Är leasingavtalet ogiltigt på grund av ett förklaringsmisstag?

2021-04-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag bad om en offert på en leasingbil. I mailet angav jag alla tillbehör och övrig utrustning som jag ville ha med i offerten. I mailsvaret från bilfirman så bekräftar de i mailet vad som ingår i offerten och en separat fil med själva offerten. Jag accepterade i tron om att allt jag bett de inkludera fanns med. När avtalet sedan kom så upptäcktes att bilfirman glömt räkna in vinterdäcken i offerten vilket ökade kostnaden per månad. Min fråga är om det räcker med att de bekräftade i mailet att vinterhjulen ingår i offerten eller är det själva pdf-offerten som räknas som giltig, dvs att jag borde ha upptäckt att de missat att inkludera det?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fråga om slutande av avtal gäller avtalslagen (AvtL).Har ett avtal ingåtts?Mejlsvaret från bilfirman (offerten) får anses vara ett anbud om att sluta avtal. Ett anbud är bindande, likaså accept på anbudet (1 § AvtL). Ett bindande avtal har därför uppstått i och med att du accepterade anbudet. Du och företaget är därför bundna till det som framgick av mejlet (offerten som du accepterade). Huvudregeln är därför att bilfirman inte i efterhand kan ändra vad som accepterats genom att räkna in kostnaden för vinterdäcken. Detta förutsätter också att parterna inte har kommit överens om att avtalet inte är bindande förrän de skrivit under en skriftlig handling (kontraktsprincipen).Är avtalet ogiltigt? (Förklaringsmisstag)Det är uppenbart att bilfirmans anbud avviker från vad som har varit avsett. Om anbudet fått ett annat innehåll än vad som varit åsyftat på grund av felskrivning eller annat misstag blir denne bunden av anbudet ändå. Det förutsätter dock att mottagaren av viljeförklaringen inte insåg eller borde ha insett misstaget. Med andra ord måste mottagaren ha varit i god tro om misstaget (32 § första stycket AvtL). Motparten får stå för sina misstag om du varit i god tro. Om du till exempel misstänkte att ett fel gjorts på grund av att priset var orimligt lågt kan du inte ha varit i god tro.Det ska understrykas att bestämmelsen endast gäller när misstaget beror på t.ex. felskrivningar och inte när avgivaren medvetet avsett att ge uttryck för det angivna innehållet, men innehållet fått en annan innebörd. Om bilfirman till exempel av misstag skriver 6950 kr i stället för 6590 kr är det fråga om ett förklaringsmisstag som omfattas av bestämmelsen. Räknefel kan däremot vara ett misstag som inte omfattas av bestämmelsen, t.ex. om bilfirman skriver 2500 kr (fast egentligen räknade de fel vid sin beräkning av 500 x 6 = 3000). Du skriver att företaget "glömt" räkna in priset för vinterhjulen. Det framstår därför närmast som att företaget gjort en felberäkning. Företaget får då stå för sitt misstag. En tolkning måste dock göras av avtalet i det enskilda fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ogiltighet av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vår mamma har nyligen sålt sin lägenhet trots att hon är psykisk sjuk. Hon har hållit sina anhöriga ovetandes om försäljningen. Vi försökte under hösten/vintern få henne att ta en god man eller förvaltare eftersom hon var/är inne i en maniskt period och har spenderat otroliga summor, tyvärr instämde inte hennes nya läkare så det gick inte igenom. Avtalet för försäljningen skrevs i mars och tillträde räknas vara i juli. Handpenningen är fortfarande på mäklarens klientmedelskonto, då bostadsrättsföreningen ej ännu godkänt. Vår mamma har åkt in på sjukhus nu på grund av alla omständigheter och hennes förra läkare har slutat och hon har fått en ny läkare som idag intygade hennes diagnos och att hon är i behov av förvaltare vilket nu ska ansökas om. Vår fråga är hur lag 1924:323, om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, kan hjälpa mamma att få försäljningen ogiltigförklarad, samt om den lagen åberopas - slipper hon ersätta köparen? Vore otroligt tacksam för svar snarast! Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår dig, undrar du om försäljningen av lägenheten kan förklaras ogiltig, samt om hon i så fall skulle bli skyldig att ersätta köparen.Den första frågan som blir aktuell är om lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning är tillämplig, det vill säga om avtalet i fråga ingåtts under påverkan av en psykisk störning. Begreppet psykisk störning omfattar enligt lagen både varaktiga psykiska störningar, exempelvis vissa sjukdomar, men också tillfälliga förvirringstillstånd på grund av berusning eller skrämsel. Som du beskriver din mammas tillstånd, bör det falla under begreppet psykisk störning. Nästa fråga som aktualiseras, är om avtalet ingicks på grund av störningen. Det krävs ett visst orsakssammanhang mellan sjukdomen och avtalet, det vill säga att sjukdomen som sådan ledde till att avtalet ingicks. Som du beskriver din mammas situation, tycks detta också vara fallet. Därmed är lagen också tillämplig.När ett avtal har ingåtts under påverkan av psykisk störning, är avtalet per automatik ogiltigt. Ett eventuellt problem här, är att den som åberopar ogiltigheten också måste bevisa att avtalet ingicks på grund av den psykiska störningen. Detta bör dock kunna styrkas med hjälp av ett läkarintyg eller liknande. Ogiltigheten innebär att eventuell betalning eller annan ersättning, så som mäklararvode och handpenning, ska återbäras till din mamma, respektive köparen av lägenheten. Det innebär också att lägenheten fortfarande är hennes.Det kan dock vara så att din mamma blir skyldig att i viss utsträckning ersätta köparen och mäklaren. Enligt lagens andra stycke har nämligen den som var i god tro om den psykiska störningen (det vill säga att den inte visste om att avtalet ingicks under påverkan av en psykisk störning) rätt till skälig ersättning för den förlust som föranletts av avtalet. Exempelvis har mäklaren lagt ned arbete på försäljning av lägenheten, vilket den i så fall kan ha rätt till ersättning för. Likaså kan köparen ha hunnit sälja sitt nuvarande boende, vilket kan ha orsakat viss ekonomisk skada för denne. Som sagt måste dock köparen och mäklaren vara ovetandes om din mammas psykiska störning, för att din mamma ska bli ersättningsskyldig.Sammanfattningsvis är lagen alltså tillämplig på din mammas situation. Lägenhetsförsäljningen är därmed ogiltig och lägenheten är därför fortfarande hennes. Hon kan dock, som jag har beskrivit, bli skyldig att i viss utsträckning ersätta mäklaren och köparen för den förlust som föranletts av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig!Med vänlig hälsning,

Hur annullera ett samägandeavtal?

2021-04-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |hur annulera samägandeavtal av bil. Skriva på avtalet att detta härmed annuleras med underskrift av båda makarna eller bara riva avtalet.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 § Samägandelagen krävs det samtycke från samtliga samägare för att vidta åtgärder, så också för att riva upp avtalet.Är det endast en av er som vill säga upp avtalet krävs det att den personen överlämnar sin del av ägandet till den andra samägaren, som i ovan fall gör att äganderätten helt tillfaller den nästa personen.Vill ni båda säga upp samägandeavtalet måste ni avyttra egendomen för att på så sätt förlora äganderätten. Det kan göras på precis vilket sätt ni behagar, då ett samägandeavtal har samma civilrättsliga status som ett vanligt avtal, med den skillnaden att ägandet delas på flera personer. Civilrättsliga avtal som ovan är inte förenade med något formkrav, vare sig för ingående eller uppsägning. Med vänliga hälsningar!

Utfästelse om gåva

2021-04-10 i Gåva
FRÅGA |Hej! En fråga ... ex: Mitt företaget lovade alla säljare på jobbet en radio och en resa värde ca 10.000kr om man skulle sälja för en viss summa. Så nu är min fråga , hur ska man hantera löftet? och om företaget få ekonomiska problem vad händer då? Vad ska man göra ?
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som du undra om under vilka förutsättningar du kan kräva att få en gåva som du blivit bl a om företaget får ekonomiska problem.Gåvoutfästelser enligt GåvoLRegler om gåvor stadgas i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). GåvoL 1 § stadgar att Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. För att en gåvoutfästelse ska vara bindande krävs som regel att den ska ha gjorts skriftligen. Men inte varje skriftlig handling är tillräckligt. Lagen talar inte om skriftliga gåvoutfästelser i allmänhet utan endast om sådana som gjorts i "skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad". Utfästelsen ska alltså ha gjorts i en handling som är avsedd att för gåvotagaren användas till bevis om utfästelsen. En bindande gåvoutfästelse föreligger inte om någon i ett vanligt privatbrev meddelar annan sin avsikt att ge henne en gåva. Man kan dock inte kategoriskt utesluta "privatbrev". Det relevanta bör vara om det av omständigheterna framgår att brevskrivaren (företaget) avsett att brevet (eller mailet) skulle få åberopas av mottagaren som bevis om en gåvoutfästelse. När så är fallet måste brevet anses vara en "urkund" i lagens mening.Utfästelse som är avsedd att komma till allmänhetens kännedomAv din fråga verkar inte finnas anledning att diskutera allmänna utfästelser enligt GåvoL 1 §.Skydd mot givarens borgenärerEftersom du undrar vad som händer om företaget får ekonomiska problem uppfattar jag det som att du undrar hur gåvolöftet står sig mot givarens borgenärer (dvs. de som företaget har skulder till). Enligt 1 § andra stycket är en i och för sig bindande gåvoutfästelse inte sakrättsligt skyddad mot givarens borgenärer. Sådant skydd uppkommer först i och med att gåvoutfästelsen fullbordas. Av 2 §, 3 § 4 § framgår när en gåva ska anses fullbordad. Av bestämmelserna framgår också vad slags egendom som gåvolagen är tillämplig på. Gåva i pengar eller lösören 2 § stadgar: "Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning."Du skyddas alltså mot företagets borgenärer först när du tagit emot pengarna (värdet på resan) eller lösöret (radion). Innan dess har du inte sakrättsligt skydd för din fordran. Om företaget skulle gå i konkurs kommer du troligen aldrig få ta del av pengarnaJag hoppas detta besvarar din fråga.

Avtal under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Dement mor vill överföra fonder till dotter. Hur är det möjligt?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om rättshandlingsförmåga under påverkan av psykisk sjukdom, vilket aktualiserar lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.Enligt ovan nämnda lag är avtal som ingåtts av en person med en psykisk störning ogiltiga. Begreppet "psykisk störning" i lagen omfattar bland annat personer som lider av demens.Huvudregeln vad gäller avtal slutna på detta vis är att avtalet anses ogiltigt och prestationerna ska återgå, d.v.s. fonderna ska återgå till modern. Detta gäller inte om modern har en god man eller förvaltare som bistått vid överlåtelsen av fonderna. Under förutsättning att det skett på rätt sätt så är en sådan överföring tillåten.Den som påstår att avtalet är ogiltigt bär bevisbördan för att påvisa att modern led av den psykiska störningen vid överlåtelsen. Här måste personen kunna visa på att det förelegat ett orsakssamband mellan överföringen och demensen, alltså att sjukdomen påverkat modern att överlåta fonderna till dottern. En person som lider av demens har fortfarande rättshandlingsförmåga och kan ingå giltiga avtal, men det måste kunna påvisas att det skett när personen i fråga är i sina sinnens fulla bruk och att handlingen inte påverkas av sjukdomen.En person som lider av demens och därmed inte kan bevaka sin rätt kan få en god man eller förvaltare som företräder personen i fråga och hjälper till med bland annat förvaltning av egendom (11 kap. 4 § föräldrabalken, 11 kap. 7 § föräldrabalken och 11 kap. 9 § föräldrabalken). Om modern i din fråga har en god man eller förvaltare så bör avtalet vara giltigt.Sammanfattningsvis kan alltså en person som lider av demens ingå bindande avtal så länge rättshandlingen företas när personen är i sina sinnens fulla bruk och sjukdomen inte påverkar avtalet. Kan det bevisas att det finns ett orsakssamband mellan demensen och fonderna ska avtalet anses ogiltigt.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?

2021-04-12 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva ett brev till min mammas hyresvärd för att säga upp mitt borgensåtagande. Vad ska stå i brevet för att det ska vara giltigt? Med vänlig hälsning
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för hyreslagen. Av din fråga framgår det inte om det rör sig om hyra av bostadslägenhet eller om det rör sig om hyra av lokal. Jag utgår dock från att det rör sig om hyra av bostadslägenhet. Ifall det rör sig om ett borgensåtagande för lokalhyra så gäller allmänna regler om borgensförbindelser, dvs att borgensförbindelser normalt inte kan brytas. Uppsägning av borgensåtagande bostadslägenhetVid borgensförbindelser för hyra av bostadslägenhet så har dock borgensmannen, dvs personen som har gått i borgen, rätt att säga upp sitt borgensåtagande under vissa omständigheter (JB 12 kap. 28a §). Du som borgensman har därmed rätt att säga upp ditt borgensåtagande. Borgensåtagandet kan dock först upphöra när det har gått två år sedan borgensåtagandet började gälla, dvs sedan du skrev på borgensåtagandet och blev tecknad som borgensman. Därutöver är uppsägningstiden för ett borgensåtagande nio månader, och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Du kan alltså som tidigast säga upp ditt borgensåtagande ett år och tre månader efter att åtagandet började gälla.När borgensåtagandet har sagts upp så får din mammas hyresvärden avgöra ifall din mamma som hyresgäst behöver ställa ytterligare borgen eller annan säkerhet.Utformningen av uppsägningenDet finns inga särskilda krav i paragrafen som anger hur själva uppsägningen av borgensåtagandet ska utformas. Allmänna avtalsrättsliga regler gäller därmed för uppsägning av avtal.Uppsägningen måste riktas till den andra avtalsparten, du ska alltså rikta din uppsägning till sin mammas hyresvärd, eftersom borgensåtagandet är ett avtal mellan dig som borgensman och hyresvärden. Uppsägningen ska även innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra. Du bör även tydligt skriva ut till vilken dag borgensåtagandet ska upphöra och du måste även hålla dig till reglerna om uppsägningstid. Det finns inget krav på att uppsägningen ska ske skriftligt, muntliga uppsägningar gäller också. Däremot bör du säga upp borgensåtagandet skriftligen och skaffa dig ett skriftligt erkännande av hyresvärden på att uppsägning av borgensåtagandet har skett. Detta eftersom det är du som har bevisbördan på att en uppsägning har skett om målet hamnar i domstol. Hyresgästföreningen framför även att uppsägningen ska vara skriftlig och att den ska skickas med rekommenderat brev, se här.För att säga upp borgensåtagandet hade du exempelvis kunnat skriva: Härmed säger jag "namn" upp mitt borgensåtagande avseende "hyresgästens namn och hyresavtals-ID/hyreslägenhet", med iakttagande av uppsägningstid enligt Jordabalken 12 kap. 28a § på nio månader, att upphöra den "datum". Ange även namnunderskrift, namnförtydligande, datum och plats. Slutdatumet, dvs. när borgensåtagandet upphör, är alltså när det har gått nio månader från när du har sagt upp borgensåtagandet. Borgensåtagandet upphör att gälla vid månadsskiftet och därmed gäller åtagandet hela månaden ut den sista månaden. Om månad 9 är november, så upphör alltså åtagandet den 1: a december. SammanfattningDu får säga upp borgensåtagandet tidigast två år efter att borgensåtagandet började gälla. Därutöver är uppsägningstiden nio månader och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Det finns inga särskilda regler om uppsägning av borgensåtagande, utan allmänna avtalsrättsliga regler gäller för uppsägning. Du ska rikta uppsägningen till din mammas hyresvärd, uppsägningen ska alltså skickas till hyresvärden. Uppsägningen ska också innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra och slutdatumet ska framgå tydligt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Ändra en fakturakopia

2021-04-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Får jag ändra något på fakturakopia som tex företagsnamn eller måste kopia spegla originalet helt?
Josefine |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! En fakturakopia är endast en kopia på den faktura som är originalet, alltså skall exakt samma stå på båda. Skulle man börja ändra på saker som företagsnamn med mera på kopian så kommer det inte längre att ses som en kopia av fakturan, och fakturakopian kommer då inte längre vara användbar eftersom den säger något annat än originalet. Det är trots allt originalet som speglar det som är avtalat mellan parterna, och därav skall kopian påtala exakt samma omständigheter och villkor, mellan samma parter. Är det något som man vill förändra får man föra in detta i originalet. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att du hör av dig till oss om du har fler frågor och funderingar! Vänligen,

Köpte ovanligt billig maskin online, avtalet ångrades av säljaren på grund av tekniskt fel. Är avtalet giltigt eller ogiltigt?

2021-04-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Hittade verktyg i en onlinehandel ovanligt billigt. Beställde, betalade och fick en orderbekräftelse plus kvitto. Ett köp har alltså genomförts. Fick idag mail om att tack vare ett tekniskt fel så var det ett ej marknadsrealistiskt pris som satts på varorna och företaget kommer därför makulera hela min order och pengarna föras tillbaka om ca 3 dagar.Även om man reserverar sig för felskrivningar etc. Så bör väl alla ändringar och felskrivningar kontrolleras INNAN ordern är slutförd och betald från deras sida. Är det verkligen okej att bara makulera en order för att man känner för det när ordern är bekräftad och betald? Ha en trevlig dag och tack på förhand!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunktHuvudregeln är precis som du skriver att när avtal väl ingåtts med ett visst innehåll ska detta hållas (pacta sunt servanda). Av billighetsskäl finns vissa betydelsefulla undantag härom.Aktuell reglering står att läsa i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 32 § AvtL som situationen träffas av är mycket svårläst, delvis eftersom bestämmelsen är avsedd att läsas motsatsvis. Vad som ligger inom gränsen respektive utanför får delvis avgöras med hjälp av förarbetena, lagkommenterarer och doktrin. Klart inom gränsen ligger tangentfelslag och omkastning av siffor. Som exempel inom doktrinen anförs att om en varas prisuppgift är felregistrererad föreligger i allmänhet ett förklaringsmisstag. Omständigheter i det enskilda falletDu har angett att verktyget var ovanligt billigt. Det är normalt, om inget annat skäl som förklarar underpriset är för handen, en följd av felskrivning eller annat misstag. Säljaren är då inte bunden av det icke-marknadsmässiga priset om du insåg eller borde ha insett misstaget (32 § AvtL). Med andra ord måste du ha befunnit dig i god tro avseende priset för att avtalet ska bestå. Ond tro är du i om priset framstod som osedvanligt förmånligt i förhållande till marknadsvärdet, och mot bakgrund av vad du anfört om hur du uppfattade priset har du varit i ond tro, åtminstone i bemärkelsen "bort insett" säljarens misstag. Påföljden blir att avtalet är ogiltigt, även om detta orsakar onödig tidsutdräkt för konsumenten. Risken är dock förutom att företaget ådrar sig badwill, om liknande prissättningsproblem återkommer, att prisavvikelsen någon gång är liten och därför konsumenten i god tro, varpå avtalet står sig. Förekommer systematisk marknadsmanipulation är det en fråga som behandlas separat inom marknadsrätten. I vissa fall kan detta föranleda ingripande av konsumentombudsmannen. Återkoppla gärna om något är oklart.Trevlig helg!Hälsningar,