Äktenskapsförord om att egendom ska vara ena makens enskilda

2019-10-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har förvärvat en egendom och står båda på lagfarten. Min man har betalt hela beloppet och föreslår att vi ska skriva ett skuldebrev/revers på halva beloppet som jag då blir skyldig honom. Jag ser det som en nackdel om värdet går ner på fastigheten, då står jag med en stor skuld som jag är oförmögen att betala så därför är mitt förslag att man i äktenskapsförordet skriver att vid ev skilsmässa tillfaller hela fastigheten honom och blir hans enskilda egendom. Är det "giltigt" att skriva så?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid äktenskapsskillnad blir bara giftorättsgods föremål för en bodelning enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom undantas således. Enskild egendom kan vara sådant som man genom ett äktenskapsförord föreskriver ska vara den ena makens enskilda (7 kap 2 och 3 §§). Det är därför möjligt att ni skriver ett äktenskapsförord som medför att fastigheten bara ska tillhöra honom vid en skilsmässa. Fastigheten skulle då inte bli föremål för någon bodelning. För att detta ska fungera som tänkt krävs att äktenskapsförordet följer de formkrav som ställs i 7 kap 3 § andra och tredje styckena. Bland annat måste det skriftligen upprättas och undertecknas samt skickas till skatteverket inom en månad från det att det ingicks. Se till att skriva exakt vilken fastighet det är fråga om och att denna ska anses vara hans enskilda så är det fullt giltigt. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Vem har bäst behov av bostaden?

2019-05-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och mitt ex håller på att separera och vi bor i en hyresrättslägenhet vi skaffat gemensamt för ca 7 år sedan. Vi står båda på hyreskontraktet. Vi hittar ingen lösning på nya bostäder åt oss och jag undrar hur goda mina chanser skulle vara vid en bodelning? Mitt ex äger ett fritidshus, som vi har bott mycket i tidigare, på pendlingsavstånd från hans jobb och han har även bil. Jag äger varken bil eller alternativ bostad. Han har stabilare inkomst då jag arbetar som frilansare men jag har tillräcklig god ekonomi för att kunna bo kvar i lägenheten. Skulle jag ha chans på att få lägenheten vid en bodelning enligt sambolagen?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboegendom ska på begäran av någon av samborna delas upp mellan dem när samboförhållandet upphör enligt 8 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör när man flyttar isär (2 § 2p). Vad som är samboegendom framgår av 3 § och avser bostad eller bohag som någon av samborna ha köpt med syfte att det ska användas för gemensamt bruk. Med bostad avses bland annat hyresrätt enligt 5 § första stycket tredje punkten. Eftersom hyresrätten införskaffades för gemensamt bruk är det att anse som samboegendom som ska delas upp mellan er (8 §). Den av samborna som bäst behöver bostaden har rätt att få den när samboförhållandet upphör enligt 16 § andra stycket. Övertagandet måste med hänsyn till omständigheterna vara skäligt gentemot den andra sambon. Här måste alltså en behovsprövning och en skälighetsprövning göras. Sådant som kan få betydelse är om det finns något barn i bilden och i så fall vem av samborna som får vårdnaden om barnet. Sambornas ålder, hälsa, arbetsplats samt möjligheten att erhålla bostad på annat håll spelar också roll. Med hänsyn till att din förre partner äger ett fritidshus med fungerande pendling till hans jobb, samt en bil tycks det som att du är i störst behov av bostaden. Om du skulle få överta bostaden verkar det dessutom inte vara oskäligt mot din tidigare partner eftersom han verkar ha andra alternativ till boende. SlutsatsMin uppfattning är att du har bäst behov av bostaden samt att ett övertagande från din sida inte är oskäligt mot honom. Rekvisiten för att du ska få ta över bostaden är därmed uppfyllda och dina chanser tycks vara goda. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?

2019-03-06 i Adoption
FRÅGA |HejVi har en tjej på 32 år som vi har försökt att adoptera.Hon har ingen kontakt med sina biologiska föräldrar och har inte haft detta sen barnsben.Hon har haft det väldigt jobbigt men känner sig trygg hos oss.Nu fick vi avslag hos tingsrätten."Av utredningen framgår att A.A och B.B känt C sedan början 2012,det vill säga sju år. C var då 25 år. Deras relation har endast pågått under C:svuxna liv och A.A och B.B kan därför inte anses ha uppfostrat henne.Tingsrätten betvivlar inte att A.A och B.B och C har byggt upp engod relation. Tingsrätten bedömer dock att deras relation inte sådan att den kan utgöragrund för en adoption. Det finns därför inte förutsättningar för tingsrätten att beviljaA.A och B.B ansökan."Det står att detta kan överklagas men man måste ha prövningstillstånd.Hur fungerar det ?MVH
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man beviljas prövningstillstånd. För att målet ska prövas av hovrätten måste du överklaga tingsrättens dom. I detta överklagande måste det finns uppgifter om:1, vilket mål som överklagas2, den ändring i beslutet som yrkas3, grunderna för överklagandet 4, de omständigheter som åberopas till stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd5, de bevis som åberopas och ange vad som ska styrkas med varje bevis. Detta följer av 52 kap 3 § rättegångsbalken (hädanefter RB)Som du ser i punkt 4 måste det åberopas stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd. Vad krävs för att hovrätten ska bevilja prövningstillstånd?Det finns fyra olika grunder som var och ett av de gör att hovrätten kan meddela prövningstillstånd. Åtminstone en av dessa måste finnas med i ert överklagande och godkännas av hovrätten för att de ska ta upp målet. Dessa fyra grunder är enligt 49 kap 14 § RB:1, Ändringsdispens – uppfylls om det finns skäl för hovrätten att betvivla att tingsrätten meddelat en korrekt dom 2, granskningsdispens – om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens beslut utan en fullständig omprövning3, prejudikatsdispens – om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas, dvs ditt mål måste ha ett principiellt viktigt intresse. 4, extraordinär dispens – om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Det är svårt att få prövningstillstånd i hovrätten, men det är inte omöjligt. I ert fall är det mest sannolikt att om prövningstillstånd skulle meddelas så är det för att hovrätten finner att tingsrätten kommit fram till fel beslut (se punkten 1). Övriga punkter tycks vara svårare att uppfyllda i ert fall eftersom det verkar som att tingsrätten motiverat sin dom på sedvanligt sätt. Rättsläget är dessutom klart varför prejudikatsdispens sannolikt inte kommer att meddelas. Högst troligt föreligger inte heller några sådana synnerliga skäl som skulle ge upphov för extraordinär dispens. Oavsett de höga kraven som ställs kan det ändå vara värt att försöka överklaga. Tänk då på att motivera överklagandet väl och ta med allt som måste finnas med i ett överklagande. Jag hoppas mitt svar varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Kan den andra sambon överta ens hyresrätt vid separation - sambolag 22 §

2019-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Fråga om sambolagen paragraf 22. Hur tillämpar man den om:Jag gjorde slut 3 nov med min pojkvän &satte ingen slutdatum för flytt. Situationen har blivit ohållbar och jag har satt flyttdatum på 1 feb. Det är min hyresrätt sen mer än 3 år,står ensam på kontrakt. Han flyttade in. Jag har flest poäng i bostadskö,lite buffert,går på aktivitetsstöd,inga betalningsanmärkningar. Inga gemensamma barn.Han har lite buffert,mindre poäng, sjukpenning/aktivitetsstöd. Prick.umgängesförälder.särskilda villkor för umgänge.Kan Jag förlora mitt förstahandskontrakt till honom?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni inte har några gemensamma barn krävs det att synnerliga skäl föreligger för att din tidigare sambo ska få överta din bostadsrätt (se 22 § första stycket sista meningen sambolagen) För att veta om synnerliga skäl föreligger i ert fall måste det fastställas hur begreppet ska tolkas. I propositionen (1973:32 s. 169) till lagen framkommer vissa vägledande tolkningsgrundsatser. I propositionen sägs det att "synnerliga skäl" ska tolkas restriktivt och att det därför måste föreligga mycket starka skäl för att övertagande ska komma ifråga. Vid en intresseavvägning mellan parterna måste det mycket klart tala för att den andra parten ska få överta bostaden. På databasen karnov står, angående synnerliga skäl "att en sambo har vård om eget barn är inte en sådan omständighet som omedelbart kan leda till att synnerliga skäl föreligger, särskilt om samboförhållandet varit kortvarigt och inte upphör till följd av att en sambo dör". I ert fall förstår jag det som att din tidigare pojkvän inte har vård om ett eget barn utan endast umgängesrätt med barnet. Det gör att synnerliga skäl på denna grund inte direkt föreligger, det blir då ännu svårare att nå upp till kravet. Däremot ska övriga omständigheter också tas med i beaktning. I ett rättsfall (T 14130-16) var omständigheterna följande: Ett sambopar separerade och den part som inte ägde hyresrätten ville överta den. Samma part hade dessutom vårdnaden om ett barn. Trots dessa omständigheter bedömde tingsrätten att synnerliga skäl inte förelåg för att hyresrätten skulle få övertas. Övriga omständigheter i fallet skiljde sig från omständigheterna i ert fall. Däremot talar målet för att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska föreligga. Min slutsatsÄven om din tidigare pojkvän tycks ha behov av bostaden och har svårare att få en annan bostad än dig, samt att han har umgängesrätt med sitt barn så talar det inte för att synnerliga skäl föreligger i detta fall. Som jag har redogjort, krävs väldigt klara och starka skäl för att få göra ett övertagande. Inte heller, leder det nödvändigtvis till att övertagande beviljas, när parten har vårdnaden om ett barn, vilket inte ens föreligger här. Att uppmärksamma är att du endast riskerar att bli av med bostaden om ett anspråk enligt 22 § andra stycket görs. Ett sådant anspråk måste lämnas senast ett år efter att samboförhållandet upphört, eller senast tre månader efter det att sambon lämnar bostaden. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Äga lägenhet som minderårig

2019-06-23 i Barnrätt
FRÅGA |Kan man endå få ett lägenhet om man ska fylla 18 i år
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om man får äga en lägenhet innan man fyllt 18 år. Alla människor har rättskapacitet, vilket exempelvis innebär att alla kan äga saker, så som bostäder eller aktier eller annan lös egendom. Svaret är alltså ja, du kan äga en lägenhet innan du fyllt 18 år. Däremot får vanligtvis inte omyndiga företa rättshandlingar, dvs ingå avtal enligt 9 kap 1 § föräldrabalken (hädanefter FB). Omyndiga behöver samtycke av sina förmyndare för att få ingå rättshandlingar. Trots detta får en underårig med eget hushåll företa de rättshandlingar som vanligen behövs för hushåll i allmänhet. Detta enligt 9 kap 2 a § FB. Därmed kan någon som är under 18 år och som har sin egen bostad ingå de avtal som normalt krävs för att ett hushåll ska kunna underhållas och fungera på ett sedvanligt sätt. Det är alltså ingen större skillnad att äga och bo i en lägenhet som omyndig än för myndiga. Jag hoppas du är nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när bara den ena maken vill sälja huset?

2019-04-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min man och jag har gått isär och ska nu sälja vårat hus! Vi är inte överens om vilken summa vi ska acceptera på budet! Han vill få ut mer och jag nöjer mig med mindre. Vad gäller om jag vill sälja och han inte?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga utifrån både utgångspunkten att äktenskapet mellan er är upplöst och utifrån utgångspunkten att det just nu pågår mål om äktenskapsskillnad mellan er. Alltså att inte äktenskapet som sådant ännu är upplöst. Detta gör jag för att inte missa något eftersom jag inte med full säkerhet kan tolka vilken av de som gäller i den fråga du ställer. Dessutom kommer jag förutsätta att eftersom du skriver "vårat hus" huset tillhör er båda och att det alltså inte är någons enskilda egendom enligt 7 kap 2 § äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Om ni fortfarande är att anse som giftaÄktenskapsbalken kommer att gälla som utgångspunkt i det fall äktenskapet ännu inte är formellt upplöst genom att det fortfarande föreligger betänketid, eller att någon annan anledning medför att äktenskapet ännu inte är upplöst enligt 5 kap ÄktB. Den ena maken får inte utan den andra makens skriftliga samtycke (7 kap 5 § tredje stycket ÄktB) sälja makarnas gemensamma bostad enligt 7 kap 5 § första stycket första punkten ÄktB. Med gemensam bostad menas bland annat en bostad (kan vara fast egendom, bostadsrätt eller hyresrätt) som någon av er eller båda äger eller innehar och som ni båda bor i och som innehas huvudsakligen för det ändamålet (7 kap 4 § första stycket ÄktB). Jag förutsätter alltså att det är fråga om en sådan bostad här. Däremot finns det ett undantag från detta i 7 kap 5 § andra stycket som säger att samtycke inte krävs från den andra maken om bostaden är den ena makens enskilda genom att ett arv, gåva eller testamente föreskrivit det (7 kap 2 § 2-4 punkterna), vilket jag förutsätter att det inte är fråga om.Om undantaget inte är tillämpligt blir följden att bostaden inte får säljas utan att båda makarna samtycker till det. Om äktenskapet är upplöstI det fall äktenskapet är upplöst äger ni alltså varsin del av bostaden genom att ni delat upp ert giftorättsgods mellan er. Detta om inte någon av er har fått erhålla bostaden enligt 11 kap 8 § ÄktB, men eftersom du säger "vårat hus" förutsätter jag att ni äger en varsin del av bostaden. Bostaden ägs då genom samäganderätt som regleras i samäganderättslagen enligt dess 1 §. Vad som gäller då är att du har rätt att ansöka vid tingsrätten om att bostaden ska bjudas ut på försäljning genom offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Bostaden kan då alltså, efter tingsrättens beviljande, säljas trots att din förre make inte samtyckt. För att tingsrätten ska neka din begäran krävs att din förre make visar synnerliga skäl emot att bostaden skulle säljas. Om tingsrätten beviljar din begäran kommer en god man att utses som har hand om försäljningen och som sedan delar ersättningen mellan er enligt 8 § samäganderättslagenSammanfattningI det fall ni fortfarande är gifta krävs den andra makens skriftliga samtycke för att sälja huset, om det inte är så att huset är din enskilda egendom genom att du erhållit det genom arv gåva eller testamente. Om ni inte länge är gifta kan du ansöka hos tingsrätten om att huset ska säljas mot din förre makes samtycke.Jag hoppas mitt svar varit till nytta!Med vänliga hälsningar,

Skulder vid giftermål och skiljsmässa

2019-02-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag planerar att gifta oss. Han har för många år sedan, långt innan vi träffades, haft ett företag som det inte gick bra för och han har stora skulder kvar från den tiden. Han kan inte betala dem. Nu undrar jag: Vad händer när vi gifter oss? Blir hans skulder också mina då? Vad händer om han dör före mig, ärver jag hans skulder? Bör jag skriva ett äktenskapsförord eller på annat sätt försäkra mig om att jag inte får ta över hans skulder?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under äktenskapet svarar vardera make för sina egna skulder enligt 1 kap 3 § äktenskapsbalken. Det innebär att när ni gifter er kommer ni inte att ha gemensamma skulder, utan det kommer fungera på samma sätt som nu. Om ert äktenskap skulle upplösas i det fall han dör före dig kommer du inte ärva hans skulder. Du kommer således aldrig att ta över hans skulder. Konsekvens av ena makens skulderDäremot skulle man kunna säga att det indirekt kan ske. Skulle bodelning göras, ex om ni skiljer er eller någon av er avlider så ska en bodelning förrättas enligt 23 kap 1 § andra stycket ärvdabalken. I en bodelning ska giftorättsgodset som ni båda har läggas ihop för att sedan delas lika mellan er (obs inte enskild egendom 7 kap 2 § äktenskapsbalken). Innan giftorättsgodset läggs ihop har vardera make rätt att ta undan giftorättsgods för att täcka skulder som hänför sig till egendomen. Det kan exempelvis vara att ena maken har en bil (giftorättsgods) som har ett värde om 100 000 kronor, men en skuld på 40 000 kronor. I sammanläggningen kommer då bilen att ha ett värde om 60 000 kronor på grund av det skuldavdrag som maken här rätt att göra (11 kap 2 § första stycket äktenskapsbalken). Säg att bilen dock skulle vara en makes enskilda egendom, och bilens värde är 100 000 men att skulden som hänför sig till bilen är 110 000. Då kan denna maken få dra undan 10 000 från sitt giftorättsgods för att täcka denna skuld (11 kap 2 § andra stycket äktenskapsbalken). Vad jag vill säga med detta är att om din make har så stora skulder att det överstiger värdet av båda hans giftorättsgods och hans enskilda egendom så kommer det bli så att vid en eventuell bodelning, kommer ni bara dela lika på din egendom. Det kan ses som att du blir drabbad av hans skulder eftersom du då får mindre egendom ur bodelningen. Om äktenskapsförordFör att undvika detta kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni exempelvis anger att all egendom är enskild egendom. Det skulle föranleda att ingen bodelning skulle behöva göras (9 kap 1 § andra meningen) och du behåller samtliga dina tillgångar.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,

Gäller ett samboavtal vid giftermål?

2018-12-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |När jag och min man blev sambos skrevs ett avtal mellan oss. Hans fastighet som jag flyttade in i skulle vara hans enskilda egendom. Efter några år gifte vi oss och ett äktenskapsförord skrevs. Det gällde enbart hans företag och avkastning från den. Fastigheten nämndes inte i äktenskapsförordet.Hur står sig fastigheten vid en skilsmässa? Är den fortfarande hans enskilda egendom, dvs jag har ingen rätt till bostaden. Han står hos skatteverket som 100% ägare. Han menar att han använt pengar från sin avkastning från företaget (dvs hans enskilda egendom) för att renovera huset och att om jag då har rätt till huset så kommer det ändå inte gälla då hans enskilda egendom betalat för renoveringar och jag kommer vara skyldig honom pengar för renoveringarna.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som är giftorättsgods nämns motsatsvis av ordalydelsen i 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det vill säga, giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB. Där framgår att om man genom ett äktenskapsförord exempelvis anger att ens företag ska vara någon av parternas enskilda, så kommer det att betraktas som enskild egendom och därmed undantas vid en eventuell äktenskapsskillnad (7 kap 2 § 1p). Desamma gäller avkastningen från denna enskilda egendom (7 kap 2 § 6p). Är fastigheten enskild egendom eller giftorättsgods?Ett samboavtal blir ogiltigt vid giftermål. För att det som reglerades i samboavtalet ska gälla måste ett äktenskapsförord upprättas enligt de föreskrifter som följer av 7 kap 3 § ÄktB. Såvida inget följer av äktenskapsförordet eller annars undantas enligt 7 kap 2 § ÄktB (vilket jag förutsätter att det inte gör, givet den information jag har) är fastigheten att betrakta som giftorättsgods enligt 7 kap 1 § ÄktB. Om ni skulle skiljas kommer alltså fastigheten att betraktas som giftorättsgods. Det gör ingen skillnad i det avseendet att fastigheten enbart står skriven i hans namn. Enskild egendom som använts för renoveringFör att enskild egendom ska behålla sin karaktär måste den hållas avskild från giftorättsgodset. När din man använt enskild egendom för att renovera fastigheten har dessa två sammanblandats och den enskilda egendomen är alltså inte längre avskild från giftorättsgodset. Då detta har skett innebär det att din man inte kan göra gällande värdet av renoveringen som sin enskilda egendom. Krasst talat får den make som använder enskild egendom för att öka värdet på giftorättsgods skylla sig själv. En eventuell värdeökning på grund av renoveringen kommer därför att tillfalla bägge makarna. Vidare har du ingen juridisk skyldighet att kompensera honom för kostanden av renoveringen. Jämkning vid en eventuell bodelningVid en eventuell bodelning kan däremot resultatet bli att viss del av ena makens giftorättsgods inte tas med. Detta kan göra enligt 12 kap 1 § ÄktB. Om det skulle vara så att en total likadelning skulle vara oskäligt med hänsyn till hur kort tid makarna varit sambos och därefter makar. Här tittar man på om tiden då parterna var sambor och makar tillsammans understiger fem år. Överstiger det fem år ska ingen jämkning av giftorättsgodset göras på denna grund. Vidare kan giftorättsgodset också jämkas om det annars vore oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt (12 kap 1 § ÄktB). En sådan jämkning skulle kunna aktualiseras om den ena maken har betydligt större tillgångar än den andra. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ert fall kan jag inte redogöra för om jämkning av giftorättsgodset skulle kunna bli aktuellt. Vad jag kan konstatera är att av den information jag har finns inget som direkt talar för att jämkning skulle komma att ske. SammanfattningVid en eventuell skilsmässa skulle bodelning göras där allt giftorättsgods delas lika mellan er. Fastigheten är här inkluderad trots att renoveringar har gjorts med hjälp av enskild egendom. Det finns ingenting i din berättelse som talar för att jämkning skulle behöva ske. Utgångspunkten är därför att ni kommer att dela lika på allt giftorättsgods. Jag vill bara göra dig medveten om att risken för jämkning finns om någon av grunderna i 12 kap 1 § ÄktB är uppfyllda. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,