Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

2020-07-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Har en fråga angående hundköp. Köpte en valp till familjen betalat 10.000 men 2000 har min 18 åring betalat och jag 8000 kr. Vi skrev hunden på nätet på henne men jag skrev på köpekontrakt. Min dotter lurar av mig pengar hela tiden kan inte stå emot henne. Så jag har inget val än att sälja valpen Min dotter betalar inte försäkring hon går inte ut med den och betalar inte hans mat men ändå tänker hon stämma mig om jag säljer hunden för hon menar på att den står i hennes namn. Har hon någon chans att vinna målet om hon skickar in en stämningsansökan? Eller är det överhuvudtaget en grej för en domstol att ta upp som ett mål? Tacksam för svar.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samäganderätt stadgas i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (samäganderättslagen).Din fråga är om du kan sälja en hund utan din dotters godkännande utan risk för att din dotter kan vidta rättsliga åtgärder. Ett kort svar på den frågan är: nej. Däremot misstänker jag att det föreligger samäganderätt till hunden mellan dig och din dotter. I mitt svar kommer jag därför att utreda om det föreligger samäganderätt till hunden. Om det föreligger samäganderätt innebär det att både du och din dotter har vissa rättigheter, en sådan rättighet är att en samägare kan begära en offentlig auktion. När föreligger samäganderätt och vem äger en hund?När två eller flera personer äger lös egendom tillsammans uppstår samäganderätt (1 § samäganderättslagen). I lagens mening är hundar lös egendom som går att samäga trots att de många gånger betraktas som en familjemedlem.Samäganderätt uppstår om personerna har köpt och betalat hunden i syfte att äga den gemensamt. Att en av samägarna har betalat för löpande kostnader såsom foder, försäkring och veterinärkostnader påverkar inte på äganderätten, inte heller att hunden bor hos en av samägarna.Den som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets register eller i köpeavtalet kan vara ett bevis på att personen äger hunden. Men att någon är registrerad som ägare eller står på köpeavtalet är inte tillräckligt för att utesluta att det finns andra samägare till hunden. Om det finns bevis på att flera personer har betalat för en hund och att syftet med köpet var ett gemensamt ägande så föreligger ett samägarskap.Vad innebär samäganderätt?Samäganderätt innebär bland annat att det krävs samtycke från alla samägare vid frågor och åtgärder som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Det innebär till exempel att samägarna ska komma överens om var hunden ska bo ska eller om den ska säljas. Löpande kostnader som mat, försäkring och veterinärkostnader ska betalas gemensamt om ingenting annat är bestämt.Vad händer om samägare inte kommer överens?Om samägare inte kommer överens kan en samägare gå till domstol och begära att hunden ska säljas på offentlig auktion som en god man ansvarar för (6 § samäganderättslagen). Den samägare som begär att domstolen ska sälja hunden ska först och främst bevisa att hen är samägare. På den offentliga auktionen kan allmänheten och alla samägare delta.RekommendationJag tolkar utifrån uppgifterna i frågan att det föreligger samäganderätt av hunden mellan dig och din dotter. Detta beror på att du har betalat en del av köpeskillingen och även har skrivit på köpekontraktet. Med tanke på att du och din dotter inte är överens gällande frågan om försäljning av hunden, kan du vända dig till din närmsta tingsrätt. Där kan du ansöka om ett förordnande av god man enligt samäganderättslagen. Ansökningsavgiften till tingsrätten är 900 kr. Efter ett förordnande av god man, kan hunden ska säljas på offentlig auktion som den gode mannen ansvarar för. Den gode mannen har rätt till arvode och ersättning för sina kostnader, denna kostnad ska samtliga samägare stå för i förhållande till sin lott i egendomen.Detta speciella tillvägagångssätt är nödvändigt för att din dotter, som är samägare av hunden, inte ska kunna vidta några rättsliga åtgärder gentemot dig om du väljer att sälja hunden på ett annat sätt. Proceduren är således annorlunda på grund av att det föreligger ett samägandeskap. Det bästa vore om ni båda kom överens om en vanlig försäljning av hunden eller att din dotter köper ut dig från din andel av hunden. Din dotter är samägare till hunden och jag rekommenderar dig inte att sälja hunden utan hennes samtycke. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Krävs det en diskussion om pris för ett bindande avtal?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag lade ut en annons på blocket och en köpare svarade att hon "köper gärna om det finns kvar och om det gick att hämta senare". Svarade att det var okej och att den dagen fungerade.Valde sedan att sälja till en annan köpare, varav köpare 1 hotar med att jag brutit mot det vi avtalat. Läst på om detta nu och jag anser inte att vi inte avtalat något utan bara att köpare 1 visat ett intresse. Pris har aldrig diskuterats.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om avtal av köp av lös sak mellan två privatpersoner, därför är avtalslagen och köplagen tillämpliga.Jag tolkar att din fråga handlar om huruvida ditt agerande är att betrakta som ett avtalsbrott eller ej genom att sälja någonting till någon annan. För att det ska kunna röra sig om ett avtalsbrott måste det finnas ett giltigt avtal. Därför kommer jag inledningsvis att beskriva hur ett avtal kan se ut för att sedan förklara om det var ett avtalsbrott eller ej.När uppstår ett bindande avtal vid en annons?Ett bindande avtal uppstår genom anbud och accept (1 § avtalslagen). Ett anbud måste vara särskilt riktat till en bestämd adressat. En en annons på exempelvis Blocket riktar inte sig till en bestämd adressat och är därför inte att betrakta som ett anbud. En säljare eller snarare en annonsör, visar ett utbud som en potentiell köpare kan lämna ett anbud på (9 § avtalslagen). Om säljaren accepterar köparens anbud uppstår ett bindande avtal.Det betyder att en säljare på Blocket som annonserar ut exempelvis en cykel, har inte lämnat ett anbud som en potentiell köpare kan lämna en accept på. Det är istället den potentiella köparen som kommer med ett anbud som säljaren kan lämna en accept på.Måste pris diskuteras för ett bindande avtal?För att ett avtal ska bli bindande krävs anbud och accept. I svensk rätt finns inga formkrav på ett avtal, då ett avtal kan vara muntligt. Ett anbud behöver inte vara preciserat med pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Det som är avgörande är således om en part har lämnat en accept på den andra partens anbud. Däremot krävs en beskrivning av när, vad och hur prestationen ska ske.Om ett pris inte följer av avtalet ska priset bestämmas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt övriga omständigheter (45 § köplagen).Vad händer om en säljare på Blocket säljer till köpare 2 trots ett befintligt avtal med köpare 1?I svensk rätt är principen pacta sunt servanda, att avtal ska hållas, en grundläggande princip. För att ett avtalsbrott ska komma på tal krävs ett bindande avtal. Ett avtalsbrott sker om den ena parten inte presterar det hen ska göra enligt avtalet. En köpare kan kräva att säljaren ska fullfölja avtalet om en fullgörelse inte är oskäligt betungande för säljaren (23 § köplagen).Om säljaren har ett avtal med köpare 1, men säljer till köpare 2 uppstår en situation som kallas för tvesala. Om köpare 2 har varan i sin besittning (tagit emot varan) utan vetskap om säljarens avtal med köpare 1, har köpare 2 gjort ett så kallat godtrosförvärv (2 § godtroförvärvslagen). Köpare 1 har rätt att återkräva egendomen från köpare 2 mot lösen inom sex månader och har rätt att utkräva eventuell mellanskillnad som skadestånd från säljaren (5 § godtroförvärvslagen och 41 § 2 st. köplagen).Om köpare 1 inte vill betala lösen till köpare 2, kan köpare 1 fortfarande begära skadestånd av säljaren. Det beror på att säljaren inte presterar enligt avtalet och att det föreligger ett så kallat rättsligt fel då varan är såld till köpare 2 (41 § köplagen). Köpare 1 kan därför häva avtalet med säljaren (39 § köplagen) och ha rätt till skadestånd (40 § köplagen). Skadeståndets storlek beror på hur mycket köpare 1 exempelvis har lagt ut på att hyra ett eventuellt släp.SammanfattningFör att ett avtal ska uppstå krävs anbud och accept. Vid annonsering lämnar en säljare inte ett anbud utan ett utbud. En potentiell köpare lämnar sedan ett anbud som en köpare kan lämna en accept på. Om detta sker har ett bindande avtal uppstått. Anbudet behöver inte innehålla uppgifter om pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Om en säljare har ingått avtal med två olika köpare och köpare 2 får saken i sin besittning, kan köpare 1 begära ut saken via lösen och begära att säljaren ska betala mellanskillnaden. Köpare 1 kan även häva avtalet och begära skadestånd på grund av rättsligt fel.RekommendationJag har gjort en bedömning och tolkning på det material som har framkommit i frågan. Jag tolkar att du har ingått ett bindande avtal med köpare 1, trots att ni inte har diskuterat något pris. Något som talar för att det finns ett bindande avtal är att du accepterade och hade avtalat om datum för upphämtning.Det är svårt att sia om eventuella konsekvenser. Det beror hur köpare 1 agerar. Det finns en möjlighet att du kan få betala en mellanskillnad vid en eventuell lösen. Det är också möjligt att köpare 1 framställer skadeståndskrav på grund av utgifter hen har haft på grund av ert avtal, exempelvis hyra av ett släp.Avslutningsvis så är det viktigt med en klar kommunikation gällande internetförsäljning, så att båda avtalsparterna är överens och har samma uppfattning av affären. Viktigt att tänka på är att en säljare också har rättigheter och kan begära fullgörelse av ett avtal om en säljare inte dyker upp eller hör av sig.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan man avboka en festlokal med hänvisning till covid-19 och få tillbaka förskottsbetalningen?

2020-04-28 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi hade planerat att gifta oss i sommar men på grund utav Corona kommer vi att skjuta på bröllopet till nästa sommar. Vi har redan betalt in ett förskott på 15 000:- till festlokalen. Har vi rätt att få tillbaka dom pengarna eller räknas det som en avbokning?Stort tack i förhand!
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Din fråga handlar om rätten att få tillbaka en förskottsbetalning för en festlokal med hänvisning till den pågående Covid-19 pandemin eller om situationen ska behandlas som en vanlig avbokning. Jag vill poängtera att mitt svar kan ändras beroende på hur avtalet och dess villkor ser ut och att regeringen kan komma med nya restriktioner. Kan man avboka en festlokal med hänvisning till covid-19 och få tillbaka en eventuell förskottsbetalning?Principen att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom avtalsrätten. När en part i ett avtal väljer att inte prestera enligt avtalet kan den andra parten ha rätt till skadestånd på grund av kontraktsbrott. I ett avtal finns det ofta reglerat vad som händer om en part inte fullföljer avtalet eller väljer att avboka.Principen om att avtal ska hållas är inte absolut. Undantag är exempelvis om ett avtalsvillkor är oskäligt (36 § avtalslagen) eller om det föreligger force majeure. Ett avtalsvillkor kan jämkas om oförutsedda händelser medför att de ursprungliga avtalsvillkoren blir oskäliga. En jämkning kan innebära att avtalsprestationerna, t.ex. avbokningskostnaden, kan sättas ned.Force majeure däremot är en ansvarsfrihetsgrund som kan åberopas av en avtalspart som inte kan fullfölja sina åtaganden enligt avtalet på grund av extraordinära och svårförutsedda händelser. Avtalsparten är således befriad från att fullfölja sin del av avtalet om en sådan situation råder. I avtal brukar force majeure-klausuler ingå som reglerar situationen i händelse av force majeure.I Sverige finns det inga lagregler kring force majeure. Om det inte finns en force majeure-klausul i avtalet är rättsläget är därför oklart.Den 27 mars 2020 tog regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 50 personer (Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar). Förbudet omfattar till exempel konserter, demonstrationer, idrottsevenemang, marknader och mässor. Ett bröllop är en privat tillställning och omfattas således inte av förbudet. Min bedömning är att man inte kan hänvisa till regeringens beslut och åberopa att det föreligger en extraordinär omständighet, det vill säga force majeure, för att inte prestera enligt avtalet. Om regeringen förbjuder privata tillställningar ser jag dock en möjlighet att kunna åberopa force majeure.RekommendationJag rekommenderar er att kolla igenom avtalet och dess avbokningsregler. Avbokningsreglerna kan likställas med avtalets hantering av kontraktsbrott. Det går att med stöd av 36 § avtalslagen argumentera för att kostnaderna för avbokning kan sättas ner på grund av pandemin om villkoren framstår som oskäliga. Att de framstår som oskäliga kan vara att företaget i fråga inte haft några utgifter eller investeringar kopplade till avtalet. Jag rekommenderar er därför att kontakta er avtalspart om ni anser att avbokningskostnaderna är oskäliga. På grund av att regeringen inte har förbjudit privata sammankomster så går det inte att hänvisa till regeringens beslut för att använda force majeure som en ansvarsfrihetsgrund.Avslutningsvis vill jag beklaga att Covid-19 har ställt till det för era planer och jag önskar att ni får ert drömbröllop nästa sommar.Vänligen,

Behöver ett gåvobrev bevittnas?

2020-07-08 i Gåva
FRÅGA |Om man behöver en underskrift från en förälder på ett gåvobrev och föräldern bör på ett äldreboende där man nu i coronatider ej kan ta med vittnen för vidimering skulle en video med ljud där det klart o tydligt framgår att föräldern vet vad hen skriver under gälla som bevis för att allt har gått rätt till? Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det krävs att ett gåvobrev bevittnas och om man får lov att använda andra medel än vittnen för att vidimera att allting har gått rätt till.UtredningI svensk rätt finns det inget krav på att gåvobrev ska bevittnas. Även om gåvan gäller en fastighet är det inte gåvobrevet som ska bevittnas. Det är endast säljarens underteckning på lagfarten som kräver bevittning av två personer (20 kap. 7 § Jordabalken).Att vittnen ibland används vid ett undertecknande av gåvobrev beror på att vittnena kan intyga att gåvogivaren genom sitt gåvobrev har uttryckt sin vilja och att det inte föreligger omständigheter som kan ogiltigförklara gåvobrevet. En sådan ogiltighetsgrund kan vara att gåvogivaren lider och handlar under påverkan av en psykisk sjukdom (Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). En annan ogiltighetsgrund är om någon har utnyttjat gåvogivarens trångmål, trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning (31 § avtalslagen).Vittnen finns därför i bevissyfte. Vittnena kan bli aktuella om en eventuell tvist skulle uppstå på grund av gåvan. I Sverige råder det fri bevisföring som innebär att alla former av bevisning kan åberopas (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att en film kan vara ett bevis som kan åberopas ifall gåvomottagaren vill bevisa att allt har gått rätt till.Avslutningsvis anser jag att din lösning med en film är ett bra substitut för vittnen i dessa tider. En annan lösning är att be personal att bevittna gåvobrevet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Varför är det bra att skriva gåvobrev till sina barn?

2020-05-09 i Gåva
FRÅGA |Måste man dokumentera gåvor till sina barn? Kan jag inte bara ge mitt barn typ 100 tusen kr utan något papper (gavobrev). Dvs sätta pengar från mitt konto till på barnets konto i en svensk bank. Vad spelar det för roll? Vad är det bra för?
Julia Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag nämna att det inte finns ett krav på att en förälder ska dokumentera gåvor till sina barn i gåvobrev eller andra dokument. I mitt svar kommer jag dock att belysa varför ett gåvobrev kan vara betydelsefullt.Tillämplig lagEftersom din fråga berör arvsrätt är ärvdabalken (ÄB) tillämplig.Varför kan ett gåvobrev vara bra att upprätta om en förälder ger gåvor till sina barn?När en förälder under sin livstid ger gåvor till sina barn presumeras gåvorna utgöra förskott på arv. Det betyder att gåvorna ska avräknas från barnets arv efter föräldern. Detta gäller som huvudregel om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvomottagarens arvsrätt minskar med ett lika stort belopp som gåvan.Det kan finnas många anledningar till att en förälder inte vill att en gåva ska utgöra förskott på arv. Om en gåva inte är avsedd att vara ett förskott på arv ska detta framgå exempelvis i ett gåvobrev. Det finns inga formkrav för att bryta presumtionen, exempelvis kan det stå att "gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvskifte".En annan aspekt med att skriva ett gåvobrev är att en gåva kan förenas med olika villkor. Ett sådant villkor kan vara att gåvan ska utgöra enskild egendom vid en eventuell bodelning.Sammanfattning och rekommendationDet finns inget krav på att gåvor ska dokumenteras i svensk rätt. När en förälder ger en gåva till ett barn ska gåvan som huvudregel betraktas som ett förskott på arv. Nyttan i att skriva ett gåvobrev beror på intentionen med gåvan. Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv ser jag ingen idé med att skriva ett gåvobrev. Om gåvan däremot inte ska betraktas som ett förskott på arv ska detta framgå, exempelvis i ett gåvobrev. I ett gåvobrev kan även gåvan förenas med olika villkor.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Föreligger det samäganderätt till hund?

2019-12-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min fd sambo köpte i juni 2018 en hund tillsammans. Han betalade handpenningen och jag resterande av köpesumman (1500/4500). Från första dagen har jag stått som ägare och betalat för hennes mat och försäkring. Han har inte tagit sitt ansvar som hundägare trots upprepade uppmaningar från min sida att engagera sig i henne. Det är jag och min dotter som uppfostrat och vårdat henne. I januari i år separerade vi men varje gång jag bad honom ta henne eller erbjöd honom att umgås med henne fick jag ett nej , jag kan inte för jag ska tvätta, städa, eller annan anledning. De gånger han faktiskt umgicks med henne var jag närvarande vid varje tillfälle och när jag bad om ekonomiskt stöd för veterinär, försäkring och mat har jag vid endast ett tillfälle i december fått en summa. Hela 2019 har jag ensam stått för alla kostnader. Nu hör han av sig och hotar att vidta rättsliga åtgärder om han inte får träffa henne. Min fråga är nu... Kan han "vinna" en vårdnadstvist om henne? Han påstår att juridiskt sätt så äger vi henne båda två eftersom vi båda har betalat för henne... Finns det någon möjlighet att han kommer någon vart med det här?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först utreda om det kan föreligga samäganderätt till hunden vilket det finns regler om i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (Om det föreligger samäganderätt innebär det att din före detta sambo har rättigheter rörande hunden.När föreligger samäganderätt och vem äger en hund?När två eller flera personer äger lös egendom tillsammans uppstår samäganderätt (1 § samäganderättslagen). I lagens mening är hundar lös egendom som går att samäga trots att de många gånger betraktas som en familjemedlem. Samäganderätt uppstår om båda har köpt och betalat hunden i syfte att äga den gemensamt. Att en av samägarna har betalat för löpande kostnader såsom foder, försäkring och veterinärkostnader påverkar inte på äganderätten, inte heller att hunden bor hos en av samägarna.Den som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets register eller i köpeavtalet kan vara bevis på att den personen äger hunden. Men det är inte tillräckligt för att utesluta att det finns andra samägare till hunden om det finns bevis på att syftet med köpet var ett gemensamt ägande och att hunden är betald av båda.Vad innebär samäganderätt?Samäganderätt innebär bland annat att det krävs samtycke från alla samägare vid frågor och åtgärder som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Det innebär till exempel att samägarna ska komma överens om var hunden ska bo ska. Löpande kostnader som mat, försäkring och veterinärkostnader ska betalas gemensamt om ingenting annat är bestämt. Vad händer om samägare inte kommer överens?Om samägare inte kommer överens kan en samägare gå till domstol och begära att hunden ska säljas på offentlig auktion som en god man ansvarar för (6 § samäganderättslagen). Den samägare som begär att domstolen ska sälja hunden ska först och främst bevisa att hen är samägare. På den offentliga auktionen kan alla samägare delta.Sammanfattning och rekommendationOm det föreligger samäganderätt till hunden mellan dig och din före detta sambo innebär det att han har rättigheter som är knutna till hunden. Han har rätt att delta i beslut runt hunden, trots att han inte har stått för löpande kostnader. Det som talar för att han är samägare till hunden är att han har betalat en del av köpeskillingen samt att syftet var köpa hunden gemensamt.Först och främst rekommenderar att ni kommer överens om hundens boende, alternativt att den ena parten köper ut den andra. Detta för att undvika att en part går till domstol och ber om att hunden ska säljas på offentlig auktion. Om någon part köper ut den andra kan priset förhandlas, du kan i en sån förhandling till exempel peka på att har stått för de huvudsakliga kostnaderna kring hunden och betalt majoriteten av köpesumman.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,