Försumlig bodelningsman

2019-08-28 i Bodelning
FRÅGA |En bodelare har efter en relativt lång period skickat ett bodelningsbeslut som visat sig innehålla sakfel. Bodelare erkänner detta efter mitt ombud uppmärksammat det. Skickar en förfrågan om rättelse till min motpart som är tyst. Boldelare säger nu att han inte kan ändra avtalet i efterhand utan det måste gå till Tingsrätten som klander. Det betyder förmodligen ytterligare ett år av plåga då min motpart har uppträtt instabilt utan att gå in på detaljer. Jag misstänker också personlig påverkan av bodelaren då det framgår av specifikationen att motparten kontaktat honom direkt. Jag förstår därmed inte varför jag ska betala detta solidariskt? Och, finns det en möjlighet att ändra ett underlag om det innehåller ett sakfel? (Ett lån stod felaktigt uppsatt med enbart mig som betalningsansvarig när det egentligen gällde både mig och min motpart 50/50). Dessutom vill nu bodelaren ha betalt trots det felaktiga underlaget (som han erkänt). Betalningen skulle ske genom att arvodet skulle finansieras genom utfallet i bodelningen. (Ett minimiutfall var beräknat genom mitt ombud). Jag saknar nu helt medel för betalningen. Kan jag bestrida fakturan med hänvisning till att arbetet ej är utfört ?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning ska alltid ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB. Om lånet vid tidpunkten för dagen då äktenskapsskillnad väcktes var fördelad 50/50 er emellan är det alltså på detta vis lånet ska tas upp i en bodelning. En bodelningsförrättare har ingen egentlig utredningsskyldighet, utan det är viktigt att minnas att det är parterna själva som styr bodelningsprocessen och lägger fram vad de vill göra gällande.När man anlitar en bodelningsförrättare ska denne upprätta en bodelning som därefter ska undertecknas av bodelningsförrättaren och vidare delges dig och din partner. Om ni skulle välja att godkänna bodelningen blir skiftet omedelbart gällande. Vill du istället klandra skiftet ska talan väckas emot den andra parten inom fyra veckor från delgivningen, 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB. En klandertalan ska lämnas in vid den tingsrätt som har förordnat bodelningsförrättaren. Tingsrätten kommer därefter ompröva förrättningen och har domstolen har då möjlighet att fördela på annat sätt. En talan om ogiltighetsförklaring av bodelning på grund av formfel (såsom att ett lån är felaktigt upptaget i bodelningen) kan även väckas efter utgången av klandertiden om fyra veckor, se NJA 1968 s. 309. Rätten kan även finna skäl att återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren, vilket domstolen bör göra i ditt fall.Bodelningsförrättaren har emellertid även en möjlighet att rätta bodelningsbeslutet med stöd i 17 kap. 15 § rättegångsbalken. (1942:740), RB. Bestämmelsen är tillämplig om rätten finner att ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av en bodelningsförrättares skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Bodelningsförrättaren har alltså själv möjlighet att begära rättelse av tingsrätten genom skrift trots att bodelningsförrättaren redan har skickat in bodelningsbeslutet till domstolen. Det förefaller rimligare för mig att bodelningsförrättaren själv begär rättelse istället för att du ska behöva klandra bodelningsbeslutet. Ni parter måste därefter båda få ta del av det rättade beslutet för att ha möjlighet att veta om ni vill godkänna eller klandra beslutet enligt reglerna i 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB.En bodelningsförrättare kan vidare entledigas från sitt uppdrag om det visar sig att denne inte längre är lämplig för uppgiften, se prop. 1986/87:1 s. 221. Om bodelningsförrättaren har uppträtt uppenbart partiskt till förmån för den ena partnern skulle detta kunna utgöra grund för entledigande, se RH 2016:92. Vidare kan vårdslöshet eller försumlighet från bodelningsförrättarens sida tyda på olämplighet för uppdraget, liksom att denne i onödan låtit bodelningen dra ut på tiden. Om det uppstått starka motsättningar mellan bodelningsförrättaren och någon av parterna kan i vissa fall ett entledigande vara den lämpligaste lösningen. Om du känner dig missnöjd med bodelningsförrättaren kan du alltså ansöka i tingsrätten om att entlediga bodelningsförrättaren, men du måste då kunna visa skäl för att denne har misskött sitt jobb genom att exempelvis uppträda partiskt till förmån för din partner.Du kan även göra en disciplinanmälan hos Advokatsamfundet gällande att du anser att bodelningsförrättaren har misskött sitt arbete, eftersom denne är skyldig att följa god advokatsed https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Missnojd-med-en-advokat/.Vad beträffar betalningen till bodelningsförrättaren så har denne rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter, se 17 kap. 7 § ÄktB. Det framgår i andra stycket att kostnaderna ska betalas av makarna med hälften var. Bodelningsförrättaren har dock möjlighet att bestämma en annan fördelning om den ena maken genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnaderna eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det. Om det skulle vara så att din partner har undanhållit uppgifterna om hur lånet var fördelat kan detta alltså ha vållat bodelningsförrättaren ytterligare arbete, vilket således kan föranleda att fördelningen av betalningen kan se annorlunda ut.Andra särskilda anledningar till att sneddela kostnaderna är om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det. Om den ena maken efter bodelningen får betydligt mindre egendom än den andra maken kan detta utgöra skäl för att jämka kostnadsfördelningen.I bestämmelsen i 17 kap. 7 § 3 st. ÄktB framgår att makarna svarar solidariskt gentemot bodelningsförrättaren. Detta innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av makarna och kräva ut hela ersättningen. Den som betalar hela ersättningen kan dock sedan vända sig till den andra maken med anspråk om hälften av kostnaderna genom att ha en fordring på denne.Du kan alltså egentligen inte undvika att betala själva bodelningsförrättaren eftersom du och din partner svarar solidariskt för kostnaderna. Däremot kan du bestrida betalningsansvar för den "extra" tid bodelningsförrättaren själv behöver lägga ner på att rätta det fel som denne varit medveten om.Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att upplysa bodelningsförrättaren om att denna har en möjlighet till rättelse av bodelningen enligt 17 kap. 15 § RB eftersom bodelningsförrättaren har lämnat in ett beslut som innehåller uppenbara oriktigheter. Om bodelningsförrättaren inte gör detta får du istället väcka en klandertalan i tingsrätten enligt 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB varpå rätten troligtvis kommer återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren. Ett sådant förfarande är dock förenat med kostnader, varför det för mig förefaller märkligt att bodelningsförrättaren själv inte begär rättelse i tingsrätten eftersom denna har varit upplyst om felaktigheterna. Jag skulle även rekommendera dig att göra en anmälan av bodelningsförrättaren hos Advokatsamfundet. Om du inte har möjlighet att betala bodelningsförrättaren i dagsläget har denne möjlighet att rikta anspråk mot din partner istället, varpå din partner kommer att få en fordran på dig.Tack för att du har ställt din fråga till Lawline och har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Uppsägning av hyresavtal under äktenskapsskillnad

2019-02-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru skall skiljas, skilsmässan är inlämnad till Tingsrätten och betänketid går ut den 7 juni 2019. Jag står själv på lägenhetens kontrakt och vill säga upp detta så fort som möjligt eftersom jag har skaffat annat boende. När kan jag göra detta för att det skall gå rätt till mot min fru? Hyresvärden godkänner inte att min fru kan ta över kontraktet. Mvh Tommy
Amanda Strömblad Larsson |Hej Tommy!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga rör huruvida du har några förpliktelser gentemot din fru att inte säga upp hyresavtalet. Eftersom hyresrätten inte har något förmögenhetsvärde (såsom en bostadsrätt) räknas denna inte in i bodelningen, varför jag inte heller kan se något hinder för dig att säga upp hyresavtalet.Vad som gäller för uppsägningstid för hyresrätten gentemot hyresvärden hittar du i ditt hyreskontrakt. Det skiljer sig alltså beroende på om hyresavtalet är ingått på bestämd eller obestämd tid och hur länge det har löpt. Om hyresavtalet avser ett avtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, se 12 kap. 4 § jordabalken. Detta innebär med andra ord att om du säger upp lägenheten nu (månadsskiftet feb/mars) upphör kontraktet att gälla sista maj.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Barn under föräldrars skilsmässa - skyldigheter till samarbete

2018-03-05 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag ligger i skilsmässa och vi har vår gemensamma son varannan vecka med lämning söndagar. Hon påstår nu att enligt socialen får han inte lämnas senare än 18:00 ( sängdags 20:00) . Jag tror inte detta stämmer men vad gäller ? M v h Marcus Petersen
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till barns rättigheter så ska barnets bästa alltid tillgodoses, 6 kap 2 § Föräldrabalken. Barnets bästa brukar innebära gemensam vårdnad av föräldrarna och att föräldrarna visar sig samarbetsvilliga emot den andra parten. Lagen reglerar inga specifika tider, men att föräldrarna visar att de är samarbetsvilliga i frågor gällande barnet. Jag föreslår att du ringer socialtjänsten för att få lite råd och riktlinjer för hur ett gott samarbete ska gå till.Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!

Fri rörlighet EU sambo

2018-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare och min spansk pojkvän skulle flytta till Sverige. Jag har fråga om den fria rörligheten inom EU : om jag bor med honom i Spanien i sex månader- alltså vi båda är folkbokförd eller registrerad i samma adress där i spanien - då om vi flyttar till Sverige efter sex månader kan han få svensk personummer om vi ansöker? Det är räcker att vi är registrerade under samma adress eller måste jag vara aktivt där i spanien (till exempel arbetssökande, student osv.) Tack för hjälpen!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en närstående EU-medborgare ska få uppehållsrätt i Sverige genom att ni varit sambor ska en ansökan hos Migrationsverket göras. Detta kan ske direkt via deras hemsida. Du bör i din ansökan skicka med exempelvis hyreskontrakt eller folkbokföringsbevis som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan ni flyttade till Sverige. I ansökan bör ni föra fram att ni är socialt och känslomässigt beroende av varandra och att det är därför ni nu inte vill leva åtskilda. Inga krav finns på att du ska ha varit aktiv på något sätt i Spanien. Svenskt personnummer får man av Skatteverket efter att ha folkbokfört sig här. Det som jag har beskrivit hittills är den fria rörligheten för EU-medborgare beträffande uppehållstillstånd för närstående i Sverige. Därutöver finns fri rörlighet för arbetstagare inom som inte är anknutet till dig som sambo, utan till personen i fråga. Detta innebär kortfattat att alla medborgare har rätt att utöva den fria rörligheten genom att jobba i EU-land såsom Sverige och med detta kommer också rätten att kvarstanna i Sverige. Om din pojkvän inte hittat ett jobb i Sverige än, kan han registrera sig som arbetssökande i Sverige och kan han då visa att han har en ärlig chans att få jobb i Sverige innebär detta också att han har rätt att uppehålla sig här.Lycka till och hoppas att jag bringade lite mer klarhet i er situation!

Jämkning vid äktenskapsskillnad pga underhållsbidrag

2019-05-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man ska få ett förskott på sitt arv och föräldrarna föreslog vi skulle skriva papper på att pengarna är hans om ifall vi skulle skiljas i framtiden. Detta fick mig att fundera. Idag har vi gemensam ekonomi och i våra utgifter ingår underhållsbidrag för ett barn min man har med annan kvinna. Om vi skulle skilja oss har jag i 18 år bidragit med en del pengar till underhållsbidraget. Kan detta kvittas på något sätt i uppdelningen?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, innebärande att det ska delas på hälften efter att skulder har räknats av. Det som är enskild egendom är 7 kap. 2 § 5 p. äktenskapsbalken egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, det vill säga det arv din make erhållit om testamente skrivits gällande att det ska vara enskild egendom.Allt övrigt kategoriseras med andra ord som giftorättsgods och ska delas mellan makarna vid äktenskapsskillnad. Det finns emellertid en jämkningsregel i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken som innebär att, i de fall det anses oskäligt med hänsyn till äktenskapens längd även makarnas ekonomiska förhållanden, det föreligger möjlighet till jämkning och att en av makarna kan få behålla mer av sitt giftorättsgods. Regeln gäller endast vid äktenskapsskillnad och inte om en av makarna avlider. Enligt förarbetsuttalanden kan jämkning endast komma i fråga om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. Är det med andra ord så att det föreligger betydande skillnader i era nettoförmögenheten kan regeln vara tillämplig, men troligtvis omfattar regeln inte ett underhållsbidrag, då den av domstolen tillämpats restriktivt.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Erkännande av utländskt äktenskap, EU-länder

2019-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo är folkbokförda och jobbar i Stockholm/Sverige, men är inte svensk medborgare. Jag portugisisk medborgare och hon är rumänsk, både EU länder. Vi ska gifta oss borgerligt i Portugal i juli 2020. Är vår äktenskap giltig i Sverige? Det framgår inte på Skatteverkets sida "Att gifta sig i Sverige eller i utlandet"https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.htmlDock det visar i avsnittet:"Vigsel i utlandetI utlandet kan du gifta dig inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen." Kort och gott, en certifierad översättning med portugisisk republikens apostille på ryggen borde räcka för att Skatteverket ska erkänna vår äktenskap som giltig, eller hur?Tack så jätte mycket på förhand!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Huvudregeln i Sverige när det kommer till erkännande av äktenskap som ingåtts utomlands är att äktenskapet är giltigt om det är giltigt till formen, det vill säga giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Detta framgår av 1 kap. 7 § lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, IÄL. Bestämmelsen medger i princip att alla utländska äktenskap medges i Sverige, såvida det är giltigt i Portugal. Det finns dock vissa äktenskapshinder i Sverige som medför att ett äktenskap inte erkänns, såsom att en av makarna var under 18 år eller att äktenskapet är ingått under tvång, se 1 kap. 8 § IÄL. Ett "normalt" äktenskap ska emellertid inte medföra några hinder, utan ett formellt korrekt certifierad vigselhandling borde inte medföra några problem.Hoppas att ni blev nöjda med svaret!

Preskriptionstid för dold samäganderätt (sambor)

2018-03-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag levde ihop med en man som sambo 2001-2010 Vi har ett gemensamt barn.Vi köpte ett hus 2001 som jag forfarande bor i , jag stod dock som ensam ägare då han ej fick lån för han hade stora skulder.Han flyttade och vi delade på bolaget och jag bodde kvar, det var inga diskussioner alls.Förrens nu! Jag har gift mig med en ny man precis och nu har plötsligt mitt ex börjat hävda att jag är skyldig honom pengar för ett tak som blev lagt på huset medans han bodde kvar. Men det var en gåva från hans far.Jag undrar vad han kan komma med för anspråk efter så många år? Mvh
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för sambor finner du i sambolagen (2003:376). Huvudregeln är 8 § - att begäran grundat i bodelning måste framföras inom ett år efter samborelationen upphörde. Dock finns det som kallas "dold samäganderätt" för sambor innebärande att den andre sambon kan ha rätt till halva värdet av halva bostaden. Detta kräver dock att bostaden införskaffades för gemensamt bruk och att den andra sambon kom med ett ekonomiskt bidrag. Då presumeras gemensam partsavsikt till att bostaden skulle ägas tillsammans. Den andra sambon (den dolde ägaren) har då fortfarande ett anspråk mot den öppne ägaren på att bli insatt som ägare och ett sådant äganderättsanspråk preskriberas inte. Ett sådant anspråk kräver att din tidigare sambo väcker talan i domstol.Sammanfattningsvis så är det alltså inte försent för honom att väcka talan om att dold samäganderätt skulle föreligga, men detta kräver som sagt att han kan bevisa att han skjutit in pengar genom ekonomiskt bidrag (samt att syftet var att köpa bostaden gemensamt) och det är han som har bevisbördan att visa att så är fallet. Om du vill läsa mer om dold samäganderätt för sambor så tar Högsta domstolen upp frågan i NJA 2008 s. 826.Jag hoppas att du fick viss ledning i frågan!Lycka till!

Sambo rätt till hyresrätt?

2018-02-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter har ett hyreskontrakt. Hennes partner kommer att flytta in som sambo efter sommaren. Kan de träffa ett bindande avtal som innebär att hon i händelse av separation ska ha kvar lägenheten och att han ska flytta ut?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din dotter väljer att stå kvar ensam på kontraktet till hyresrätten är det hon som behåller denna vid en eventuell separation. Vad som ingår i en bodelning mellan sambor är endast den bostad (inte hyresrätt eftersom man inte kan äga en sådan) och bohag som köpts för gemensamt bruk efter att man flyttat samman. Med andra ord kommer de möbler de gemensamt inhandlat till lägenheten i syfte att användas tillsammans att ingå i en bodelning, varför det kan vara bra att skriva ett samboavtal som reglerar vem som har rätt till de olika möblerna vid ett eventuellt uppbrott. Vill de upprätta ett sådant samboavtal krävs att de upprättar ett sådant avtal skriftligt och att båda undertecknar detta.Hoppas att du fick svar på din fråga!