När måste man betala skatt vid försäljning av hus?

2018-06-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag och min systerson äger en fastighet gemensamt. Taxeringsvärde 590.000 kr. Kan jag överlåta min del tillrett värde av 300.000 kr utan att det blir skatt på beloppet.
Carl Lohmander |Jag och min systerson äger en fastighet gemensamt. Taxeringsvärde 590.000 kr. Kan jag överlåta min del tillrett värde av 300.000 kr utan att det blir skatt på beloppet.Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).Vad händer vid köp/försäljning?Vid en försäljning av en fastighet måste man alltid betala skatt på eventuell.Vad händer vid en gåva?Vid gåvor behövs dock ingen skatt betalas, utan den som får gåvan "tar över" skatten på så vis att anskaffningsvärdet inte förändras på grund av gåvan. När gåvotagaren vid ett eventuellt senare tillfälle säljer huset beräknas alltså skatten från försäljningsvärdet och gåvogivarens införskaffningsvärde. "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL). För att det ska anses vara en gåva kan ingen motprestation ske, dvs din systerson kan inte "ge" dig betalningen. Om ni gör så anses det ändå vara en försäljning.SlutsatsOm du ska få betalning för din andel av huset måste du betala skatt på vinsten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad avgör beskattningsår vid försäljning av skogsfastighet?

2018-05-16 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har sålt en skogsfastighet. Skall jag deklarera reavinst det år avtal träffats, när betalning skett eller när lagfart är klar?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Lite information kring försäljning av fastigheter och vart det reglerasVärt att nämna innan vidare utredning är att en försäljningen av en skogsfastighet kan hamna inom olika inkomstslag beroende på vissa omständigheter. Om det finns vissa hus och dessa använts som privatbostäder så kan detta innebära att andra regler blir applicerbara. Om du bedriver en verksamhet att köpa och sälja skogsfastigheter så kan det räknas som lagertillgång ska då beskattas i exempelvis näringsverksamhet.Huvudsakligen om det bara är en skogsfastighet utan byggnation så ska detta beskattas i inkomstslaget kapital. Reglerna kring detta finner vi 44 & 45 kap. Inkomstskattelagen (IL)Vad avgör när försäljning av en skogsfastighet ska deklareras?Skattskyldigheten inträder det år avyttringen sker, detta finner vi i 44 kap 26§ IL. I förarbete står det "med avyttringstidpunkt förstås tidpunkten då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse… Skattskyldighet inträder på en gång för hela reavinsten vid avyttringen".Annan bra information på områdetAnnat som kan vara bra att undersöka är skatteverkets tips om avyttring av näringsfastighet, se:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2733.html#h-I-vilket-inkomstslag-ska-beskattning-skeFörarbete som användes: Prop. 1989/90:110 s. 712Jag hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Realisationsvinstskatt vid försäljning av bostadsfastighet

2018-03-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja veta vad realisations-skatten blir på försäljning av min bostad.Jag gör en vinst (brutto) på ca900.000 sek.Jag skulle vilja veta rakt av i procenthur mycket skatt det blir?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I frågan framkommer att du sålt eller tänkt sälja en bostadsfastighet och att bruttovinsten blir ca 900 000 kr. Jag kommer för enkelhets skull i svaret utgå från att bruttovinsten är exakt 900 000 kr. Jag utgår även från att du i bruttovinsten redan räknat med eventuella utgifter för försäljning/förbättring av fastigheten. Skatten på kapitalvinster är enligt 65:7 inkomstskattelagen 30%. För försäljning av privatbostäder (vilket är vad du sålt i detta fall) framgår det dock enligt 45:33 inkomstskattelagen att tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten ska tas upp i skatt. Detta leder till en effektiv skatt på 22%. (30*22/30)=22Svaret på din fråga är alltså att 22% på bruttovinsten kommer att gå till skatt. I ditt fall med utgångspunkt av att bruttovinsten beräknas bli 900 000 är det 198 000 kr (22% av 900 000) Hoppas att du härmed fått svar på din fråga, du är välkommen att återkomma med fler frågor. Även skatteverket hjälper till med beräkning av och information angående realisationsvinstskatt.Med vänlig hälsning,

Hur går beskattning av fastighet till?

2018-02-13 i Reavinstskatt
FRÅGA |Vid beräkning av skatt som ska betalas vid försäljning av fastighet får man ju dra av "förbättringskostnader" (dvs renoveringskostnader) som inte är äldre än 5 år. Min fråga är hur man ska betrakta kostnader som uppstått till följd av ombyggnation eller tillbyggnad av en fastighet - kan de dras av även om de är äldre än 5 år?Mitt fall rör en tomt som inhandlas på 90-talet. Efter 2 år uppfördes ett hus på tomten, 1,5 plan med oinredd vind. Efter ytterligare 2 år inreddes vinden. Så anskaffningen av den färdiga fastigheten fördelas på följande: 1. inköp av tomt, 2. uppförande av hus, 3. inredning av vind. Hur ska jag beräkna reavinstbeskattningen om jag vill sälja fastigheten idag?
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Försäljning eller avyttring av fastighet regleras i 45 kap inkomstskattelagen (IL). I din fråga är det oklart vilken typ av fastighet som avses. Jag tolkar fastigheten såsom en privatbostadsfastighet (2 kap 13 § IL). Med detta menas ett småhus med mark som utgör småhusenhet, med mera. Vad som juridiskt sätt avses med småhus är när den till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad (2 kap 8 § IL). Beräkning av vinst och förlust. Huvudregeln vid beräkning av vinst respektive förlust vid en försäljning av fastighet regleras i 44 kap 13-14 §§ IL. Försäljningsinkomsten - omkostnadsbeloppet utgör antingen en kapitalvinst eller kapitalförlust. 1. Försäljningsinkomsten beräknas som följande: ersättningen - utgifter för avyttringen (exempelvis annonsering, mäklararvode).2. Omkostnadsbelopp beräknas som följande: anskaffningsutgiften (vad fastigheten kostade)+förbättringskostnader (44 kap 14 § IL). Vad som kan utläsas är att förbättringskostnader inte dras av utan ingår i omkostnadsbeloppet. Vidare dras omkostnadsbeloppet av från försäljningsinkomsten vilket resulterar i antingen en vinst eller förlust. I ditt fall måste således förbättringskostnaderna analyseras steg för steg. Med förbättringskostnad avses:- ny-, till- och ombyggnad (45 kap 11 § IL)- förbättrande reparationer och underhåll som har utförts under de senaste 5 åren (45 kap 12 § IL). Utgifter för till- och ombyggnadI din fråga har du inte angett om förbättringsutgifterna förts upp på avskrivningsplan eller ej. Om avskrivningsplan inte förts så får förbättringsutgifterna beaktas vid beräkning av omkostnadsbelopp bara för de beskattningsår då de sammanlagt uppgått till minst 5000 kr (45 kap 11 § 1 st IL). Det finns således inge 5 års gräns utan endast en beloppsgräns. Så länge förbättringsutgifterna uppgår till 5000 kr så räknas det med i omkostnadsbeloppet. Ifall förbättringsutgifter förts på avskrivningsplan så hänförs det till det år då de förts upp på planen. I andra fall hänförs utgifter normalt till de år då räkning eller faktura på det utförda arbetet erhållits (45 kap 11 § 2 st IL). Sammantaget kan jag inte avgöra exakt hur dina ny- och ombyggnadskostnader ska beaktas eftersom jag inte har alla omständigheter. Beräkning av skattEfter beräkning av vinst/förlust vid avyttring av fastighet görs en beskattning (45 kap 33 § IL). 22/30 av kapitalvinsten är skattepliktig. Vid kapitalförlust är 50 % avdragsgill. Sammanfattningsvis så beräknar du allmänt ut skatt genom att först beräkna vinst/förlust av försäljningen. Efter det tillämpas 45 kap 33 § IL. Tyvärr kan jag inte göra en närmare beräkning av hur skatten kommer se ut ifall du säljer din fastighet. Sammanfattningsvis påverkar förbättringskostnaderna skatten i form av att skatten blir lägre. Hoppas du fick svar på din frågaDu är välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 om du har fler frågormvh

Skatt gemensamt ägd bostadsrätt med olika inköpspriser för respektive halva

2018-05-20 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejEn klurig fråga (för oss iallafall) som vi hoppas få svar på. (siffrorna är exempel)För ca ett år sedan sålde jag halva min lägenhet till min sambo. Lägenheten hade jag köpt för 1 miljon för 4 år sedan. Priserna har stigit rejält (till ca 2 miljoner) och vi kom överens om att sambon skulle köpa halva för 1 miljon. Jag har efter detta deklarerat och jag fått betala reavinstskatt för försäljning av en halv lägenhet. Nu ska vi sälja vår gemensamt ägda bostadsrätt. Säg att försäljningspriset blir 2,5 miljoner. Hur ska man då räkna ut vad reavinstskatten blir? Halva lägenheten är ju inte skattad sedan innan, medan andra halvan av lägenheten är det. Funderat om det kan bli såhär: Vinst på 50% av bostaden är 2,5 milj minus 1 milj och vinst på den andra 50% av bostaden blir 2,5 milj minus 2 milj. Tänker vi rätt eller är vi helt ute och cyklar?Tacksam för svar/förklaring i denna för oss komplicerade fråga.
Johan Landström |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Ni äger halva bostadsrätten var. Ni bör se på försäljningen som att ni säljer var sin halva av bostadsrätten som ni ska skatta för separat. Ni har också separata inköpspris för er respektive halva. Varje halva av bostadsrätten är idag värd 1,25 miljoner (2,5/2). Ditt inköpspris för din halva är 0,5 miljoner eftersom du betalade 1 miljon för hela bostadsrätten för 4 år sen. Det innebär att du räknar 1,25 miljoner minus 0,5 miljoner. Din vinst är alltså 0,75 miljoner.Din sambos inköpspris för sin halva är 1 miljon. Det innebär att sambon räknar 1,25 miljoner minus 1 miljon. Sambons vinst är alltså 0,25 miljoner.Mvh

Reavinstskatt vid fastighetsförsäljning om begränsat skattskyldig?

2018-04-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejJag är sedan 14 år utflyttad och bosatt i Nederländerna. Jag har ingen anknytning till sverige mer än att jag är svensk medborgare. Till frågan: Jag var delägare till en skogsfastighet som såldes 2016. Denna skogsfastighet ärvde jag (1/4 del) vid min fars bortgång år 2014. Hela försäljningsvärdet är i princip vinst (anskaffningsvärdet för min far är försumbart)Är jag nu skyldig att betala reavinstskatt på denna försäljning i Sverige eller faller detta under begränsad skatteskyldighet.
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Denna fråga regleras i inkomstskattelagen. Jag kommer nedan gå igenom bestämmelserna och avsluta med en kort sammanfattning. Som jag förstår det av din fråga räknas du som begränsad skattskyldig i Sverige, jag kommer därför utgå från detta i mitt svar. Begränsad skattskyldighet betyder att du endast är skattskyldig i vissa i lagen uppräknade situationer. Bland annat innebär det att du är skyldig att betala skatt för kapitalvinst på en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § p.10 IL). Jag förstår inte av din fråga om själva fastigheten finns i Sverige eller i Nederländerna. Om det handlar om en svensk fastighet är du, som sagt, skyldig att betala reavinstskatt i Sverige. Eftersom du, som obegränsad skatteskyldig, endast behöver betala skatt i de situationer som räknas upp i lagen innebär det att du inte är skyldig att betala skatt för en försäljning som skett utanför Sverige.SammanfattningOm fastigheten ifråga är svensk är du skyldig att betala reavinstskatt på denna. Om det däremot är en utländsk fastighet behöver du inte betala skatt i Sverige för vinsten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte är du är varmt välkommen att ställa en ny eller lämna en kommentar!Vänlig hälsning,

Behöver jag betala reaskatt för en bostadsrätt jag fått i gåva av mina föräldrar när jag säljer denna och mina föräldrar har avlidit?

2018-03-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag fick mina föräldrars bostadsrätt som gåva när de flyttade till äldreboende. Det fanns en framskjuten reavinst. Nu har jag sålt lägenheten, är jag skyldig att betala reavinsten då mina föräldrar är avlidna? Med vänlig hälsning, Agneta Slyte.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du fått bostadsrätten genom gåva så inträdde du i dina föräldrars skattmässiga situation (44 kap. 21 IL). Kapitalvinsten du gjorde när du sålde bostadsrätten ska du därför ta upp som en intäkt och beskatta det året du sålde den (44 kap. 26 IL). Detta innebär att det inte spelar någon roll att dina föräldrar är avlidna utan när du fick gåvan så inträdde du i deras skattemässiga ställe och ska nu betala skatt för vinsten du gjorde när du sålde den, utifrån deras anskaffningsutgift från när de köpte bostadsrätten. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Skatt på kapitalvinst

2018-02-11 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa ut min sambo ur vår gemensamma bostad. När jag löst hans lån och jag löst ut honom för hälften av värderingen så kommer han få 110 000 på sitt konto. Är detta pengar han kommer behöva skatta på? Husets värdering: 870 000krVi köpte det för ett år sedan för: 650 000kr Tack på förhand!
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!En avyttring av tillgång räknas som en intäkt som man är skyldig att skatta för, sålänge det uppstår en kapitalvinst, 42:1 inkomstskattelagen. Din sambo är således skyldig att skatta på den vinst han gör, dvs de 110 000kr som han tjänar när du köper ut honom. Hoppas du fått svar på din fråga!