarar av.Jag vill göra en anmälan och få upprättelse.Kan ni hjälpa mej hur jag ska gå till väga.Mvh
Erica Leufstedt |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8§ Trafikskadelag (som du hittar här), har du rätt till trafikskadeersättning för person- samt sakskada som uppkommer i följd av trafik. Du ska då, precis som du gjort, kontakta ditt försäkringsbolag och kräva ersättning av dem. Om du har fått ett slutligt besked i en skadereglering av ditt försäkringsbolag som nekar dig ersättning, och du efter att du mottagit ett sådant beslut har bett dem att ändra sitt beslut men de inte har gjort detta, har du möjlighet att ansöka om prövning av ärendet till Trafikskadenämnden. Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för den som har skadats i trafiken och prövar ärenden oavsett vilket försäkringsbolag som är ansvarig för utbetalningen. En ansökan till Trafikskadenämnden kan göras online på deras hemsida. Deras hemsida hittar du länkad här.Trafikskadenämnden kommer pröva ditt ärende och lämna ett rådgivande yttrande. Eftersom yttrandet enbart är rådgivande föreligger dock inget tvång för försäkringsbolagen att följa yttrandet, även om så är relativt vanligt. Om du inte är nöjd med yttrandet eller om försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut i enlighet med nämndens yttrandet har du möjlighet att väcka talan i allmän domstol. För att kräva ersättning i allmän domstol väcker du en fullgörelsetalan i enlighet med Rättegångsbalkens 13 kap 1§ som vidare prövar frågan om din rätt till ersättning. Väcker du talan är det du som har bevisbördan för att skadorna du lidit har samband med den trafikolycka du varit med om. Det försäkringsbolagen och domstolen främst kikar på är 5 huvudsakliga frågor; ditt hälsotillstånd före olyckan, graden av våld i samband med olyckan, huruvida du uppvisar en symptomdebut i samband med olyckan, om det föreligger en kontinuitet i dina besvär samt om det finns konkurrerande skadeorsaker. Vad som tyvärr kan vara speciellt problematiskt i ditt fall är att enligt 31§ Trafikskadelagen ska talan för ersättning enligt lagen väckas inom 10 år från skadehändelsen, vilket i ditt fall därför skulle ha gjorts innan 2006. Talan får väckas efter denna tid enbart om det föreligger synnerliga skäl, och då ska särskilt beaktas om den skadelidande varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Väcks inte talan i tid går rätten till ersättning tyvärr förlorad. Även om lagen medger en möjlighet för försäkringsbolagen att erbjuda en längre preskriptionstid har jag svårt att tro att den tiden skulle överstiga 20 år som är fallet i din situation. Vill du ändå se över dina möjligheter bör du se till ditt försäkringsavtal för att ta reda på hur lång preskriptionstid du har. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om man inte kan betala skadestånd?

2018-03-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit dömd till 120 timmars samhällstjänst för dom mot sexuellt ofredande. Jag ska dessutom betala ett skadestånd på drygt 30 000 kronor till de drabbade. Jag lever på bidrag från kommunen och vet inte hur jag ska betala detta. Vad händer om jag inte betalar? Och vart vänder jag mig för att få hjälp med detta? Kommer det att komma faktura eller hur funkar skadestånd?Tack på förhand
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om skadelidande vill det fyller denne i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.Om den skadeståndskyldige inte betalar börjar kronofogden med att undersöka om denne har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa den skadeståndskyldige att bli skuldfri och för att hjälpa den skadelidande att få sitt skadestånd. Om den skadeståndskyldige har tillgångar kan det bli aktuellt att kronofogden utmäter dem.Om den skadeståndskyldige inte har några möjligheter att betala skadeståndet kan den som ska ha betalt vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Han eller hon har också möjligheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om detta händer blir den skadeståndskyldige istället skyldig dem pengar. Du har alltså ingen möjlighet att inte betala skadeståndet.Du kan läsa mer om detta på brottsoffermyndighets hemsida.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar vid utförd tjänst hos vän

2018-03-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Om jag hjälper min kompis med att städa hos honom, vi har avtalat att jag skulle tvätta hans fönster. Inget om ersättning, mer bara som hjälp för han har svårt att göra just det. Skulle jag räknas som arbetstagare anställd av honom då, tänker ifall om Olyckan skulle råka vara framme, är det jag eller han som är ansvarig?
Emil Duberg |Hej och tack för du valt att ställa din fråga till Lawline!Av 3 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL) framgår att en arbetsgivare generellt sett ansvarar för person- och sakskador som arbetstagaren vållar (dvs orsakar på ett oaktsamt sätt). Enligt 6 kap. 5 § p1 SkL gäller de regler som gäller för arbetstagare även för "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande". På vanlig svenska betyder detta att om man normalt hade anställt en person för att utföra tjänsten, så ska istället du, trots att du inte är anställd, ses som arbetstagare i SkL:s mening. Det är ingen förutsättning att den som utför tjänsten erhåller ersättning för sitt arbete. (Hellner & Radetzki, s150)Såvitt jag vet är det relativt vanligt att man anställer folk för att tvätta fönster, varför jag anser att 6 kap. 5 § SkL skulle bli tillämplig i ert fall.Det betyder således att din vän ansvarar för eventuella person- och sakskador du vållar.

Tillämplig lag och domsrätt vid skada utomlands

2018-03-27 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |svårt skadad efter trafikolycka i Thailand. 23/7 2017Jag passagerare på lätt mc som påkördes bakifrån med stor kraft av tung mc i hög fart körd av en förare från Schweiz.Revben deformerades nära ryggraden och 3 st brast, vatten i lungan och andningsbesvär.Höger fotled krossades med starkt blodflöde, opererad 3 ggr, insidans fotled fixering med två skruvar och utsidan med skena och åtta skruvar som efter nära fyra månader opererades bort pga. infektion.En kardiologisk chock pga. stor operation.Infektionen ansågs borta 20/12 2017.Svåra smärtor i höger fot under fem månader samt smärta från ryggen vid vridande rörelser och nysning och hosta.Smärtorna finns kvar men med mindre intecitet. vad är ett rimligt anspråk?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar djupt din olycka. Tyvärr har jag i detta svar kommit fram till att jag inte kan besvara den fråga du ställer, utan det bästa jag kan göra för dig är att ge dig vissa upplysningar. Anledningen till att jag inte kan besvara din fråga är att frågor som är nationellt gränsöverskridande inte kan besvaras "rakt av" på samma sätt som om om det inte funnits gränsöverskridande inslag, utan först behöver prövas enligt det rättsområde inom juridiken som kallas internationell privaträtt.Internationell privaträttInom juridiken finns det ett särskilt rättsområde som reglerar hur juridiska frågor som är nationellt gränsöverskridande (som nu, när du är svensk, personen som körde på dig är schweizare och olyckan skedde i Thailand) ska behandlas: internationell privaträtt eller kort och gott IP-rätt. För att lösa frågor som din undertecknar stater avtal med varandra om bland annat vilket lands lagar som ska gälla för en viss fråga, och i vilket land tvisten ska lösas. Jag tänker nu redogöra för dessa två frågor: vilket lands lagar som är tillämpliga och i vilka länder en eventuell tvist kan avgöras.Jag utgår i mina bedömningar från att du är bosatt i Sverige och personen som körde på dig bor i Schweiz, men om så inte är fallet (till exempel om någon av er bor i Thailand) kommer jag att redogöra för grunderna för bedömningarna så att du själv kan göra en korrekt bedömning utifrån de rätta omständigheterna.LagvalVilket lands lagar som är tillämpliga i ditt fall regleras i Rom II-förordningen (som du hittar här).Enligt huvudregeln i förordningens Artikel 4.1 är tillämplig lag lagen i det land där skadan uppkom, alltså thailändsk lag. Om du och han eller hon som orsakade olyckan avtalar om det, kan dock annan lag tillämpas, förslagsvis schweizisk eller svensk (se Artikel 14 Rom II-förordningen). Tyvärr har jag ingen insatthet i skadeståndsnivåerna i andra länder och det vore därför olämpligt av mig att ge dig något särskilt råd i denna fråga. Mitt antagande är att det schweiziska rättsläget är mer likt det svenska rättsläget än vad det thailändska är, men det är som sagt endast ett antagande.DomsrättJag antar som jag skrev tidigare att schweizaren är bosatt i Schweiz. I sådant fall reglerar Luganokonventionen (som du hittar här) var frågan kan hanteras av domstol. Bor han eller hon däremot i Thailand regleras frågan inte av Luganokonventionen, men resultatet blir detsamma.Enligt huvudregeln i Artikel 2.1 Luganokonventionen är behörigt domstolsland det land där den som stäms bor, alltså i så fall Schweiz. Enligt Artikel 5.3 kan frågan också behandlas av domstolar i det land skadan uppstod, alltså i thailändska domstolar.Ni kan också sluta avtal om att frågan ska handhas av svenska domstolar (Artikel 13.1). Risken är dock att schweizaren inte är sugen på att behöva åka till Sverige vid en eventuell process. Eftersom både schweiziska och thailändska domstolar definitivt är behöriga kan du själv bestämma i vilket land du vill framställa ditt anspråk. Min rekommendation, särskilt om du bor i Sverige och schweizaren i Schweiz, är att vända dig till schweizisk domstol. Mitt absoluta antagande är att det påminner mest om det svenska rättsväsende du är van vid.Det ska också tilläggas att du inte behöver vända dig till domstol, utan kan framställa ditt anspråk direkt till schweizaren. Det jag talat om ovan är bara var en eventuell tvist kan avgöras.SlutsatsDe svar jag kan ge som rättskunnig är att din fråga svårligen kan besvaras enligt svensk rätt, och sannolikt inte i svensk domstol. Det är inte heller lämpligt av mig att göra en bedömning av din fråga utifrån utländsk rätt.ÖvrigtÄven om din fråga avgjorts enligt svensk lag har jag tyvärr ingen möjlighet att göra en uppskattning av vad som är en skälig storlek på ditt anspråk. Din utförliga redogörelse till trots har jag tyvärr inte tillräcklig information för att ge dig ett bra svar på ungefär vilka skadeståndsnivåer som är skäliga i Sverige, men jag kan däremot ge dig denna ledning: I Sverige ger Trafikskadenämnden årligen ut schablonmässiga tabeller för skadestånds storlek. Beloppen den anger är beroende av ålder, påverkan på daglig livsföring och dylika omständigheter, och det är därför jag har svårt att göra en bedömning. Jag bifogar länken till Trafikskadenämndens tabeller här och råder dig att själv göra en bedömning utifrån tabellerna.Jag hoppas mitt svar kan vara dig till nytta! Jag önskar dig också ett snabbt tillfrisknande.Med vänlig hälsning

Straff- och civilrättsligt ansvar för rådgivning

2018-03-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Jag driver en hemsida där jag skriver artiklar om bostad, ekonomi och deklaration.Ibland får jag frågor i kommentarerna kring deklarationen och hur det fungerar när man köper bostad.Det kan ibland handla om frågor kring specifika avdrag i deklarationen osv.Min fråga är då följande:Kan jag bli skyldig till något brott när jag svarar på kommentarerna med tips och råd?Om jag rekommenderar någon att göra ett avdrag i deklarationen som sedan visar sig vara felaktigt. Kan jag då bli åtalad för felaktig rådgivning eller liknande?Mvh
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din första fråga har jag delat upp det i dels ett straffrättsligt ansvar och ett civilrättsligt ansvar. Det straffrättsliga ansvaret handlar om brottsliga handlingar medan det civilrättsliga ansvaret handlar om skadestånd. Förenklat kan man alltså säga att straffrätt handlar om en privatperson och staten och civilrätt om två privatpersoner. 1. Om rådgivningen är brottsligDet kan vara brottsligt att ge felaktiga råd, men kraven för att bli dömd är höga. Det krävs att du av grov oaktsamhet främjar en straffbelagd gärning för att dömas för vårdslöst biträde enligt Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Straffet är böter eller fängelse i högst två år, men det är viktigt att säga att i ringa fall så ska den åtalade inte dömas till ansvar. Lagens syfte är att förhindra att yrkesverksamma rådgivare ge oetiska råd som främjar skatteundanflykt, bokföringsbrott eller liknande. Med tanke på lagens syfte ,att den enbart är tillämplig på yrkesmässig rådgivning och hur din verksamhet ser ut, ser jag det inte som sannolikt att du skulle dömas. Detta även om det av misstag skulle bli någon mindre felaktigheter i ett råd. Om du ändå skulle döms kan du bli tvungen att ersätta privatpersonen för den ekonomiska skadan hon/han lidit enligt 2 kap. 2 § Skadeståndslag (1972:207). 2. Om rådgivningen inte är brottslig men någon stämmer dig ändå Den andra risken som finns är att en privatperson stämmer dig (utan att du döms enligt stycket ovan). Privatpersonen kräver dig alltså på skadestånd och menar att hon/han lidit en ren förmögenhetsskada och förlorat pengar för det råd du gett via hemsidan, se 1 kap. 2 § Skadeståndslag (1972:207). För att du ska bli skadeståndsskyldig krävs att det finns ett direkt orsakssamband (adekvat kausalitet) mellan rådet du gett och den ekonomiska skadan. Det krävs också att du agerat med uppsåt (vilja) eller varit oaktsam. Just denna typ av skadestånd är dock omdiskuterat och det gör det omöjligt att ge ett tydligt svar på om du kan bli skadeståndsskyldig eller inte. När parterna inte har avtal med varandra krävs att du ska ha begått brott enligt 2 kap. 2 § Skadeståndslag (1972:207) för skadeståndsskyldighet. I praxis finns dock undantag från kravet på att brott ska ha begåtts. De fallen handlar om vilseledande och oriktig rådgivning, se NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 878. Det är viktigt att poängtera att det rört sig om professionella rådgivare av olika slag och att domstolen gjort en bedömning i det enskilda fallet. Det är som sagt inte klarlagt om personer utan avtalsförhållande som orsakat en ren förmögenhetsskada utan brottslig gärning ska åläggas att betala skadestånd. Med vänliga hälsningar,

Produktansvar vid skada på lös egendom

2018-03-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vi köpte i oktober en helt ny hästtransport av ett känt fabrikat. Vid resa i februari skadade sig vår ena häst svårt i transporten. Hon slog i höftbenet i en aluminiumlist som sticker ut ca 15 mm. Skadorna på hästen är en spricka i höftbenet och vi har nu fått dyra veterinärräkningar. Troligen rör sig skadan om en kostnad på ca 40 000 kr varav vi betalar ca 15 000 kr, resten betalar hästförsäkringen. Tillverkaren har haft aluminumlisten på samma sätt i 20 år utan att ha hört att en häst blivit skadad så som vår har blivit.Kan vi i detta fallet vända oss till tillverkaren och rikta anspråk på ersättning för vården av skadorna på vår häst?
Hampus Rask |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om skadestånd kan utgå till följd av att hästen skadat sig på listen i hästsläpet som ni köpt.ProduktansvarslagenVid situationen då en produkt orsakar sak- eller personskador är produktansvarslagen (PAL) tillämplig. Av 1 § andra stycket PAL framgår att skadan måste uppstå som en följd av en säkerhetsbrist. Med detta menas att det ska vara ett grundläggande fel på produktens konstruktion och att det är detta som har orsakat den aktuella skadan. Av 3 § PAL framgår också att en säkerhetsbrist föreligger då en produkt inte stämmer överens med vad som skäligen kan förväntas av den. Ett exempel är att en kaffebryggare exploderar när kaffet ska kokas.I ditt fall har hästsläpet (produkten) tillfogat din häst skada. En häst är i lagens mening lös egendom. Detta framgår inte av ett specifikt lagrum men av jordabalken (JB) 1 kapitlet 1 § framgår att allt som inte utgör fast egendom ska betraktas som lös egendom. Den skada som er häst tillfogats är därmed en sådan sakskada som nämns i PAL 1 § 2 stycket. Jag skulle även säga att det är rimligt att påstå att man som köpare av ett hästsläp inte kan förvänta sig att hästen ska skada sig vid transport. Detta eftersom släp av den karaktären ofta syftar till att tillförsäkra transporten för en häst. Därmed föreligger också en säkerhetsbrist.Vem ska skadeståndsanspråket riktas mot?Vid situationen då en produkt orsakat sakskada kan denna talan riktas i första hand mot tillverkaren och sedan importören, vilket följer av 6 § PAL. Av 7 § PAL framgår även att om det inte på något sätt framgår vem som tillverkat eller importerat produkten, kan ett skadeståndsanspråk riktas mot säljaren. Har du därför köpt släpet av ett företag som i sin tur endast köpt varan av en tillverkare i ett tidigare säljled är det därmed också den senare du ska väcka talan mot. Har varan dock importerats, alltså köpts in ifrån ett icke EU-bundet land, ska du vända dig mot den som fört in produkten i Sverige. I sista hand kan du som sagt väcka talan mot den som sålt produkten till dig. Detta förutsätter dock att det på något sätt inte framgår vem som tillverkat eller importerat det aktuella hästsläpet.Avdrag och jämkningSom regel har säljaren vid betalning av ersättning för en sakskada, alltid rätt att räkna av ett belopp om 3500 kr vilket följer av 9 § PAL. Skulle det även visa sig att den som lidit skada varit medvållande till denna, har tillverkaren eller importören rätt att jämka skadeståndet, se 10 § PAL. Ett exempel på detta kan vara att den som lidit skada använt produkten annorlunda mot vad som framgår av den aktuella brukshänvisningen till produkten.I ditt fall kommer skadelidande ha rätt att räkna av 3500 kr om du har rätt till skadestånd. Ska jämkning ske så åligger det produktens säljare eller tillverkare att visa att du har varit medvållande till skadan.RekommendationSom jag läser det verkar det finnas en tydlig säkerhetsbrist i det släp du köpt eftersom hästen skadat sig på listen. Som köpare till ett hästsläp ska man kunna förvänta sig att denna produkt är ett tillräckligt säkert medel att transportera ett sådant djur i. Grundförutsättningarna för att skadestånd ska utgå är därmed också uppfyllda. Jag skulle därför rekommendera att du i första hand tar reda på vem som tillverkat eller importerat produkten, därefter kan du inför denne göra gällande produktansvarslagen som grund för ditt skadeståndsanspråk. Bär detta ej frukt rekommenderar jag att du vänder dig till en advokat som är specialiserad på skadeståndsrätt.Hoppas att du fick svar på din fråga!