Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?

2020-05-14 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Om jag lånar ut min moped till dotterns kompis, täcker försäkringen för personskador på dotterns kompis då? Eller är det kompisens olycksfallsförsäkring som täcker det?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Alla motordrivna fordon som används i trafik i Sverige ska ha en trafikförsäkring (2 § 1 stycket TskL). Jag utgår därför från att du har en trafikförsäkring på din moped. Om du lånar ut din moped till din dotters kompis och hon skulle råka ut för en personskada i följd av trafik täcks hennes skador av trafikförsäkringen (8 § och 10 § TSkL). Trafikförsäkringen ersätter kostnader för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt sveda och värk (9 § TSkL och 5 kap. 1 § SkL). Ersättning från trafikförsäkringen gällande personskador kan dock sättas ned/utebli om din kompis dotter uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkar till skadan, eller om hon skulle göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri och därmed genom vårdslöshet medverkat till skadan (12 § TskL).Hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra mot hundägare som inte utöver tillsyn över sin hund?

2020-05-12 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har fått ett problem. Vi kommer inom kort flytta in i ett radhus med instängslad trädgård. Vi kommer då ha vår okastrerade hane ute, då han stannar hemma på tomten. Men idag fick jag informationen utav nuvarande hyresgästerna att det brukar springa in en okastrerad tik i trädgården var och varannan dag. Denna hund är även känd i kommunen för att rymma och har då funnit en frizon i vår blivande trädgård. Min fråga är då, om denna tik tar sig in till min hane och de paras, vad kan jag kräva utav tikägaren då? Jag vill inte ha främmande hundar i min trädgård och verkligen inte bidra till oönskade valpar från min sida.
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om vad du kan göra om en lösdrivande honhund betäcks av din hanhund och bli dräktig med valpar. Frågan regleras av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Vad är det för ansvar har en hundägare för sin hund?Den som har hand om en hund, har ansvar för att djuret inte orsakar problem och avsevärda olägenheter för omgivningen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Från 1 mars till 20 augusti ska hunden vara under sådan tillsyn att de hindras från att springa lös i mark där det finns vilt och under övriga tiden ska hunden vara under sådan tillsyn att driva eller förfölja vilt (16 § första stycke lag om tillsyn över hundar och katter). Det vill säga under sommaren och våren ska hunden alltid vara kopplad, när den rastas ute i skogen eller i vild mark. Under hösten och vintern är kravet mindre sträng men ägaren ska ändå ha sådan tillsyn att hunden hindras från att driva vilt.Vilka krav kan ställas för tillsynen över hunden?Hundens natur är avgörande för vilka krav som kan ställas på dennes ägare för tillsynen. Om hunden är aggressiv och leder till skada till omgivningen, ska den hållas under strängare tillsyn än de hundar som inte visar sådana tendenser. Vad händer om en hundägare brister i tillsynen över sin hund?Om någon brister i tillsyn över sin hund, kan länsstyrelsen ålägga föreläggande och hundförbud för att förebygga skada eller olägenhet (8 § första stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Ett föreläggande kan vara till exempel att hunden ska förses med munkorg eller hållas kopplad. De omständigheter som beaktas, när länsstyrelsen förmedlar hundförbud är att om personen har använt sin hund som vapen eller har fått hundförbud tidigare (15 § andra stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Hundförbud meddelas inte om den omständigheten som lett till ett hundförbud, kommer absolut inte upprepas (15 § tredje stycket lag om tillsyn över hundar och katter).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att en hundägare ska ha tillsyn över sin hund och hur sträng den tillsynen ska vara beror på hundens natur. Av de omständigheter som du gett, framgår det inte att hunden är aggressiv eller har lett till en konkret skada för området. Men ett hundförbud kan åläggas för att förebygga en eventuell skada som kan uppkomma i framtiden också. Om man kan anse risken till att hunden bli dräktig och får valpar som en skada är upptill länsstyrelsens bedömning. Det du kan göra är att anmäla hundägaren till länsstyrelsen. Jag lämnar länken till länsstyrelsens sida här. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Skadestånd genom underlåtenhet

2020-05-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag undrar om vad lagen säger om denna händelse:Jag var på en inhägnad återvinningscentral och ska köra ut därifrån när det kommer en annan bil i full fart ifrån sidan och när jag väjer undan hamnar jag i en stor grop med utstickande armeringsjärn som naturligtvis skadar min bil ordentligt jag fick reparera min bil för 7470:- efter händelsen.Nu vägrar dom ansvariga att befatta sig med detta med hänvisningen att jag själv styrt ner i gropen, kan detta verkligen stämma?Kan tillägga att dom nu fyllt igen gropen...Med vänlig hälsning,
Oscar Rudén |Skadestånd underlåtenhetHejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag har fått så förstår jag det som en situation där det uppkommit skador på din bil, som du vill att de ansvariga personerna/företaget för området ska ersätta dig för kostnaderna av dina skador. Jag baserar mitt svar på den information jag har blivit given. Vad säger lagen? – Eftersom detta berör ersättning för skada som har uppstått, kommer vi att röra oss i Skadeståndslagen (SKL). 2 kap 1 § SKL ger en person rätt att kräva skadestånd som har orsakats av annan genom person- eller sakskada. Dock anger detta lagrum endast att man genom vårdslöshet eller uppsåt orsakar skada ska ersätta skadan. Detta medför att huvudregeln är att endast den som aktivt orsakar en skada ska ersätta denna, medan skada orsakad av underlåtenhet i regel inte medför skadeståndsskyldighet. Dock till alla regler finns undantag. Om handlingsskyldighet föreligger ska en part ha uppsikt över säkerheten inom ett visst område. I fall där man inte ingriper så kan denna handling av "icke handling", kan man beläggas med skadestånd. Undantagsregeln är att man kan bli skadeståndsskyldig för underlåtenhet, om det finns handlingsplikt utav nått slag. Underlåtenhet leder till skadeståndsskyldighet – Frågan föreligger då om vilka som har handlingsskyldighet och om personen/företaget som ansvarar över området du befann dig på när skadan skedde hade en handlingsskyldighet.En övervakningsgarant är en person/företag som har framkallat en farokälla och som har till uppgift att avvärja skador m.m. som kan orsakas av denna farokälla. Vi kan där med konstatera att farokällor som finns på återvinningscentralen ska neutraliseras och övervakas av de ansvariga på återvinningscentralen. Personalen/företaget hade därför en handlingsplikt att avvärja faror som kunde ske på grund av farokällor på området. Frågan som kvarstår är om denna grop utgjorde en farokälla. Vi har då två rättsfall från Högsta domstolen som vägledning. Enligt NJA 1973 s 141 så framkommer det om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område som anses olämpligt eller farligt att vistas inom, samt uppför lämpliga anordningar för att hålla bort personer så kan det företag/personen/kommunen som inte genomför detta beläggas med skadestånd för de eventuella skador som uppkommer. Även NJA 1985 s 456 anger att företag som genom underlåtenhet inte varnar för olycksrisker eller farligheter inom ett visst område har gjort sig skadeståndsskyldiga genom underlåtenhet av varnande av olycksrisk. Vad betyder det här för dig? - Med stöd av dessa två rättsfall och det som sagts ovan går det med relativt stor säkerhet att konstatera företaget/personalen i fråga hade en handlingsplikt som övervakningsgarant över gropen. De hade ett ansvar att förhindra folk från att köra ned i gropen, genom avspärrning och/eller varningsskyltar m.m. Om inget sådant var närvarande utgjorde gropen en farokälla, där handlingsplikten inte var uppfylld. Genom sin underlåtenhet blir därmed företaget skadeståndsskyldiga för alla skador som farokällan (gropen) orsakar. Därför bör återvinningscentralen vara skadeståndsskyldiga för den skada som har uppkommit på din bil.

Utomobligatoriskt skadestånd

2020-05-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har haft min husvagn som är halvförsäkrad hos en som hyr ut plats i sin maskinhall. Han flyttade den där inne för att få ut en bil, och skadade min husvagn, två lyktor gick sönder och en markis. Det kommer kosta 11000 att laga, mitt försäkringsbolag kommer inte stå för några skador säger dom och han jag hyr av säger att hans försäkringsbolag inte kommer stå för det heller. Vem ska betala skadorna?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du inte har möjlighet att få ersättning från försäkringsbolagen har du alltid möjligheten att istället kräva skadestånd från den som vållade skadan. Reglerna om skadestånd regleras i skadeståndslagen (SKL).Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Du kan alltså dels kräva skadestånd av skadevållaren om hen orsakade skadan uppsåtligen, med andra ord menade att skada husvagnen. Detta verkar inte så troligt i detta fallet. Du kan dock också kräva ersättning från skadevållaren om hen orsakade skadan genom vårdslöshet. Exempelvis om skadan uppstod på grund av skadevållarens oaktsamhet eller brist på säkerhetsåtgärder.Ansökan om skadestånd skickar du in till tingsrätten genom en stämningsansökan. I stämningsansökan ska du ha med anledningen till varför du anser att du är skadeståndsberättigad, hur stor summa du kräver samt kontaktuppgifter till båda parter. Du kan hitta en mall för stämningsansökningar här.Hoppas detta gav svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning

Kan kommun bli skadeståndsskyldig till följd av bristande skyltning?

2020-05-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag åkte rullskidor på en cykelbana och under den 4-5 km långa sträckan uppdagade jag 4 olika arbeten. Den fjärda var i en nerförsbacka och en kurva och den enda skyltningen att arbeta pågick var precis vid den 3 meter lång skreva i asfalten. JAg hade inte en chans att stanna och en 3 cm hög kant på motsatt sida gjorde att jag slungades upp i luften och har inte kunnat gå på 2 veckor. Har tagit foto på plats på dagen och på mina skador. Har även registrerade ett ärende hos kommunen, men undra om kommunen är skadeståndsskyldig?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Av din fråga tolkar jag det som att du har drabbats av skador till följd av att kommunen inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att skylta inkorrekt. Inom juridiken skulle denna typ av situation förklaras genom att kommunen via handling eller passivitet orsakat dig en personskada. Denna typ av frågor regleras i skadeståndslagen (SkL).PersonskadaDu har drabbats av en personskada. Den som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). I detta fall är det mer sannolikt att kommunen har varit vårdslösa genom att inte värna om individens säkerhet, genom passivitet, och har därmed orsakat en personskada.För att du ska kunna få skadestånd för dina personskador krävs även att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från kommunens sida. Återigen rör det sig om att kommunen inte har vidtagit de säkerhetsåtgärder som varit nödvändiga.Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att kommunen ska vara skadeståndsansvarig. Detta innebär att det skulle ha varit förutsebart att kommunens bristande säkerhetsåtgärder skulle kunna leda till de personskador som du drabbats av.Medvållande och jämkningMycket tyder på att du skulle kunna få skadestånd för dina skador. Men, det krävs då att du inte har varit medvållande till din egna skada. Om det skulle visa sig att kommunen är skadeståndsskyldig kan skadeståndets belopp minska, jämkas, eller upphöra helt om du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till din egna personskada (6 kap. 1 § 1 st SkL). Vad innebär detta för dig?Den som orsakat en skada ska ersätta denna skada. Däremot kan det föreligga omständigheter som gör att skadeståndet sätts ner eller utgår helt. För att besvara vad som gäller i ditt fall krävs mer information än vad som angetts i din fråga. Om formulera ett skadeståndsanspråk och behöver hjälp med att utforma detta kan du vända dig till Lawlines juristbyrå. Du bokar tid här. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakt med oss igen. Jag hoppas innerligt att du kan tillfriskna och återhämta dig så snart som möjligt. Med vänlig hälsning,

Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd

2020-05-10 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Jag vart rånad på min arbetsplats för ett år sedan, och fick ett solidariskt skadestånd. Gjorde ett kontrakt med en av rånarna på 1/3 av summan i utbyte mot att jag inte ska begära mer utav denne. Men nu vill inte Brottsofferjouren betala ut pengar pga kontraktet. Så vänder mig hit. Är det då meningen att jag ska begära ut resterande pengar från de andra 2 rånarna? Hittar inget online så vänder mig hit där jag alltid får bra svar :) Ha en trevlig helg! :D
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag förmodar att det rör sig om en brottsskadeersättning och inte ett vanligt skadestånd. Detta mot bakgrund av att Brottsofferjouren ska ha talat om för dig att en ytterligare utbetalning av ersättningen inte kan ske på grund av ditt kontrakt med en av de inblandade gärningsmännen. Jag tolkar därför att din fråga gäller hur ett avtal med en av gärningsmännen gällande dennes "del" av ersättningen kan komma att påverka det solidariska ersättningsansvaret. Därför blir skadeståndslagen och brottsskadelagen tillämpliga för att jag ska kunna ge dig ett så fullgott svar som möjligt.Innebörden av brottsskadeersättningFör att du ska kunna få brottsskadeersättning måste brottet polisanmälas. Sådan ersättning betalas ut av staten om det är visat att gärningsmännen saknar betalningsförmåga. Om du däremot redan har fått ersättning genom skadestånd eller från din försäkring kan du inte få ut brottsskadeersättning.Innebörden av ett solidariskt skadeståndsansvarHuvudregeln när två eller fler ska ersätta samma skada är att de solidariskt ska svara för skadeståndet (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Beror skadeståndet på ett brott innebär det att gärningsmännen var och en för sig och tillsammans är ansvariga för hela den utdömda ersättningen. För dig som skadelidande medför detta en fördel, eftersom du kan välja den mest resursstarke bland de ansvariga gärningsmännen att betala ersättningen. Till denne kan du kräva ett lika stort belopp som denne skulle kunna ha krävts på om den var ensamt ersättningsskyldig. Genom det solidariska skadeståndsansvaret kan den skadelidande räkna med att få ut full ersättning även om bara en av gärningsmännen har medel att betala skadan. Den betalande gärningsmannen kan i sin tur försöka driva ett sk. regresskrav mot de medansvariga gärningsmännen. Detta är däremot ingenting som kommer beröra dig som skadelidande.Risken med att avtala med en av gärningsmännen om betalning av "dennes del" av skadeståndsbeloppetEtt solidariskt skadeståndsansvar medför delvis en positiv fördel för den skadelidande i form av att kunna utkräva hela beloppet av en av de inblandade gärningsmännen. Solidariskt skadeståndsansvar kan delvis även medföra en viss risk. För dig som skadelidande kan det få oväntade konsekvenser att antingen acceptera eller avtala med en av de inblandade gärningsmännen om en sk. "andelsbetalning". Det kan helt blockera din möjlighet till brottsskadeersättning för det resterande beloppet som annars skulle ha funnits. Låt mig förklara detta mer ingående nedan.När brottsskadeersättningen ska beräknas ska det skadestånd som har betalats eller bör kunna bli utbetalt till den skadelidande avräknas (10 § stycke 2 brottsskadelagen). En sådan avräkning ska också göras när det finns flera solidariskt skadeståndsansvariga. Med andra ord föreligger rätten till brottsskadeersättning först då det kan visas att samtliga gärningsmän saknar betalningsförmåga. Det kan endast visas genom att du som skadelidande låtit Kronofogden försöka mäta ut skadeståndet. Detta innebär att ett avtal om andelsbetalning kan hindra detta. Enligt avtalsrättsliga principer kan en tolkning av ett sådant avtal innebära att den skadelidande anses ha accepterat att inte få hela skadeståndet från just den gärningsmannen.På så sätt kan den skadelidande inte visa att den aktuella gärningsmannen saknar betalningsförmåga, som ju krävs för att den skadelidande ska ha rätt till brottsskadeersättning.Sammanfattning och råd inför liknande framtida situationerRätt till brottsskadeersättning har du som brottsoffer om det kan visas att samtliga inblandade gärningsmän saknar betalningsförmåga. Väljer du att ingå en överenskommelse med en av de inblandade om en andelsbetalning, uppfylls inte längre kravet att sakna betalningsförmåga. Detta eftersom det då istället är visat att personen faktiskt har haft förmåga att betala på frivillig avtalad väg.Ett viktigt råd till dig som skadelidande är att först låta Kronofogden göra en fullständig tillgångsundersökning angående gärningsmännen. Om det efter en sådan undersökning visar sig att gärningspersonen saknar medel att betala skadeståndet med, så kan du ha rätt till brottsskadeersättning från staten. Då är det viktigt att du aldrig accepterar eller ingår en uppgörelse med en eller flera av de inblandande gärningsmännen avseende beloppet. Du riskerar då att inte få ut hela brottsskadeersättningen du i grunden har rätt till.Om du vill veta mer om brottsskadeersättning kan du med fördel ta del av informationen på brottsoffermyndighetens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundägare

2020-05-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag är fullt medveten om att man som hundägare har s.k. strikt ansvar vad gäller skador som hunden orsakar. Vad gäller i denna situation: Jag bor ute på landet som är omgivet av stora ägor med betesmark för djur, främst kor. Vid mina dagliga promenader med hunden på grusvägar som går mellan betesmarkerna så händer det att korna blir skrämda av hunden och sätter av i full karriär i motsatt håll. Om någon av korna skulle bli skadade då är jag att betrakta som ansvarig för detta?Vägen jag går på är avgränsad från betesmarkerna med hjälp av glest elstaket och hunden är alltid kopplad, förvisso med ett förhållandevis långt koppel.
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du nämner i din fråga har hundägare ett rent strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av 19 § första stycket lag om tillsyn över hundar och katter. Detta innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av din hund. En förutsättning för att du ska bli ersättningsskyldig är alltså att din hund har orsakat en skada. Jag kommer nedan att redogöra för två olika ytterlighetsfall som kan vara till vägledning, men det är viktigt att förstå att en enskild prövning kommer att göras från fall till. - Om kornas reaktion beror på att hunden börjar skälla högljutt och springer mot betesmarken kan det anses att skadan har orsakats av hunden. - Om kornas reaktion istället uppstår så fort de får syn på hunden, trots att den varken skäller eller i övrigt beter sig på ett sätt som kan uppfattas som aggressivt, så kan kravet på orsakande inte anses vara uppfyllt. Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar vid skador vållade av hund

2020-05-02 i Strikt ansvar
FRÅGA |Var hundvakt, då kom en och plingade på min dörr, hade dörren på glänt för att berätta att jag har hund innanför och ska bara stänga in den. Hunden rusar ut och biter på personen som sitter på min utemöbel. Händelsen är anmäld och jag är misstänkt för vållande till kroppsskada. Hur mycket kan jag vara skyldig att betala i skadestånd? Personen som blev biten fick blåmärke och ett ytligt sår. Jag äger inte hunden.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur skadeståndsansvaret ser ut för skador som en hund, som man inte är ägare till, har vållat. När det kommer till dessa typer av skador vänder man sig först och främst till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och även skadeståndslagen (1972:207). I avsaknad av direkt tillämpliga regler vänder man sig slutligen till allmänna skadeståndsrättsliga principer. I ditt fall tillämpas lagen om tillsyn över hundar och katter först eftersom skadeståndslagen är subsidiär i förhållande till den förstnämnda lagen (1 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad detta innebär i ditt fall är att skadeståndslagen enbart har en ifyllande funktion vad gäller tillämpliga bestämmelser. Hur ser ansvaret ut för denna typ av skador? Huvudregeln är att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket första meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). Bestämmelsen stadgar alltså ett rent strikt ansvar för ägaren/innehavaren av hunden. Vad detta innebär är att ägaren/innehavaren av hunden ansvarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden. Enligt förarbetena till denna lag har man definierat "innehavare" av hunden som den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Exempel på underhåll och nyttjande kan vara dåMan lämnar över hunden till ett hunddagis (underhåll) Man lånar ut hunden till någon som ska använda den i jaktsammanhang (nyttjande). Det är oklart utifrån den information du har angett i frågan huruvida du innehar hunden i ett underhållande eller nyttjande syfte. Jag kan alltså inte vidare uttala mig i detta avseende. Även om du inte skulle anses vara innehavare till hunden vid skadetillfället omfattas du fortfarande av ansvar (19 § första stycket andra meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). I sådana fall kommer det vara ägaren till hunden som ersätter skadan, och denne har då i sin tur rätt att få tillbaka skadeståndsbeloppet av dig (en så kallad regressrätt). Hur mycket kommer detta kosta? I och med att lagen om tillsyn över hundar och katter inte har några bestämmelser som reglerar beräkning av skador orsakade av hundar/katter så får vi, som tidigare nämnts, vända oss till skadeståndslagens bestämmelser om själva ersättningen (1 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. skadeståndslagen). Utifrån den information du har angett i frågan angående själva skadan verkar det röra sig om en personskada (5 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Huvudregeln är då att den skadelidande har rätt till ersättning förSjukvårdskostnader samt andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust. Huvudregeln är att ersättningen här utgår för sådan inkomstförlust som själva skadan fört med sig (5 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen)Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Det ska röra sig om fysiskt och psykiskt lidande som är bestående.Ovanstående punkter är faktorer som man inkluderar i bedömningen av skadeståndets bestämmande. Det finns inga direkt satta belopp på hur mycket den skadeståndsansvarige kan komma att betala utan det varierar från fall till fall, eftersom skadeståndsbedömningen görs med utgångspunkt i det enskilda fallet. Kan skadeståndsbeloppet sättas ned/jämkas?Det finns en möjlighet att jämka skadeståndsbeloppet ifall den skadelidande har varit medvållande till skadan, antingen uppsåtligen eller grovt vårdslöst (6 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Dock är det oklart utifrån den information du har angett i frågan huruvida en omständighet kan läggas till grund för medvållande på den skadelidandes sida. Jag kan alltså inte vidare uttala mig om möjligheten till jämkning av skadeståndet på grund av den skadelidandes medvållande. Om skadeståndsbeloppet är oskäligt betungande med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden så kan beloppet jämkas efter vad som är skäligt (6 kap. 2 § skadeståndslagen). Här beaktar man främst den skadelidandes behov av skadeståndet samt omständigheterna i övrigt. SammanfattningDet verkar som att du, oavsett om du anses som innehavare av hunden eller ej, kommer att få betala skadestånd till den skadelidande. Hur mycket detta belopp sätts till beror på ett visst antal omständigheter som man inte hittar i lagarna, utan detta beräknas med utgångspunkt i det enskilda fallet. Finns det omständigheter som talar till din fördel vad gäller jämkning av skadeståndet så kan du självklart framföra dessa till berörda parter. Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,