Ska fastighet någon ägt sedan innan samboförhållande delas när samboförhållandet upphör?

2019-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son äger en fastighet till 100%En kvinna flyttar in till honom och betalar hyraVad händer vid ev separation Behöver man upprätta dokument
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad det är du frågar efter, men jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som har rätt till fastigheten, efter att ett samboförhållande har upphört.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas likaNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, bodelning göras. I bodelningen ska det som utgör samboegendom fördelas lika mellan samborna (8 § sambolagen). Det som inte utgör samboegendom, behåller den sambon som äger det.En fastighet någon ägde innan samboförhållandet inleddes, är inte samboegendomSom samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom din son ägde fastigheten redan innan samboförhållandet inleddes, har den inte förvärvats för gemensam användning, utan för din sons användning. Det innebär att fastigheten inte utgör samboegendom, och därmed inte ska tas in i en bodelning. Din son ska med andra ord fortsatt äga hela fastigheten. Det är inte nödvändigt att upprätta något samboavtal eller annat dokument, utan din son äger fastigheten ändå.Att ena sambon betalar hyra till den andra påverkar inte detta.SammanfattningEn fastighet någon har ägt redan innan samboförhållandet utgör inte samboegendom och ska därför inte delas mellan samborna. Det är inte nödvändigt att upprätta något dokument för att din son ska fortsatt äga hela fastigheten.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jag vill separera från min sambo. Vart vänder jag mig?

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag vill skiljas med min sambo.Vi äger ett hus tillsammans.Vem ska jag vända mig till för hjälp för att allt blir rätt fördelad?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du menar, men som din fråga är formulerad tolkar jag det som att ni är sambor som ska separera, inte att ni är makar som ska skiljas.Det görs ofta en bodelning när ett samboförhållande upphörNär sambor separerar är det vanligt att, om det finns samboegendom, det görs en bodelning. I bodelningen efter ett samboförhållande delas den gemensamt anskaffade bostaden och gemensamt anskaffat bohag mellan samborna. I samband med bodelningen ska ett bodelningsavtal upprättas. Det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras, men det är möjligt att göra det hos Skatteverket.Samborna kan själva bestämma hur bodelningen ska gå till, eller så kan de utse en bodelningsförrättare. En bodelningsförättare bestämmer hur egendomen ska delas mellan samborna. Om någon av samborna inte är nöjd med hur egendomen har fördelats, går bodelningsförrättarens beslut att överklaga. En ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten.En jurist kan hjälpa till med bodelningen.Det är ofta en god idé att ta hjälp av en jurist i samband med en bodelning. För att få hjälp med er bodelning kan du kontakta Lawlines juristbyrå på telefonnummer 08-533 300 04 eller maila till info@lawline.se för att boka tid med en jurist. Du kan också boka tid via denna länk. Timkostnaden är 2 000 kr inkl. moms per timme (2019).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ansöka om skilsmässa från utländsk medborgare med bara sökandens underskrift

2019-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min far är svensk och han har gift sig med en kvinna från Fillippinerna, ej svenskt medborgarskap, de har inga gemensamma barn. Min fråga är; kan min far lämna in skilsmässoansökan utan hennes underskrift och få igenom skilsmässan med endast hans underskrift? Har det nån betydelse att inte hon skriver under?Tacksam för svar,MVH Dick
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall endast en av personerna i ett äktenskap kan ansöka om skilsmässa, när den andra personen är utländsk medborgare utan svenskt medborgaskap.Svensk domstol är behörigSvensk domstol är behörig att pröva mål om äktenskapsskillnad, bl.a. om den som ansöker om skilsmässan är svensk medborgare och har eller tidigare har haft hemvist i Sverige, eller om den andra personen har hemvist i Sverige (3 kap. 1 § lagen om internationella äktenskap och 3 kap. 2 § lagen om internationella äktenskap). Med hemvist menas att personen stadigvarande bor här.Eftersom din far är svensk men inte den andra personen, gäller att om han bor eller tidigare har bott i Sverige sedan han fyllt 18 år, kan en ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten i Sverige.Endast en person behöver ansöka om skilsmässaEftersom svensk domstol är behörig, tillämpas svensk lag, förutom i undantagsfall (3 kap. 4 § lagen om internationella äktenskap).Om ena maken inte skriver under skilsmässoansökan ses det som att personen inte har skickat in någon ansökan.Det är dock tillräckligt att en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad för att kunna få till stånd en skilsmässa (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det krävs alltså inte att båda makar skriver under skilsmässoansökan, utan det är tillräckligt med att en gör det.Om bara en av makarna ansöker om skilsmässa, måste dock en betänketid på sex månader iakttas (5 kap. 3 § äktenskapsbalken). Efter betänketiden måste ett nytt yrkande framställas till tingsrätten inom ett år från betänketidens början.SammanfattningEn ansökan om skilsmässa kan lämnas in till tingsrätten, om din far bor här eller har gjort det tidigare, eller om den andra personen bor i Sverige.Det krävs inte att båda personer skriver under ansökan om skilsmässa för att skilsmässan ska kunna fullgöras. Däremot kommer det innebära att en betänketid på sex månader måste iakttas innan skilsmässan kan fullgöras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Aktier som ska ingå i bodelning har minskat i värde eller sålts

2019-04-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej, vi håller på att skiljas och sex månaders betänketid har löpt ut. Jag har aktier i mitt namn. I bodelningen ska det delas men om jag förlorar pengarna på dålig investering vad händer då?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du åsyftar i din fråga men jag uppfattar det som att du undrar vad som händer om du har förlorat pengar innan en bodelning med anledning av en skilsmässa, antingen genom att aktier du har haft har minskat i värde eller efter att du har sålt dem.Om aktierna har minskat i värdeVid äktenskapsskillnad ska all egendom mellan makar som inte är enskild tas med i bodelningen (9 kap. 1 § äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som de förelåg vid dagen då talan om äktenskapet väcktes, brytdagen (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Alltså ska den egendom, inklusive aktier, som fanns på brytdagen räknas med i bodelningen. Däremot ska själva värderingen av aktierna inte utgå från denna tidpunkt, utan istället ska värderingen ske utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället.Det är med andra ord värdet på aktierna den dagen boet är utrett, inte då ansökan om skilsmässa lämnades in, som ska räknas in i bodelningen. Om aktierna har såltsEn make råder över sin egendom även när ett mål om äktenskapsskillnad pågår. En make får alltså köpa och sälja värdepapper under betänketiden. Det finns då en redovisningsplikt enligt vilken en make måste redovisa för hur all egendom har påverkats genom exempelvis köp och försäljningar under den perioden (9 kap. 3 § äktenskapsbalken).Det relevanta för bodelningen är som nämnts egendomsförhållandena under brytdagen, det vill säga när ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. När det kommer till aktier som har sålts innan bodelningen och resulterat i en minskning av makens egendom, är uppfattningen att det som ska ingå i bodelningen är värdet av aktierna som innehades under brytdagen som det är när boet är utrett. Med andra ord kommer bodelningen att göras utifrån vad värdepapperna du hade på brytdagen skulle ha varit värda när boet utretts (alltså som om de aldrig hade blivit sålda).SammanfattningHar aktierna minskat i värde mellan dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in och bodelningstillfället, är det värdet på aktierna vid bodelningstillfället som räknas med i bodelningen. Har aktierna sålts efter det att ansökan om skilsmässa lämnades in, ska det som ingår i bodelningen vara vad aktierna som innehades under tidpunkten för ansökan skulle ha varit värda vid tidpunkten för bodelningen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Har sambo rätt till den andra sambons enskilda firma när samboförhållandet upphör?

2019-10-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejOm man varit sambo men bara den ena partnern står för en enskild firma, kan den andra ha rätt att få hälften då? eller delar av den? Finns inga mera papper på delägare osv.Med vänlig hälsningAnn
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om den ena sambon kan ha rätt till delar av den andra sambons enskilda firma efter att samboförhållandet har upphört.Samboegendom ska fördelas genom bodelningNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § sambolagen).Endast bostad och bohag kan utgöra samboegendomSamboegendom utgörs enligt sambolagen av två saker, och ingenting annat. Dessa är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bohag avses sådant som möbler och köksutrustning m.m.En enskild firma är inte att betrakta som bostad eller bohag. Det innebär att en sådan inte utgör samboegendom och därmed inte ska tas med i bodelningen. Den ena sambon har med andra ord inte rätt till hälften, eller någon annan andel, av den andra sambons enskilda firma i samband bodelning efter att ett samboförhållande upphört.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par

2019-08-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej!För ett tag sen läste jag att det skulle utredas om den så kallade faderskapspresumtionen även skulle gälla ogifta par, så att faderskapet direkt fastställs utan att socialnämnden behöver göra en utredning ( i vart fall i de fallen där modern vet vem fadern är). Hur har det gått med den utredningen?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Faderskapspresumtionen gäller endast för gifta mänEnligt nu gällande rätt gäller faderskapspresumtionen för gifta män. Regleringen innebär att den man som är gift med en kvinna som har fött ett barn, anses vara barnets pappa, om inga särskilda omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § föräldrabalken och 1 kap. 2 § föräldrabalken). För att män som inte är gifta med kvinnan ska fastställas vara barnets pappa, krävs en bekräftelse som ska godkännas av socialnämnden och mamman, eller genom en dom (1 kap. 3 § föräldrabalken och 1 kap. 4 § föräldrabalken).Förenklat och moderniserat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskapDen 17 mars 2017 utfärdade regeringen ett kommittédirektiv enligt vilket det skulle tillsättas en utredare för att se över bland annat reglerna för fastställande och bekräftelse av faderskap (Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap). Den 22 augusti 2018 publicerades en utredning i Statens offentliga utredningar (SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap). I utredningen föreslås regler om är ägnade att förenkla fastställande av faderskap och föräldraskap.Utredningen har inte resulterat i ett förslag om att det ska råda en presumtion för faderskap för män som är ogifta. Däremot föreslås ett införande av en reglering som innebär ett förenklat och moderniserat förfarande för ogifta par att bekräfta föräldraskap. Den nya regleringen innebär att föräldrarna kan göra en elektronisk bekräftelse, där de samstämmigt bekräftar att barnet är deras gemensamma. En sådan bekräftelse behöver inte föregås av någon utredning eller godkännande från socialnämnden, utan kan göras med hjälp av en e-legitimation och ska göras i en tjänst som troligtvis kommer tillhandahållas av Skatteverket.Det finns i dagsläget ingen färdig proposition för riksdagen att ta ställning till, men de nya reglerna beräknas enligt planen träda i kraft under 2021.SammanfattningDet finns i dagsläget inga skarpa förslag eller utredningar om att faderskapspresumtionen ska gälla även ogifta män. Däremot planeras ett införande av nya regler enligt vilka ogifta par kan fastställa faderskap eller föräldraskap genom bekräftelse på ett enklare sätt, t.ex. på elektronisk väg.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Rätt till möbler hemma hos särbo

2019-05-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag och min pojkvän är särbo ( ej samma adress). Jag bor större delen hos honom. Jag har rätt mycket möbler m.m. hos honom som är mitt. Vad för avtal ska vi skriva tillsammans som säkrar att jag har rätt till det som är mitt om olyckan är framme eller att vi inte längre kommer vara tillsammans?Mvh. Madeleine
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du behöver göra något för att säkra rätten till din egendom som är hemma hos din särbo.Särbor har alltid rätt till sin egendomAtt vara särbo medför ingen särskild juridisk ställning särborna emellan. Samma regler om vem som har rätt till egendomen ska tillämpas mellan särbor som mellan vilka andra människor som helst. Det innebär att all din egendom är din och din särbos egendom är din särbos. Den egendom du har haft sedan tidigare och ny egendom du skaffar förblir din och du har rätt att göra vad du vill med den, både under och efter tiden ni är särbor. Det gäller även om egendomen är hos din särbo.Du behöver alltså inte skriva på något avtal för att säkra din rätt till möblerna.Sambor kan skriva samboavtalSkulle ni däremot flytta ihop med varandra och stadigvarande bo tillsammans kan ett samboförhållande inledas. Som huvudregel ska sambor dela lika på bostad och bland annat möbler som har skaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Då kan det vara bra att skriva ett samboavtal där man kan bestämma att bostaden eller viss egendom ska tillhöra bara den ena. Däremot räknas inte en bostad eller möbler m.m. som sådan samboegendom om någon av samborna hade egendomen sedan tidigare. Skulle ni bli sambor räknas med andra ord alla dina möbler du har haft sedan tidigare fortfarande som dina egna, även utan samboavtal.SammanfattningFör särbor behövs inget särskilt avtal för att respektive särbo ska ha rätt till sin egendom. Du har rätt att göra vad du vill med dina möbler m.m. även utan avtal, både under och efter särboförhållandet. Det gäller även om egendomen är hos din särbo.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål

2019-03-21 i Barnrätt
FRÅGA |Om jag gifter mig med min sambo (som har gemensam vårdnad med barnens mamma), blir jag då en vårdnadshavare för mina två bonusbarn?
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du blir vårdnadshavare för din sambos barn om ni gifter er med varandra.Du blir inte vårdnadshavare till barnenFrågor om vårdnadshavare regleras i 6 kap. föräldrabalken. En vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet vår omvårdnad, trygghet och god fostran samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 1 § föräldrabalken och 6 kap. 2 § föräldrabalken).Vårdnadshavare är vanligtvis barnets båda föräldrar, om de har varit gifta med varandra. Annars är modern ensam vårdnadshavare (6 kap 3 § föräldrabalken). Om föräldrarna sedan skiljer sig är båda föräldrar vårdnadshavare om de har gemensam vårdnad av barnen. En person som gifter sig med någon som har barn blir inte vårdnadshavare till barnen och har därför i huvudsak inget rättsligt ansvar för barnens personliga förhållanden.Du kan bli underhållsskyldig för barnen om ni gifter erOm du varaktigt bor tillsammans med en förälder som har vårdnaden om barnen som också bor där, blir du underhållsskyldig mot barnen, om ni gifter er. En sådan underhållsskyldighet avser främst att barnet ska få sin grundförsörjning tillgodosedd men kan också innebära en högre standard, om föräldrarnas ekonomi tillåter det. Underhållsskyldigheten gäller dock endast i första hand den mån barnets båda föräldrar inte kan tillgodose barnets behov av underhåll (7 kap. 5 § föräldrabalken). Det sagda innebär att du kan få ett visst ekonomiskt ansvar för att barnens behov tillgodoses.Du har viss skyddsplikt till barnenDet kan också tilläggas att det i vissa situationer tillkommer en viss skyddsplikt att vara bonusförälder åt ett barn. Om du exempelvis frivilligt går med på att vara barnvakt eller på något annat sätt hålla uppsikt över barnen, kan du bli rättsligt ansvarig om exempelvis en olycka skulle hända något av barnen, om det beror på att du har brustit i din uppsyn över dem eller liknande.SammanfattningDu blir inte vårdnadshavare till barnen. Däremot kan du få visst underhållsansvar en viss skyddsplikt gentemot barnen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,