Arvsskatt?

2015-02-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en villa köpt för 1MSEK, taxvärde 3MSEK och säljvärde 4MSEK.När jag dör ärver min dotter villan.1. Om man tror på återinförd arvsskatt skänker jag villan till henne (innan gåvoskatt återinförs).Men dottern har redan ett bra boende och säljer genast villan när jag dött. Detta ger reavinstskatt.(4-1)*30%=0,9MSEK. Eller?2. Om jag inte ger henne villan ärver hon den och säljer den. Vad händer då? Först arvskatt (kanske 25% på 4MSEK dvs 1 MSEK). Sen reavinstskatt som i 1 ovan? Eller hur beräknas reavinsten då? Hur stor är risken för återinförande av nämnda skatter tror ni?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Återinförandet av arvsskatten Det är en omöjlighet att med exakthet uttala sig om huruvida arvsskatten kommer att införas. Det var en socialdemokratiskt regering som avskaffade arvsskatten till att börja med (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/) så att påstå att bara för att de åter har fått makten så skall arvsskatten återinföras är kanske att gå lite långt. Visserligen har LO-ekonomerna och vänsterpartiet börjat tala om ett återinförande av arvsskatten (http://blogg.pwc.se/taxmatters/pwc-skattefragor-infor-valet-arvsskatten, http://www.privataaffarer.se/val-2014/sjostedt-v-vill-aterinfora-arvs-och-formogenhetsskatt-656116 & http://greenroom.seb.se/arvs-och-gavoskattens-aterkomst/) men det verkar inte som att det finns någon anledning till oro (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/ ). Det bör dock nämnas att två miljöpartister har motionerat om återinförandet. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arvsskatt-och-formogenhetsskat_H102Sk403/?text=true och http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/terinforande-av-arvsskatt_GZ02Sk429/?text=true) Fastigheten som gåva Precis som du är inne på, är gåvor inte skattepliktigt för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och inte heller för mottagaren IL 8:2. Då din dotter får fastigheten i gåva av dig hamnar hon i din skattemässiga situation IL 44:21, vilket innebär att hon får göra de skattemässiga avdragen som då hade fått lov att göra om det var du som sålde fastigheten. När din dotter sedan säljer fastigheten så skall hon beskattas på en kvoterad kapitalvinst. Kapitalvinsten räknas ut genom att man tar det som hon fick vid försäljningen, i ditt exempel är detta fyra miljoner, och minskar med bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13. Omkostnadsbeloppet vid försäljning av fastighet är bland annat vad fastigheten köptes för, i ditt exempel är detta en miljon (detta då din dotter hamnat i din skattemässiga situation IL 44:21), IL 44:14 men också exempelvis förbättringsutgifter som under det beskattningsåret som de utfördes uppgick till mer än 5 000 kronor IL 45:11. Detta skulle innebära att kapitalvinsten i ditt exempel skulle vara tre miljoner. Dessa tre miljonerna skall sedan kvoteras till 22/30 delar IL 45:33. Jag antar att du har använt fastigheten som boende och att det därför räknas som en privatbostad IL 2:8. Om du sedan ger den till din dotter och du fortsätter att bo i den så kommer fastigheten att fortsätta att vara en privatbostad IL 2:8. Det som skall tas upp till beskattning blir således 22/30 x 3 000 000 vilket är 2 200 000. På detta skall sedan 30% dras i skatt IL 65:7 vilket blir 660 000. Arv med fingerad arvsskatt Om vi antar att arvsskatten såg ut som den gjorde innan den blev avskaffad så skulle din dotter tillhöra skatteklass 1. Då skulle arvsbeskattningen ungefär se ut på följande sätt: av de 4 000 000 skall ett grundavdrag göras med 70 000 varför 3 930 000 skall tas upp till beskattning. De första 300 000 skattas med 10% vilket lämnar en skatt om 30 000. De nästkommande 300 000 beskattas med 20% vilket resulterar i en skatt om 60 000. Än så länge en skatt om totalt 90 000. De resterande 3 330 000 beskattas med 30% vilket resulterar i en skatt om 999 000 + 90 000 = 1089000. För mer läsning på området kan du titta närmare på skatteverkets hemsida Vilka följdverkningar denna typ av beskattning skulle få – ytterligare avdrag vid försäljning eller liknande – kan jag tyvärr inte uttala mig om. Uträkningen ovan är gjord efter de instruktioner jag kunde hitta på Skatteverkets hemsida om hur man löste det tidigare. Om vi utgår i från den nuvarande arvsbeskattningslagstiftningen IL 8:2 skulle skatteuträkningen vara den samma som i fallet där du ger fastigheten i gåva till din dotter. Summering Jag kan inte med säkerhet säga varken det ena eller det andra gällande återinförandet av arvsskatten. I nuläget verkar det inte finnas någon överhängande politisk vilja att återinföra den, även om det finns vissa politiska krafter som verkar mot det målet. Hur själva beskattningen skulle utformas är ännu svårare att uttala mig om; jag har dock gjort ett försök. Om vi skulle utgå ifrån den lagstiftningen som gäller i nuläget så skulle skatten landa på cirka 660 000 om villan säljs.Bästa hälsningar

Den avskaffade arvsskatten

2015-02-12 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan! Jag vill gärna ställa en fråga. När två makar har ett inbördes testamente och den ena dör och den efterlevande maken erhåller all egendom med nyttjande-och besittanderätt och den efterlevande maken använder sin rätt att inte överlåta sin egendom som utjämning till den avlidnas arvingar (2st) Är det då den efterlevande maken eller arvingarna som skall betala arvsskatten? Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Reglerna rörande beskattning av arv finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229I Sverige är arv inte längre en skattepliktig inkomst IL 8:2. Därför skall varken den efterlevande maken eller den avlidnes arvingarna skatta för arvet.Bästa hälsningar

Skatt på arv från utlandet

2015-01-18 i Arvsskatt
FRÅGA |hej ,min man har ärvt ca 2 miljoner kr från sin morfar i Mellanöstern , han vill överföra pengarna hit till Sverige för att betala av lånet på vårt hus. pengarna är beskattade i hemlandet. ska han beskattade här i Sverige ? och vad säger banken om insättningen.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd i Sverige så innebär det att din man inte behöver betala någon skatt på arvet från sin morfar oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet. Detta framgår av Inkomstskattelag (1999:1229) 8:2. Arvet ska därför inte upptas i din mans deklaration.Det går bra att sätta in pengarna på ett konto i Sverige. För säkerhets skull kan ni nämna arvet för banken så att den vet vad pengarna avser.Med vänlig hälsning

Skatt på arv från utlandet

2014-10-31 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag väntar arvspengar från Frankrike och undrar hur det funkar med Sverige... Ska de skattas en gång till? Kan jag sätta in de på mitt konto här i Sverige?
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga,Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på arv oavsett om arvlåtaren är bosatt i Sverige eller utlandet, se 8:2 Inkomstskattelagen. Arvet ska därmed inte upptas i deklarationen. Det går bra att sätta in pengarna på ditt konto i Sverige och en rekommendation är att nämna arvet för din bank så att de vet vad summan avser.Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Vänliga hälsningar,

Arv och skattefrihet

2015-02-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag var tidigare 1 av 11 delägare i ett dödsbo, men har nu blivit utlöst av övriga delägare. Måste jag deklarera och betala skatt på den summan(50tkr)?
|Hej! Tack för din fråga!Enligt 8 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. Vad gäller arv hänger detta samman med att eventuella skatter som den avlidne var skyldig att betala men som ännu inte har betalats kommer att betalas av dödsboet innan ett arvskifte till arvtagarna äger rum, se 4 kapitlet 1 - 3 §§ Inkomstskattelagen. Arvtagaren mottar således redan skattade pengar, varför arvtagaren inte behöver skatta för dessa.Detta medför att du inte behöver betala skatt på eller deklarera den summa du erhållit. Det förhållandet att de övriga dödsbodelägarna "löser ut dig" förändrar inte på detta då det i grund och botten rör sig om en fördelning av ett arv.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsningGustaf Otterheim

Skatt på arv?

2015-02-08 i Arvsskatt
FRÅGA |Vi är två syskon som skall ärva efter vår far. Han hade 100' i kontanter å fonder sålda till ett värde av 300'Från banken har vi fått att det är 400' totalt.Hur mycket skall vi skatta på den summan ?Novis å dåligt insatt tacksam för svar !
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sedan tio år tillbaka är arvsskatten avskaffad. Alla förvärv som görs genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta innebär att du inte ska betala någon skatt på det arv du ska få efter din far. Vänliga hälsningar,

Att köpa, få eller ärva en bostadsrätt i skatterättslig belysning

2014-12-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Min pappa äger en bostadsrätt som jag som är enda barnet så småningom ska få ärva. Kommer jag få betala massor med arvsskatt på denna? hade det varit bättre om han hade sålt bostadsrätten till mig innan hans bortgång? Skulle jag kunna äga halva bostadsrätten? Vad blir skattemässigt fördelaktigast för mig? Måste man sälja en bostadsrätt till marknadsvärde? Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Den svenska beskattningen regleras i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Medlemskap i bostadsrättsföreningar och hur det förhåller sig till ägandet av bostadsrätter regleras i Bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:6141. ArvsskattArvsskatten är avskaffad i Sverige IL 8:2, alltså kommer du i nuläget inte att behöva skatta för det som du ärver efter din far. Du bör dock tänka på att det är den lagstiftning som är aktuell när du skall ärva din far som reglerar ditt arv. Skulle arvsskatten vara återinförd då blir du skatteskyldig för arvet av bostadsrätten. När du ärver bostadsrätten så tar du över din pappas omkostnadsbelopp IL 44:21, vilket är bland annat den summan som han betalade för bostadsrätten IL 44:14. Denna summa drar du av från det som köparen betalar om du säljer den. Summan som blir över skattar du för IL 44:13 & 14.2. Försäljningen av bostadsrättenOm försäljningen sker till marknadsvärdet så är det inte fråga om gåva och din far måste då skatta för försäljningen som vanligt i inkomstslaget kapital IL 42:1. Skulle försäljningen ske till en summa under marknadsvärdet – för att han vill ge dig mellanskillnaden som gåva - är delen mellan det du betalar och marknadsvärdet fortfarande skattefritt för dig, då gåvor är skattebefriade IL 8:2. Din far skulle dock behöva skatta för den summan som du betalar för bostadsrätten i inkomstslaget kapital IL 42:1. Omkostnadsbeloppet blir här bland annat dels den summan som du betalar för bostadsrätten och dels en del av den summan som din far betalade för bostadsrätten IL 44:14 & 21.3. Att äga hälftenGällande möjligheten att äga hälften av bostadsrätten så är det upp till bostadsrättsföreningen att godkänna eller inte godkänna dig som medlem BrL 2:6 – du får titta i stadgan, där det hela kan vara reglerat, eller kontakta styrelsen. Skulle du inte bli godkänd som medlem är överlåtelsen inte giltig BrL 6:5.4. SlutsatserFör dig är de skattemässiga konsekvenserna nästan de samma. Du kommer inte att tvingas betala någon skatt när du ärver, får eller köper bostadsrätten – det skall du göra när du sedan säljer den. Då kan mängden skatt som skall betalas variera lite beroende på vilket omkostnadsbelopp som du har, vilket i sin tur delvis beror på hur stor del av din pappas omkostnadsbelopp som du ärvt. Att tänka på är dock att din far måste betala skatt i inkomstslaget kapital om han säljer bostadsrätten till dig. För att undvika detta bör du kanske därför vänta på arvet, eller få bostadsrätten i gåva.Gällande att äga hälften av bostadsrätten är det upp till bostadsrättsföreningen att besluta om de godkänner dig som medlem eller inte. Detta avgör sedan om er transaktion står sig.Bästa hälsningar

Beskattning vid försäljning av ärvd egendom

2014-10-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt två dyrbara klockor av min nu avlidne far. Sammanlagt värde av dessa är dryga 400 tkr. Om jag säljer dessa nu, behöver jag skatta på pengarna med tanke på att det är ett arv och att arvsskatten är slopad?Är väldigt tacksam för ett svar.Med vänlig hälsning,
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arvsskatten är mycket riktigt avskaffad vilket uttrycks i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen där det anges att förvärv genom arv är skattefria. Det innebär att den som mottar ett arv inte behöver skatta för själva mottagandet. Vid en vidareförsäljning ska arvtagaren däremot skatta för vinsten såsom den tidigare ägaren hade gjort vid en likadan försäljning enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att du får ta över arvlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkning av vilken kapitalvinst du gör vid försäljningen. Detta följer av 44 kap. 21 § där det stadgas att den som förvärvar en tillgång genom arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.Vänliga hälsningar,