Kan man återkalla en gåva (fastighet)

2021-07-21 i Gåva
FRÅGA |Hej! För några år sedan fick jag ett förtida arv (en sommarstuga) av mina föräldrar som fortfarande är i livet. Några år senare ger jag bort halva mitt arv som gåva till min man (något jag ångrar idag). Vi är idag skilda & jag vill gärna ha tillbaka ägandet av sommarstugan. Finns det något att göra?Med vänlig hälsning
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från att du vill veta om du på något vis kan få tillbaka ägandet av den andelen av stugan som du i form av gåva givit bort till din före detta make. Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och avtalslagen (1915:218) för att besvara din fråga. Huvudregel när det gäller gåvor är att en fullbordad gåva inte kan återkallas av gåvogivaren (1 § gåvolagen). Bestämmelserna som reglerar gåva av fastighet återfinns i jordabalken 4 kap 1 § & 29 §. Om en handling upprättats och underskrivits av båda parterna är gåvan att anse som fullbordad och kan därmed inte återkallas. Ifall du i handlingen infört en återgångsklausul hade det även varit möjligt att återkalla gåvan. Ett annat sätt är att försöka ogiltigförklara gåvobrevet. I och med att det är en form utav avtal kan bestämmelserna i 3 kap avtalslagen (1915:218) tillämpas. Dessa bestämmelser riktar sig mot att avtalet uppkommit på grund av svikligt förledande, tvång, ocker, osv vilket av vad som framgår av frågan inte förelegat (3 kap 28-31§ avtalslagen). Det finns även en generalklausul som stadgar att om rättshandlingen uppkom under omständigheter som strider mot tro och heder ska det inte anses giltigt. Men dessa bestämmelser tillämpas väldigt restriktivt och tillämpas sällan om handlingen skrivits med full insikt om vad den innebar och med fri vilja. Slutsats Jag har på ett generellt sätt förklarat vad som kan ogiltigförklara ett gåvobrev och vilken möjlighet en har att återkalla en den. Jag kan inte göra en fullständig bedömning av ditt fall då jag inte känner till de flesta omständigheterna. Jag hoppas att du fått någon form av vägledning vad gäller möjligheten att återkalla en gåva. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan man ge bort andel av fastighet i form av gåva?

2021-06-30 i Gåva
FRÅGA |Hej Jag vill ge bort min halva del av vårt sommarhus till min fru. Är det bara att upprätta ett gåvobrev, då hon blir ensam ägare till huset? Vill inte att mina särkullbarn skall kasta ut henne.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Det finns inget som hindrar en person från att ge bort en del av sin fastighet som gåva utan det står var och en fritt att förfoga över sin egendom som denne vill. Du kan därmed ge din andel av fastigheten till din fru i form av en gåva. I och med att gåvoskatten i Sverige är avskaffad kommer du inte behöva tänka på det heller. Formkrav Det som krävs för att ge bort fastigheten i gåva är att vissa formkrav måste vara uppfyllda i gåvobrevet. Formkraven är dem samma som gäller för överlåtelse av fastighet. Det som krävs är gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring. Det ska vidare ta upp uppgifter om fastigheten och köpeskillingen. I och med att det är en gåva ska köpeskillingen sättas som noll kronor. Utöver det ska det underskrivas av båda parterna, (4 kap 1 § jordabalken) samma formkrav gäller som sagt för att överlåta en gåva (4 kap 29 § jordabalken). Värt att nämna är att din fru måste söka lagfart lagfart för fastigheten senast 3 månader efter att gåvobrevet upprättades (20 kap 1 & 2 § jordabalken). Som svar på din fråga räcker det med att upprätta ett Gåvobrev. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hur kan ett avtal för vuxna barns ansvar för föräldrar se ut?

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Jag och min syster har fått en likstor penninggåva av vår enda kvarvarande. Syftet med gåvan var att få ner vår förälders förmögenhet. Syftet var att detta skulle kunna ge vår förälder bostadsbidrag (har relativt låg pension). Jag och min syster har muntigt avalat att vi gemensamt skall bidra till att vår föralder får en rimlig levnads standard och att vi täcker kostnader för större inköp, behov av uttökad omsorg och liknande. Hur kan ett avtal för vuxna barns ansvar för föräldrar se ut?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Avtalslagen (1915:218) för att besvara din fråga. Jag kommer även på ett generellt sätt att berätta vad man bör tänka på när man skriver avtal. Som utgångspunkt i avtalsrätt finns det egentliga inga regler om vad man kan avtala om, det finns ett fåtal regler om vad som kan göra ett avtal ogiltigt. Det kan bland annat handla om att ena parten blivit vilseledd till att ingå avtalet (3 kap 30 § avtalslagen) eller att avtalsvillkoren är allt för oskäliga, de kan då i rätten jämkas (3 kap 36 § avtalslagen) men annars det är det i svensk rätt fritt att avtala om vad som helst. Viktigt att tänka på är att ett muntligt avtal är bindande men svårbevisat, av den anledningen kommer ett skriftligt avtal vara säkrare om skiljaktigheter eller oklarheter uppstår. Viktiga ståndpunkter i avtal är att förklara vilka som ingår avtalet samt vad som avtalats om och hur det ska ske. Det är även bra att i avtalet definiera vad det är som ska göras och definiera t ex vad större inköp kan anses vara osv. Det kan vara svårt att skriva specifika arbetsuppgifter och det kan bli lätt att det blir oklart vad var och en ska göra. Att försöka konkretisera vem som ska göra vad är en bra utgångspunkt så att oklarheter inte uppstår senare. Att säga exakt vad som ska skrivas är svårt och väldigt beroende på ert förhållande och er avtalsvilja. Jag har bistått med lite mer allmän rådgivning angående hur man ska tänka vid avtal. Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning på vad som ska skrivas rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!