Kan man registrera ett äktenskapsförord som är daterat bakåt i tiden?

2021-12-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ägde aktier i en affärsrörelse innan jag träffade min blivande fru. Vi skrev efter det att gift oss ett äktenskapsförord som ej registrerades hos skatteverket.Mina frågor:1. Har hon rätt till mina aktier då jag hade dessa innan vi gifte oss2. Kan jag registrera att äktenskapsförord som är daterat bakåt i tiden?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag delar upp svaret utifrån de två frågor som du ställt. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Har din fru rätt till dina aktier som du haft sedan före äktenskapet?En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är sådan egendom som ingår i en eventuell bodelning och som den andra maken då har rätt till, (10 kap. 1 § ÄktB).Enskild egendom är däremot egendom som till följd av exempelvis äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente är enskild, (7 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom ingår inte i en eventuell bodelning. Observera att vkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som gör egendomen enskild, (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Även enskild egendom kan under vissa förutsättningar tas med i en bodelning. Makar kan exempelvis komma överens om att egendom som blivit enskild egendom genom äktenskapsförord ska tas med i bodelningen, (10 kap. 4 § ÄktB). Kan du registrera äktenskapsförord daterat bakåt i tiden?Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna, (7 kap. 3 § ÄktB).Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet först från och med den dag då det ges in till Skatteverket, (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Eftersom äktenskapsförordet är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet (i förhållande till en eventuell bodelning), innebär det att ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst inför eller under äktenskapet. Lämnar ni in äktenskapsförordet till Skatteverket nu i efterhand börjar det gälla från och med den dagen ni ger in det. Den omfattar dock även egendom som ni enskilt ägt innan äktenskapet i den utsträckningen som ni själva föreskriver i äktenskapsförordet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man få en god man om ena maken dör?

2021-11-29 i God man
FRÅGA |om den ene maken dör måste man då ha god man
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar i grund och botten om vilket uppdrag en god man har. En god man representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En god man kan inte utses mot en persons vilja. Det är tingsrätten som utser en god man, (11 kap. 4 § föräldrabalken). Det är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, (11 kap. 5 § föräldrabalken).Det innebär att om den efterlevande maken vill få hjälp med vardagsekonomin såsom betalning av räkningar, eller förvaltning av eventuella tillgångar i form av exempelvis pengar på banken, aktier, fonder, fastighet eller bostadsrätt, kan den efterlevande maken ansöka om en god man. Detta är dock inget krav för den efterlevande maken, utan denne kan välja att få hjälp med detta. Svaret på din fråga är därmed nej, en god man måste inte utses om den ena maken dör. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor angående förvaltarskap, dödsbon eller någotannat. Med vänliga hälsningar,

Behöver man lämna Sverige vid ansökan om skilsmässa om man har permanent uppehållstillstånd?

2021-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Har en fråga angående skillsmässa. En vän till mig är från Thailand och vill skilja sig med sin svenska man men han vill inte. Hon har ett barn med sig från Thailand. Vad gäller då? Hon har permanent uppehållstillstånd. Behöver hon lämna Sverige då.Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar som att du undrar om din vän, som har permanent uppehållstillstånd, har rätt att begära ut skilsmässa från en svensk man och äktenskapet har ingåtts i Sverige. Den som har fått beviljat permanent uppehållstillstånd i Sverige har rätt att bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta här, så länge personen är bosatt här. Återkallande av permanent uppehållstillståndDet permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om man flyttar från Sverige. Det sker dock inte om en anmälan görs till Migrationsverket om att man vill behålla sitt permanenta uppehållstillstånd under tiden man har flyttat från Sverige. Då kan personen resa utomlands i upp till två år utan att tillståndet påverkas, (7 kap. 7 § utlänningslagen). Uppehållstillståndet kan även återkallas om man döms för ett brott som ger fängelse som påföljd och domstolen beslutar om utvisning, (8a kap. 1 § utlänningslagen). Skulle det även vara så att man har ljugit i sin ansökan kan även det innebära att uppehållstillståndet återkallas, (7 kap. 1 § utlänningslagen). Du hittar mer information om permanent uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida.Det innebär att din vän inte behöver lämna Sverige om hon önskar ta ut en skilsmässa med någon hon inte vill vara gift med. Betänketid måste beaktas vid skilsmässaDock måste betänketid beaktas enligt svensk lag eftersom bara ena maken vill skiljas, detsamma om hennes barn som hon har vårdnad över är under 16 år och hon varaktigt bor med barnet, (5 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken). Trots detta ska det påpekas att man alltid har rätt att driva igenom en skilsmässa. Betänketiden är endast till för att förhindra förhastade skilsmässor. Betänketiden löper minst sex månader från när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, (5 kap. 3 § äktenskapsbalken). Om det är så att den ena maken därefter ändå inte vill skiljas och inte vill skriva under ansökan om skilsmässa, måste den andra maken använda sig av en stämningsansökan och yrka att rätten måste meddela äktenskapsskillnad. När tingsrätten meddelat dom om äktenskapsskillnad, är äktenskapet upplöst, (5 kap. 6 § äktenskapsbalken).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma till oss med mer information om omständigheterna. Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att avregistrera ett faderskap?

2020-08-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej! I augusti -92 blev mitt ex gravid. Jag hade tvivel på att barnet var mitt eftersom vi varit tillsammans under många år utan att graviditet uppstått. Valde dock att acceptera barnet som mitt. Nu har allt förändrats och jag vill pröva att få faderskapet avregistrerat i linje med att jag inte tror barnet är mitt. Genetisk utredning kan göras för att styrka eller förkasta släktskap. Räcker ett genetiskt test som förkastar släktskap för att få faderskapet avregistreratMvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om faderskap finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Ett fastställt faderskap som senare visar sig vara felaktigt kan hävas under vissa förutsättningar. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda varierar beroende på om faderskapet har fastställts genom presumtion, bekräftelse eller dom.När ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskap kan fastställas genom en presumtion att mannen som är gift med modern är barnets far, så kallad faderskapspresumtion, (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift då barnet föds fastställs faderskap genom bekräftelse och innebär att en man bekräftar att han är far till barnet, modern godkänner detta och även socialnämnden lämnar sitt godkännande, (1 kap. 3 § FB). Detta är det normala förfarandet när modern inte är gift och jag antar att det är det som har skett i ditt fall. Hävande av faderskapFaderskapspresumtionen kan hävas om det visar sig att en annan man är fader till barnet. Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse kan denna ogiltighetförklaras om fadern inte är den biologiska fadern till barnet.Möjligheten att häva ett faderskap som fastställts genom bekräftelse nämns i 1 kap. 4 § 3 st FB. Ett sådant faderskap kan av domstol förklaras sakna verkan om det kan visas att mannen inte är far till barnet. Detta kan göras genom att väcka talan i domstol (3 kap. 1 § FB). Du måste då kunna styrka att du inte är far till barnet, vilket exempelvis kan göras genom ett DNA-test som du själv nämner. Nedan beskriver jag de olika sätten som faderskapet kan hävas beroende på hur faderskapet uppkom.Hävande av presumerat faderskapOm kvinnan var gift med en man när barnet föddes kan presumtionen att han är far till barnet hävas genom att antingen en allmän domstol förklarar att mannen i äktenskapet inte är far till barnet (1 kap. 2 § 1 st FB), eller att mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans skriftliga bekräftelse av faderskapet, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § 2 st FB).Hävande av bekräftat faderskapEtt faderskap som fastställts genom bekräftelse kan av allmän domstol förklaras sakna verkan om det senare visas att den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet, exempelvis då genom en genetisk undersökning som du frågar om (1 kap. 4 § 3 st FB). När en domstol har förklarat att en faderskapsbekräftelse saknar verkan skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock först när domen har fått laga kraft.Hävande av faderskap som fastställts genom domEtt faderskarskap som fastställts genom dom kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen. För att resning ska beviljas måste sökanden lägga fram ny bevisning som gör det sannolikt att en annan man än den som har fastställts är far till barnet. Sådan ny bevisning är exempelvis att domstolen, efter ansökan från enskild, beslutar att en viss man måste genomgå en rättsgenetisk undersökning (1 a § 3 st lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Resultatet av undersökningen kan sedan läggas till grund för en ansökan om resning.Om en domstol efter resning har ändrat en tidigare meddelad faderskapsdom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet på samma sätt som förklarat i tidigare stycke.Om du är barnets biologiska pappaSom biologisk far till barnet är det inte möjligt att häva faderskap (1 kap. 2 § FB). Barnet har då rätt att bland annat ärva dig, oavsett vad som händer mellan er. Detta beror på att det anses ligga i barnets bästa att ha ett fastställt faderskap, även om fadern och barnet inte har någon kontakt. Om du inte är barnets biologiska pappaSkulle det vara så att faderskapet inte är biologiskt är det möjligt att häva faderskapet. Detta kan till exempel vara aktuellt vid bekräftat faderskap (1 kap. 4 § FB). För att häva faderskapet i dessa fall måste talan väckas antingen av barnet eller fadern enligt 3 kap. 1 § FB och kan då hävas av en domstol. Skatteverket avslutar registreringen av faderskap och föräldraskap i folkbokföringen som hävts av allmän domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur byter jag en förvaltare?

2021-12-13 i God man
FRÅGA |Jag har min mamma som förvaltare & det behövs inte. Hon gör inte sitt jobb. Hur tar jag bort henne
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att förvaltarskapet inte fungerar bra. Jag förstår då att du kanske vill att förvaltarskapet upphör eller att du vill byta ut henne mot någon annan. Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB). Kan förvaltarskapet upphöra?Förvaltarskapet ska som huvudregel upphöra när behovet inte längre finns, (11 kap. 19 § FB). Om förvaltaren missköter sina uppgifter eller på något sätt är olämplig för uppdraget ska hon bli entledigad och skiljas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande tas av överförmyndaren i din hemkommun, (11 kap. 20 § FB).Om du vill att ditt förvaltarskap ska upphöra helt ska du ansöka om detta till tingsrätten, (11 kap. 19 b § FB).Om du vill byta förvaltareOm du vill byta förvaltare kan du själv ansöka hos överförmyndaren om att din förvaltare ska skiljas från sitt uppdag om du fyllt 16 år. Även dina närmsta släktingar eller make/sambo kan ansöka om detta, (11 kap. 15 § samt 11 kap. 21 § FB). Om överförmyndaren anser att förvaltaren inte är lämplig för uppdraget eller missköter sitt uppdrag på något sätt så kan förvaltaren avsättas.I din ansökan bör du skriva varför förvaltaren är olämplig för uppdraget och varför ett byte av förvaltare skulle vara aktuellt.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vem kan hjälpa mig ekonomiskt om jag flyttar hemifrån när jag är myndig men fortfarande går i skolan?

2021-06-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Vem stödjer mig ekonomisk om jag är över 18 men har inte gått ut gymnasiet och vill flytta hemifrån? Jag får bara CSN och undrar hur det blir med hyra och såna utgifter?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vem som kan vara ansvariga för att hjälpa dig ekonomiskt om du flyttar hemifrån när du blir myndig trots att du fortfarande går i gymnasiet. Din fråga regleras delvis i föräldrabalken.Självbestämmanderätten när man blir myndigSjälvbestämmanderätten inträder i samband med att man blir myndig som 18-åring i Sverige. Det betyder bland annat att föräldrarna inte är skyldiga att försörja sitt barn längre och att du själv kan bestämma var du ska bo. Dina föräldrar har alltså endast försörjningsskyldighet fram tills dess att du fyller 18 år. Försörjningsskyldigheten fortsätter dock att gälla därefter om du studerar en grundutbildning fram tills din skolgång är avslutad eller som längst tills dess att du fyller 21 år, (7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken). Föräldrars försörjningsskyldighet utifrån barnets behovDetta innebär dock inte att föräldrarna är skyldiga att betala ditt boende om du väljer att flytta hemifrån innan din skolgång är avslutad. Det är nämligen så att en skälighetsbedömning görs avseende vilket underhållsbidrag till barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, (7 kap. 1 § 1 stycket föräldrabalken). En förälders underhållsskyldighet genomförs i form av underhållsbidrag. Underhållsbidrag ska som regel betalas av föräldrar som inte har vårdnaden om barnet och som inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, (7 kap. 2 § 1 stycket föräldrabalken). Vårdnaden om ett barn består fram tills dessatt barnet fyller 18 år, (6 kap. 2 § föräldrabalken). Barnets behov innebär hur mycket barnet kostar varje månad, exempelvis kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg. Underhållsbidragets belopp fastställs genom dom eller avtal, (7 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken). Skulle bedömningen vara att dina föräldrar helt sakna ekonomisk förmåga blir de inte underhållsskyldiga. Avseende ditt behov av att flytta hemifrån blir det en bedömning även där. Anses du ha behovet av att inte bo kvar hemma kan föräldrarna vara skyldiga att ekonomiskt bidra till din försörjning. Anses du däremot inte ha ett behov av att flytta hemifrån blir föräldrarna inte skyldiga att försörja dig. Detta eftersom dina behov i sådant fall skulle kunna uppfylldas i deras hem.Ekonomiskt stöd från samhälletDet finns visst ekonomiskt stöd från samhället som kan lämnas till förälder eller anhörig trots att barnet fyllt 18 år. Det finns också ekonomiskt stöd som du kan söka för egen räkning. Ett exempel på ett sådant ekonomiskt stöd är ett bostadsbidrag som hjälper dig att betala för din hyra eller månadsavgift för ett boende, se Försäkringskassans hemsida. Ett annat exempel är inackorderingsbidrag av CSN om du måste bo på en annan ort under studietiden. Ett sådant tillägg kan man få till och med vårterminen det år man fyller 20.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör man en ansökan om adoption?

2021-02-24 i Adoption
FRÅGA |Min man vill adoptera mina 3 vuxna flickor. Måste han skriva 3 ansökningar alltså en ansökan per flicka eller kan han ansöka för alla 3 namnen på samma ansökan? Flickorna önskar också bli adopterade av honom. Deras biologiska far är avliden. Tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption regleras i föräldrabalken (FB).Utifrån era omständigheter handlar det om adoption av personer som är myndiga, (4 kap. 4 § FB). Där framgår att adoption enbart får ske i det fall det föreligger särskild anledning för adoptionen. En särskild anledning som nämns är ifall sökande har uppfostrat den som sökande vill adoptera, (4 kap. 4 § 2 st. FB). Det bör nämnas att adoptionen inte får ske för ekonomiska skäl, exempelvis om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning, då det finns ett förbud mot sådana adoptioner, (4 kap. 10 § FB).Ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera, (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist/är folkbokförd, (4 kap. 12 § föräldrabalken). En ansökan per dotter som ska adopteras får därför göras och skickas till respektive tingsrätt. På Sveriges domstolar finns all information som ni behöver ha med i er ansökan. Det ska tydligt framgå att det avser adoption av en myndig person (vuxenadoption). Även namn och personnummer ska uppges för alla inblandade parterna. Det ska framgå att den som ska bli adopterad faktiskt vill bli det, samt undertecknas av sökande och personerna som vill bli adopterade. En motivering till varför adoptionerna sker ska också framgå. Att deras biologiska far är avliden är en fråga som tingsrätten får ta ställning till. Slutligen rekommenderas det att man bifogar personbevis, vilket ni kan beställa hos Skatteverket.Rättsverkningen av adoptionen är att den som blir adopterad får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn, (4 kap. 21 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för er!Med vänliga hälsningar,

Vad bör man tänka på när man skriver ett äktenskapsförord?

2020-07-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min fru vill att framtida arv eller gåva (samt ev. avkastning på dessa) ska anses vara enskild egendom om den som lämnar arvet eller gåvan inte skriftligen uttrycker en önskan om att den ska anses vara gemensam. Vi har lyckats sätta ihop följande korta äktenskapsförord, men skulle gärna önska ytterligare ett par ögon för att avgöra om den är för generell eller om det finns utrymme för tolkning."Vi, XXXX XXXX, pers. nr. XXXX och XXXX XXXX, pers. nr. XXXX, avser att förordna äktenskapsförord oss emellan med följande innebörd: De egendomar som förvärvas under äktenskapet genom arv, testamente eller gåva, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, samt all avkastning av sådan egendom, ska vara enskild egendom, vari andra maken icke äger giftorätt, såvida egendomen inte förvärvas tillsammans med en skriftlig uppmaning om att den inte ska anses vara enskild egendom."Hälsningar,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom ingår inte i en eventuell framtida bodelning. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det och på olika sätt. För att kort svara på er fråga ser jag inga oklarheter med ert äktenskapsförord, dock är jag inte en praktiserande jurist. Är ni osäkra på hur äktenskapsförordet ska formuleras kan ni boka tid med våra jurister på info@lawline.se.Att tillägga till detta är att äktenskapsförord tolkas restriktivt och med så få avsteg från den lagala ordningen som möjligt. Då äktenskapsförordet är ett skriftligt avtal blir den språkliga tolkningen av särskild betydelse. Ordalydelsen uppställer förordets yttre ramar i det att avtalstolkningen måste kunna knytas till det objektiva innehållet i äktenskapsförordet. Man fäster dock inte endast avseende vid det rent språkliga eller objektiva innehållet utan även vid vad parterna avsett och uppfattat om avtalet och hur de uppträtt kring avtalet.Nedan ger jag er ytterligare tips på hur ni kan tänka angående den enskilda egendomen.Krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigtDet går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda. Ni måste också registrera det hos Skatteverket, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. Få mer information om registrering av äktenskapsförord här.Äktenskapsförordets innehållI princip kan ni som makar fritt bestämma vad äktenskapsförordet ska omfatta. Ni får själva välja om båda två eller endast en av er ska ha enskild egendom. En föreskrift att egendom ska vara enskild kan gälla all egendom som en make äger, viss bestämd egendom eller egendom som en make ärvt eller ägt före äktenskapet.Det finns dock vissa begränsningar i rätten att fritt bestämma innehållet i ett äktenskapsförord. Ni kan exempelvis inte skriva att egendom som tillhör den ena maken ska vara den andre makens enskilda egendom. Ni får inte ställa upp villkor för i vilka situationer förordet ska vara giltigt eller tidsbegränsningar för hur länge förordet ska gälla. Därför kan man inte skriva att äktenskapsförordet endast gäller vid skilsmässa eller om makarna får gemensamma barn i äktenskapet. BodelningFör att en viss tillgång ska hållas utanför en bodelning på grund av att den har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord måste man med säkerhet kunna avgöra att det är just den tillgången (eller ny egendom som träder i dess ställe enligt 7 kap. 2 § 6 punkten äktenskapsbalken) som har gjorts till enskild egendom.SammanblandningEgendom som gjorts till enskild egendom ska hållas utanför en bodelning. I vissa fall kan dock egendom som är en makes enskilda bli giftorättsgods på grund av hur den har behandlats av maken själv. Därför är det viktigt att hålla egendomen avskild från egendom som är giftorättsgods. Har den enskilda egendomen blandats samman med giftorättsgods så att det inte säkert går att ur­skilja den enskilda egendomen från vad som är giftorättsgods eller tillhör den andra maken riskerar den enskilda egendomen att blir giftorättsgods.Sammanblandning sker om en make exempelvis sätter in kontanter som är enskild egendom på ett konto som båda makarna disponerar. Då förlorar pengarna sin karaktär av enskild egendom och blir giftorättsgods. Detta framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773 där två makar hade ett bankkonto för familjens löpande in- och utbetalningar där de tidigare haft gemensamma pengar insatta (giftorättsgods). Mannen satte in pengar på kontot som vid insättningen var enskild egendom. Makarna hade inte genom bokföring eller på något annat sätt hållit isär vad var och en hade satt in och tagit ut på ­kontot.Förbättring av befintlig egendomOm en make använder pengar som är enskild egendom för att förbättra till exempel en fastighet som är giftorättsgods, behåller fastigheten sin karaktär som giftorättsgods. Maken kan i undantagsfall få en bodelning jämkad på grund av detta enligt reglerna om skevdelning, (12 kap. äktenskapsbalken).Om en make använder pengar som är giftorättsgods för att förbättra till exempel en fastighet som är enskild egendom, fortsätter fastigheten att vara enskild egendom. Den andra maken kan i vissa fall få kompensation för detta vid en bodelning, eftersom det finns mindre giftorättsgods att dela på.AvslutningsvisInnehållet i ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelning om villkoret är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheter vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållande och omständigheterna i övrigt, (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vid fråga om jämkning görs en helhetsbedömning utifrån ovan rekvisit. Omständigheter som kan påverka bedömningen är om någon part använt sig att tveksamma metoder för att upprätta avtalet eller att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Vid jämkning förs del av eller hela den egendom som enligt avtalet är enskild egendom in i bodelning som giftorättsgods.Hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,